I Vini del Giro d’Italia 2012 — 21. etappe: Tempo i Milano

Det er tyde­lig at Mark Caven­dish vil slåss for den røde trøya, noe som også betyr at han har til hen­sikt å full­fø­re. Vi får håpe at han hen­ger med over fjel­le­ne. Så får vi se om ledel­sen hol­der i for­hold til Joaquin Rod­ri­guez. Ut over det ga gårs­da­gens etap­pe ingen avklaringer.

Vi har kom­met til fina­len. En av de sto­re ulem­pe­ne med å leg­ge seg et par dager foran, er at jeg på en måte går glipp av slut­ten. I alle fall kan jeg ikke sni­ke inn noen kom­men­ta­rer om den­ne. Ryt­ter­ne skal gjen­nom to knall­har­de fjell­e­tap­per før de kom­mer hit hvor vi er. Vel­dig mye kan end­re seg før ryt­ter­ne kom­mer til den avslut­ten­de tempoetappen.

21. etap­pe er tem­po i Mila­no. Giro d’Italia har en tra­di­sjon for å avslut­te med en tempo­etappe. I Tour de Fran­ce er det mes­te avgjort før sis­te etap­pe, og ryt­terne kan para­dere inn til Paris før sprin­terne gjør opp seg i mel­lom på Champs Elly­ses. I Giro d’Italia kan alt avgjø­res på den sis­te tempo­etap­pen. Selv er jeg litt ambi­va­lent. Tempo­etap­per er ikke like spek­ta­ku­lære som fel­les­start. På den annen side hol­der man spen­nin­gen til sis­te slutt.

Last ned stør­re kart.

Avslut­nin­gen i Mila­no er tra­di­sjon, og vin­val­get må også bli tra­di­sjo­nelt. Vi avslut­ter med mus­se­ren­de. Når vi er i Lom­bar­die må det selv­føl­ge­lig bli regio­nens stolt­het, den mus­se­ren­de vinen Fran­ciacor­ta. Chris­ter Berens kal­ler den “Ver­dens nest­bes­te «Champag­ne»”. For egen del vil jeg si at bare champag­ne er champag­ne, med eller uten anfør­sels­tegn. Og det kan være man­ge kan­di­da­ter til trinn to og tre på sei­ers­pal­len når det gjel­der mus­se­ren­de vin. Men at Fran­ciacor­ta er en utmer­ket mus­se­ren­de vin, og Ita­lias bes­te, det er det ikke sær­lig tvil om.

Con­ti­nue read­ing I Vini del Giro d’Italia 2012 — 21. etap­pe: Tem­po i Mila­no