I Vini del Giro d’Italia 2012 — 19. etappe: Treviso — Alpe di Pampeago/Val di Fiemme

Gårs­da­gens etap­pe var en typisk “stil­le før stor­men” etap­pe. Et brudd med ryt­te­re som er ufar­li­ge i sam­men­dra­get fikk gå, uten at hoved­fel­tet gjor­de noe for­søk på å kjø­re inn brud­det. Det størs­te spen­nings­mo­men­tet før dagens etap­pe er hvil­ke ryt­te­re som stil­ler til start når fel­tet igjen møter en hard fjell­e­tap­pe. Men jeg mer­ker meg at Mark Caven­dish i går kveld la ut en mel­ding på Twit­ter som tyder på at han har til hen­sikt å starte.

Arran­gø­re­ne har lagt ut den­ne twit­ter­kom­men­ta­ren til dagens etap­pe: “And tomor­row Pas­so Val­pa­ro­la, Pas­so Duran, For­cel­la Stau­lan­za, Pas­so Giau…WOW!!! #giro”. Det får Øystein Sun­des “Ambassano­va” til å sur­re i mitt hode, med lin­jen “En enkel pas­so dob­le pas­ser meg”. Det vil­le være nok for de fles­te av oss.

De som har sam­men­lag­t­am­bi­sjo­ner må nå begyn­ne å vise seg fram for alvor.

Før vi går vide­re tar jeg også med en len­ke til den­ne seri­en bil­der fra jord­skjel­vet sist søndag.

Vi skal fram til 19. etap­pe, som star­ter omtrent der gårs­da­gens etap­pe end­te til skiste­det Alpe di Pampeago/Val di Fiem­me. Det er nok en hard fjell­e­tap­pe, nå med mål­gang på den sis­te top­pen. Men den star­ter nede i lav­lan­det, så vi fin­ner litt vin i dag også.

Last ned stør­re kart.

Vi star­ter i Vene­to. Syk­lis­te­ne skal også i dag gjen­nom prosecco-områ­det. Den som vil kan ta et glass prosecco som ape­ri­tif. Men vi åpner ikke de flas­ke­ne her i dag.

Vi star­ter litt øst for dagens start­by, Tre­vi­so, og går inn i områ­det Pia­ve. Pia­ve er et stort og flatt områ­de i del­ta­et til elven Pia­ve. Det er et frukt­bart områ­de, og et av vin­pro­duk­sjo­nens para­dok­ser er at frukt­ba­re områ­der ikke er de bes­te for vin­dyr­king. Det gir stort utbyt­te, men ikke like mye smak. I det­te områ­det gjør nett­opp frukt­bar­he­ten at det kre­ves en bety­de­lig inn­sats for å hol­de pro­duk­sjo­nen nede og kva­li­te­ten oppe.

Det er 12 uli­ke viner som pro­du­se­res innen­for Pia­ve DOC. De fles­te er end­rue­vi­ner, hvor det kre­ves at minst 95% er den angit­te drue­ty­pen. Mer­lot er den mest van­li­ge druen.

I områ­det dyr­kes også dru­en Raboso, som er en lokal drue i Nord-Øst Ita­lia. I Ita­li­ensk vin skri­ver de at viner basert på den­ne dru­en er “de mor­soms­te”, og begrun­ner det­te med at den skil­ler seg ut fra den grå mas­se av “kor­rek­te viner” på grunn av dru­ens egen­art. Oz Clar­ke er mind­re begeist­ret og beskri­ver den som en meget tan­nin­rik og svært syr­lig drue. Den gir, fort­satt i føl­ge Oz Clar­ke, gro­ve viner som mang­ler sjar­men til man­ge av de and­re syr­li­ge vine­ne i den­ne regio­nen. Selv har jeg ikke smakt den­ne vinen, så jeg avstår fra å mene noe om den. Malanot­te er en vin laget på Raboso, men hvor en del av dru­ene har vært tør­ket. Det­te er den mest inter­es­san­te vinen, i føl­ge Ita­li­ensk vin.

