Når blir man klassifisert som antisemitt?

I dag la Sen­ter for stu­di­er av Holo­caust og livs­syns­mi­no­ri­te­ter (HL-sen­te­ret) fram en rap­port om den nors­ke befolk­nin­gens hold­nin­ger til jøder og and­re mino­ri­te­ter. 12,5 % av de spur­te har utpre­ge­de for­dom­mer mot jøder, skri­ver “Vårt Land”. Det “Vårt Land” ikke skri­ver, men som frem­går av rap­por­ten, er at befolk­nin­gen har stør­re grad av sosi­al dis­tan­se til and­re grup­per enn jøder. Man er mest neg­a­tiv til kon­takt med mus­li­mer, soma­liere og rom­folk (sigøy­ne­re) i føl­ge den­ne rap­por­ter. Anti­se­mit­tis­ke hold­nin­ger er mest van­lig hos de som har sterk skep­sis til inn­vand­re­re. Så kan­skje vil­le det vært mer rik­tig å si at det er en sterk frem­med­frykt, kan­skje rasis­me, og ikke spe­si­fikt anti­se­mit­tis­me. Det unn­skyl­der ikke hold­nin­ge­ne, mer gir kan­skje er mer kor­rekt bil­de.

Jeg skal ikke gjø­re noe for­søk på å baga­tel­li­se­re anti­se­mit­tis­ke hold­nin­ger. Nors­ke jøder for­tel­ler at de møter hold­nin­ger og blir utsatt for hand­lin­ger som er helt uak­sep­tab­le.

Jeg kan også tone flagg. Jeg våger den påstand at jeg ikke har noen vel­dig bestem­te hold­nin­ger til jøder som sådan, like lite som jeg har bestem­te hold­nin­ger til svens­ker, mus­li­mer, fransk­menn, ber­gen­se­re, japa­ne­re. pinse­ven­ner eller and­re. Som så man­ge and­re har jeg sik­kert mine ste­reo­ty­pis­ke opp­fat­nin­ger, men de er ikke mer frem­tre­den­de for en grup­pe enn for and­re. Jeg synes det kan være slit­somt å for­hol­de seg til per­soner som frem­he­ver egen etni­si­tet, reli­giø­si­tet, nasjo­na­li­tet, klasse­bak­grunn eller hva det skal være, på en måte som tvin­ger meg til å for­hol­de meg til det­te mer enn til indi­vi­det. Jeg vil for­hol­de meg til per­sonen Peder Ås, ikke til jøden, mus­li­men, ber­gen­se­ren eller mor­mo­ne­ren Peder Ås.

Jeg er meget kri­tisk til Isra­els poli­tikk. Men jeg for­sø­ker å tvi­hol­de på at Israel ikke er “jøde­ne” og at jøde­ne ikke er Israel. Jeg er også kri­tisk til ves­tens hold­nin­ger til kon­flik­ten i Midt-Østen, f.eks. ved at man tru­er med sank­sjo­ner og mulig angrep på Iran ut fra deres atom­po­li­tikk og påstan­der om at de utvik­ler atom­vå­pen, sam­ti­dig som man ikke rea­ge­rer mot Israel har atom­vå­pen og all­tid har nek­tet inspek­sjon av dis­se. Det er bare ett av litt for man­ge eksemp­ler på ves­tens dob­belt­mo­ral.

Men til­ba­ke til under­sø­kel­sen. Jeg har ikke fin­lest den, og noen av tabel­le­ne er ule­se­li­ge i den ver­sjo­nen jeg får opp. Men med de for­be­hol­de­ne:

Jeg vil­le hatt pro­ble­mer med fle­re av de spørs­må­le­ne. Gene­relt vil­le jeg hatt pro­ble­mer med å besva­re spørs­mål av typen “Jøder er …”, “Jøder har …” og “Ver­dens jøder arbei­der …”. Alle­re­de i spørs­måls­stil­lin­gen har man tvun­get respon­den­ten inn i en gruppe­tenk­ning som i alle fall jeg for­sø­ker å hol­de avstand til.

