I Vini del Giro d’Italia 2012 — 16. etappe: Et stykke Østerrike i Italia?

Så er det på’n igjen, etter en dags pau­se. Skjønt ryt­ter­ne får ikke sin pau­se før i mor­gen. Det var litt dumt at jeg had­de tatt pau­se den dagen som åpen­bart vil­le ha star­tet med en gra­tu­la­sjon til Alek­san­der Kristoff for en flott andre­plass på 13. etap­pe. Jeg note­rer meg også at Mark Caven­dish har satt i gang en kam­pan­je for å fin­ne en kjæ­res­te til Taylor Phinney. Føl­ge twit­ter med hashtag #giro­lo­vestory for å se hvor­dan det går.

Det var vel ingen stor over­ras­kel­se at enkel­te spur­te­re plut­se­lig  begyn­te å mer­ke etter­virk­nin­ge­ne av fall osv akku­rat når man begyn­ner på de har­des­te etap­pe­ne. Men Mark Caven­dish har i alle fall sagt at han ikke har til hen­sikt å trek­ke seg. Vi hører ofte ryt­te­re si at man skal har respekt for trøy­ene, men det må vel også bety at de som syk­ler i dis­se trøy­ene skal ha respekt for rit­tet. Å trek­ke seg fra et ritt når man syk­ler med poeng­trøye eller ver­dens­mes­ter­trøye er ikke helt bra. Vi får se om han hol­der til mål.

Jeg synes arran­gø­re­ne av Giro d’I­ta­lia bør end­re noe slik at rit­tet blir inter­es­sant for and­re enn klat­rer­ne også mot slut­ten. I Tour de Fran­ce gis det fle­re poeng for etappe­sei­er på fla­te etap­per enn på fjell­e­tap­per. Til gjen­gjeld deles det ut man­ge klatre­po­eng på fjell­e­tap­pe­ne. På den­ne måten får man fle­re kon­kur­ran­ser i kon­kur­ran­sen. I Giro d’I­ta­lia deles det ut like man­ge poeng uan­sett hvor­dan etap­pen er. Mark Caven­dish har nå en ledel­se på 42 poeng. Nr 2 er andre­mann i kam­pen om sam­men­lagt­sei­e­ren, Joaquin Rod­ri­guez Oli­ver, og sam­men­lagt­le­der Ryder Hesje­dal er nr. 4. Det gjen­står syv etap­per. Mark Caven­dish har en viss sjan­se til å vin­ne én av dis­se og kan­skje san­ke noen poeng på mel­lom­sprin­ter. Men mer enn 30 poeng får han nep­pe. Det hol­der nep­pe mot de som kjem­per om sam­men­lagt­sei­er eller om å vin­ne klatre­etap­pe­ne. De sam­me ryt­ter­ne kjem­per i prak­sis om alle tre trøy­ene, uten­om ung­doms­trøy­en. Hvis man ikke selv har så mye mer å kjem­pe for på de sis­te etap­pe­ne, og hel­ler ikke kan gi så mye støt­te til and­re på laget i de har­de klatre­etap­pe­ne, er det vel­dig for­ståe­lig at spur­te­re ofte vel­ger ikke å full­fø­re Giro d’I­ta­lia. Når det­te skri­ves gjen­står en etap­pe før hvile­da­gen. Jeg vil ikke bli over­ras­ket om fle­re rei­ser hjem på den­ne hviledagen.

Jeg kan også nev­ne at jeg er i Frank­ri­ke når det­te fer­dig­stil­les. Her sen­des Giro d’I­ta­lia bare på Euro­sport, som her er en beta­lings­ka­nal som vi ikke abon­ne­rer på. Så jeg er hen­vist til å føl­ge med på net­tet. For å kure­re en viss abs­ti­nens har jeg også sett litt på Tour of Cali­for­nia. Rit­tet i seg selv er ikke på langt nær så inter­es­sant som Giro d’I­ta­lia. Men arran­gø­re­ne av Giro d’I­ta­lia, Tour de Fran­ce og man­ge and­re ritt har mye å lære av Tour of Cali­for­nia når det gjel­der å dek­ke et syk­kel­ritt på nett. Se på http://radioshacktourtracker.amgentourofcalifornia.com/ i kveld for å se hvor­dan den kan gjøres.

