Sykkelruter i Oslo: Bryn til Grønlandsleiret via turvei — en liten perle!

Vi star­ter der Nils Han­sens vei kom­mer inn i Østen­sjø­vei­ene, som er et punkt på syk­kel­ru­ten langs Sto­re ring­vei mel­lom Sin­sen og Ryen.

Hvis vi skal føl­ge tur­vei­en syk­ler vi under T‑banen på nord­si­den av jern­bane­lin­jen, alter­na­tivt under Østen­sjø­vei­en om man kom­mer øst­fra i Nils Han­sens vei (sving ned i Etter­stad­kro­ken).

Det er også mulig å vel­ge Fager­lia, som går på syd­si­den av jern­ba­nen. Det­te er en bolig­vei. Det står skil­tet at det er pri­vat vei og at den er sper­ret med bom, men det står bare at den et stengt for motor­kjøre­tøy­er. Her vil man kom­me ned til Arn­ljot Gel­li­nes vei omtrent der motor­syk­kel­klub­ben Ban­di­dos har sitt klubb­hus, og kan fort­set­te ned til Ene­bakk­vei­en og føl­ge den­ne til Galge­berg. Det er nok en mer effek­tiv syk­kel­ru­ten, men ikke på langt nær så hyg­ge­lig å sykle.

Vi svin­ger inn til et av hus­e­ne hvor Sta­tens veg­ve­sen og Veg­di­rek­to­ra­tet hol­der til. Det er nes­ten noe sym­bolsk i at de lig­ger mel­lom tra­fikkao­set i Østen­sj­vei­en ved Bryn, og den idyl­len vi skal inn i.

 

Vi kom­mer raskt til en bratt kneik. Man skal ha brem­se­ne i orden hvis man syk­ler ned og gode ben om man skal syk­le opp. Men den er ikke lang, og det er den enes­te bak­ken av den­ne typen — i alle fall om vi hol­der oss på nord­si­den av Alna. Det er som all­tid vans­ke­lig å få fram på et bil­de hvor bratt den­ne bak­ken vir­ke­lig er.

 

Rett neden­for den­ne bak­ken deler vei­en seg. Vel­ger vi venst­re mulig­het, som er omtrent rett fram, hav­ner vi på en sti gjen­nom Svart­da­len på syd­si­den av Alna .Tar vi til høy­re føl­ger vi tur­vei­en som vi skal ta. I nær­he­ten av det­te ste­det kan man fin­ne den førs­te geocachen på turen nedover.

Print Friendly, PDF & Email