Når blir man klassifisert som antisemitt?

I dag la Sen­ter for stu­di­er av Holo­caust og livs­syns­mi­no­ri­te­ter (HL-sen­te­ret) fram en rap­port om den nors­ke befolk­nin­gens hold­nin­ger til jøder og and­re mino­ri­te­ter. 12,5 % av de spur­te har utpre­ge­de for­dom­mer mot jøder, skri­ver “Vårt Land”. Det “Vårt Land” ikke skri­ver, men som frem­går av rap­por­ten, er at befolk­nin­gen har stør­re grad av sosi­al dis­tan­se til and­re grup­per enn jøder. Man er mest neg­a­tiv til kon­takt med mus­li­mer, soma­liere og rom­folk (sigøy­ne­re) i føl­ge den­ne rap­por­ter. Anti­se­mit­tis­ke hold­nin­ger er mest van­lig hos de som har sterk skep­sis til inn­vand­re­re. Så kan­skje vil­le det vært mer rik­tig å si at det er en sterk frem­med­frykt, kan­skje rasis­me, og ikke spe­si­fikt anti­se­mit­tis­me. Det unn­skyl­der ikke hold­nin­ge­ne, mer gir kan­skje er mer kor­rekt bilde.

Jeg skal ikke gjø­re noe for­søk på å baga­tel­li­se­re anti­se­mit­tis­ke hold­nin­ger. Nors­ke jøder for­tel­ler at de møter hold­nin­ger og blir utsatt for hand­lin­ger som er helt uakseptable.

Jeg kan også tone flagg. Jeg våger den påstand at jeg ikke har noen vel­dig bestem­te hold­nin­ger til jøder som sådan, like lite som jeg har bestem­te hold­nin­ger til svens­ker, mus­li­mer, fransk­menn, ber­gen­se­re, japa­ne­re. pinse­ven­ner eller and­re. Som så man­ge and­re har jeg sik­kert mine ste­reo­ty­pis­ke opp­fat­nin­ger, men de er ikke mer frem­tre­den­de for en grup­pe enn for and­re. Jeg synes det kan være slit­somt å for­hol­de seg til per­soner som frem­he­ver egen etni­si­tet, reli­giø­si­tet, nasjo­na­li­tet, klasse­bak­grunn eller hva det skal være, på en måte som tvin­ger meg til å for­hol­de meg til det­te mer enn til indi­vi­det. Jeg vil for­hol­de meg til per­sonen Peder Ås, ikke til jøden, mus­li­men, ber­gen­se­ren eller mor­mo­ne­ren Peder Ås.

Jeg er meget kri­tisk til Isra­els poli­tikk. Men jeg for­sø­ker å tvi­hol­de på at Israel ikke er “jøde­ne” og at jøde­ne ikke er Israel. Jeg er også kri­tisk til ves­tens hold­nin­ger til kon­flik­ten i Midt-Østen, f.eks. ved at man tru­er med sank­sjo­ner og mulig angrep på Iran ut fra deres atom­po­li­tikk og påstan­der om at de utvik­ler atom­vå­pen, sam­ti­dig som man ikke rea­ge­rer mot Israel har atom­vå­pen og all­tid har nek­tet inspek­sjon av dis­se. Det er bare ett av litt for man­ge eksemp­ler på ves­tens dobbeltmoral.

Men til­ba­ke til under­sø­kel­sen. Jeg har ikke fin­lest den, og noen av tabel­le­ne er ule­se­li­ge i den ver­sjo­nen jeg får opp. Men med de forbeholdene:

Jeg vil­le hatt pro­ble­mer med fle­re av de spørs­må­le­ne. Gene­relt vil­le jeg hatt pro­ble­mer med å besva­re spørs­mål av typen “Jøder er …”, “Jøder har …” og “Ver­dens jøder arbei­der …”. Alle­re­de i spørs­måls­stil­lin­gen har man tvun­get respon­den­ten inn i en gruppe­tenk­ning som i alle fall jeg for­sø­ker å hol­de avstand til.

Jøder har alt for stor inn­fly­tel­se over ame­ri­kansk uten­riks­po­li­tikk er et av utsag­ne­ne man må ta stil­ling til. Jeg må inn­røm­me at jeg ikke har så vel­dig god inn­sikt i hva som sty­rer USAs uten­riks­po­li­tikk. Men jeg har et inn­trykk av at en del jødis­ke orga­ni­sa­sjo­ner og en del jøder har stor inn­fly­tel­se, og at det har stor betyd­ning ikke minst for USAs poli­tikk i Midt-Østen. Men er det rik­tig å snak­ke om jøder som grup­pe, slik spørs­må­let impliserer?

Ver­dens jøder arbei­der i det skjul­te for å frem­me jødis­ke inter­es­ser er et annet spørs­mål. Hvem er egent­lig ver­dens jøder, og hva er jødis­ke inter­es­ser? Det er ingen tvil om at man­ge, sann­syn­lig­vis flest jøder, men også and­re, arbei­der for å støt­te ytter­lig­gå­en­de kref­ter i Israel. Folk i Nor­ge sen­der pen­ger til ulov­li­ge boset­tin­ger i Pale­sti­na; ame­ri­ka­ne­re, sann­syn­lig­vis flest jøder, har kjøpt eien­dom­mer i kon­tro­ver­si­el­le områ­der, en del har ver­vet seg til den isra­els­ke hæren, og det fin­nes sik­kert man­ge and­re eksemp­ler. Mye av det­te skjer ikke sær­lig åpent. De som arbei­der i de skjul­te for å frem­me inter­es­se­ne til enkel­te jødis­ke grup­pe­rin­ger i Israel, frem­mer de jødis­ke inter­es­ser? Og utgjør de ver­dens jøder? Jeg tror at man­ge jøder, uten at jeg vet hvor man­ge, arbei­der for å støt­te grup­pe­rin­ger i Israel. Men hva skul­le jeg ha svart på spørs­må­let i undersøkelsen?

