Les vins du Tour de France 2012: 2. etappe Visé — Tournai

I dag star­ter Tour de Fran­ce, og ryt­ter­ne skal ut i pro­lo­gen i Liè­ge. Vi krys­ser fing­re­ne for vår mann i pro­lo­gen og håper han sik­rer seg et godt utgangs­punkt før fellesstartene.

Men vi hol­der oss som van­lig to dager foran syk­lis­te­ne og har kom­met til 2. etap­pe, som går fra Visé til Tour­nai. Nå for­la­ter vi Arden­ne­ne og set­ter kur­sen vest­over. Men også på den­ne etap­pen hol­der vi oss i Belgia.

Etter to dager i og rundt Liè­ge er det ingen grunn til noen pit-stopp før vi har kom­met ut av det­te områ­det. Det er mer enn nok av øl langs dagens etappe.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2012: 2. etap­pe Visé — Tour­nai

Les vins du Tour de France 2012: 1. etappe — Liège — Seraing

De førs­te ordi­næ­re etap­pen, 1. etap­pe går fra  Liè­ge til Sera­ing. Sera­ing lig­ger bare en mil syd-øst for Liè­ge, så vi hol­der oss i det sam­me områ­det. Men etap­pen går syd­over, før den ven­der og kom­mer nes­ten til­ba­ke til start. Det er en små­kupert etap­pe som avslut­tes med en bak­kespurt. Jeg mer­ker meg at Sky har sett ut det­te som en etap­pe for Edvald Boa­sson Hagen.

Nå får vi syk­le ut etter øl. Det førs­te bryg­ge­ri­et vi stop­per ved under dagens etap­pe er Achouf­fe. Bryg­ge­ri­et lig­ger i lands­byen Achouf­fe, som lig­ger ca 70 km gans­ke rett syd for Liège.For å brin­ge inn litt eks­tra for­vir­ring i den bel­gis­ke geo­gra­fi­en kan vi nev­ne at vi nå er i pro­vin­sen Lux­em­bourg, som gren­ser til lan­det Lux­em­bourg. Geo­gra­fisk er den bel­gis­ke pro­vin­sen stør­re enn lan­det, men det bor fle­re folk i landet.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2012: 1. etap­pe — Liè­ge — Sera­ing

Høyesteretts dom i Tripp-Trapp saken

Så har Høy­este­retts dom i Tripp-Trapp saken blitt lagt ut på nett, og det har vært mulig å lese den. Jeg har tid­li­ge­re omtalt saken, før Høy­este­retts dom fore­lå, her. Strids­spørs­må­let var om sto­len “Oli­ver” til høy­re på bil­det, kren­ket en even­tu­ell opp­havs­rett til sto­len “Tripp-Trapp”, til venstre.

Dom­men er enstem­mig og Stok­ke / Ops­vik fikk med­hold på alle de tre vik­ti­ge punktene:

  • Tripp-Trapp sto­len er et åndsverk.
  • Oli­ver er en krenke­slse av opp­havs­ret­ten til Tripp-Trapp.
  • Trumf bruk av utsag­net “Den­ne flot­te barne­sto­len vokser med bar­net ditt” kren­ket Stok­kes eme­rett til vare­mer­ket “Sto­len som vokser med bar­net”.

Con­ti­nue read­ing Høy­este­retts dom i Tripp-Trapp saken

Les vins du Tour de France 2012: Prolog — Liège

I årets utga­ve er det igjen pro­log, 6,1 km i Liè­ge. Vi er i Bel­gia, ver­dens mest inter­es­san­te øl-land. Så her må man ut etter øl

Men vi har tyv­star­tet og lig­ger foran syk­lis­te­ne og res­ten av Tour de Fran­ce-sir­ku­set. Først om to dager star­ter syk­lis­te­ne. Vi var­mer opp med del 2 av TV2-opp­sum­me­rin­gen fra i fjor.

Skal vi for­stå kul­tu­ren må vi også gå inn i his­to­ri­en. Bel­gia er et for­un­der­lig land. Det er et his­to­risk kom­pro­miss og en buf­fer mel­lom Frank­ri­ke og Neder­land. Pir­ker man i Bel­gia er det ikke til å unn­gå at man ser at språk er en vik­tig kil­de til kon­flikt. Lan­det er delt i to hoved­re­gio­ner: Flan­dern og Wallo­nia. I Flan­dern snak­ker man flamsk eller neder­landsk. Jeg plei­er ofte å spør­re neder­len­de­re og flamsk­ta­len­de bel­gi­ere om flamsk og neder­landsk er to språk, eller om det er det sam­me språ­ket. Stort sett sier neder­len­de­re at det er det sam­me språ­ket, mens bel­gis­ke flam­len­de­re sier at det er to uli­ke språk. Jeg sit­ter ikke på fasi­ten, om en slik fin­nes. Om vi hol­der Brus­sel uten­for, så har jeg vært ofte­re i Wallo­nia, sær­lig Namur, enn i Flan­dern. Men en gang jeg var i Leu­ven sa jeg til en av mine kol­le­ger at det var omtrent som å kom­me til et annet land, om vi sam­men­lig­net med Namur. Hans svar var: Det er et annet land.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2012: Pro­log — Liè­ge

Les vins du Tour de France 2012: Innledning

Så er det klart for årets sto­re syk­kel­be­gi­ven­het: Tour de France.

