Sykkelruter i Oslo: Bryn til Grønlandsleiret via turvei — en liten perle!

Men vi tar en lite avstik­ker ned Svart­da­len før vi kom­mer til­ba­ke til den tur­vei­en vi skal føl­ge. Det er et flott lite skogsom­rå­de, nær­mest en urskog, nes­ten inne i Oslo sen­trum. Omtrent her kan man fin­ne geocachen Dra meg bak­lengs inn i fugle­kas­sa HM#1.

Jeg anbe­fa­ler turen gjen­nom Svart­da­len. Det er gjort mye for å gjø­re områ­det frem­kom­me­lig og det har blitt et fint lite tur­om­rå­de nær byen. Men noen god syk­kel­vei er den ikke. På Oslo kom­mu­nes syk­kel­kart er også den­ne mer­ket som “tur­vei”. Jeg vil­le nok ha mer­ket den som sti. Men det er mulig å syk­le hele vei­en. Gcocachen  Alnas­ti­en — Catch #129 er i det­te områ­det, og litt len­ger nede kan man fin­ne geocachen Svart­da­len — eo #27.

Vi kom­mer gjen­nom Svart­dals­par­ken og kom­mer inn i Ene­bakk­vei­en ved Kvær­ner­byen. Her­fra er det fle­re mulig­he­ter vide­re, men ingen ordent­lig syk­kel­vei. Jeg til­la­ter meg et lite hjerte­sukk: Når man byg­ger ut nye byde­ler må man også sør­ge for at infra­struk­tu­ren er på plass, og det inklu­de­rer selv­føl­ge­lig syk­kel­vei­er. Men vi hol­der på på and­re siden av elven. Her kan vi fin­ne geocachen Kvær­ner­byen.

 

Print Friendly, PDF & Email