Jøder har alt for stor inn­fly­tel­se over ame­ri­kansk uten­riks­po­li­tikk er et av utsag­ne­ne man må ta stil­ling til. Jeg må inn­røm­me at jeg ikke har så vel­dig god inn­sikt i hva som sty­rer USAs uten­riks­po­li­tikk. Men jeg har et inn­trykk av at en del jødis­ke orga­ni­sa­sjo­ner og en del jøder har stor inn­fly­tel­se, og at det har stor betyd­ning ikke minst for USAs poli­tikk i Midt-Østen. Men er det rik­tig å snak­ke om jøder som grup­pe, slik spørs­må­let impli­se­rer?

Ver­dens jøder arbei­der i det skjul­te for å frem­me jødis­ke inter­es­ser er et annet spørs­mål. Hvem er egent­lig ver­dens jøder, og hva er jødis­ke inter­es­ser? Det er ingen tvil om at man­ge, sann­syn­lig­vis flest jøder, men også and­re, arbei­der for å støt­te ytter­lig­gå­en­de kref­ter i Israel. Folk i Nor­ge sen­der pen­ger til ulov­li­ge boset­tin­ger i Pale­sti­na; ame­ri­ka­ne­re, sann­syn­lig­vis flest jøder, har kjøpt eien­dom­mer i kon­tro­ver­si­el­le områ­der, en del har ver­vet seg til den isra­els­ke hæren, og det fin­nes sik­kert man­ge and­re eksemp­ler. Mye av det­te skjer ikke sær­lig åpent. De som arbei­der i de skjul­te for å frem­me inter­es­se­ne til enkel­te jødis­ke grup­pe­rin­ger i Israel, frem­mer de jødis­ke inter­es­ser? Og utgjør de ver­dens jøder? Jeg tror at man­ge jøder, uten at jeg vet hvor man­ge, arbei­der for å støt­te grup­pe­rin­ger i Israel. Men hva skul­le jeg ha svart på spørs­må­let i under­sø­kel­sen?

Jøder ser på seg selv som bed­re enn and­re. Hvis man ser på seg selv som Guds utvalg­te folk, da må man vel på en eller annen måte se på seg selv som bed­re enn and­re? Igjen vet vi at en del jøder ser på seg selv som Guds utvalg­te folk, og at en del ikke-jøder også ser på jøde­ne som Guds utvalg­te folk. En del av hold­nin­ge­ne til kon­flik­ten i Midt-Østen er pre­get av det­te. Hvor utbredt hold­nin­gen er, vet jeg ikke, ver­ken blant jøder eller and­re. Om man toner ned det reli­giø­se, og hel­ler gjør det til en his­to­risk rett til et ter­ri­to­ri­um, så er det omtrent like pro­ble­ma­tisk. Man­ge folke­slag har blitt for­dre­vet fra sine opp­rin­ne­li­ge områ­der gjen­nom folke­vand­rin­ger og kri­ger. Kan man for­sva­re at jøde­ne skal ha noen stør­re rett til Israel enn and­re folk måt­te ha til områ­der de en gang har blitt for­dre­vet fra? Hvis man mener at man på grunn av sin etni­si­tet skal ha ret­tig­he­ter som and­re ikke skal få, da ser man på seg selv som bed­re, eller hevet over and­re. Et mind­re pent ord for det er rasis­me. Om man plas­se­rer jøder eller and­re på top­pen eller på bun­nen av et etnisk basert hie­rar­ki, så er det uan­sett utslag av sam­me type tenk­ning, og den er for meg uak­sep­ta­bel.

