Sykkelruter i Oslo: Bryn til Grønlandsleiret via turvei — en liten perle!

Nå kom­mer vi til et sted hvor vi må krys­se St Hall­vards gt. Men det er fot­gjen­ger­felt og tra­fikk­lys, så det­te er enkelt. Her­fra vil­le jeg helt klart ha valgt enten Schwei­gaards gate eller St Hall­vards gt vide­re, alt etter hvor i byen jeg skal. Jeg vel­ger som regel den ras­kes­te veien.

Men i dag er målet å vise at vi ikke behø­ver å syk­le på tra­fik­ker­te vei­er. Der­for er vi tro­fas­te mot gang- og syk­kel­vei­en og føl­ger den skil­te­de gang- og syk­kel­vei­en inn i parken.

Vi føl­ger vei­en gjen­nom Vikengata og Nonne­gata. Akku­rat her er det grus­vei, men vi har vel ikke blitt så ping­le­te at vi er avhen­gig av asfalt for å kun­ne syk­le? Det er bare en kort avstik­ker til geocachen Oslo feng­sel — Kom­plot­tet #6.

 

Her inne kan vi også se en av Oslos skam­plet­ter: En skulp­tur­park som ikke har blitt ordent­lig ved­li­ke­holdt. Også her er det en geocache Skulp­tur­par­ken på Klos­ter­enga — eo #25.

 

Selv om vi er på en vei hvor det i alle fall ikke kjø­rer man­ge biler, så unn­går vi ikke den her­sens par­ke­rin­gen. Det er depri­me­ren­de at et slikt områ­de skal for­søp­les av par­ke­ring på den­ne måten. Men blikk­bok­se­ne er hel­li­ge for våre politikere.

Hvis vi vel­ger vei­en nær­mest muren til Oslo krets­feng­sel vil vi pas­se­re 19 sto­re, kule­for­me­de stei­ner. Det­te er en del av en geopark, og det er en stein fra hvert fyl­ke i Nor­ge som viser en typisk steinsort.

Vi vel­ger vei­en på venst­re side i vår ret­ning, alt­så litt len­ger syd. Her blir vi nok en gang min­net om at det ikke bare på syk­kel­om­rå­det Oslo kom­mu­ne for­søm­mer seg. Vi var inn­om en del av skulp­tur­par­ken litt len­ger oppe. Den­ne spi­ra­len skul­le hatt vann, og den skul­le selv­sagt vært ved­li­ke­holdt. Det er vans­ke­lig å fri seg fra den tan­ke at det­te had­de blitt bed­re ved­li­ke­holdt om det had­de lig­get et annet sted enn i ind­re Oslo øst.

 

Hvem skul­le trodd at det er så fint mel­lom Grøn­lands­lei­ret, Schwei­gaards gate og Oslo krets­feng­sel?

Der­med er den­ne turen slutt, og vi ender på Grøn­lands­lei­ret omtrent ved inn­kjø­rin­gen til Oslo politi­kam­mer. Vi har klart å kom­me oss helt inn til sen­trum langs en til­nær­met bil­fri turvei.

Skal man vide­re er det syk­kel­felt langs Grøn­land. Som i så man­ge gater med syk­kel­felt er det alt for man­ge bilis­ter som “skal bare” og som stop­per i syk­kel­fel­tet. Men det er en annen his­to­rie. Omtrent der turen ender kan vi fin­ne geocachen Old Fire?

Drar vi til­ba­ke til der vi star­tet fra er vi midt i et vel­dig rote­te tra­fikk­om­rå­de. Men kom­mer vi oss gjen­nom det er det mulig å syk­le på syk­kel­felt langs Østen­sjø­vei­en, og sene­re vel­ge tur­vei­en langs Østen­sjø­van­net. Her­fra er det gode mulig­he­ter til å kom­me vide­re inn i Øst­mar­ka. Det er tur­vei­er også i and­re ret­nin­ger mot Hel­le­rud, Tvei­ta og Hau­ge­rud. Men dis­se har ikke jeg syk­let — i alle fall ikke fore­lø­pig — så jeg vet ikke hvor­dan de er. Vi kan alt­så star­te i sen­trum og syk­le langt inn i Øst­mar­ka og nes­ten helt unn­gå vei­er med bil­tra­fikk. Jeg synes det er flott at vi har sli­ke mulig­he­ter i Oslo.

Print Friendly, PDF & Email