Men vi tar fatt igjen etter hvile­da­gen. 16. etap­pe går fra Limo­ne sur Gar­da til Falzes/Pfalzen. Den­ne etap­pen må kun­ne sies å være opp­var­min­gen til hel­ve­tes­uka i Giro d’Italia.

Last ned stør­re kart.

Jeg har sagt man­ge gan­ger at fjell gir vin­mes­si­ge utford­rin­ger. Men her hol­der vi oss i dalen mer enn i fjel­let, og det områ­det vi nå er inne i, Tren­ti­no — Alto Adi­ge, kan by på mye spen­nen­de vin. Vi kan dele det i to. Tren­ti­no i syd og Alto Adi­ge i nord. Vi er på vei mot Alpe­ne og inn i grense­om­rå­det mot Øster­rike og Sveits. Men vi hol­der oss nede i dalen, og der­for er den “bare” klas­si­fi­sert som en “Medi­um moun­tain sta­ge”. Ryt­ter­ne er sik­kert gla­de for at de får en slik etap­pe som opp­var­ming etter hvile­da­gen, før de skal inn i fjel­le­ne for alvor. For oss betyr det at vi kan fin­ne inter­es­sant vin.

Con­ti­nue read­ing I Vini del Giro d’Italia 2012 — 16. etap­pe: Et styk­ke Øster­rike i Ita­lia?

Sykkelruter i Oslo: Store ringvei 3 — Fra Sinsen til Ryen

Sinsen — Økern

Det­te er tred­je og sis­te del om syk­kel­ru­ten langs Sto­re ring­vei: Fra Sin­sen til Ryen. Starts­te­det er ende­punk­tet (eller star­ten) på ruten Trond­heims­vei­en fra bygren­sen til Sin­sen. Og det er selv­føl­ge­lig fort­set­tel­sen av Sto­re ring­vei 2: Fra Sme­stad til Sin­sen.

Siden inten­sjo­nen har vært å føl­ge Sto­re ring­vei, har jeg mar­kert den­ne strek­nin­gen på kar­tet. Men mel­lom Sin­sen og Økern er det ikke mulig å syk­le på eller langs ring­vei­en — i alle fall er det noe som på det ster­kes­te må fra­rå­des, selv om jeg ikke kan hus­ke å ha sett et skilt hvor det står at det er for­budt å syk­le. Vi må her syk­le Løren­vei­en.

Det er sto­re vei­ar­bei­der i områ­det, som gjør det vans­ke­lig frem­kom­me­lig for alle tra­fi­kan­ter — også for syk­lis­ter. Vi kan håpe på at det blir bra når det blir fer­dig, etter pla­nen i 2013. Bile­ne skal da i tun­nel, så vi kan håpe at mye tra­fi­kan­ter får det bed­re på over­fla­ten. Men jeg har ikke klart å fin­ne noe mer detal­jert infor­ma­sjon om hva slags syk­kel­løs­nin­ger som er plan­lagt i området.

Con­ti­nue read­ing Syk­kel­ru­ter i Oslo: Sto­re ring­vei 3 — Fra Sin­sen til Ryen

I Vini del Giro d’Italia 2012 — 15. etappe: Litt øl, til en forandring?

