Hvor mye penger bruker Oslo på å subsidiere bilisters parkering?

Et av de størs­te hind­re­ne for å bed­re for­hol­de­ne for syk­lis­ter i Oslo er par­ke­ring. Oslo mang­ler ikke plass. Men all til­gjen­ge­lig plass er i prak­sis okku­pert av bilis­ter, med poli­ti­ker­nes vel­sig­nel­se. Man synes å ha slags naiv tro på at det en vak­ker dag skal duk­ke opp nye og ubruk­te area­ler i Oslo, og da skal vi byg­ge ut syk­kel­vei­er. Poli­ti­ker­ne er vel­dig for syk­kel­vei­er. Pro­ble­met er bare at de er enda mer for biler og par­ke­rings­plas­ser. Poli­ti­ke­re er for alt som er bra. Å prio­ri­te­re betyr på poli­ti­kersk å set­te alt på topp, ikke å si at noe er mind­re vik­tig og må vike. Da blir resul­ta­tet som det blir. Det­te er det som påstås å være hoved­syk­kel­vei fra Frog­ner­par­ken til Sen­trum. Det ingen tvil om hva poli­ti­ker­ne har prio­ri­tert her: Par­ke­ring — i det som skul­le vært hovedsykkelvei.

Man kan godt hev­de at kom­mu­nen har et ansvar for å leg­ge til ret­te for at også folk som bor i byen kan ha bil. Selv om jeg og gans­ke man­ge and­re kan kla­re oss alde­les utmer­ket uten bil, så bor det folk i byen som er avhen­gig av bil — i alle fall like avhen­gig som folk uten­for byene. Men det er ingen grunn til at kom­mu­nen også skal beta­le for folks par­ke­ring. Og vi kan leg­ge til at det ikke er en kom­mu­nal opp­ga­ve å leg­ge til ret­te for at folk kan kjø­re bil til jobb.

Vi skal ikke langt uten­for sen­trum før de fles­te par­ke­rings­plas­ser er gra­tis. Selv bor jeg på Frog­ner. Der kan det være vans­ke­lig å fin­ne par­ke­ring. Men de aller fles­te plas­ser man kan fin­ne er gra­tis. Det er også plas­se­ne på bil­det over, i “hoved­syk­kel­vei­en”. De er en gave fra Oslo kom­mu­ne til byens bilister.

Fint skal det være når kom­mu­nen deler ut mil­de gaver til bilis­te­ne. Det hol­der ikke med van­lig asfalt. Bro­stein er selv­føl­ge­lig det som bilis­te­ne for­tje­ner å få. Det er ikke så len­ge siden Hol­tegt ble lagt helt på nytt. Bilis­te­ne fikk fine, nye par­ke­rings­plas­ser. Men fort­satt fin­nes det ingen til­rette­leg­ging for syk­lis­ter i den­ne delen av byen.

 

Par­ke­rings­plas­ser er så vik­ti­ge at de må belas­tes syk­kel­vei­bud­sjet­tet. Det er ikke over­ras­ken­de at man ikke får så mye syk­kel­vei igjen for pen­ge­ne når par­ke­rings­plas­ser som det­te, i Ulle­våls­vei­en, belas­tes syk­kel­vei­bud­sjet­tet. (Kom­mu­nen har vel ikke noe eget “par­ke­rings­plass­bud­sjett”, så det tas tyde­lig­vis fra pen­ger som er satt av til and­re for­mål.) Par­ke­rings­plas­ser belas­tes syk­kel­bud­sjet­tet for­di par­ke­rings­plas­se­ne er en regu­le­rings­mes­sig for­ut­set­ning for syk­kel­fel­tet, sier kom­mu­nen. Men det er selv­føl­ge­lig kom­mu­nen som har for­ut­satt slik regu­le­ring. Det bur­de vært slik at anleg­gel­se av syk­kel­vei­er er en regu­le­rings­mes­sig for­ut­set­ning for all utbyg­ging av vei­er, nye bolig­om­rå­der, par­ke­rings­plas­ser, osv i Oslo. Men slik er det visst ikke.

Det er åpen­bart vik­tig for kom­mu­nen å fin­ne plass til folk skal kun­ne par­ke­re sine biler. Å ta litt av bre­de for­tau for å leg­ge til ret­te for syk­kel, det ser det ikke ut til at Oslo kom­mu­ne er vil­lig til å gjø­re. Men gjel­der det par­ke­ring av bil, da tar man gjer­ne halve for­tau­et, som her i Fre­dens­borg­vei­en.

