Den VIKTIGE europeiske musikkfinalen

Fre­dag 11. mai 2012 vant 17 år gam­le Eivind Holt­smark Ring­stad fina­len i Euro­vi­sion Young Musi­ci­ans. Du kan se fina­len her. Vi tar også med det­te por­tret­tet av Eivind Holt­smark Ring­stad “Mor­gen­da­gens fina­list”.

Både før og etter den­ne fina­len blir vi tutet øre­ne ful­le med “Melo­di Grand Prix”, som om det er vik­tig. Det er visst ikke gren­ser for mye mye res­sur­ser som kan bru­kes og hvor man­ge pro­gram­mer som kan sen­des for å pre­sen­te­re et antall musi­kals­ke døgn­flu­er som stort sett vil være glemt før kon­kur­ran­sen er slutt. Det er mye staf­fa­sje og effek­ter, men vel­dig lite sub­stans. Da NRK send­te fina­len i Euro­vi­sion Young Musi­ci­ans avbrøt de sen­din­gen for å gi plass til Kvelds­nytt. Når sir­ku­set “Melo­di Grand Prix” går av sta­be­len set­tes alt annet til side, uan­sett hvor for­sin­ket sen­din­gen måt­te være.

Con­ti­nue read­ing Den VIKTIGE euro­pe­is­ke musikk­fi­na­len

Sykkeldoktor

Lør­dag var jeg inn­om syk­kel­verk­ste­det som var satt opp på Sage­ne i anled­ning Bydels­da­ge­ne på Sage­ne. Oslo kom­mu­ne har sitt utmer­ke­de til­bud med Syk­kel­bi­len. Men jeg lot meg fris­te av at bydels­da­ge­ne også rekla­mer­te med at man kun­ne lære litt om hvor­dan mek­ke syk­kel. Rent kon­kret vil­le jeg skif­te bremse­klos­ser. Jeg har for­søkt meg på å gjø­re det selv tid­li­ge­re, men med et hel­ler mis­trøs­tig resul­tat. Enten har jeg endt opp med vel­dig dår­lig bremse­ef­fekt, eller en slags kon­stant bremse­ef­fekt. Så jeg har over­latt det til sykkelverksteder.

På Sage­ne fikk jeg skif­tet bremse­klos­se­ne, og fikk sam­ti­dig i et crash-kurs i hvor­dan det­te skul­le gjø­res. Jeg fikk hjelp av en hyg­ge­lig mann fra et fir­ma som kal­te seg Syk­kel­dok­tor. Nes­te gang jeg prø­ver å skif­te brems­klos­ser selv bør resul­ta­tet bli bed­re. Jeg synes Syk­kel­dok­tor kan for­tje­ne litt rekla­me for sitt kon­sept som en takk for hyg­ge­lig og god ser­vice. Det er et mobilt syk­kel­verk­sted, og de kom­mer til deg for å fik­se syk­ke­len. Deres arbeids­om­rå­de er stort sett innen­for Sto­re ringvei.

Min mann, jeg hus­ker ikke hva han heter, sa at de aller helt tok opp­drag for bedrif­ter hvor de kun­ne fik­se fle­re syk­ler på et sted. Å syk­le fram og til­ba­ke i byen for å fik­se enkelt­syk­ler var ikke like fri­sen­de. I dis­se “Syk­le til job­ben” tider bur­de det være en god idé å til­by sine ansat­te ser­vice på syk­ke­len, med varie­ren­de grad av subsidiering.

Det er vel­dig man­ge som syk­ler rundt på syk­ler som er dår­lig jus­tert, som ikke har smakt en drå­pe olje på man­ge år, som har dår­li­ge brem­ser, osv. Syk­kelg­le­den blir mye stør­re om man har en syk­kel som er rik­tig inn­stilt og godt ved­li­ke­holdt, og det kan bety mye for trafikksikkerheten.

Der­med er det vel bare å ta kon­takt, ser mer på sykkeldoktor.no.

I Vini del Giro d’Italia 2012 — 10. etappe: Til den hellige Frans av Assisi

Når ingen nord­menn kla­rer å hev­de seg i årets Giro får vi gle­de oss over at en ryt­ter med nors­ke aner, Ryder Hesje­dal, har tatt over den rosa leder­trøy­en. Tro ikke at det bare er vi nord­menn som jub­ler over folk med nors­ke aner eller nor­ges­ven­ner. Jeg plei­er å være i Frank­ri­ke under Tour de Fran­ce, og føl­ger touren på fransk TV. Det er ikke få gan­ger de frans­ke kom­men­ta­to­re­ne har sagt om Thor Hus­hovd at han snak­ker vel­dig godt fransk, at han har bodd i Frank­ri­ke og har syk­let på et fransk lag — kort sagt at han er nes­ten litt fransk.