Jøder er spe­si­elt kunst­ne­risk bega­vet og jøder er mer intel­li­gen­te enn and­re folke­slag er to and­re påstan­der man skal vur­de­re. Kan­skje det. Jeg tror ikke noe på at ulik­he­ter i etni­si­tet, i kjønn osv er noe som bare kan mani­fes­te­re seg i ulikt utse­en­de, og ikke i ulik­he­ter på and­re områ­der. Man­ge sto­re kunst­ne­re er jøder. I alle fall gjel­der det blant musi­ke­re. Om de er like frem­tre­den­de i and­re kunst­sjan­ge­re, vet jeg ikke. Egent­lig inter­es­se­rer det meg ikke så vel­dig mye. Jeg er opp­tatt av musik­ken, ikke av om den som spil­ler er jøde eller ikke. Pia­nis­ten Robert Levin var jøde, Kjell Bæk­ke­lund var så vidt jeg vet ikke jøde. Får det meg til å vur­de­re dis­se to pia­nis­te­ne på uli­ke måter? Nei! Påvir­ker det mitt syn på Leo­nard Cohens og Bob Dylans musikk at de er jøder? Nei. Jeg had­de vært fan av beg­ge len­ge før tan­ken i det hele tatt strei­fet meg. I de sene­re åre­ne har fle­re frem­ra­gen­de nors­ke musi­ke­re klart å mar­ke­re seg, også inter­na­sjo­nalt. Er noen av dem jøder? Jeg aner ikke, og det inter­es­se­rer meg hel­ler ikke sær­lig mye. Deres musi­kals­ke pre­sta­sjo­ner er de sam­me uan­sett hva slags etnisk bak­grunn de måt­te ha. Man­ge frem­ra­gen­de viten­skaps­menn er jøder. Men jeg har ald­ri sett noen sta­ti­stikk om viten­skap og etni­si­tet, og jeg er hel­ler ikke sær­lig inter­es­sert i det.

Som sagt vil­le jeg hatt pro­ble­mer med å besva­re man­ge av spørs­må­le­ne for­di jeg synes det er vans­ke­lig å for­hol­de meg til spørs­måls­stil­lin­gen. Men om jeg, ut fra de hold­nin­ger jeg har gitt uttrykk for over, skul­le ha blitt tvun­get til å sva­re på dis­se spørs­må­le­ne, vil­le mine svar da blitt tol­ket som utslag av anti­se­mit­tis­ke hold­nin­ger? Jeg er san­ne­lig ikke sik­ker på hva sva­ret vil­le ha blitt.

Et annet, og mer alvor­lig spørs­mål er: Når man blir avkrevd svar om hva man mener om jøder, bidrar det til å for­ster­ke eller svek­ke det som måt­te være der av anti­se­mit­tis­ke hold­nin­ger? Når vi får vite hva den nors­ke befolk­ning, hvem nå det måt­te være, mener om jøder, vil det for­ster­ke eller dem­pe anti­se­mit­tis­men? 12,5 % har utpre­ge­de for­dom­mer mot jøder, får vi vite. Bidrar det til å legi­ti­me­re og for­ster­ke sli­ke hold­nin­ger?

Print Friendly, PDF & Email
 • Bare en liten kom­men­tar til det å være det utvalg­te fol­ket — det lig­ger ikke i det at man er bed­re enn and­re. Men at man har et stør­re ansvar. Noen tror det betyr at i det alle jøder opp­fyl­ler loven skal Mes­sias kom­me til­ba­ke. Det opp­le­ves av man­ge av dis­se som et for­fer­de­lig stort ansvar, tror ikke det har falt akku­rat dis­se men­nes­ke­ne inn at det på noen måte gjør at de er hevet over and­re. 

 • Olav­Tor­vund

  Jeg kan ikke aksep­te­re ide­en om at et folk skal være utvalgt, uan­sett hvil­ke kon­se­kven­ser man måt­te trek­ke av det.

 • Fra @leifern:twitter 

  Spørre­un­der­sø­kel­ser av den­ne type har man­ge begrens­nin­ger, og de må man være opp­merk­som på når man for­sø­ker å for­tol­ke hva de mener. For de som besvar­te under­sø­kel­sen, var det mulig å sva­re “vet ikke” om de synes pre­mis­set var pro­ble­ma­tisk, noe som det høres ut som du vil­le gjort. 

