I Vini del Giro d’Italia 2012 — 4. etappe: Verona — Soave og Valpolicella i Romeo og Julies by

Så er vi i gang for alvor. Syk­lis­te­ne skal i gang med sin tred­je etap­pe i Dan­mark. Bil­det over er fra and­re etap­pe, hvor ryt­ter­ne syk­let gjen­nom Lem­vig. Tre utbry­te­re lig­ger et styk­ke foran, men jeg valg­te å ta med hoved­fel­tet. Det har vært mor­somt å føl­ge giro­star­ten live i Danmark.

Vi har alle­re­de kom­met til Ita­lia. Fra nå av er det vin som gjel­der. Men jeg har opp­da­tert kom­men­ta­ren til and­re etap­pe, etter å ha vært på ste­det og druk­ket litt lokalt øl. Ryt­ter­ne har alle­re­de hatt sin førs­te hvile­dag når de kom­mer hit. Skjønt hvi­le, hele sir­ku­set skal for­flyt­te seg fra Dan­mark til Ita­lia. Jeg går ut fra at ryt­ter­ne kan set­te seg på et char­tret fly som tar dem direk­te til Vero­na eller en nær­lig­gen­de fly­plass. Men for de som skal sør­ge for at alt utsty­ret er på plass i Vero­na, må den­ne dagen by på alt annet enn hvi­le. 4. etap­pe er en lag­tem­po i Vero­na.

Jeg synes lag­tem­po er en fasci­ne­ren­de øvel­se. Da det var lag­tem­po i Montpel­li­er under Tour de Fran­ce i 2009 var vi på besøk hos TV2 i TV-com­pun­den. Vi gikk fram til mål­stre­ken hver gang et lag kom i mål, og fulg­te ellers TV-sen­din­gen hos TV2. Vi had­de da den luk­sus å ha Dag Otto Lau­rit­sen som per­son­lig eks­pert­kom­men­ta­tor og lære gans­ke mye om hvor­dan kjø­re og hvor­dan ikke kjø­re lagtempo.

Straf­fen for en hvile­dag så tid­lig i rit­tet er at de nå skal ha 12 dager sam­men­hen­gen­de kon­kur­ran­se før nes­te hvile­dag. Det er vel her det pas­ser å si at min med­li­den­het med fot­ball­spil­le­re som synes det er for hardt å spil­le to kam­per pr uke er begrenset.

Vi kan vel si at det er nå Giro d’Ita­lia begyn­ner, og vi kan gå over fra dansk øl til ita­lensk vin.

Last ned stør­re kart.

Når det er tempo­etap­pe inne i en by er det van­lig­vis vans­ke­lig å fin­ne egne­de viner uten å måt­te rei­se gans­ke langt. Slik er det ikke i Vero­na. Vi er i de vest­li­ge delen av Vene­to. Her kan vi set­te sam­men en hel vin­meny fra de omkring­lig­gen­de områ­de­ne Soave og Val­po­li­cel­la.

Con­ti­nue read­ing I Vini del Giro d’Italia 2012 — 4. etap­pe: Vero­na — Soave og Val­po­li­cel­la i Romeo og Julies by

Mat og vin

Det­te ble opp­rin­ne­lig skre­vet til Giro d’I­ta­lia 2012. Men kom­bi­na­sjo­nen mat og vin duk­ker opp i så man­ge sam­men­hen­ger, så jeg har valgt å skri­ve det­te som en gene­rell gjen­nom­gang av team­et. Her er det også refe­ran­ser til en del bøker om emnet. Van­lig­vis vel­ger man vin til maten, men her blir det hel­ler å vel­ge mat til vinen.

Den som kan en del om syk­kel har stør­re gle­de av å føl­ge et syk­kel­ritt enn en som ikke har fått med seg så mye mer enn at den førs­te i mål vin­ner. Den som kan noe om musikk vil ha stør­re gle­de av musikk enn en som bare synes det “låter fint”. Kan­skje vil en som kan en del om musikk synes at en enkel pop­låt blir kje­de­lig og uin­ter­es­sant, mens and­re vil være avvi­sen­de til musikk som kre­ver noe av lyt­te­ren. Den som kan noe om kunst vil ha stør­re utbyt­te av kunst enn en som bare kan mene om noe er pent eller stygt, og at man ikke for­står hva det skal fore­stil­le. Men en som kan noe om kunst vil kan­skje synes at deko­ra­tiv kitsch er uin­ter­es­sant. Og da har vi kom­met til at den som kan litt om vin vil ha stør­re gle­de av vinen. Kan man noe om vin og mat vil man ha stør­re gle­de av totalopplevelsen.

Con­ti­nue read­ing Mat og vin

Sykling på rødt lys

Det er ikke lov å syk­le på rødt lys. En del syk­lis­ter syk­ler like­vel på rødt lys. Det er ikke bra — i alle fall så len­ge det ikke er lov.