Etter Pia­ve krys­ser vi dagens etap­pe, og tar med oss Bergan­ze i Vin­cen­za, som lig­ger vest for tra­se­en. Og der­med er vel balan­sen mel­lom øst og vest gjen­opp­ret­tet. Bergan­ze har den tvil­som­me ære av å være et av de førs­te ste­der i Ita­lia hvor vin­lu­sen Phyl­lox­e­ra ble opp­da­get. Phyl­lox­e­ra var nær ved å utryd­de euro­pe­is­ke vin­stok­ker. Nett­opp Phyl­lox­e­ra sies å være en vik­tig årsak til at det har blitt plan­tet så man­ge inter­na­sjo­na­le drue­sor­ter på bekost­ning av loka­le sor­ter. Når det måt­te plan­tes på nytt valg­te man­ge dis­se sort­e­ne. Det dyr­kes i dag et stort antall dru­er i områ­de, både loka­le og inter­na­sjo­na­le. Det­te mang­fol­det gjør det vans­ke­lig å fin­ne noe som vir­ke­lig er karak­te­ris­tisk for området.

Ita­li­ensk vin frem­he­ver pro­du­sen­ten Fausto Macu­lan. I føl­ge den­ne boken lager de “rene og pene end­rue­vi­ner i en moder­ne og fruk­fo­ku­sert stil, noen av dem med lag­ring på bar­ri­ques”. Men de frem­he­ver først og fremst de søte vine­ne Bre­gan­ze Tor­co­la­to og Aci­nino­bi­li. Jeg tol­ket i utgangs­punkt Bergan­ze Tor­co­la­to som en vin fra Bergan­ze laget på dru­en Tor­co­la­to. Men det var visst ikke sli­ke den­ne gan­gen. Tor­co­la­to synes å være beteg­nel­sen laget på fle­re typer dru­er. Det nev­nes Vespaiolo, samt mind­re deler Gar­gane­ga og Tai Frui­la­no. Uan­sett: Tor­co­la­to omta­les som Ita­lias bes­te søte vin. Så det­te er nok en liten skatt jeg ikke har opp­da­get før nå, og som jeg ennå ikke har ruk­ket å sma­ke. Det må jeg få gjort noe med! Her er en omta­le av Tor­co­la­to fra Macu­lan. Aci­nino­bi­li er laget på spe­si­elt utvalg­te dru­er som har vært utsatt for botry­tis (“edel­råte”). Ita­li­ensk vin nev­ner to and­re pro­du­sen­ter av Tor­co­la­to: Miot­ti og Can­ti­na Beato Bar­to­lomeo.

Så begyn­ner syk­lis­te­ne å klat­re, og da er det stort sett slutt på vinen.

Boken Moun­tain High, med under­tit­tel Europe’s grea­test cycle climbs er en beskri­velse av Euro­pas 50 mest kjen­te fjell­over­gan­ger, i alle fall de fjell­over­gan­gene som er mest kjent for syk­kel­in­ter­es­serte. Vi får beskri­vel­ser, his­to­rikk, bil­der og tek­niske beskri­vel­ser. Det­te er en flott bok om man drøm­mer om å syk­le noen av dis­se bak­kene, om man litt mer kon­kret vur­de­rer å gjø­re det, om man plan­leg­ger å se syk­lis­ter på nært hold  — eller om man bare vil sit­te i sofa­en og se and­re sli­te seg opp dis­se bakkene.

Det er to bøker man bør ha om man vil ori­en­te­re seg om ita­li­ensk vin. Ita­li­ensk vin og Gam­bero Ros­so Ita­li­an wines 2012. I til­legg til dis­se vil jeg nev­ne noen bøker som dek­ker bestem­te områ­der, når vi kom­mer til disse.

Ita­li­ensk vin

Det er ikke så lett å ori­en­te­re seg i det ita­li­ens­ke vin­land­ska­pet. Boken “Ita­li­ensk vin” av Arne Rono­lod, Tho­mas Ilkjær, Paolo Lol­li, Finn Åro­sin Mad­sen og Ole Udsen kom i ny utga­ve i 2010, og er i alle fall den bes­te boken jeg har fun­net til nå. I alle fall er det den bes­te på norsk. Skal du ha én bok om ita­li­ensk vin bør det bli denne.

Når man bru­ker boken som en guide til viner langs Giro d’I­ta­lia er det også et lite poeng at de har delt opp de ita­li­ens­ke vine­ne i fire grup­per: Leder­trøy­en, for­føl­ger­ne, hoved­fel­tet og grupettoen.

Gam­bero Ros­so Ita­li­an Wines 2012

Som tit­te­len anty­der, så er det­te en en kjøps­guide for ita­li­ens­ke viner. Den omta­ler 20.000 viner fra 2.350 pro­du­sen­ter — langt mer enn det er sunt å sma­ke på i løpet av et år. Skal man ori­en­te­re seg i gode kjøp av ita­li­ensk vin er det den­ne boken man bør ha. Bestill den fra Ama­zon UK.

I vini del Giro d’Italia 2012

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email