Når blir man klassifisert som antisemitt?

I dag la Sen­ter for stu­di­er av Holo­caust og livs­syns­mi­no­ri­te­ter (HL-sen­te­ret) fram en rap­port om den nors­ke befolk­nin­gens hold­nin­ger til jøder og and­re mino­ri­te­ter. 12,5 % av de spur­te har utpre­ge­de for­dom­mer mot jøder, skri­ver “Vårt Land”. Det “Vårt Land” ikke skri­ver, men som frem­går av rap­por­ten, er at befolk­nin­gen har stør­re grad av sosi­al dis­tan­se til and­re grup­per enn jøder. Man er mest neg­a­tiv til kon­takt med mus­li­mer, soma­liere og rom­folk (sigøy­ne­re) i føl­ge den­ne rap­por­ter. Anti­se­mit­tis­ke hold­nin­ger er mest van­lig hos de som har sterk skep­sis til inn­vand­re­re. Så kan­skje vil­le det vært mer rik­tig å si at det er en sterk frem­med­frykt, kan­skje rasis­me, og ikke spe­si­fikt anti­se­mit­tis­me. Det unn­skyl­der ikke hold­nin­ge­ne, mer gir kan­skje er mer kor­rekt bilde.

Jeg skal ikke gjø­re noe for­søk på å baga­tel­li­se­re anti­se­mit­tis­ke hold­nin­ger. Nors­ke jøder for­tel­ler at de møter hold­nin­ger og blir utsatt for hand­lin­ger som er helt uakseptable.

Jeg kan også tone flagg. Jeg våger den påstand at jeg ikke har noen vel­dig bestem­te hold­nin­ger til jøder som sådan, like lite som jeg har bestem­te hold­nin­ger til svens­ker, mus­li­mer, fransk­menn, ber­gen­se­re, japa­ne­re. pinse­ven­ner eller and­re. Som så man­ge and­re har jeg sik­kert mine ste­reo­ty­pis­ke opp­fat­nin­ger, men de er ikke mer frem­tre­den­de for en grup­pe enn for and­re. Jeg synes det kan være slit­somt å for­hol­de seg til per­soner som frem­he­ver egen etni­si­tet, reli­giø­si­tet, nasjo­na­li­tet, klasse­bak­grunn eller hva det skal være, på en måte som tvin­ger meg til å for­hol­de meg til det­te mer enn til indi­vi­det. Jeg vil for­hol­de meg til per­sonen Peder Ås, ikke til jøden, mus­li­men, ber­gen­se­ren eller mor­mo­ne­ren Peder Ås.

Con­ti­nue read­ing Når blir man klas­si­fi­sert som anti­se­mitt?