Sykkelruter i Oslo: Bryn til Grønlandsleiret via turvei — en liten perle!

De fles­te syk­kel­ru­ter jeg har prøve­syk­let har vært typis­ke trans­port­ru­ter. Jeg har sagt og mener at på sli­ke vei­er må syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re skil­les, og de må lages for at syk­lis­te­ne skal kom­me raskt og effek­tivt fram. Den­ne gan­gen vel­ger jeg en tur­vei. Det er sik­kert man­ge som vel­ger den­ne, eller deler av den­ne til og fra jobb. Men det er uan­sett en tur­vei. Her er det blan­det syk­kel- og fot­gjen­ger­tra­fikk, som er helt greit på tur­vei­er. Det betyr at vi må syk­le i mode­rat fart og gi god plass til fot­gjen­ge­re. De som vil syk­le fort får vel­ge en annen vei.

Først litt rekla­me: Jeg opp­da­get Svart­da­len og man­ge and­re fine ste­der jeg ikke viss­te om gjen­nom geocaching. Jeg har bodd i Oslo i 35 år og har far­tet mye rundt i man­ge deler av Oslo. Som en vite­be­gjær­lig per­son har jeg all­tid vært inter­es­sert i å vite mer om hele byen. Noen år bak rat­tet i en taxi (om enn bare som reserve­sjå­før ved siden av stu­die­ne) tok meg til de fles­te deler av Oslo. Jeg har pas­sert Svart­da­len man­ge gan­ger på beg­ge sider. Men noen måt­te plas­se­re noen geocacher her for å få meg til å ta turen ned i dalen. Folk leg­ger gjer­ne ut cacher på ste­der man gjer­ne vil vise fram, og slik opp­da­ger man man­ge ukjen­te per­ler, både i Oslo og and­re ste­der. Jeg bruk­te også geocacher som gul­rot i et lite tre­ningsopp­legg jeg laget da jeg etter å ha syk­let på fla­te­ne i Lan­gue­doc hele som­mer­en fant ut at jeg måt­te syk­le mer i mot­bak­ke. Slutt på rekla­men.

Det som gjør dagens syk­kel­rute så flott, er at man kan syk­le fra tra­fikkao­set på Bryn og helt inn til Grøn­lands­lei­ret og være skjer­met mot bil­tra­fikk nes­ten hele vei­en. Vil man gjø­re ruten litt ras­ke­re er det man­ge mulig­he­ter til å ta av fra ruten å vel­ge en ras­ke­re, men også mer tra­fik­kert rute inn mot sen­trum.

Du kan klik­ke på bil­det eller her for å få opp et GPS-kart..

Print Friendly, PDF & Email
  • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Sykkelruter i Oslo: Store ringvei 3 – Fra Sinsen til Ryen()

  • Olav­Tor­vund

    Det er man­ge vei­er i den­ne byen hvor jeg ikke har syk­let og jeg er ikke spe­si­elt godt kjent på den strek­nin­gen du spør etter. Jeg tror nok den kan bli en utford­ring. Det kan nes­ten høres ut som om jeg vil lok­ke syk­lis­te­ne i en fel­le. Men jeg tror en nøk­kel her er å kom­me seg til Carl Ber­ner. Fra Bjøl­sen kan det bli via Jeru­sa­lem bro og tur­vei til Tors­hov­da­len. Jeg tror jeg vil­le ha valgt Dæleng­gt (paral­lel­len neden­for Chr Michel­se­ns gt), selv om det ikke er til­rette­leg­ging for syk­kel der. Bed­re med liten tra­fikk uten til­rette­leg­ging enn mye tra­fikk og et syk­kel­felt. Alter­na­ti­vet er langs elva ned til San­nergt, og Schelppeg­rells­gt og inn i Dæleng­gt.

    Fra Carl Ber­ner vil­le jeg ha prøvd vei­en gjen­nom Tøyen­par­ken på bak­si­den av blok­ke­ne mot TØyen­ba­det og opp til Ensjø­vei­en. Det skal visst­nok ha blitt bra på Ensjø, men det er len­ge siden jeg har syk­let der. På Etter­stad kan man enten syk­le ned til tur­vei­en, eller bare vel­ge en gang­vei/­gang-syk­kel­vei/­tur­vei mel­lom blok­ke­ne til Etter­stad­kro­ken og føl­ge den­ne til Bryns­eng. Jeg tror det er såpass lite tra­fikk der at den sis­te løs­nin­gen er helt grei — og den er kor­te­re og gir mind­re mot­bak­ke. Men jeg under­stre­ker at det­te er tenk­te mulig­he­ter, jeg har ikke tes­tet dem i prak­sis. I alle fall ikke fore­lø­pig. Kan­skje kom­mer jeg til­ba­ke til noen av dis­se vei­ene en gang.

  • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Oslo som sykkelby — bedre enn sitt rykte?()

  • Pingback: Det er vår. Finn fram sykkelen og kom deg ut på veien! | Olav Torvunds blogg()