  Kri­tik­ken er like­vel usak­lig, for det er opp­lagt et behov for å kart­leg­ge sli­ke hold­nin­ger, og det er begren­se­de mulig­he­ter for å gjø­re det. Det­te er et for­søk på å få en over­sikt over utbre­del­sen av uhel­di­ge for­dom­mer, og din antyd­ning mot slut­ten av artik­ke­len din om at det å spør­re sli­ke spørs­mål kan for­ster­ke de hold­nin­ge­ne som skal unn­gås, fal­ler helt på sin egen uri­me­lig­het. 

  Når det gjel­der Isra­els atom­pro­gram, så er det slik at det bare er de land som har under­skre­vet ikke­spred­nings­av­ta­len som er for­plik­tet til å under­leg­ge seg inspek­sjon, og det er bare de land som toner fiendt­li­ge inten­sjo­ner med masse­øde­leg­gel­ses­vå­pen som kan og bør utset­tes for sank­sjo­ner. Å hol­de land til sine for­plik­tel­ser i hen­hold til under­skrev­ne trak­ta­ter, er ikke dob­belt­mo­ral. Det kan du spør­re en hvil­ken som helst pro­fes­sor i jus om. Å ja, det er sant…

 • Nei, og det tren­ger du hel­ler ikke. Det er ingen jøder som kre­ver at de får spe­si­el­le pri­vi­le­gi­er av deg. Og da kan du bare fort­set­te å tro det som er helt urik­tig.

 • Olav­Tor­vund

  Jeg har ikke sagt noe om at noen kre­ver “spe­si­el­le pri­vi­le­gi­er av [meg]”. Mener du å si at ingen jøder, eller i alle fall bare en ube­ty­de­lig del, anser jøde­ne som et utvalgt folk?

 • Nei, jeg mener å si at du ikke gid­der set­te deg inn i hva betyd­nin­gen av “utvalgt­het” er. 

 • Olav­Tor­vund

  Jeg har ikke skre­vet at det ikke er behov for å kart­leg­ge sli­ke hold­nin­ger. Men jeg er kri­tisk til hvor­dan den­ne under­sø­kel­sen er gjen­nom­ført. Jeg har ald­ri blitt over­be­vist av påstan­der om at noe “fal­ler på egen uri­me­lig­het”. Det er hel­ler sli­ke for­mu­le­rin­gen man tyr til når man ikke har ordent­li­ge argu­men­ter. Jeg hol­der fast ved at det er verdt å spør­re om man ikke risi­ke­rer at spørs­mål som vil ha folk til å si noe om hva de mener om f.eks. jøder som grup­pe, også påvir­ker folks syn og for­ster­ker en tendens til å se folk som grup­pe — et resul­tat jeg vil mene er meget uhel­dig.

  Når det gjel­der Isra­els atom­pro­gram, så kan man selv­sagt anleg­ge en rent for­ma­lis­tisk betrakt­ning. Som så vidt jeg vet ett av fire land er Israel part i den­ne avta­len. Men det er noen poli­tis­ke rea­li­te­ter her som man ikke kan se bort fra. Et spørs­mål er hvor­for det ikke er og ikke har vært noe mas­sivt poli­tisk press for å få Israel til å under­teg­ne. Hvor­dan kan man til­la­te eks­port av tek­no­lo­gi, av radio­ak­tivt mate­ria­le (om Israel ikke er selv­for­synt, jeg vet ikke her) til et land som ikke har under­skre­vet avta­len? Gra­den av press man leg­ger på Iran er et resul­tat av poli­tikk, ikke noe som føl­ger direk­te av avta­len. På sam­men måte er fra­vær av press mot Israel er resul­tat av poli­tikk, å ikke noe som bare er basert på for­mel­le betrakt­nin­ger om at de ikke er part i avta­len. Selv om man for­melt kan ha sitt på det tør­re, så er det en poli­tisk dob­belt­mo­ral.

