Sykkel og tunneler

I løpet av de sis­te dage­ne har det vært minst to epi­so­der hvor syk­lis­ter har syk­let i tun­ne­ler hvor det er for­budt å syk­le. Tirs­dag ble Oslo­fjord­tun­ne­len stengt en peri­ode for­di en syk­list had­de syk­let inn i tun­ne­len. Den sis­te var en syk­list som ble ska­det etter å ha bli snei­et av en bilst da han syk­let i Fat­la­tun­ne­len mel­lom Sogn­dal og Lei­kan­ger.

Jeg skal ikke for­sva­re dis­se syk­lis­te­ne. Det er man­ge gode grun­ner til at det er for­budt å syk­le i dis­se tun­ne­le­ne. Men det er grunn til å set­te spørs­måls­tegn ved noen av dis­se tun­nel­løs­nin­ge­ne. Ved en del tun­nel­byg­gin­ger leg­ger man til ret­te for bil og bare bil. Når tun­ne­le­ne åpnes leg­ges ofte and­re trans­port­til­bud ned. Det var en gang en fer­je mel­lom Drø­bak og Hurum. Den­ne ferje­for­bin­del­sen ble lagt ned da Oslo­fjord­tun­ne­len åpnet i 2000. Der­med ble det umu­lig for and­re enn bilis­ter å krys­se Oslo­fjor­den mel­lom Moss–Horten og Oslo. Jeg har ikke noe detal­j­over­sikt over de gans­ke man­ge under­jø­is­ke tun­ne­ler som er byg­get på Vest­lan­det. Men jeg har inn­trykk av at det sam­me har skjedd der: Det har blitt nes­ten umu­lig å rei­se på and­re måter enn med bil.

Et sjekk på Goog­le Earth gir inn­trykk av at det går en utven­dig gam­mel vei for­bi Fat­la­tun­ne­len. Men bil­de­ne er ikke gode nok til å si noe om kva­li­te­ten på den­ne vei­en. Den­ne type tun­nel repre­sen­te­rer da ikke noe pro­blem for syk­lis­te­ne, for­ut­satt at den gam­le vei­en blir ved­li­ke­holdt slik at den er en god syk­kel­vei.

Når det byg­ges tun­ne­ler som er stengt for syk­kel må det være et krav at det også sik­res for­bin­del­ser for de som ikke kjø­rer bil. Der det er gam­le vei­er uten­om tun­ne­ler er det et spørs­mål om å ta vare på og ved­li­ke­hol­de dis­se gam­le vei­en. Når det mes­te av bil­tra­fik­ken ledes inn i tun­ne­len bør man kun­ne byg­ge ned kapa­si­te­ten for biler på gamle­vei­en og leg­ge til ret­te for syk­lis­ter. Der tun­ne­ler erstat­ter fer­je må det løses på en annen måte. Det er mulig å opp­rett­hol­de et ferje­sam­band, selv­føl­ge­lig med mind­re kapa­si­tet enn det tid­li­ge­re sam­ban­det. And­re mulig­he­ter kan være buss­for­bin­del­se med plass til syk­lis­ter. Det kan godt ten­kes, eller er vel sann­syn­lig at sli­ke for­bin­del­ser ikke vil være bedrifts­øko­no­misk lønn­som­me. Men det er en kost­nad sam­fun­net må aksep­te­re for ikke igjen å tvin­ge folk over til å kjø­re bil.

Print Friendly, PDF & Email
 • P_Dalen

  Ang. saken i Fat­la­tun­ne­len: Iføl­ge BT mis­ten­ker poli­ti­et ikke føre­ren for å ha “gjort noe galt”. http://tinyurl.com/7p6xc7l
  Det­te høres rart ut. Kjø­rer man på en syk­list, er det vel over­vei­en­de sann­syn­lig at man må ha kjørt uakt­somt, i strid med VTL § 3. Jeg håper ikke poli­ti­et trek­ker en slik kon­klu­sjon auto­ma­tisk bare av den grunn at syk­lis­ten ikke had­de lov til å syk­le der.