Mens ryt­ter­ne leg­ger ut på den sis­te etap­pen syd­over, er vi på full fart nord­over igjen. 10. etap­pe går fra Civitavecchia til Assisi.

Last ned stør­re kart.

Star­ten er i Lazio og etap­pen fort­set­ter inn i Umbria.

Con­ti­nue read­ing I Vini del Giro d’Italia 2012 — 10. etap­pe: Til den hel­li­ge Frans av Assi­si

Sykkelruter i Oslo: Store ringvei 2 — Fra Smestad til Sinsen.

Vi fort­set­ter vår syk­kel­tur langs Sto­re ring­vei, og fort­set­ter fra der vi stan­set sist. Før vi syk­ler vide­re min­ner jeg om at det langs en vei som Sto­re ring­vei bør være syk­kel­vei­er på beg­ge sider av vei­en og at gang- og syk­kel­tra­fikk må skilles.

Når vi har kom­met oss vel­ber­get under Sørke­dals­vei­en og gjen­nom Sme­stad­krys­set fort­set­ter vi på gang- og syk­kel­vei et styk­ke. Jeg tar med star­ten av den­ne strek­nin­gen, med en påmin­nel­se om at det er alt for man­ge buss­holde­plas­ser som er plas­sert slik at de med­fø­rer unø­dig risi­ko både for syk­lis­ter og busspassasjerer.

Con­ti­nue read­ing Syk­kel­ru­ter i Oslo: Sto­re ring­vei 2 — Fra Sme­stad til Sin­sen.

I Vini del Giro d’Italia 2012 — 9. etappe: Vi setter kursen mot nord

Så var det over og ut for Thor Hus­hovd den­ne gan­gen. Det er synd, men kan­skje ikke så over­ras­ken­de. Når han syk­let såpass svakt som han gjor­de på pro­lo­gen, ble hek­tet av i lag­tem­po og ikke hang med til mål på en gans­ke flat etap­pe, da er det åpen­bart at for­men ikke er på topp. Men for ikke å dep­pe for mye kan jeg min­ne om at Thor Hus­hovd i fjor på dis­se tider brøt Tour of Cali­for­nia, til­syne­la­ten­de helt ute av form. Som vi hus­ker kom han fryk­te­lig til­ba­ke i Tour de Fran­ce.

Vi får krys­se fing­re­ne for Alek­san­der Kristoff og Gab­ri­el Rasch i fortsettelsen.

Vi lik­ker som all­tid to dager foran syk­lis­te­ne. Nå set­ter vi kur­sen nord­over igjen. 9. etap­pe går fra San Giorgio nel San­nio til Frosinone.

Last ned stør­re kart.

Vi star­ter i Cam­pag­nia og fort­set­ter over i Lazio.

Con­ti­nue read­ing I Vini del Giro d’Italia 2012 — 9. etap­pe: Vi set­ter kur­sen mot nord

I Vini del Giro d’Italia 2012 — 8. etappe: Rystende opplevelser der Giroen snur

Det vil seg ikke helt for våre i Giro­en. Alek­san­der Kristoff er den som har mar­kert seg best til nå. Thor Hus­hovd har ennå ikke fun­net for­men. Men vi kan jo håpe på at den befin­ner seg et sted inne  det kuper­te omrdet som de nå skal inn i.

Vi lig­ger som van­lig foran ryt­ter­ne. 8. etap­pe går fra Sulo­mo­na til Lago Lacen­co. Lago Lancen­co er det syd­ligs­te ste­det som årets Giro er innom.

Last ned stør­re kart.

Vi star­ter i Abruz­zo og fort­set­ter gjen­nom Moli­se til Cam­pa­nia.

Con­ti­nue read­ing I Vini del Giro d’Italia 2012 — 8. etap­pe: Rys­ten­de opp­le­vel­ser der Giro­en snur

I Vini del Giro d’Italia 2012 — 7. etappe: Der Afrika og Europa møtes.

Så er vi i gang for alvor. Om ven­tet snud­de gårs­da­gens lagem­po om på resul­tat­lis­ten. Jeg had­de håpet at Taylor Phinney skul­le behol­de leder­trøy­en, men må inn­røm­me at det først og fremst er med tan­ke på hans lag­ma­ke­rat Thor Hus­hovd. Men da må de kun­ne for­skjel­len mel­lom lande­veis­syk­ling og terrengsyking.