Så ble det en dans­ke som vant på 17. mai. Det er fri­gjø­rin­gen fra Dan­mark, gjen­nom den nye Grunn­lo­ven for et selv­sten­dig Nor­ge, vi fei­rer 17. mai. Men vi kan på en slik dag min­ne om at den dans­ke prins Chris­ti­an Fre­de­rik stil­te seg i spis­sen for en norsk uav­hen­gig­hets­be­ve­gel­se i 1814. Da Nor­ge i 1905 valg­te en dansk prins som norsk kon­ge, had­de vi vel til­gitt Dan­mark alt. Nest etter å slå Sve­ri­ge, er det å slå Dan­mark fort­satt noe av det vik­tigs­te i Nor­ge (tør vi min­ne om ishockey-kam­pen?). Men så len­ge vi ikke kon­kur­re­rer direk­te med hver­and­re, gle­der vi oss over våre nor­dis­ke ven­ners tri­um­fer. Og etter den flot­te giro-åpnin­gen i Dan­mark er det bare rett og rime­lig at det også ble en dansk sei­er. Så gra­tu­le­rer, Lars Ytting Bak og Dan­mark!

15. etap­pe går fra Busto Arsi­sio til Lecco/Pian dei Resi­nel­li.

Last ned stør­re kart.

Con­ti­nue read­ing I Vini del Giro d’Italia 2012 — 15. etap­pe: Litt øl, til en for­and­ring?

I Vini del Giro d’Italia 2012 — 14. etappe: No ser et atter slike fjell og daler

Ryt­ter­ne fei­rer 17 mai i Cin­que Ter­re. Det er selv­føl­ge­lig på den­ne dagen vi gjer­ne vil se en norsk sei­er. Men sær­lig rea­lis­tisk er det nok ikke.

Vi skal vide­re. 14. etap­pe går fra Cherasco til Cer­vi­nia. På den­ne etap­pen møter ryt­ter­ne fjell for alvor. Til nå har det vært noen etap­per som er klas­si­fi­sert som “Medi­um Moun­tain”. Fra den­ne etap­pen møter de “High Moun­tain” etap­per og Giro d’I­ta­lia utspil­ler seg i all sin bru­ta­li­tet. Det er nå åtte etap­per igjen. Fem er “High Moun­tain”, en er “Medi­um Moun­tain” og en er “Flat”. Den sis­te er en tempo­etap­pe. Hel­dig­vis for ryt­ter­ne så skal de snart ha en hvile­dag. Det er vel før den­ne etap­pen at man­ge spur­te­re plut­se­lig begyn­ner å kjen­ne noen gam­le skader?

Men blir det ikke norsk sei­er i dag når det­te pub­li­se­res, så kan vi unne oss å se på en tid­li­ge­re tri­umf. Etter ca 40 km pas­se­rer 14. etap­pe bare ca 40 km øst for Pine­rolo. Jeg kan ikke bare pas­se­re den i still­het, for det var inn til Pine­rolo Edvald Boa­sson Hagen tok sin and­re etappe­si­er  i fjor­årets Tour de Fran­ce, etter at det had­de vært dob­belt norsk på etap­pen før med Thor Hus­hovd foran Edvald Boa­sson Hagen på and­re. Det var etter det frans­ke aviser begyn­te å reg­ne seg fram til at frans­ke ryt­te­re bur­de ha hatt 67,5 etappe­sei­ere og 157,5 dager i gul trøye, om de had­de fått like god uttel­ling som de to nors­ke ryt­ter­ne. Siden den var i områ­det, kan vi span­de­re et gjen­syn med etap­pen. Jeg har valgt et sam­men­drag fra engels­ke ITV4 den­ne gan­gen, alt­så fritt for entu­si­as­tis­ke nors­ke kom­men­ta­rer. Men det er mor­somt å høre uten­lands­ke kom­men­ta­to­rer kom­men­te­re både den nors­ke inn­sat­sen og alle de nors­ke tilskuere.

Con­ti­nue read­ing I Vini del Giro d’Italia 2012 — 14. etap­pe: No ser et atter sli­ke fjell og daler

En farlig sykkelfelle på Storo

Da jeg skrev om syk­kel­for­hol­de­ne langs Sto­re ring­vei (Ring 3) mel­lom Sme­stad og Sin­sen pek­te jeg på en meget stygg tra­fikk­fel­le: Verk­ste­det Meko­no­men og ben­sin­sta­sjo­nen Uno‑X på Storo — som jeg i fort­set­tel­sen bare kom­mer til å refe­re­re til som bensinstasjonen.

