Nye sykkelkart for Oslo — dessverre med mange feil

Oslo kom­mu­ne har laget nye utga­ver av sine syk­kel­kart. Det er et kart for nord/vest og et for øst/sør. Beg­ge kar­te­ne er i måle­stokk 1:24.000, med eget kart over sen­trum i stør­re måle­stokk. Men jeg fin­ner ikke noen angi­vel­se av måle­stok­ken på sentrumskartet.

Jeg for­står ikke hvor­for man har valgt å dele det­te på to kart, når de er så over­lap­pen­de som de fak­tisk er. Kar­tet for nord/vest dek­ker Oslo­om­rå­det fra Sand­vi­ka i vest til bygren­sen i øst, og fra Mari­dals­van­net og Vest­li i nord til Holm­lia i sør. For kar­tet sør/øst er vest­li­ge ytter­punk­ter ste­der som Tjuv­hol­men, Major­stu­en, Ulle­vål og Sogns­vann. Det går anslags­vis 3 km len­ger øst enn nord/vest kar­tet, og når bort til Strøm­men. Innen­for det som dek­kes øst-vest går det også len­ger nord enn vest/­nord-kar­tet (!). Det går også noen km len­ger sør, omtrent til Kol­botn. I og med at sør/øst-kar­tet ender så nær sen­trum i vest mens nord/vest dek­ker omtrent hele byen både i øst og vestt, vil jeg anta at det er nord/vest kar­tet de fles­te vil ha bruk for.

Kar­te­ne deles ut gra­tis. Det er et flott til­tak fra Oslo kom­mu­ne. Det at vi ikke synes at ter­ren­get er som det bur­de være, er ikke noen inn­ven­ding mot de som lager kart. Kar­tet må uan­sett vise hvor­dan ter­ren­get fak­tisk er.

Kar­te­ne viser gang- og syk­kel­vei­er, vei­er med syk­kel­felt, blan­det tra­fikk og ikke til­rette­lagt. Vide­re vises gåga­ter, tur­vei­er, skog­s­vei­er og sti­er. Ende­lig viser kar­tet syk­kel­par­ke­ring. Selv­føl­ge­lig viser kar­tet også and­re vei­er, med trikke­linj­ser, T‑ba­ne- og jer­nane­sta­sjo­ner, båt­ru­ter m.m. Det er også et eget kart over bysyk­kel­sta­sjo­ner (jeg for­står ikke hvor­for dis­se ikke er teg­net inn på hoved­kar­tet). Jeg skal kom­me til­ba­ke til noe av dette.

Det var min inten­sjon å skri­ve det­te som en glad­sak. Det er som sagt flott at Oslo kom­mu­ne lager sli­ke kart og de for­tje­ner hon­nør for det­te til­ta­ket. Men da jeg grans­ket kar­te­ne mer nøye, ble det dess­ver­re klart at kar­te­ne ikke hol­der mål. Det er rett og slett alt for mye som mangler.

Det som gjør meg mest kri­tisk er det som ikke står på kar­tet. Men det er også en del som står på kar­tet som ikke bur­de vært der. Jeg har ikke over­sikt over alle syk­kel­vei­er i Oslo. Men jeg kan gi noen eksempler.

Det er en gang- og syk­kel­vei fra E18 ved Fram­nes gjen­nom Framne­s­vei­en til Skille­bekk. Den fort­set­ter med sepa­rat for­tau og syk­kel­vei i Mun­ke­dams­vei­en og g/s‑vei i Las­sons gt. I alle fall inn­til helt nylig fort­sat­te den­ne Huit­feldts gt og Obser­va­to­riegt til Ruse­løkk­vei­en. Jeg har omtalt den­ne syk­kel­vei­en i egen sak. Den­ne er ikke mer­ket på kartet.

Det er syk­kel­felt i Karens­lyst allé. Det er rik­tig­nok alt for man­ge par­ker­te biler her og tra­fikk­eta­ten bur­de patrul­je­re ofte­re enn de gjør. Men at Oslo kom­mu­ne skul­le glem­me at det er syk­kel­felt her når de teg­ner kart, det er vans­ke­lig å for­stå. Mor­ten How Lode har doku­men­tert det­te godt gjen­nom den­ne videoen:

Han har også sta­ti­stikk over biler i syk­kel­fel­tet for januar/februar og for mars/april. Jeg kan også ta med det­te bil­det som viser dår­lig ved­li­ke­hold av bro­stein som skil­ler syk­kel­felt og kjøre­felt. Men til tross for ulov­lig par­ker­te biler er dår­lig ved­li­ke­hold, så er det syk­kel­felt her. Men det alt­så ikke mer­ket på sykkelkartet.