 • Olav­Tor­vund

  Det har du for så vidt rett i. Jeg avvi­ser idé­en om at noen kan være utvalgt og har ikke fun­net grunn til å bru­ke tid på å set­te meg mer inn i hvor­for noen måt­te mene at de er utvalgt, eller hva de mener det måt­te bety å være utvalgt. Det er vel litt av sam­me grunn som at jeg ikke har sett noen grunn til å bru­ke tid på å set­te meg dype­re inn i krea­sjo­nis­te­nes opp­fat­ning om hvor­dan ver­den ble til. Men om noen mener at jeg har over­sett eller mis­for­stått noen fun­da­men­talt, så er jeg all­tid åpen for å høre hva and­re måt­te kun­ne bidra med.

 • Johan­nes Fjo­se Berg

  Du har mis­for­stått begre­pet fun­da­men­talt, ja. Du sier du ikke ser noen grunn til å set­te deg inn i hva man mener med å si at man er utvalgt (idee), men avvi­ser det like­vel.…?

   Å være utvalgt er i den­ne sam­men­heng ikke syn­onymt med å føle at man er bed­re enn and­re. Jøde­ne opp­fat­ter ikke at Gud liker dem selv bed­re enn and­re folke­slag, men at de har fått et ansvar på veg­ne av and­re. Jøde­ne mener at den gang de selv frel­ser ver­den, så vil and­re folke­slag også bli frelst. For Gud er ikke nød­ven­dig­vis gla­de­re i jøder enn i and­re. Den­ne tanke­rek­ka er fun­damne­tal. Der and­re reli­gio­ners tro­en­de ofte mener de har et annet bed­re leve­sett enn and­re grup­per, mener jøde­ne at deres eget leve­sett er noe som er til­delt kun dem, og at and­res leve­sett poten­si­elt kan være helt greit. Det­te kom­mer til syne når tra­di­sjo­nell jøde­dom ikke gir mulig­het til kon­ver­te­ring. Når du skri­ver en blogg­post som den­ne, rela­tivt ufin (synes jeg…) mot en stor grup­pe men­nes­ker med en gru­som his­to­risk bal­last, synes jeg du bur­de satt deg litt bed­re inn i reli­gio­nen (-e).Avstanden mel­lom uvi­ten­het og lyse­bru­ne tanke­rek­ker er kort…Selv er jeg Israel-kri­tisk, men den­ne blei drøy kost for meg…

 • Olav­Tor­vund

  Jeg set­ter pris på utfyl­len­de og kor­ri­ge­ren­de infor­ma­sjon. Men uan­sett hva slags opp­ga­ve man mener å måt­te være utvalgt til, så end­rer ikke det­te grunn­leg­gen­de spørs­må­let om noen folk kan være utvalgt av en gud.

 • I inn­led­nin­gen til rap­por­ten skri­ves det utfør­lig om de beten­ke­lig­he­te­ne du har, og dis­se er vel­kjen­te innen­for mar­keds­ana­ly­ser. Det som fal­ler på sin egen uri­me­lig­het, er at man for­ster­ker for­dom­mer ved å set­te søke­ly­set på dem. Det enes­te alter­na­ti­vet er å la være å set­te søke­ly­set på det­te. 

  OK, nå som vi er eni­ge om det juri­dis­ke (som du behen­dig kal­ler det “for­ma­lis­tis­ke”) er det vir­ke­lig rik­tig å set­te Israel på lik lin­je med Iran? Grun­nen til at Israel ikke åpent erkjen­ner at de har et atom­vå­pen­pro­gram er at de med over­legg ikke vil demon­stre­re en offen­siv kapa­bi­li­tet. Når India og Pakis­tan gjen­nom­fø­rer prøve­spren­ging, er det for å mel­de seg inn i klub­ben som Israel ikke vil være med­lem av. Mye kan sies om Irans pro­gram, men det er vel nep­pe noen tvil om at de er fiendt­lig inn­stilt til Israel. 

