Sykkel og tunneler

I løpet av de sis­te dage­ne har det vært minst to epi­so­der hvor syk­lis­ter har syk­let i tun­ne­ler hvor det er for­budt å syk­le. Tirs­dag ble Oslo­fjord­tun­ne­len stengt en peri­ode for­di en syk­list had­de syk­let inn i tun­ne­len. Den sis­te var en syk­list som ble ska­det etter å ha bli snei­et av en bilst da han syk­let i Fat­la­tun­ne­len mel­lom Sogn­dal og Leikanger.

Jeg skal ikke for­sva­re dis­se syk­lis­te­ne. Det er man­ge gode grun­ner til at det er for­budt å syk­le i dis­se tun­ne­le­ne. Men det er grunn til å set­te spørs­måls­tegn ved noen av dis­se tun­nel­løs­nin­ge­ne. Ved en del tun­nel­byg­gin­ger leg­ger man til ret­te for bil og bare bil. Når tun­ne­le­ne åpnes leg­ges ofte and­re trans­port­til­bud ned. Det var en gang en fer­je mel­lom Drø­bak og Hurum. Den­ne ferje­for­bin­del­sen ble lagt ned da Oslo­fjord­tun­ne­len åpnet i 2000. Der­med ble det umu­lig for and­re enn bilis­ter å krys­se Oslo­fjor­den mel­lom Moss–Horten og Oslo. Jeg har ikke noe detal­j­over­sikt over de gans­ke man­ge under­jø­is­ke tun­ne­ler som er byg­get på Vest­lan­det. Men jeg har inn­trykk av at det sam­me har skjedd der: Det har blitt nes­ten umu­lig å rei­se på and­re måter enn med bil.

Et sjekk på Goog­le Earth gir inn­trykk av at det går en utven­dig gam­mel vei for­bi Fat­la­tun­ne­len. Men bil­de­ne er ikke gode nok til å si noe om kva­li­te­ten på den­ne vei­en. Den­ne type tun­nel repre­sen­te­rer da ikke noe pro­blem for syk­lis­te­ne, for­ut­satt at den gam­le vei­en blir ved­li­ke­holdt slik at den er en god sykkelvei.

Når det byg­ges tun­ne­ler som er stengt for syk­kel må det være et krav at det også sik­res for­bin­del­ser for de som ikke kjø­rer bil. Der det er gam­le vei­er uten­om tun­ne­ler er det et spørs­mål om å ta vare på og ved­li­ke­hol­de dis­se gam­le vei­en. Når det mes­te av bil­tra­fik­ken ledes inn i tun­ne­len bør man kun­ne byg­ge ned kapa­si­te­ten for biler på gamle­vei­en og leg­ge til ret­te for syk­lis­ter. Der tun­ne­ler erstat­ter fer­je må det løses på en annen måte. Det er mulig å opp­rett­hol­de et ferje­sam­band, selv­føl­ge­lig med mind­re kapa­si­tet enn det tid­li­ge­re sam­ban­det. And­re mulig­he­ter kan være buss­for­bin­del­se med plass til syk­lis­ter. Det kan godt ten­kes, eller er vel sann­syn­lig at sli­ke for­bin­del­ser ikke vil være bedrifts­øko­no­misk lønn­som­me. Men det er en kost­nad sam­fun­net må aksep­te­re for ikke igjen å tvin­ge folk over til å kjø­re bil.

Print Friendly, PDF & Email