Con­ti­nue read­ing En far­lig syk­kel­fel­le på Storo

I Vini del Giro d’Italia 2012 — 13. etappe: Savona — Cervere Barolo

Filip­po Pozzato star­tet ikke i går, og er ute av rit­tet­på grunn av brist i hånd­led­det etter gårs­da­gens fall. I føl­ge Bri­an Nygaard ba Pozzato de han dro med seg i fal­let om unn­skyld­ning før han for­lot giro­en. Uhell skjer. I kam­pens hete gjør man feil som kan gå ut over and­re. Pozzato viser at han har rygg­rad når hånd­te­rer sin feil på den­ne måten — i mot­set­ning til en annen ita­lie­ner som på en tid­li­ge­re etap­pe også send­te bl.a. Mark Caven­dish i asfal­ten. Den etap­pen ryt­ter­ne skal ut på i dag — Tosca­na­etap­pen — er flatt, så her kan det bli nok en spurt.

Mens ryt­ter­ne er i Tosca­na skal vi vide­re til Pie­mon­te. 13. etap­pe går fra Savona til Cer­ve­re.

Last ned stør­re kart.

Con­ti­nue read­ing I Vini del Giro d’Italia 2012 — 13. etap­pe: Savona — Cer­ve­re Barolo

Hvorfor fjerner Oslo sykkelveier?

Oslo mang­ler til­rette­lag­te syk­kel­vei­er. Like­vel ser vi at syk­kel­vei­er fak­tisk for­svin­ner. En gang var det syk­kel­vei fra Skille­bekk til Hen­rik Ibsens gate via Ruse­løkk­vei­en.Ved Skille­bekk har den for­bin­del­se til syk­kel­vei­en langs Frog­ner­stran­da via Framne­s­vei­en. Omtrent slik som det­te var sykkelveien:

Det begyn­ner å bli len­ge side syk­kel­vei­en i Ruse­løkk­vei­en for­svant. Sta­dig for­svin­ner bit for bit av syk­kel­vei­en. I dag er det omtrent det­te som er igjen:

Bro­en fra Fram­nes og vei­en til Skille­bekk er ikke spe­si­elt mer­ket, så om det­te er gang­vei eller gang- og syk­kel­vei er uklart. Men det spil­ler i prak­sis ikke noen sær­lig rol­le på et sted som dette.

Con­ti­nue read­ing Hvor­for fjer­ner Oslo syk­kel­vei­er?

I Vini di Giro d’Italia 2012 — 12. etappe: 17. mai i Cinque Terre

Så ble det nok en kræsj rett før mål som tok ut noen av de størs­te favo­rit­te­ne. Aften­pos­ten beskri­ver hen­del­sen slik:

I den sis­te svin­gen før opp­lø­pet brå­stop­pet Filip­po Pozzato og for­år­sa­ket at blant and­re spurt­fa­vo­rit­ten Mark Caven­dish falt.”

De fort­set­ter med å gjen­gi den­ne forklaringen:

– Jeg ble redd og brem­set. Jeg håper at ingen ble ska­det, sier Pozat­to etter man­da­gens 166 km lan­ge etap­pe mel­lom San Giorgio del San­nio og Frosinone.”

Når han blir redd, brå­brem­ser i spur­ten og sen­der fle­re av favo­rit­te­ne i bak­ken er det bare en ting å si: If you can’t stand the heat, get out of the kitch­en. Eller sagt på en annen måte: Hold det unna spur­te­ne heretter!

Vi har kom­met til selv­els­te 17. mai. Årets 17. mai-etap­pe, den 12. etap­pen, går fra Sera­vez­za til Sestri Levante.

Last ned stør­re kart.