 • Olav­Tor­vund

  Jeg stil­ler spørs­mål ved om det å set­te søke­lys på for­dom­mer kan for­ster­ke dem, jeg påstår ikke at det gjør det. Jeg tror, men mang­ler empi­ri for å under­byg­ge det, at det kan bidra til å for­ster­ke hold­nin­ger. Det betyr ikke nød­ven­dig­vis at man ikke skal set­te søke­lys på dem, men at man bør opp­tre var­somt. Jeg rea­ger­te på en del av spørs­må­le­ne i den­ne rap­por­ten. Jeg rea­ger­te på det som var gjen­gitt i Vårt Land, men gikk til selve rap­por­ten før jeg kom­men­ter­te. Jeg er fort­satt ikke over­be­vist av at det­te fal­ler på egen uri­me­lig­het.

  Jeg kal­ler det juri­dis­ke for det “for­ma­lis­tis­ke” for­di det er mye mer spørs­mål om poli­tikk enn om jus. Man har ingen for­mell rett til å kre­ve inspek­sjon av isra­els­ke atom­an­legg. Men man kun­ne ha valgt å leg­ge et poli­tisk press på Israel. Det gjør man ikke. På den annen side har man ingen juri­disk plikt til å iverk­set­te så ster­ke sank­sjo­ner mot Iran som man har gjort, og endog i alle fall mer enn anty­de mili­tært angrep, selv om de opp­trer i strid med avta­len. Sank­sjo­ne­ne er en poli­tisk, ikke en juri­disk beslut­ning.

  Uan­sett hvor man selv står i for­hold til kon­flik­ten i , så er det et fak­tum at man­ge ser på Israel som sin størs­te fien­de og USA som nær­mes­te alli­er­te til sin størs­te fien­de. Det er også et fak­tum at de har okku­pert land og angre­pet nabo­er. Jeg vil ikke gå inn i noen dis­ku­sjon av hvor­vidt Israel har hatt aksep­tab­le grun­ner, hva som har utløst aksjo­ner, osv. Det kan det være man­ge menin­ger om. Vi er nok gans­ke ueni­ge på det­te punk­tet, men jeg vil la det lig­ge.

  De som ser Israel som sin fien­de opp­fat­ter ikke lan­det som en venn­lig­sin­net atom­makt. De ser Israel som en trus­sel, kan­skje også som et land som kan ten­kes å bru­ke atom­vå­pen mot dem selv. I det per­spek­ti­vet ser de at ves­ten er vil­lig til å gå svært langt i å leg­ge press mot en som er på deres side, selv om de ikke nød­ven­dig­vis har så stor sym­pa­ti med regi­met i Iran. Sam­ti­dig ser de at Israel kan gjø­re som de vil med ves­tens, eller i alle fall USAs beskyt­tel­se. Man blir ikke venn­lig inn­stilt over­for ves­ten av slik. Jeg har liten tro på at det blir noen løs­ning i så len­ge det­te er situa­sjo­nen.

 • Olav­Tor­vund

   Jeg får pre­si­se­re det­te: Et av spørs­må­le­ne i under­sø­ekel­sen var om jøde­ne mener at de er bed­re enn and­re. I en liten fun­de­ring om hvor­dan jeg skul­le ha besvart et slikt spørs­mål, trakk jeg inn det­te med å være utvalgt. JEG påstår ikke at de mener at de er bed­re enn and­re, like lite som krist­ne, høyre­folk eller ber­gen­se­re mener de er bed­re enn and­re. Det er for­mu­le­rin­gen av spørs­må­let som er pro­ble­met.

 • Olav­Tor­vund

   Jeg synes det er vans­ke­lig å tol­ke Rab­bi Ova­dia Yosef på annen måte her enn at han mener å sto over and­re. Jeg skal ikke si noen om hvor repre­sen­ta­tiv han er, men noen har åpen­bart sli­ke menin­ger http://www.jpost.com/JewishWorld/JewishNews/Article.aspx?id=191782 

