Nye sykkelkart for Oslo — dessverre med mange feil

Oslo kom­mu­ne har laget nye utga­ver av sine syk­kel­kart. Det er et kart for nord/vest og et for øst/sør. Beg­ge kar­te­ne er i måle­stokk 1:24.000, med eget kart over sen­trum i stør­re måle­stokk. Men jeg fin­ner ikke noen angi­vel­se av måle­stok­ken på sentrumskartet.

Jeg for­står ikke hvor­for man har valgt å dele det­te på to kart, når de er så over­lap­pen­de som de fak­tisk er. Kar­tet for nord/vest dek­ker Oslo­om­rå­det fra Sand­vi­ka i vest til bygren­sen i øst, og fra Mari­dals­van­net og Vest­li i nord til Holm­lia i sør. For kar­tet sør/øst er vest­li­ge ytter­punk­ter ste­der som Tjuv­hol­men, Major­stu­en, Ulle­vål og Sogns­vann. Det går anslags­vis 3 km len­ger øst enn nord/vest kar­tet, og når bort til Strøm­men. Innen­for det som dek­kes øst-vest går det også len­ger nord enn vest/­nord-kar­tet (!). Det går også noen km len­ger sør, omtrent til Kol­botn. I og med at sør/øst-kar­tet ender så nær sen­trum i vest mens nord/vest dek­ker omtrent hele byen både i øst og vestt, vil jeg anta at det er nord/vest kar­tet de fles­te vil ha bruk for.

Kar­te­ne deles ut gra­tis. Det er et flott til­tak fra Oslo kom­mu­ne. Det at vi ikke synes at ter­ren­get er som det bur­de være, er ikke noen inn­ven­ding mot de som lager kart. Kar­tet må uan­sett vise hvor­dan ter­ren­get fak­tisk er.

Con­ti­nue read­ing Nye syk­kel­kart for Oslo — dess­ver­re med man­ge feil

I Vini del Giro d’Italia 2012 — 19. etappe: Treviso — Alpe di Pampeago/Val di Fiemme

Gårs­da­gens etap­pe var en typisk “stil­le før stor­men” etap­pe. Et brudd med ryt­te­re som er ufar­li­ge i sam­men­dra­get fikk gå, uten at hoved­fel­tet gjor­de noe for­søk på å kjø­re inn brud­det. Det størs­te spen­nings­mo­men­tet før dagens etap­pe er hvil­ke ryt­te­re som stil­ler til start når fel­tet igjen møter en hard fjell­e­tap­pe. Men jeg mer­ker meg at Mark Caven­dish i går kveld la ut en mel­ding på Twit­ter som tyder på at han har til hen­sikt å starte.

Arran­gø­re­ne har lagt ut den­ne twit­ter­kom­men­ta­ren til dagens etap­pe: “And tomor­row Pas­so Val­pa­ro­la, Pas­so Duran, For­cel­la Stau­lan­za, Pas­so Giau…WOW!!! #giro”. Det får Øystein Sun­des “Ambassano­va” til å sur­re i mitt hode, med lin­jen “En enkel pas­so dob­le pas­ser meg”. Det vil­le være nok for de fles­te av oss.

De som har sam­men­lag­t­am­bi­sjo­ner må nå begyn­ne å vise seg fram for alvor.

Før vi går vide­re tar jeg også med en len­ke til den­ne seri­en bil­der fra jord­skjel­vet sist søndag.

Vi skal fram til 19. etap­pe, som star­ter omtrent der gårs­da­gens etap­pe end­te til skiste­det Alpe di Pampeago/Val di Fiem­me. Det er nok en hard fjell­e­tap­pe, nå med mål­gang på den sis­te top­pen. Men den star­ter nede i lav­lan­det, så vi fin­ner litt vin i dag også.

Last ned stør­re kart.

Vi star­ter i Vene­to. Syk­lis­te­ne skal også i dag gjen­nom prosecco-områ­det. Den som vil kan ta et glass prosecco som ape­ri­tif. Men vi åpner ikke de flas­ke­ne her i dag.

Con­ti­nue read­ing I Vini del Giro d’Italia 2012 — 19. etap­pe: Tre­vi­so — Alpe di Pampeago/Val di Fiem­me