Før jeg går vide­re vil jeg si føl­gen­de: Jeg ser langt ofte­re bilis­ter som kjø­rer på rødt enn jeg ser syk­lis­ter som syk­ler på rødt. Jeg påstår ikke å ha noe sta­tis­tisk grunn­lag for å si det­te, men mine obser­va­sjo­ner og syn­sin­ger er like gode eller dår­li­ge som and­res. Den typis­ke rødlys­syk­list brem­ser og kan­skje stan­ser for å sjek­ke at det er klart, for der­et­ter å syk­le over på rødt. Den typis­ke rødlys­bi­list gir gass i ste­det for å brem­se når lyset er i ferd med å skif­te til rødt, og set­ter opp far­ten i ste­det for å redu­se­re den. Beg­ge deler er ulov­lig. Men den typis­ke bilist­opp­før­sel er langt far­li­ge­re, i alle fall for and­re. De som vil se at bilis­ter som kjø­rer på rødt ikke bare et et norsk feno­men, kan se på den­ne saken fra Stock­holm – og se gjer­ne på video­en også. Noen syk­ler på rødt lys på sam­me måte som den typis­ke rødlys­bi­list kjø­rer. Det vil jeg ald­ri for­sva­re. Men at noen syk­ler hen­syns­løst betyr ikke at syk­lis­te­ne som grup­pe er hen­syns­løse, like lite som det at noen bilis­ter kjø­rer hen­syns­løst gjør bilis­te­ne som grup­pe hensynsløse.

Con­ti­nue read­ing Syk­ling på rødt lys

I Vini del Giro d’Italia 2012 — 3. etappe: 8‑tall rundt Horsens

I dag bra­ker det løs. Men jeg kan ikke mot­stå fris­tel­sen til å ta med den­ne len­ken til gårs­da­gens TV2s inn­slag “Cul­tu­re along the route — Copen­ha­gen & the bikes”, hvor det er tatt med noen kom­men­ta­rer fra en viss blog­ger m.m. som bl.a. er inter­es­sert i syk­kel og vin, og som til tider er gans­ke kri­tisk til syk­kel­for­hol­de­ne i Oslo.

Nå star­ter Giro­en og vi er spen­te på hvor­dan Thor Hus­hovd, Alex­an­der Kristoff  og Gab­ri­el Rasch kan mar­ke­re seg i pro­lo­gen og ellers i rit­tet. Thor Hus­hovd har sagt at siden han kler så godt rosa, så tar han gjer­ne noen dager i den rosa trøy­en.

Con­ti­nue read­ing I Vini del Giro d’Italia 2012 — 3. etap­pe: 8‑tall rundt Hor­sens

I Vini del Giro d’Italia 2012 — 2. Etappe: Danske bjerge og polarøl

2. etap­pe er også fra Her­ning til Her­ning. Men den­ne gan­gen skal ryt­ter­ne ut av byen på en 206 km lang run­de. Det er vel ikke akku­rat noen over­ras­kel­se at det er en flat etap­pe med en liten kate­go­ri­sert stig­ning (i Lem­vig, der skal jeg se den­ne etappen).

Den kate­go­ri­ser­te stig­nin­gen er Øster­bjerg, som sti­ger 45 meter på 825 meter, som gir 5,5 % stig­ning. Det er omtrent som halv­veis opp Kongs­vei­en, så det er nep­pe i den­ne bak­ken årets Giro kom­mer til å bli avgjort. Men de som sit­ter i sofa­en og snak­ker ned­la­ten­de om at det­te ikke er en ordent­lig bak­ke, kan fin­ne fram syk­ke­len og syk­le opp Kongs­vei­en (eller en til­sva­ren­de bak­ke, for de som ikke bor i Osloområdet).

For de som skal se noe av Giro­en i Dan­mark, tar jeg med den­ne len­ken til Giro­start 2012 med en del prak­tisk infor­ma­sjon om sper­re­de gater, par­ke­ring, osv.

Last ned stør­re kart.

Som nevnt i kom­men­ta­ren til førs­te etap­pe er Dan­mark domi­nert av noen sto­re bryg­ge­ri­er, hvor­av de to størs­te beg­ge er en del av Carls­berg group. Dan­mark deler er skjeb­ne med Neder­land, som vi var inn­om under Tour de Fran­ce 2010: Noen sto­re bryg­ge­ri­er som bryg­ger øl i indu­stri­ell ska­la her helt domi­ne­ren­de. Men også her begyn­ner det å duk­ke opp mikro­bryg­ge­ri­er og bryg­ge­ri­er som er litt stør­re enn mik­ro, og som sat­ser på noe annet enn indu­stri­øl av lagertype.

Con­ti­nue read­ing I Vini del Giro d’Italia 2012 — 2. Etap­pe: Dans­ke bjer­ge og polarøl

I Vini del Giro d’Italia 2012 — 1. etappe: Dansk øl i Herning

Hvem skul­le vel ha trodd at Giro d’I­ta­lia skul­le kom­me til å åpne med dansk øl. Men slik ble det alt­så. Jeg kan vel alle­re­de nå røpe at selv om vi gjer­ne for­bin­der Dan­mark med øl, så frem­står det ikke som det mest spen­nen­de øl-landet.

