I Vini del Giro d’Italia 2012 — 18. etappe: San Vito di Cadore — Vedelago

Ryt­ter­ne har hatt en vel­for­tjent hvile­dag, etter å ha syk­let stort sett seks timer hver dag i 12 dager. Jeg og fle­re and­re har sagt det før, men det tåler å gjen­tas: Fot­ball­spil­le­re som mener det er for hardt å spil­le to kam­per pr uke får ikke spe­si­elt mye sym­pa­ti fra meg.

Mark Caven­dish invi­te­rer folk til å bli med å syk­le i Lon­don nes­te uke. Man må regis­te­re seg, og det er et begren­set antall del­ta­ke­re, se mer her. Det had­de vært litt mor­somt med en åpen invi­ta­sjon, slik Lance Arm­strong gjor­de for et par år siden.

Vi skal ut på 18. etap­pe, som går fra San Vito di Cado­re til Vede­lago. Den er angitt som flat, men den går fak­tisk mest ned­over. Den star­ter 974 m over havet og ender på 45 meter. Så her kom­mer det til å gå fort!

Last ned stør­re kart.

Nå skal vi ned på fjel­le­ne og ned på flat­lan­det i Vene­to. Vi star­tet i den vest­li­ge delen av Vene­to da Giro­en ankom Ita­lia. Vi går litt øst­over og hav­ner da omtrent midt i Vene­to. I dag skal vi drik­ke Prosecco.

Vi svin­ger ned til de to del­vis over­lap­pende områ­dene Col­li di Coneg­li­ano og Coneg­li­a­no-Val­dob­bia­de­ne. Coneg­li­a­no-Vodob­bia­de­ne er det leden­de prosecco-områ­det. I 2009 ble områ­det opp­høyet til DOCG, og da tok man igjen inn Prosecco i det offi­si­elle nav­net, som er Coneg­li­a­no-Val­dob­biad­ne-Prosecco DOCG, og en til­sva­rende DOC.

Prosecco er en mus­se­rende vin som lages på dru­en Prosecco. Mye er tross alt gans­ke enkelt i Ita­lia, om man bare fin­ner fram i kao­set og mang­fol­det. Den mus­se­rende prosecco-vinen skal ha blitt til som føl­ge av natu­rens luner. Prosecco er en drue som mod­ner sent. Noen gan­ger ble gjæ­rin­gen avbrutt av vin­ter­fros­ten, slik at det fort­satt var noe kull­syre og rest­suk­ker når vår­en kom. Prosecco pro­du­se­res med annen­gangs­gjæ­ring på stål­tank, ikke på flas­ke som i Tren­to eller Champag­ne — eller Fran­ciacor­ta, som vi skal avleg­ge en visitt til avslut­nings­etap­pen. For at den skal kun­ne kal­les spu­mante (mus­se­rende) må den ha minst tre atmo­sfæ­rers trykk. Med lave­re trykk kal­les den fizzan­te (per­len­de).

Stan­dard er tre atmo­sfæ­rer, som er halv­par­ten av tryk­ket i en champag­ne. Den har med and­re ord mye mind­re kull­syre enn champag­ne og de fles­te and­re mus­se­rende viner. Men nett­opp den let­te og tør­re sti­len kom­bi­nert med lavt kull­syre­trykk gjør den til en ypper­lig ter­rasse­vin som man koser seg med på en varm dag. Jeg har sit­tet noen for­mid­da­ger på en ute­kafe i Vene­zia med et glass kjø­lig og frisk prosecco, og der pas­ser den utmer­ket. Men det er nok ikke en vin jeg vil hen­te fram til de sto­re anled­nin­ger. Noen gode pro­du­sen­ter er Desi­de­rio Bisol, Ange­lo Rug­geri, Le Cot­lture, Rug­geri & Co, L’Antica Que­r­cia, Ada­mi, Col Veto­raz, De Fave­ri og Gre­go­letto. Det­te er Vin­mono­po­lets utvalg av Prosecci.

Col­li di Coneg­li­ano er DOC for en del av områ­dets viner som pro­du­se­res på and­re dru­er enn Prosecco. Her lages vin på en lokal drue som heter Inc­rocio Man­zo­ni, som fin­nes i en hvit og en rød vari­ant, og Marze­mi­no. Det lages også en spen­nen­de passitovi­ner. I boken Ita­li­ensk vin frem­he­ves pro­du­sen­te­ne Gre­go­letteo, Mas­so­ti­na og Con­te Col­la­tos for bian­co. Sorel­lo Bron­ca frem­he­ves som den bes­te pro­du­sen­ten av Ros­so. Fran­cesci Tom­ma­si og Vin­cenxo Toffo­li lager utmer­ke­te passitoviner.

Boken Moun­tain High, med under­tit­tel Europe’s grea­test cycle climbs er en beskri­velse av Euro­pas 50 mest kjen­te fjell­over­gan­ger, i alle fall de fjell­over­gan­gene som er mest kjent for syk­kel­in­ter­es­serte. Vi får beskri­vel­ser, his­to­rikk, bil­der og tek­niske beskri­vel­ser. Det­te er en flott bok om man drøm­mer om å syk­le noen av dis­se bak­kene, om man litt mer kon­kret vur­de­rer å gjø­re det, om man plan­leg­ger å se syk­lis­ter på nært hold  — eller om man bare vil sit­te i sofa­en og se and­re sli­te seg opp dis­se bakkene.

Det er to bøker man bør ha om man vil ori­en­te­re seg om ita­li­ensk vin. Ita­li­ensk vin og Gam­bero Ros­so Ita­li­an wines 2012. I til­legg til dis­se vil jeg nev­ne noen bøker som dek­ker bestem­te områ­der, når vi kom­mer til disse.

Ita­li­ensk vin

Det er ikke så lett å ori­en­te­re seg i det ita­li­ens­ke vin­land­ska­pet. Boken “Ita­li­ensk vin” av Arne Rono­lod, Tho­mas Ilkjær, Paolo Lol­li, Finn Åro­sin Mad­sen og Ole Udsen kom i ny utga­ve i 2010, og er i alle fall den bes­te boken jeg har fun­net til nå. I alle fall er det den bes­te på norsk. Skal du ha én bok om ita­li­ensk vin bør det bli denne.

Når man bru­ker boken som en guide til viner langs Giro d’I­ta­lia er det også et lite poeng at de har delt opp de ita­li­ens­ke vine­ne i fire grup­per: Leder­trøy­en, for­føl­ger­ne, hoved­fel­tet og grupettoen. 

Gam­bero Ros­so Ita­li­an Wines 2012

Som tit­te­len anty­der, så er det­te en en kjøps­guide for ita­li­ens­ke viner. Den omta­ler 20.000 viner fra 2.350 pro­du­sen­ter — langt mer enn det er sunt å sma­ke på i løpet av et år. Skal man ori­en­te­re seg i gode kjøp av ita­li­ensk vin er det den­ne boken man bør ha. Bestill den fra Ama­zon UK.

I vini del Giro d’Italia 2012

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email