I Vini del Giro d’Italia 2012 — 20. etappe: Caldes/Val di Sole — Passo dello Stelvio

Så ble det litt sha­ke-out på gårs­da­gens etap­pe. Roman Kreu­zi­ger meld­te seg nok ut av tet­kam­pen i dag. I dag skal ryt­ter­ne ut på en etap­pe som går mest ned­over, og som er helt flat på slut­ten. Her tyder alt på masse­spurt. Sam­men­lagt­fa­vo­rit­te­ne vil nok hol­de seg i bak­grun­nen og være mest opp­tatt av å kjø­re bil­lig, og ikke tape tid i for­hold til hver­and­re. Mark Caven­dish har fort­satt den røde trøya, men med bare et poengs ledel­se til Joaquin Rod­ri­guez. Uten uhell kan Caven­dish vin­ne dagens etap­pe, og øke sitt for­sprang. Men det hol­der nep­pe gjen­nom de sis­te etap­pe­ne. Som jeg har sagt før, mener jeg poeng­be­reg­nin­gen bør endres.

Giro d’I­ta­lia har på en måte to fina­ler, og 20. etap­pe fra Caldes/Val di Sole til Pas­so del­lo Stel­vio. er den førs­te av de to. Topp nr. 3, Teglio, er ikke så lang. Men med 15% stig­ning på det brat­tes­te, så kan nok man­ge bli hek­tet av her. Nes­te topp, Morti­rol­lo sti­ger 22% på det brat­tes­te. Jeg har fun­net enkel­te strek­nin­ger med opp til 18–19% stig­ning i Oslo.

Du kan også prø­ve deg opp fra Bekke­la­get via Bjer­ring­bak­ken og Bratt­bak­ken til Sol­vei­en ved Hol­tet. Basert på Goog­le Earth vil det her være en stig­ning på 16–17%. Jeg har ikke prøvd, men jeg er gans­ke sik­ker på at jeg ikke kom­mer opp her. Vi snak­ker er om ca 650 m. Stig­nin­gen til Morti­rol­lo er 11,4 km, og det brat­tes­te kom­mer på de sis­te 1,4 km, som sti­ger i snitt 13,7%. Ta med at det­te er etap­pens fjer­de kate­go­ri­ser­te stig­ning, og de har en igjen: Pas­so del­lo Stel­vio. Den er ikke like bratt, med 12% på det aller brat­tes­te. Men den er 21,4 km lang og ryt­ter­ne skal opp 1550m. Top­pen er på 2.757m — som er ca 300m høy­ere enn Gald­hø­pig­gen. De får lagt inn litt høyde­tre­ning også. Om noen ikke hen­ger med til top­pen, så ta i alle fall en rask syk­kel­tur fra Bekke­la­get og opp bak­ke­ne til Hol­tet før du snak­ker om at noen er dår­li­ge til å klatre.

Før vi går over til vinen tar jeg også med len­ke til TV2 inn­slag fra Tour de Fran­ce 2011 om Ryder Hesje­dals nors­ke røt­ter.

Last ned stør­re kart.

Det er ikke mye vin å hen­te i fjel­le­ne, hel­ler ikke her i den nord­re delen av Lom­bar­dia. Men etap­pen tar en avstik­ker inn in Val­tel­lina-dalen til Sond­rio, hvor syk­lis­te­ne snur og føl­ger dalen til­ba­ke før de set­ter kur­sen mot Stel­vio. Den avstik­ke­ren er vi med på. I den­ne dalen fin­ner vi inter­es­sant vin. Egent­lig betyr vedl Val­tel­lina noe slikt som Tel­lina-dalen, så det blir smør på flesk å kal­le det Val­tel­lina-dalen. Det er vel omtrent som å si The Gud­brands­dal Val­ley, Men jeg vel­ger alt­så å si det på den måten.

Con­ti­nue read­ing I Vini del Giro d’Italia 2012 — 20. etap­pe: Caldes/Val di Sole — Pas­so del­lo Stel­vio