 

Det er visst også vik­tig for mil­jø­et at bile­ne får par­ke­rings­plas­ser som er este­tisk godt utfor­met — i den grad man mener par­ke­ring i det hele tatt kan være este­tisk godt utfor­met. (Par­ker­te biler repre­sen­te­rer stort sett en for­søp­ling uan­sett hvor de står.) I alle fall er det tyde­lig­vis det­te som skal til for at noe kan kal­les en “miljø­gate”. To trær, bro­stein på par­ke­rings­plas­se­ne, null til­rette­leg­ging for syk­kel og like mye gjen­nom­kjø­ring som før, og vips: Vi har en “miljø­gate”, som i Thor Olsens gate og Aren­dals­gata. Å kal­le det­te for “miljø­gate” er et av alt for man­ge eksemp­ler på løgn­ak­tig poli­ti­ker­re­to­rikk. Oslo kom­mu­ne har tømt begre­pet “miljø­gate” for ethvert inn­hold og har for­spilt det de måt­te ha hatt av tro­ver­dig­het i “miljø­sat­sin­ger”.

Alt det­te gjø­res for skatte­be­ta­ler­nes pen­ger og stil­les gra­tis til dis­po­si­sjon for bilis­te­ne. Hva er egent­lig grun­nen til en slik penge­bruk? En reli­giøs til­be­del­se av bilen? En tro på at bilen fort­satt repre­sen­te­rer “frem­skrit­tet”? Det er da gans­ke åpen­bart at de som par­ke­rer på offent­lig grunn også skal beta­le for dette!

De fles­te byer av en viss stør­rel­se har beboer­par­ke­ring. Par­ke­rings­plas­ser er i hoved­sak for­be­holdt de som bor i et områ­de. I Oslo har man det­te bare som en prøve­ord­ning innen­for vis­se områ­der, som er gans­ke idio­tisk. Selv­føl­ge­lig skal man beta­le for slik par­ke­ring. Hvor mye det skal kos­te, man man dis­ku­te­re. Men dagens pris på 300 kr pr år er lat­ter­lig lav. Et utgangs­punkt kan være pri­sen på et måneds­kort med kol­lek­tiv­trans­port. Det bør ikke kos­te mind­re å par­ke­re enn det kos­ter å rei­se kol­lek­tivt. Vi kan leg­ge til at det ikke bør kos­te minst like mye å pas­se­re bom­rin­gen som det kos­ter å rei­se kol­lek­tivt, men det er en annen sak.

Jeg har ikke klart å fin­ne noe tall som sier hvor man­ge par­ke­rings­plas­ser som Oslo kom­mu­ne stil­ler gra­tis til dis­po­si­sjon. Der­med er det hel­ler ikke mulig å bereg­ne hvil­ke inn­tek­ter kom­mu­nen går glipp av ikke å ta betalt for par­ke­ring. Et måneds­kort kos­ter 620 kr. Hvis man ikke har alt for stor bil og ikke er alt for klø­ne­te kan man vel reg­ne 7,5 m gate­leng­de pr par­ker­te bil. På 1 km vei til det da par­ke­re ca 133 biler om det bare par­ke­res på den ene siden, og ca 266 biler om det par­ke­res på beg­ge sider. Det gir ca 1 mill pr km vei pr år med par­ke­ring på en side, og ca 2 mill med par­ke­ring på beg­ge sider. I føl­ge Oslo kom­mu­nes nett­si­der har Bymiljø­eta­ten ansvar for 1280 km vei. Så vidt jeg vet er riks­vei­ene ikke Bymiljø­eta­tens ansvar, slik at de ikke er med i tal­le­ne. De fles­te gjen­nom­farts­vei­er hvor det ikke er lov å par­ke­re er så vidt jeg vet riks­vei­er. Men om vi reg­ner med enk­le tall og sier at det par­ke­res i 1.000 km av Oslos vei­er, og det kan tas inn et sted  mel­lom 1 og 2 mill pr kilo­me­ter, så hav­ner vi et sted mel­lom 1 og 2 mrd pr år — omtrent det som er nød­ven­dig for å få trikke­lin­je­ne opp på en aksep­ta­bel stan­dard, for å nev­ne noe.