Det er skil­tet gang- og syk­kel­vei fra Karens­lyst allé under jern­ba­nen til Thu­ne. Hel­ler ikke den er teg­net inn på kar­tet. Det er hel­ler ikke for­bin­del­sen and­re vei­en over gang­bro­en til syk­kel­vei­en langs Frog­ner­stran­da. Den­ne bro­en er ikke mer­ket på kartet:

 

Det er to and­re for­bin­del­ser mel­lom den­ne syk­kel­vei­en litt len­ger vest. Om det er gang- og syk­kel­vei eller gang­vei, er jeg ikke helt sik­ker på. Men siden kar­tet også har med gang­vei­er skul­le den ha vært teg­net inn. Kan­skje er tur­vei rik­tig klassifisering.

Fort­set­ter vi litt len­ger vest­over, til Bestum, er det en gang- og syk­kel­bro over E18. Det er så vidt jeg hus­ker ikke noen til­rette­leg­ging på and­re siden, skjønt vei­ene er bed­re å syk­le enn man­ge av de vei­ene som er mer­ket som syk­kel­ru­ter med “blan­det tra­fikk” på syk­kel­kar­tet. Sli­ke for­bin­del­ser er vik­ti­ge. Et syk­kel­kart hvor bro­er som det­te ikke er mer­ket hol­der gans­ke enkelt ikke mål.

Fort­set­ter man enda len­ger vest­over er det man­ge syk­kel­vei­er på Snar­øya som ikke er mer­ket på kartet.

Nær­me­re byen er den tur­vei­en jeg plei­er å syk­le når jeg skal til Huk eller Para­dis­buk­ta er ikke mer­ket på kar­tet. Den er skil­tet som syk­kel­rute, men mang­ler på kartet.

Gjen­nom Frog­ner­par­ken er det skil­tet syk­kel­tra­sé gjen­nom par­ken fra Bymusé­et, over bro­en på syd­si­den av Frog­ner­dam­men, langs vei­en syd for Mono­lit­ten og inn på syk­kel­fel­tet i Mono­litt­vei­en. Om den bur­de ha vært mer­ket som tur­vei eller som gang- og syk­kel­vei, er ikke så godt å si. Men den er i alle fall skil­tet som syk­kel­rute, og da bur­de den også ha vært med på kartet.

Fra krys­set Væke­rø­vei­en x Ullern­chaus­sé­en er det skil­tet gang- og syk­kel­vei opp Hoff­sjef Løven­siolds vei. Jeg har ikke syk­let den, og vet ikke hvor langt opp den går. Men jeg mer­ket med den da jeg tes­tet syk­kel­for­hol­de­ne langs den­ne delen av Sto­re ring­vei, og har via Goog­le Stre­et View fått bekref­tet at min hukom­mel­se stemmer.

Det er syk­kel­felt i Åke­berg­vei­en fra krys­set Kjøl­berg­gate og opp til Galge­berg. Det stan­ser ikke der Kjøl­berg­gata slut­ter. Den­ne delen er ikke å lang, men den er vik­tig. Det gjør at i alle fall den­ne delen av Ring 2 har syk­kel­felt helt fram til St Hall­vards gate. Det bur­de også vært syk­kel­felt i Åke­berg­vei­en ned til Grøn­land, ikke gate­par­ke­ring, slik Oslo kom­mu­ne har valgt å prio­ri­te­re. Men det­te er et pro­blem med ter­ren­get, ikke kartet.

Det er gang- og syk­kel­vei (evt tur­vei) omtrent fra Gref­sen sta­sjon (men and­re siden av ring­vei­en) mot Kjels­ås og fra Sin­sen­krys­set mot Haralds­hei­men. Det er også en gang- og syk­kel­bro over Sto­re ring­vei mel­lom Nyda­len og Storo som ikke er mer­ket på kartet.

Også and­re ste­der i byen mener jeg å hus­ke at jeg har sett eller syk­let på gang- og syk­kel­vei­er som ikke er mer­ket på det­te kar­tet, men her har jeg ikke pre­sist nok min­ne til at jeg kan peke på kon­kre­te steder.

Jeg er ikke lom­me­kjent i hele byen. Jeg har valgt eksemp­ler fra områ­det hvor jeg ofte syk­ler og der­for er godt kjent. Når så mye mang­ler i områ­der jeg kjen­ner, lurer jeg på hvor mye som mang­ler i de områ­de­ne hvor jeg ikke er kjent, og hvor jeg kun­ne hatt bruk for det­te kar­tet. Kar­tet blir ikke det verk­tøy­et det kun­ne ha vært for den som vil fin­ne en god syk­kel­rute i Oslo.