De tre førs­te etap­pe­ne går i Dan­mark, og det hele star­ter med en pro­log i Her­ning på Jyl­land. Ita­li­ensk vin kom­mer vi ikke til å møte før til fjer­de etap­pe, da giro­en rei­ser hjem til Italia.

Last ned stør­re kart.

Som en intro­duk­sjon til noen dager med øl tar jeg med en len­ke til artik­ke­len “Å sma­ke på øl” fra drikkeglede.no Ølsko­len.

Carls­berg domi­ne­rer ølmar­ke­det i Dan­mark. Det sies at man under en bestemt sei­ler­we­ek­end i Ska­gen kan dele fol­ket inn i to grup­per: De som drik­ker Tuborg og de som drik­ker Carls­berg. Men Tuborg er også en del av Carsl­berg Group, så de som drik­ker Tuborg drik­ker også øl fra Carls­berg. Carls­berg er ver­dens fjer­de størs­te bryggeri­kon­sern, med 45.000 ansat­te, om vi skal tro Wiki­pe­dia. Carls­berg er også domi­ne­ren­de i Nor­ge. Carls­berg har over­tatt den­ne divi­sjo­nen fra Ork­la, hvil­ket vil si at de har over­tatt Ring­nes.

Con­ti­nue read­ing I Vini del Giro d’Italia 2012 — 1. etap­pe: Dansk øl i Her­ning

Sykkelruter i Oslo: Store ringvei 1 — fra Lysaker til Smestad

Jeg fort­set­ter å prøve­syk­le syk­kel­ru­ter i Oslo, med en inten­sjon om å skri­ve både om det som er bra og det som er dår­lig. I dag kom­mer førs­te del av Sto­re ring­vei, fra Lys­aker til Sme­stad.

Det er litt for­vir­ren­de hvor vi egent­lig skal star­te. Det som i dag er Sto­re ring­vei på den­ne strek­nin­gen, gjen­nom Gran­foss­tun­ne­len, er uak­tu­elt. Der er det ikke lov å syk­le. Val­get står mel­lom Lil­le­aker­vei­en, som er nær­mest det som i dag er Sto­re ring­vei, eller Væke­rø­vei­en som var Sto­re ring­vei før Gran­foss­tun­ne­len ble byg­get. Det er bare en løs­ning på det­te: Vi må prø­ve begge.

Først Lil­le­aker­vei­en. Jeg syk­let opp fra gang- og syk­kel­vei­en langs E18, som er omtalt tid­li­ge­re. Det var litt uklart hvor jeg skul­le star­te. Skul­le jeg vel­ge det som var mer­ket som tur­sti, med et inn­gangs­par­ti stengt med styg­ge betong­klos­ser, slik man plei­er å gjø­re det i Oslo. Man får all­tid en følel­se av at når en vei er stengt for bil­tra­fikk, så har det vært et poeng å under­stre­ke at det har man gjort mot­vil­lig og at man helst ser sper­rin­ge­ne fjer­net. Det fin­nes man­ge eksemp­ler som er ver­re enn det­te, men det får vi kom­me til­ba­ke til en annen gang.

Con­ti­nue read­ing Syk­kel­ru­ter i Oslo: Sto­re ring­vei 1 — fra Lys­aker til Sme­stad

I vini del Giro d’Italia 2012

Da er vi igjen kla­re for tre uker hvor rosa ikke bare er sym­bol på det søte og kvin­ne­li­ge. Den som synes det er grunn til å reflek­te­re over rosa og far­ge kan se NRK-pro­gram­met Najo­nal­gal­le­ri­et fra 23. april i år, hvor rosa var et hoved­tema. Men jeg synes det var litt svakt at Giro d’I­ta­lia ikke var med som et rosa inn­slag i programmet.

De vik­tigs­te far­ge­ne vi skal bry oss om er rødt og hvitt/gult/grønt slik vi møter dem i ita­li­ensk vin. Kan­skje blir det litt rosa som i rosé­vin også — egent­lig bur­de rosé være vinen til Giro d’I­ta­lia. Skjønt det blir ikke bare ita­li­ensk vin. I år har man fun­net det for godt å star­te Giro d’I­ta­lia i Dan­mark. Så til de tre førs­te etap­pe­ne blir det dansk øl, ikke ita­li­ensk vin. Men om vi nå skal inn­le­de med litt gene­relt om ita­li­ensk vin, så blir det bare en revi­dert utga­ve av fjor­årets inn­led­ning. Vi har sik­kert ikke vondt av litt repetisjon.

I fjor skul­le syk­lis­te­ne omtrent så langt syd man kan kom­me i Ita­lia — helt til Sici­lia. I år star­ter de i nord — så langt nord som i Dan­mark. Men de skal ikke så langt syd. De skal bare ned til “anke­len” —  litt syd for Napo­li, før de set­ter kur­sen mot nord.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2012