Selv om vårt hoved­tema er vin, så blir det her, som i Giro d’I­ta­lia, øl de førs­te dage­ne. De tre førs­te etap­pe­ne går i ver­dens mest spen­nen­de øl-land: Bel­gia. Men det blir nok litt fransk øl også, før vi kom­mer inn i noen vin-dis­trik­ter. I løpet av de tre uke­ne touren varer skal vi inn­om noen områ­der som vi har besøkt før, men også noe nye og vel­dig inter­es­san­te områder.

Vi skal en tur inn­om Sveits, så da får vi se på noe av det gjøkur­lan­det kan by på  av vin.

Vi skal også inn­om noen nye områ­der i det syd-ves­li­ge Frank­ri­ke — i alle fall nye i den for­stand at vi ikke har vært inn­om dis­se i de åre­ne jeg har fulgt vinen til Tour de France.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2012: Inn­led­ning

Er gateparkering viktigere enn fremkommelighet og trygghet for syklister?

Poli­tikk er å tref­fe valg. Man kan ikke si ja til alt. Å prio­ri­te­re betyr å si at noe er vik­ti­ge­re og der­for skal set­tes foran annet. Det betyr ikke å set­te alt på topp, slik alt for man­ge poli­ti­ke­re synes å tro når de “prio­ri­te­rer” noe.

I Oslo er vi vant til å høre at poli­ti­ke­re lover sat­sing på syk­kel. De har lovet det­te i 35 år. Tid­li­ge­re sam­ferd­sels­by­råd Peter N Myh­re var i 2005 frei­dig nok til å love at Oslo skul­le bli Nor­ges bes­te syk­kel­by, uten at det er mulig å se noe som tydet på at han aktet å gjen­nom­føre det. Nåvæ­ren­de byråds­le­der Sti­an Ber­ger Røs­land har også lovet mer sat­sing på syk­kel. Hoved­syk­kel­vei­net­tet skal stå fer­dig om 2–3 år, lovet han for to år siden. To år har gått, og jeg har sterk tvil om at noe hoved­syk­kel­vei­nett bli stå fer­dig om et år. Vi ser en bed­ring. Men det går lang­somt — alt for langsomt.

Skal man kom­me noen vei i Oslo må poli­ti­ker­ne vise mot og vil­je til å ta tak i det som er hoved­pro­ble­met: Det mes­te av til­gjen­ge­lig are­al er i dag okku­pert av bilis­ter til par­ke­ring, men poli­ti­ker­nes vel­sig­nel­se. Det nyt­ter ikke å tro at det skal vokse fram nye area­ler som kan dis­po­ne­res til syk­kel­vei­er. Man må omdis­po­ne­re are­al, først og fremst area­ler som i dag bru­kes til par­ke­ring. Før poli­ti­ker­ne erkjen­ner det­te og er vil­li­ge til å gjen­nom­føre litt vans­ke­li­ge omprio­ri­te­rin­ger, kom­mer det ikke til å bli noen vesent­lig bed­rin­ger for syk­lis­ter i Oslo.

Når man lover alt til alle blir gjer­ne beslut­nings­ve­gring resul­ta­tet. Det tje­ner de som har for­del av sta­tus quo, i det­te til­fel­let bilis­te­ne. Men det å ikke tref­fe et valg er også et valg. De reel­le prio­ri­te­rin­ge­ne viser seg i det man gjør, ikke i det man sier. I prak­sis sier Oslos poli­ti­ke­re at gate­par­ke­ring er vik­ti­ge­re enn frem­kom­me­lig­het og trygg­het for syk­lis­ter. Folk som blir sub­si­di­ert med par­ke­rings­plass på offent­lig grunn er vik­ti­ge­re enn folk som syk­ler. Vi får leg­ge til at gate­par­ke­ring også hind­rer frem­kom­me­lig­het for kol­lek­tiv­trans­port, gjør vare­le­ve­ring vans­ke­li­ge­re og hind­rer frem­kom­me­lig­he­ten for bilis­ter som fak­tisk skal fra et sted til et annet. Men jeg har fokus på syk­lis­ter. Det er ikke syk­lis­ter som ska­per pro­ble­mer for frem­kom­me­lig­he­ten, det er alle de par­ker­te bilene. 