Con­ti­nue read­ing I Vini di Giro d’Italia 2012 — 12. etap­pe: 17. mai i Cin­que Ter­re

Oslos dummeste forsøk på sykkelløsning?

Kon­kur­ran­sen på det­te områ­det er knall­hard, så jeg tør ikke utro­pe noen “vin­ner” i kon­kur­ran­sen om Oslos dum­mes­te syk­kel­løs­ning. Men det man har gjort uten­for Ope­ra­en er kom­plett idio­tisk og en klar finalekandidat.

Det er anleggs­ar­beid i områ­det. Men det må være mulig å få til noe bed­re enn det­te? En fun­da­men­tal feil ble gjort før man for alvor satt i gang med arbeid i vei­en her: Det er ingen ste­der hvor taxi­er kan stop­pe for å set­te av folk. Det bur­de ikke over­ras­ke noen at en del kom­mer med taxi til Ope­ra­en — det gjør gjer­ne jeg også hvis jeg ikke syk­ler.  Da Ope­ra­en åpnet var det en av- og påstig­nings­sone for taxi­er her — om min hukom­mel­se stem­mer. Men av en eller annen ufor­ståe­lig grunn ble den borte. Taxi­er som skal set­te av pas­sa­sje­rer må uan­sett stop­pe et sted. Fjer­ner  man den­ne plas­sen blir det kaos — akku­rat som man plan­leg­ger for kaos i Bog­stad­vei­en når plan­leg­ger­ne later som om syk­lis­ter ikke eksis­te­rer og ikke kom­mer til å syk­le der.

Nå er det noe så idio­tisk som par­ke­rings­plas­ser innen­for syk­kel­vei­en, som igjen er adskilt fra kjøre­fel­tet med en betong­kant. Biler som skal par­ke­re på dis­se plas­se­ne må krys­se betong­kan­ten og syk­kel­vei­en. Når det er fullt av biler, noe det gjer­ne er, i alle fall når det er fore­stil­ling, så stop­per taxi­ene i syk­kel­vei­en. Pga betong­kan­ten fort­set­ter man­ge biler, både taxi­er og de som har par­kert på dis­se plas­se­ne, i syk­kel­vei­en gans­ke len­ge. Og betong­kan­ten gjør det nes­ten umu­lig å kom­me for­bi en bil som blok­ke­rer syk­kel­vei­en, slik den­ne taxi­en gjør på det­te bildet.

De som har plan­lagt den­ne løs­nin­gen må ha hatt en sær­de­les dår­lig dag på job­ben den dagen de fant på det­te. Man kan lure på hvor de had­de glemt hodet den dagen.

I Vini del Giro d’Italia 2012 — 11. etappe: Toscana og Chianti

En knøtt­li­ten ita­lie­ner, Dome­ni­co Pozzo­vi­vo, vant gårs­da­gens etap­pe. I føl­ge Johan Kag­ge­stad vei­er han 49 kg. I føl­ge Wiki­pe­dia er han 1,65m høy. Det sis­te tror jeg ikke så mye på. Podie­da­me­ne var et hode høy­ere enn ham, og høye er ikke dis­se dame­ne. Vår mann, den norsk­æt­te­de Ryder Hesje­dal, beholdt den rosa ledertrøeyen.

Men vi skal inn i et av Ita­lias mest inter­es­san­te vin­om­rå­der: Tosca­na. 11. etap­pe star­ter der 10. etap­pe slut­tet, i  Assi­si og går til Mon­teca­ti­ni Ter­me.

Last ned stør­re kart.

Vi star­ter der for­ri­ge etap­pe slut­tet, og vi er fort­satt i Umbria og Assi­si. Men dagens etap­pe går inn i et av sto­re vin­om­rå­de­ne: Tosca­na. Vi hop­per der­for over “fro­kos­ten”, og kon­sen­tre­rer oss om Toscana.

Con­ti­nue read­ing I Vini del Giro d’Italia 2012 — 11. etap­pe: Tosca­na og Chi­an­ti