Jeg har ofte kri­ti­sert syk­kel­for­hol­de­ne i Oslo og de ansvar­li­ge i Oslo kom­mu­ne og i Sta­ten veg­ve­sen. Det kom­mer jeg til å fort­set­te å gjø­re inn­til syk­kel­for­hol­de­ne en gang blir bra. Og da skal de få hon­nør for det når den tid kom­mer, om det fort­satt er liv i meg. Mot en slik bak­grunn føles det unek­te­lig litt under­lig å kri­ti­se­re Oslo kom­mu­ne og Sta­tens veg­ve­sen for å gi ut et kart som gir inn­trykk av at for­hol­de­ne er dår­li­ge­re enn de fak­tisk er.

Hvor­dan skal vi egent­lig tol­ke det­te at man­ge syk­kel­vei­er som fak­tisk eksis­te­rer ikke er teg­net inn på kar­tet? Mang­ler de ansvar­li­ge over­sikt over hvil­ke syk­kel­vei­er av uli­ke typer som fak­tisk fin­nes? Vi har sett at en del syk­kel­vei­er bare blir borte. Det sis­te jeg har mer­ket meg er et kort styk­ke i Obser­va­to­riegt, men det har også skjedd and­re ste­der. Eksis­te­rer det en slags hem­me­lig plan om syk­kel­vei­er som skal neg­li­sje­res til de i prak­sis for­svin­ner nes­ten av seg selv, og at de der­for ikke er mer­ket på det­te kar­tet? Eller har de som har laget kar­tet helt enkelt ikke gjort en god nok jobb?

Så til en del av det som er mer­ket på kar­tet, som etter min mening ikke bur­de vært det.

Jeg stus­ser også at det er mer­ket “tur­vei” fra Frog­ner­ba­det gjen­nom Ess­end­rops­gate (mel­lom Col­ose­um kino og Cen­tra), ned det sma­le for­tau­et langs 4‑feltsveien Sørke­dals­vei­en.

Tur­vei­en” fort­set­ter langs Major­stu­hu­set og opp Slem­dals­vei­en. Hvem vil fin­ne på å gå, enn si syk­le på tur her?

Foto: Kjer­sti Flug­stad Erik­sen, Aften­pos­ten (gjen­gitt med tillatelse)

Hele kon­sep­tet “blan­det tra­fikk” er menings­løst. Skjønt det er vel mer en kri­tikk mot Oslos poli­tikk enn mot kar­tet i seg selv. Blan­det tra­fikk er greit i gater for det fak­tisk er liten tra­fikk og lav has­tig­het. Liten tra­fikk betyr liten bil­tra­fikk, liten syk­kel­tra­fikk og liten fot­gjen­ger­tra­fikk. Lav has­tig­het må bety farts­gren­se som ikke er høy­ere enn 30 km/t. I typis­ke bolig­ga­ter er det­te greit nok. Men det er ingen grunn til å late som om om det­te er syk­kel­ga­ter, for det er det ikke.

I føl­ge tegn­for­kla­rin­gen på kar­tet kjenne­teg­nes vei med blan­det tra­fikk ved dette:

Blan­det tra­fikk betyr at strek­nin­gen ikke har egen fysisk til­rette­leg­gel­se for syk­len­de. Syk­lis­te­ne bru­ker der­med vei­ba­nen sam­men ed moto­ri­ser­te kjøre­tøy. På dis­se strek­nin­ge­ne er tra­fikk­meng­den mode­rat og farts­gren­sen lave­re [min uth].”

Når man påstår at Grense­vei­en fra Carsl Ber­ners plass til Hels­fyr (bil­det neden­for) er en vei med mode­rat tra­fikk og lav farts­gren­se (50 km her), slik man gjør ved å mer­ke vei­en som “syk­kel­rute med blan­det tra­fikk”, er det blank løgn.

Når det ikke er noen til­rette­leg­ging for syk­lis­ter bør vei­en ikke mer­kes som syk­kel­rute. Punkt­um. Hvis kri­te­ri­et er mode­rat tra­fikk­meng­de, da er det absurd å la hoved­syk­kel­vei­net­tet bestå av sli­ke veier.

Det som på kar­tet er mer­ket “Ikke til­rette­lagt” er enda mer absurd. Det­te er beskrivelsen:

Den­ne sym­bo­li­se­rin­gen har høy­ere tra­fikk­meng­de og farts­gren­se enn tra­se­er som er mar­kert med blan­det tra­fikk. Strek­nin­ge­ne er vik­ti­ge ruter, men egner seg best for erfar­ne syklister.”

Kirke­vei­rin­gen (Ring 2) mel­lom Ulle­våls­vei­en og Vogts gate, samt Mosse­vei­en fra Ulv­øya til Fisk­voll­buk­ta er vei­er som er mer­ket på den­ne måten. Man kan ikke anbe­fa­le noen å syk­le der i dag, hel­ler ikke erfar­ne syk­lis­ter. At noen gjør det like­vel, får så være. Men å teg­ne dem inn på et syk­kel­kart er å lure folk. Nå vil rik­tig­nok beg­ge dis­se strek­nin­ger bli til­rette­lagt, men det er ikke plan­lag­te pro­sjek­ter som er teg­net inn på det­te kartet.