Før bilis­te­ne kom­mer med sitt sed­van­li­ge gnål om at de beta­ler nok, så vil jeg si det­te: En slik ord­ning vil være beta­ling for leie av grunn til par­ke­ring. Man beta­ler for å leie par­ke­rings­plass hos pri­va­te, man beta­ler om man vil byg­ge sin egen gara­sje eller kjø­pe grunn til par­ke­ring. Selv betal­te vi ca 2.500 kr/måned for plass i et fel­les gara­sje­an­legg inn­til vi kvit­tet oss med bilen, og jeg har ikke inn­trykk av at det er spe­si­elt dyrt i vårt områ­de. Det er ingen grunn til at man ikke skal beta­le også om det er det offent­li­ge som er grunn­ei­er. Jeg kan også leg­ge til at det bilis­ter beta­ler i form av bil­av­gif­ter, ben­sin­av­gift mm (det fin­nes ikke noe som heter “vei­av­gift”) beta­les til sta­ten, ikke til kom­mu­nen. Oslo kom­mu­ne ser ikke noe til dis­se pengene.

Nå bør ikke det pri­mæ­re målet være å ta inn mest mulig pen­ger. Det er vik­ti­ge­re å fri­gjø­re den plas­sen som bilis­te­ne har okku­pert. Men ut fra en erkjen­nel­se av at man ikke bare kan fjer­ne all gate­par­ke­ring over nat­ten, så kan det å ta beta­ling være en vei å gå. Sam­ti­dig bør man grad­vis om ikke fjer­ne, så i alle fall sterkt redu­se­re gateparkeringen.

Bil­tra­fik­ken i Oslo må ned. Det hol­der ikke å ha ambi­sjo­ner om at øknin­gen i tra­fikk skal skje kol­lek­tivt og med syk­kel. Skal bil­tra­fik­ken redu­se­res må alter­na­ti­ve­ne gjø­res mer attrak­ti­ve. En nøk­kel er at kol­lek­tiv­tra­fikk og syk­lis­ter må få mer plass. Bus­ser og trik­ker må i langt stør­re grad få egne trasé­er. Det er ikke aksep­ta­belt at bus­ser og trik­ker står fast i de køene som bilis­te­ne lager. Det må også leg­ges til ret­te for at folk kan syk­le raskt og sik­kert fra A til B. Man skal ikke måt­te dri­ve bety­de­lig plan­leg­ging og syk­le sto­re omvei­er om man vil syk­le vei­er som er til­rette­lagt for syk­kel, og man skal ikke måt­te for­se­re lan­ge strek­nin­ger hvor det ikke er noen til­rette­leg­ging for syk­kel. Til­rette­leg­ging for syk­kel må bli like selv­sagt som til­rette­leg­ging for fot­gjen­ge­re. Vil man leg­ge til ret­te for bed­re kol­lek­tiv­tra­fikk og for syk­lis­ter må area­ler omdis­po­ne­res. Are­al må tas fra bilis­ter og benyt­tes til and­re trans­port­for­mål. Det har man for­stått i and­re byer, men i Oslo (eller Nor­ge) har man ennå ikke kom­met til den­ne erkjennelsen.

Man må også gjø­re det mind­re attrak­tivt å bru­ke bil. Fær­re og dyre­re par­ke­rings­plas­ser er et virke­mid­del. Her må også sta­ten gri­pe inn og fjer­ne skatte­for­de­len ved par­ke­ring betalt av arbeids­gi­ver. Reduk­sjon i antall kjøre­felt for biler er et annet.

Det må sat­ses offen­sivt. Det er anslått at nye jern­bane- og metro­tun­ne­ler gjen­nom Oslo vil kos­te ca 20 mrd. Sam­men­lig­net med at ny E18 fra Slep­en­den til Lys­aker er bereg­net å kos­te 10 mrd, er ikke det­te sær­lig mye. Det kan ikke være tvil om hvil­ket til­tak som bør prio­ri­te­res. Å leg­ge til ret­te for mer bil­kjø­ring inn mot Oslo er gans­ke menings­løst. Man for­sø­ker å sel­ge det­te også inn som et “miljø­pro­sjekt”, men det er bare tull. Vi vet at fle­re og bed­re vei­er fører til at fle­re kjø­rer bil. Køene fort­set­ter å være like lan­ge, men det står fle­re biler i dis­se køene.

<edit>I en twit­ter­kom­men­tar ble jeg gjort opp­merk­som på den­ne artik­ke­len om par­ke­rings­pri­ser i Stock­holm</edit>

Print Friendly, PDF & Email