 • Syk­list

  Det­te er et øken­de pro­blem. Nye og stren­ge­re krav til tun­ne­ler fører til at om de skal til­rette­leg­ges for syk­len­de så øker bygge­kost­na­de­ne bety­de­lig. Veg­ve­se­net synes det blir for dyrt og byg­ger tun­ne­ler som er for­budt å syk­le i. Noen av dem er under­sjø­is­ke og har ikke alter­na­ti­ve ruter for syk­lis­ter. Sam­ti­dig sier veg­ve­se­net i NTP osv. at de skal sat­se på syk­kel som trans­port­form.  Det­te hen­ger ikke sam­men og det må fin­nes en løs­ning på det­te. Ellers vil vi få man­ge syk­lis­ter som syk­ler ulov­lig gjen­nom tun­ne­ler.

 • P_Dalen
 • Olav­Tor­vund

   Der­for er det gans­ke uin­ter­es­sant hvor mye pen­ger regje­rin­gen sier de skal bru­ke på å leg­ge til ret­te for syk­kel. De må stil­le krav om at det SKAL leg­ges til ret­te for syk­kel (som kan være en alter­na­tiv rute, for­ut­satt at den­ne hol­der mål og ikke er en vel­dig stor omvei). I Oslo har dyre par­ke­rings­plas­ser blitt belas­tet syk­kel­vei­bud­sjet­tet for­di “det har vært en redu­le­rings­mes­sig for­ut­set­ning for å lage syk­kel­felt”. Jeg synes det er helt på try­net. Men at utbyg­ging av sykkelfel/sykkelvei er en del av vei­pro­sjek­tet og der­med en del kost­na­de­ne for vei­en og ikke noe som skal tas fra et bud­sjett for ekt­ra­til­tak, bur­de være en selv­føl­ge. Før regiern­gen even­tu­elt tar sli­ke grep har den null tro­ver­dig­het i sine syk­kel­løf­ter.

 • Olav­Tor­vund

   Det kan være løs­nin­gen noen ste­der. Men det er sik­kert noen reg­ler i Nor­ge som det­te er i strid med, og som det vil ta minst 14 år å end­re med den sirups­far­ten sykkel­ar­bei­det har i norsk byrå­kra­ti. Og uan­sett er ikke det noe man kan vel­ge i f.eks. Oslo­fjord­tun­ne­len.

 • Olav­Tor­vund

  Skal løf­ter om å sat­se på syk­kel ha noen som helst tro­ver­dig­het må man ta tak i slikt som det­te. I Frank­ri­ke har jeg sett eksemp­ler på at bro­er har fått lys­re­gu­le­ring slik at bile­ne bare kan kjø­re en vei om gan­gen, for å gi plass til syk­kel­vei. Men det er ikke noe som er rea­lis­tisk på lan­ge strek­nin­ger og strek­nin­ger med mye tra­fikk.

 • Kon­rad

  Bil­det er sam­men­satt. De under­sjø­is­ke tun­ne­le­ne er f.eks. svært brat­te og jeg vil tro det er lite aktu­elt av den grunn. Dess­uten er kost­na­de­ne svært sto­re å leg­ge til rett for syk­kel.

  And­re tun­ne­ler, sær­lig på Vest­lan­det, kom­mer ofte til erstat­ning for en eld­re vei/tunnel som ikke opp­fyl­ler dagens stan­dard eller utsatt for ras om vin­te­ren. Noen ste­der er det opp til 3 gene­ra­sjo­ner tun­ne­ler “uten­på” hver­and­re (dvs den elds­te er lengst og går dypest inn i fjel­let). “Gamle­vei­en” er ofte vel­eg­net for syk­ler og gåen­de (om som­mer­en), typis­ke eksemp­ler Stal­heimsk­lei­va og Toka­gje­let i Horda­land. Ver­re er det natur­lig­vis med Lær­dals­tun­ne­len (25 km lang, syk­kel­for­bud) der “gamle­vei­en” går over fjel­let opp til 1300 meters høy­de, til gjen­gjeld er det turist­fer­ge Lær­dal-Kau­pan­ger-Gud­van­gen da unn­går man alle de lan­ge tun­ne­le­ne.

  Jeg for­står pro­blem­stil­lin­gen, men bil­det er nok ikke så svart som Tor­vund anty­der.