 • Arne

  Jeg er også av dem som stus­ser litt over den­ne under­sø­kel­sen og pre­sen­ta­sjo­nen av den i media. Eksem­pel­vis mener jeg at bekref­te­ne svar på fle­re av  “for­doms­spørs­må­le­ne” ikke er egnet til å kate­go­ri­se­re den som har svart som for­doms­full. Det vel slik at men­nes­ker gene­relt og uav­hen­gig av reli­gio­ner og folke­slag (under­sø­kel­sen pre­si­se­rer ikke om det med jøde menes et folke­slag eller en  till­hen­ger av en reli­gion) er fami­lie­kjæ­re, og at det på påstå at f.eks soma­liere ikke er fami­lie­kjæ­re ikke vil­le bli tatt godt opp. Det er vel også slik at de fles­te grup­per har en tendens til å se på sin egen grup­pe som bed­re enn and­re og de er vel ikke noe grunn til å tro at det skul­le være sær­lig ander­le­des for jør­der enn for nord­menn, ame­ri­ka­ne­re, leger og  pro­tes­tan­ter. Det er vel også slik at de fles­te arbei­der både åpent og sjult for egne inter­es­ser og det er vel hel­ler ikke her noen grunn til å tro at jøder skil­ler seg ut. Jeg vet lite om sli­ke under­sø­kel­ser og det er mulig at det det­te er mer gjen­nom­tenkt enn det ser ut som, men på men vir­ker spørs­må­le­ne ikke gjen­nom­tenk­te. Når det gjel­der pre­sen­ta­sjo­nen av under­sø­kel­sen i media leser jeg den slik at nord­menn er skep­tis­ke til pinse­ven­ner. Det er jo en nyhet.  

 • Kon­rad

  Spørre­un­der­sø­kel­ser er all­tid behef­tet med begrens­nin­ger, slik Leif Knut­sen påpe­ker. Tor­vunds kri­tikk er rele­vant men tref­fer ikke så godt. For å kart­leg­ge holdninger/forestillinger er det få alter­na­ti­ver til å spør­re folk om de er eni­ge eller ueni­ge i uli­ke påstan­der. Utfor­min­gen av påstan­de­ne er der­for det avgjø­ren­de. Påstan­den “Ver­dens jøder arbei­der i det skjul­te for å frem­me jødis­ke inter­es­ser” gir godt uttrykk for kon­spi­ra­sjons­teo­re­tis­ke fore­stil­lin­ger om jøder som et koor­di­nert kol­lek­tiv med helt sam­men­fal­len­de inter­es­ser. Poen­get er ikke om påstan­den gir mening, men om noen TROR/MENER den gir mening.

 • Olav­Tor­vund

  Jeg har ikke noe pro­blem med å se det­te. Men for meg er det meget vik­ti­ge dis­tink­sjo­ner som blir borte slik spørs­må­le­ne her er stilt, og da mener jeg det også er grunn til å set­te et spørs­måls­tegn ved kon­klu­sjo­ne­ne — i alle fall slik media har frem­stilt det­te.

 • Kon­rad

   Joda. En ting er de kon­kre­te empi­ris­ke resul­ta­te­ne, en annen ting er hvil­ke kon­klu­sjo­ner som trek­kes. Er man anti­se­mitt der­som man har noen små kon­spi­ra­sjons­teo­re­tis­ke fore­stil­lin­ger i hodet? Tja, kan­skje ikke. Men sum­men av fle­re sli­ke fore­stil­lin­ger om jøder som grup­pe og neg­a­ti­ve hold­nin­ger til jøder som per­soner peker i ret­ning av “anti­se­mitt”, spe­si­elt der­som sli­ke hold­nin­ger og fore­stil­lin­ger sær­lig gjel­der jøder (og i liten grad and­re folkeslag/religioner f.eks. mus­li­mer, samer eller span­jo­ler). Der­som neg­a­ti­ve holdninger/forestillinger ikke er spe­si­fik­ke men ret­ter seg mot man­ge slags “ander­le­des” folk (sigøy­ne­re, mus­li­mer, samer, sikh­er etc) drei­er det seg kan­skje om gene­rel­le frem­med­frykt eller noe slikt. Her må man være nøye med å sor­te­re lego­klos­se­ne i rik­tig boks.