Jøder ser på seg selv som bed­re enn and­re. Hvis man ser på seg selv som Guds utvalg­te folk, da må man vel på en eller annen måte se på seg selv som bed­re enn and­re? Igjen vet vi at en del jøder ser på seg selv som Guds utvalg­te folk, og at en del ikke-jøder også ser på jøde­ne som Guds utvalg­te folk. En del av hold­nin­ge­ne til kon­flik­ten i Midt-Østen er pre­get av det­te. Hvor utbredt hold­nin­gen er, vet jeg ikke, ver­ken blant jøder eller and­re. Om man toner ned det reli­giø­se, og hel­ler gjør det til en his­to­risk rett til et ter­ri­to­ri­um, så er det omtrent like pro­ble­ma­tisk. Man­ge folke­slag har blitt for­dre­vet fra sine opp­rin­ne­li­ge områ­der gjen­nom folke­vand­rin­ger og kri­ger. Kan man for­sva­re at jøde­ne skal ha noen stør­re rett til Israel enn and­re folk måt­te ha til områ­der de en gang har blitt for­dre­vet fra? Hvis man mener at man på grunn av sin etni­si­tet skal ha ret­tig­he­ter som and­re ikke skal få, da ser man på seg selv som bed­re, eller hevet over and­re. Et mind­re pent ord for det er rasis­me. Om man plas­se­rer jøder eller and­re på top­pen eller på bun­nen av et etnisk basert hie­rar­ki, så er det uan­sett utslag av sam­me type tenk­ning, og den er for meg uakseptabel.

Jøder er spe­si­elt kunst­ne­risk bega­vet og jøder er mer intel­li­gen­te enn and­re folke­slag er to and­re påstan­der man skal vur­de­re. Kan­skje det. Jeg tror ikke noe på at ulik­he­ter i etni­si­tet, i kjønn osv er noe som bare kan mani­fes­te­re seg i ulikt utse­en­de, og ikke i ulik­he­ter på and­re områ­der. Man­ge sto­re kunst­ne­re er jøder. I alle fall gjel­der det blant musi­ke­re. Om de er like frem­tre­den­de i and­re kunst­sjan­ge­re, vet jeg ikke. Egent­lig inter­es­se­rer det meg ikke så vel­dig mye. Jeg er opp­tatt av musik­ken, ikke av om den som spil­ler er jøde eller ikke. Pia­nis­ten Robert Levin var jøde, Kjell Bæk­ke­lund var så vidt jeg vet ikke jøde. Får det meg til å vur­de­re dis­se to pia­nis­te­ne på uli­ke måter? Nei! Påvir­ker det mitt syn på Leo­nard Cohens og Bob Dylans musikk at de er jøder? Nei. Jeg had­de vært fan av beg­ge len­ge før tan­ken i det hele tatt strei­fet meg. I de sene­re åre­ne har fle­re frem­ra­gen­de nors­ke musi­ke­re klart å mar­ke­re seg, også inter­na­sjo­nalt. Er noen av dem jøder? Jeg aner ikke, og det inter­es­se­rer meg hel­ler ikke sær­lig mye. Deres musi­kals­ke pre­sta­sjo­ner er de sam­me uan­sett hva slags etnisk bak­grunn de måt­te ha. Man­ge frem­ra­gen­de viten­skaps­menn er jøder. Men jeg har ald­ri sett noen sta­ti­stikk om viten­skap og etni­si­tet, og jeg er hel­ler ikke sær­lig inter­es­sert i det.

Som sagt vil­le jeg hatt pro­ble­mer med å besva­re man­ge av spørs­må­le­ne for­di jeg synes det er vans­ke­lig å for­hol­de meg til spørs­måls­stil­lin­gen. Men om jeg, ut fra de hold­nin­ger jeg har gitt uttrykk for over, skul­le ha blitt tvun­get til å sva­re på dis­se spørs­må­le­ne, vil­le mine svar da blitt tol­ket som utslag av anti­se­mit­tis­ke hold­nin­ger? Jeg er san­ne­lig ikke sik­ker på hva sva­ret vil­le ha blitt.

Et annet, og mer alvor­lig spørs­mål er: Når man blir avkrevd svar om hva man mener om jøder, bidrar det til å for­ster­ke eller svek­ke det som måt­te være der av anti­se­mit­tis­ke hold­nin­ger? Når vi får vite hva den nors­ke befolk­ning, hvem nå det måt­te være, mener om jøder, vil det for­ster­ke eller dem­pe anti­se­mit­tis­men? 12,5 % har utpre­ge­de for­dom­mer mot jøder, får vi vite. Bidrar det til å legi­ti­me­re og for­ster­ke sli­ke holdninger?

Print Friendly, PDF & Email