Con­ti­nue read­ing Er gate­par­ke­ring vik­ti­ge­re enn frem­kom­me­lig­het og trygg­het for syk­lis­ter?

Mannen var ute etter øl

Det er bare en uke til Tour de Fran­ce star­ter. Lør­dag 30. juni bra­ker det løs. Også i år har jeg pla­ner om å drik­ke meg rundt Frank­ri­ke. Skjønt jeg tyv­star­ter litt, både med å tes­te løy­pe­ne og med å leg­ge meg noen dager foran rytterne.

I år star­ter Tour de Fran­ce som kjent i Bel­gia. Bel­gia er ikke noe vin­land. Men det er ver­dens mest spen­nen­de øl-land. Først på den 6. etap­pen, som er den 7. om vi reg­ner med pro­lo­gen, kom­mer ryt­ter­ne inn i inter­es­san­te vin­om­rå­der. Det vil der­for bli nes­ten en uke med øl, før vi ende­lig kan få vin i glas­set. Con­ti­nue read­ing Man­nen var ute etter øl

Kreativ og uholdbar lovtolking fra politiet.

Syk­ler du slik?” spør fag­ko­or­di­na­tor Per Erik Ryn­ning i Midt­re Hålo­ga­land politi­dis­trikt i Har­stad Tiden­de. Han skal angi­ve­lig ha fore­tatt et dyp­dykk i reg­le­ne. Han må ha hatt dår­li­ge dyk­ker­bril­ler. En av hans påstan­der er denne:

En syk­list skal lig­ge så langt ute til høy­re i vei­ba­nen som mulig.”

Jeg lurer på hvor han har det fra. I tra­fikk­reg­le­ne § 5 nr 1 står det om kjø­re­tøy­ets plass i veibanen:

Så langt for­hol­de­ne til­la­ter det skal kjøre­tøy føres på høy­re side av vegen.”

Con­ti­nue read­ing Krea­tiv og uhold­bar lov­tol­king fra poli­ti­et.

Er det farlig å sykle?

Trå­syk­kel far­li­ge­re enn motor­syk­kel” skri­ver NRK Østa­fjells. Grunn­la­get for den­ne kon­klu­sjo­nen er at hit­til i år har 54 sky­lis­ter blitt behand­let ved traume­av­de­lin­gen ved Ulle­vål syke­hus, men det i sam­me tids­rom bare er behad­let 23 motor­syk­lis­ter. Det­te er alle per­soner som har blitt fløy­et inn med alvor­li­ge ska­der etter ulyk­ker. Tal­le­ne på skad­de var i føl­ge sam­me artik­kel 102 syk­lis­ter og 49 motor­syk­lis­ter i 2011.

Det med­fø­rer en viss risi­ko å syk­le. Ingen, i alle fall nes­ten ingen, benek­ter det. Men gir artik­ke­len et kor­rekt bil­de, eller er det bare unø­di­ge skremsler?

Con­ti­nue read­ing Er det far­lig å syk­le?

Et trist jubileum for politisk hestehandel og toget som ikke kom

I dag, 18. juni 2012, er det 20 år siden Stor­tin­get ved­tok at Rin­ge­riks­ba­nen skul­le byg­ges. En tun­nel mel­lom Sand­vi­ka og Høne­foss skul­le kor­te ned reise­ti­den mel­lom Ringe­rike og Oslo, samt reise­ti­den til Ber­gen. Det var en del av heste­han­de­len for at davæ­ren­de sam­ferd­sels­mi­nis­ter Kjell Opseth skul­le få byg­ge ny vei hjem. Det­te ved­tok Stor­tin­get (hen­tet fra det­te doku­men­tet):

”Stor­tin­get ber Regje­rin­ga for­se­re arbei­det med inn­kor­ting av Ber­gens­ba­nen (Høne­foss – Oslo), med sik­te på opp­start i plan­pe­rioden 1994 – 97. Det leg­ges til grunn at pro­sjek­tet ikke skal for­tren­ge prio­ri­ter­te inves­te­rin­ger f eks på Øst­fold- eller Vest­fold­ba­nen, eller i inter­city-sam­men­heng. Pro­sjek­tet inn­ar­bei­des og vur­de­res nær­me­re i Norsk Jern­bane­plan 1994 – 97.”

Kjell Opseth fikk sin vei og Lær­dals­tun­ne­len ble byg­get. Folk som kan mer om slikt enn meg sier at det er et vei­pro­sjekt med neg­a­tiv sam­funns­nyt­te. Jo fle­re som bru­ker den, desto mer taper man. (Bare sagt munt­lig, har ingen doku­men­ta­sjon.) Men 20 år etter har man fort­satt ikke star­tet byg­gin­gen av Ringeriksbanen.

Con­ti­nue read­ing Et trist jubi­le­um for poli­tisk heste­han­del og toget som ikke kom