Hvor mye penger bruker Oslo på å subsidiere bilisters parkering?

Et av de størs­te hind­re­ne for å bed­re for­hol­de­ne for syk­lis­ter i Oslo er par­ke­ring. Oslo mang­ler ikke plass. Men all til­gjen­ge­lig plass er i prak­sis okku­pert av bilis­ter, med poli­ti­ker­nes vel­sig­nel­se. Man synes å ha slags naiv tro på at det en vak­ker dag skal duk­ke opp nye og ubruk­te area­ler i Oslo, og da skal vi byg­ge ut syk­kel­vei­er. Poli­ti­ker­ne er vel­dig for syk­kel­vei­er. Pro­ble­met er bare at de er enda mer for biler og par­ke­rings­plas­ser. Poli­ti­ke­re er for alt som er bra. Å prio­ri­te­re betyr på poli­ti­kersk å set­te alt på topp, ikke å si at noe er mind­re vik­tig og må vike. Da blir resul­ta­tet som det blir. Det­te er det som påstås å være hoved­syk­kel­vei fra Frog­ner­par­ken til Sen­trum. Det ingen tvil om hva poli­ti­ker­ne har prio­ri­tert her: Par­ke­ring — i det som skul­le vært hovedsykkelvei.

Man kan godt hev­de at kom­mu­nen har et ansvar for å leg­ge til ret­te for at også folk som bor i byen kan ha bil. Selv om jeg og gans­ke man­ge and­re kan kla­re oss alde­les utmer­ket uten bil, så bor det folk i byen som er avhen­gig av bil — i alle fall like avhen­gig som folk uten­for byene. Men det er ingen grunn til at kom­mu­nen også skal beta­le for folks par­ke­ring. Og vi kan leg­ge til at det ikke er en kom­mu­nal opp­ga­ve å leg­ge til ret­te for at folk kan kjø­re bil til jobb.

Vi skal ikke langt uten­for sen­trum før de fles­te par­ke­rings­plas­ser er gra­tis. Selv bor jeg på Frog­ner. Der kan det være vans­ke­lig å fin­ne par­ke­ring. Men de aller fles­te plas­ser man kan fin­ne er gra­tis. Det er også plas­se­ne på bil­det over, i “hoved­syk­kel­vei­en”. De er en gave fra Oslo kom­mu­ne til byens bilister.

Con­ti­nue read­ing Hvor mye pen­ger bru­ker Oslo på å sub­si­di­ere bilis­ters par­ke­ring?

I Vini del Giro d’Italia 2012 — 18. etappe: San Vito di Cadore — Vedelago

Ryt­ter­ne har hatt en vel­for­tjent hvile­dag, etter å ha syk­let stort sett seks timer hver dag i 12 dager. Jeg og fle­re and­re har sagt det før, men det tåler å gjen­tas: Fot­ball­spil­le­re som mener det er for hardt å spil­le to kam­per pr uke får ikke spe­si­elt mye sym­pa­ti fra meg.

Mark Caven­dish invi­te­rer folk til å bli med å syk­le i Lon­don nes­te uke. Man må regis­te­re seg, og det er et begren­set antall del­ta­ke­re, se mer her. Det had­de vært litt mor­somt med en åpen invi­ta­sjon, slik Lance Arm­strong gjor­de for et par år siden.

Vi skal ut på 18. etap­pe, som går fra San Vito di Cado­re til Vede­lago. Den er angitt som flat, men den går fak­tisk mest ned­over. Den star­ter 974 m over havet og ender på 45 meter. Så her kom­mer det til å gå fort!

Last ned stør­re kart.

Nå skal vi ned på fjel­le­ne og ned på flat­lan­det i Vene­to. Vi star­tet i den vest­li­ge delen av Vene­to da Giro­en ankom Ita­lia. Vi går litt øst­over og hav­ner da omtrent midt i Vene­to. I dag skal vi drik­ke Prosecco. Con­ti­nue read­ing I Vini del Giro d’Italia 2012 — 18. etap­pe: San Vito di Cado­re — Vede­lago