Nå star­ter det egent­li­ge Giro d’I­ta­lia, med førs­te fel­les­start i Ita­lia. Det er flatt. Selv om det synes å være litt mot­bak­ke på slut­ten, så blir det nok masse­spurt i dag også.

Men vi skal vide­re. 7. etap­pe går fra Reca­na­ti til Roc­ca de Cambio.

Last ned stør­re kart.

Con­ti­nue read­ing I Vini del Giro d’Italia 2012 — 7. etap­pe: Der Afri­ka og Euro­pa møtes.

I Vini del Giro d’Italia 2012 — 6. etappe: Frisk hvitvin og Bob Dylan

I dag skal syk­lis­te­ne ut på lag­tem­po, som kan gi man­ge end­rin­ger i resul­tat­lis­ten. Lagets tota­le kjøre­styr­ke avgjør. Her hjel­per det lite å kun­ne spur­te fra eget lag. Men vi skal videre.

6. etap­pe får ryt­ter­ne møte litt ita­li­ensk fjell for førs­te gang, skjønt det bare er en mode­rat fjell­e­tap­pe. Kan­skje det­te er en etap­pe som blir for hard for de mest typis­ke sprin­ter­ne, men som kan pas­se en Thor Hus­hovd? Det er lov å håpe!

Last ned stør­re kart.

Con­ti­nue read­ing I Vini del Giro d’Italia 2012 — 6. etap­pe: Frisk hvit­vin og Bob Dylan

Sykkelverksted på hjul — honnør til Oslo kommune!

Oslo kom­mu­ne har etab­lert Syk­kel­bi­len — et syk­kel­verk­sted på hjul. Det er lett å kri­ti­se­re Oslo for deres mang­len­de syk­kel­sat­sing. Jeg har gjort det man­ge gan­ger og kom­mer til å fort­set­te med det. Men da må Oslo san­ne­lig få ros også, når det er fortjent!

Vi ser vel­dig man­ge dår­lig ved­li­ke­hold­te syk­ler. Man­ge har en tendens til å tro at syk­ke­len ved­li­ke­hol­der seg selv. Dår­lig ved­li­ke­hold går ut over sik­ker­he­ten og syk­kelg­le­den. Et mobilt verk­sted hvor man kan får jus­tert syk­ke­len og utført enkelt ved­li­ke­hold er et flott til­bud til byens syk­lis­ter. Det hele er gratis.

Du fin­ner en over­sikt over hvor Syk­kel­bi­len vil være her.

Jeg har fore­lø­pig ikke benyt­tet meg av det­te til­bu­det selv. Men ut fra det jeg har blitt for­talt har man ikke deler, slik at man bare kan gjø­re jus­te­rin­ger og repa­ra­sjo­ner som ikke kre­ver utskif­ting av deler — med mind­re man har med deler selv. Et fint til­bud kan bli enda bed­re om man har de mest van­li­ge slite­de­le­ne som bremse­klos­ser og vaiere. Selv­føl­ge­lig vil syk­lis­te­ne måt­te beta­le for sli­ke deler.

 

I Vini del Giro d’Italia 2012 — 5. etappe: Vi prøver en oransje vin.

I dag hvi­ler syk­lis­te­ne. Skjønt det er vel reise­dag mer enn hvile­dag. Jeg håper den vil gjø­re godt for syk­lis­ter som har blitt ska­det i velt som de selv ikke kun­ne las­tes for, blant and­re Taylor Phinney, Mark Caven­dish og Alex­an­der Kristoff.

Vi har kom­met til den førs­te fel­les­star­ten i Ita­lia. Når det­te skri­ves er pro­lo­gen og to fla­te etap­per i Dan­mark gjen­nom­ført. Det er tids­for­skjel­le­ne på pro­lo­gen og noen bonus­se­kun­der som avgjør rekke­føl­gen sam­men­lagt. Når de skal ut på den etap­pen vi skal ta for oss, har de vært gjen­nom en lag­tem­po. Her er det ikke enkelt­ryt­te­ren, men lagets styr­ke som avgjør. Resul­tat­lis­ten kan der­for være grun­dig stok­ket om sam­men­lig­net med den vi ser når det­te pub­li­se­res. 5. etap­pe går fra Mode­na til Fara.

Last ned stør­re kart.

Con­ti­nue read­ing I Vini del Giro d’Italia 2012 — 5. etap­pe: Vi prø­ver en oran­sje vin.