Det er også tatt med sti­er som i føl­ge beskri­vel­sen ikke nød­ven­dig­vis egnet for syk­ling. Da kan man lure på hva som har vært begrun­nel­sen for å vel­ge ut akku­rat de stiene.

Jeg synes man kun­ne ha delt gang- og syk­kel­vei­er slik at det angis hvor det er blan­det gang- og syk­kel­tra­fikk, og der det er gang- og syk­kel­vei med for­tau. Og kan­skje fin­nes det også noen meter ren syk­kel­vei i Oslo, slik at det også bur­de angis på kartet?

Man kun­ne også godt ha teg­net inn plan­lagt til­rette­leg­ging når plan­leg­gin­gen har kom­met så langt at man er for­bi pra­te- og utred­nings­sta­di­et, til handlingsstadiet.

Et syk­kel­kart skal vise vei­er som er til­rette­lagt for syk­ling. Ver­ken mer eller mind­re. En del av oss som syk­ler fin­ner nok fram også der det ikke er noen til­rette­leg­ging, og ofte vel­ger vi and­re vei­er enn de som er mar­kert som syk­kel­ru­ter på kar­tet. And­re vei­er uten til­rette­leg­ging kan være like gode eller bed­re enn det som er ført opp på kartet.

Sykkelruter i Osloområdet

Det står mye i den­ne blog­gen om mang­len­de til­rette­leg­ging for syk­ling i Oslo, og det kom­mer jeg til å fort­set­te å skri­ve om.  Den tid­li­ge­re lede­ren for Syk­kel­pro­sjek­tet i Oslo, Erik Øimoen, sa omtrent det­te etter et med­lems­møte i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, Oslo: “Dere skrem­mer folk fra å syk­le i Oslo når dere bare frem­he­ver det neg­a­ti­ve. Fin­nes det ikke noe posi­tivt å si om å syk­le i Oslo?” Han had­de et poeng. Her beskri­ver jeg syk­kel­ru­ter som stort sett er greie å syk­le. Noen er rik­tig fine, men det er også noen som jeg adva­rer mot å bru­ke.

Hovedsykkelruter

Det­te er syk­kel­ru­ter for den som bru­ker syk­ke­len til trans­port, f.eks. jobb­rei­ser, om som vil så fort og effek­tivt fram på syk­ke­len som mulig. 

Sentrum — Oslo innenfor Ring 2

Til tross for at det er i de sen­trums­nære byde­le­ne folk syk­ler mest, er det der til­rette­leg­gin­gen for syk­ling er dår­ligst. Det var bevisst poli­tikk fra tid­li­ge­re FrP-byrå­der å ikke leg­ge til ret­te for syk­ling i sen­trum.  Så her blir det for det mes­te et spørs­mål om å fin­ne ruter for i best mulig grad å unn­gå pro­ble­me­ne. Noen av de fore­slåt­te rute­ne går også uten­for Ring 2, men ingen går uten­for Ring 3. 

Turveier og veier for å unngå biltrafikk

Oslo er en fan­tas­tisk by for de som vil syk­le på tur, i alle fall hvis det å syk­le på tur vil si å syk­le i skog og mark. Vel­ger man den mer kon­ti­nen­ta­le vari­an­ten av syk­kel­tur, hvor man syk­ler langs lande­vei­en på en lande­veisyk­kel, da er ver­ken Nor­ge eller Oslo sær­lig bra. Til det er det alt for man­ge bilis­ter som ikke respek­te­rer syk­lis­te­nes selv­føl­ge­li­ge rett til å bru­ke vei­en. Jeg beskri­ver ikke noen syk­kel­ru­ter i Mar­ka. For syk­kel­ru­ter (og ski­løy­per) i Mar­ka anbe­fa­ler jeg Ski­for­enin­gens mar­ka­data­base. Hvis du bru­ker Mar­ka, enten om som­mer­en eller vin­te­ren, så meld deg inn i Ski­for­enin­gen. De gjør en stor inn­sats for marka­bru­ker­ne. Men jeg har tatt med noen syk­kel­ru­ter for å kom­me til Mar­ka. Fle­re ste­der i Oslo er det slik at man kan kom­me helt fra sen­trum og ut i Mar­ka nes­ten uten å syk­le på vei med bil­tra­fikk. Og det er “grøn­ne ruter” som det er fint å vel­ge om man er mer opp­tatt av å ha en fin opp­le­vel­se på syk­ke­len, og ikke bare av å kom­me for­test mulig fram. Det kan være vel verdt å vel­ge en “grønn rute” til og fra jobb, der det er et alternativ. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email