Sykkelstrekninger i Oslo: Trondheimsveien fra bygrensen til Sinsen

Før jeg går til enkelt­he­te­ne kan jeg si at det­te er en av de strek­nin­gens jeg liker best blant de jeg syk­ler regel­mes­sig, først og fremst delen mel­lom Gro­rud og Sin­sen.

Fra bygren­sen til Gro­rud er den ikke like god, og her er det noen far­li­ge avkjø­rin­ger som krys­ser syk­kel­vei­en. Det er en (nes­ten) sam­men­hen­gen­de strek­ning. På 12,5 km er det bare fire kryss i plan. Det er gang- og sykel­vei, hvor fot­gjen­ge­re og syk­lis­ter ikke er adskilt. Det er et klart minus. Skal en vei være egnet for trans­port­syk­lis­ter kan det ikke være fot­gjen­ge­re der. Den er også til tider gans­ke smal.

Jeg syk­ler den­ne stre­kin­gen om kvel­den. Da er det rela­tivt liten tra­fikk. De som syk­ler mor­gen og etter­mid­dag for­tel­ler at det kan være vel­dig mye tra­fikk her, og at vei­en har for liten kapa­si­tet. Det er fire-felte­svei for biler, da bur­de det ha vært noe mer enn en litt smal gang- og syk­kel­vei for syk­lis­ter. Det er ingen grunn til at stan­dar­den for syk­lis­ter skal være noe dår­li­ge­re enn stan­dar­den for bilis­ter. Folk blir ikke noe vik­ti­ge­re av å ikke kun­ne for­flyt­te seg for egen maskin. Der det er 4‑feltsvei for bilis­ter skal det også være eks­press­vei for syk­lis­ter. Så enkelt er det.

Fra Gjel­ler­åsen er gang- og syk­kel­vei­en gans­ke smal.

 

Det er en krys­ning som ikke er god. I til­legg til dår­lig utfor­ming er de gene­relt en uak­sep­ta­bel løs­ning bare å ha fot­gjen­ger­felt der gang- og syk­kel­vei krys­ser annen vei, slik vi nes­ten all­tid ser i Oslo­om­rå­det og sik­kert i hele Nor­ge. Syk­lis­ter er kjø­ren­de, også når si syk­ler på gang- og syk­kel­vei, og vi skal kun­ne krys­se annen vei som kjø­ren­de. Selv­føl­ge­lig må det også gjø­res noe med de syk­kel­fiendt­li­ge vike­plikts­reg­le­ne i Nor­ge. Her bur­de den vei­en hvor bus­sen står hatt vike­plikt for syk­lis­ter på sykkelveien.

 

Det størs­te minus­teg­net på den­ne delen av strek­nin­gen går til en del avkjø­rin­ger som krys­ser syk­kel­vei­en. Noen av dis­se er meget uover­sikt­li­ge — de kan rett og slett være vans­ke­li­ge å få øye på. Når vi vet at byrå­kra­te­ne i Veg­di­rek­to­ra­tet liker å utset­te syk­lis­ter for eks­tra risi­ko ved ikke å vars­le om farer, er det vel kna­pt nød­ven­dig å nev­ne at dis­se avkjø­rin­ge­ne ikke er vars­let med skilt eller på annen måte. Det er rett og slett far­lig. Jeg vet at byrå­kra­te­ne i Veg­di­rek­to­ra­tet ikke liker å høre det. Men jeg kom­mer til å gjen­ta det til de har tatt til for­nuft og gjort noe med pro­ble­met: Når de har “vur­dert” spørs­må­let og kom­met til at det ikke er behov for skil­ting som vars­ler syk­lis­ter, da er de med­an­svar­lig for de ulyk­ker som kun­ne ha vært unn­gått der­som en fare had­de vært varslet.

Avkjø­rin­gen til Gro­rud er hel­ler ikke helt god.

Men her­fra og ned til Sin­sen er det ikke så mye å kla­ge på, ut over det gene­rel­le som er nevnt inn­led­nings­vis. Litt er det selv­føl­ge­lig. Men først litt ros. I man­ge kryss er det laget under­gan­ger slik at man slip­per å krys­se vei i plan. Ikke alle er så gode som de bur­de, og det kom­mer vi til. Men det gir bruk­bar frem­kom­me­lig­het og god trygg­het. Den­ne ved Amme­rud er en av de bedre.

Ved Kald­bak­ken er det et pro­blem. Her blir syk­kel­vei­en brutt. Jeg vel­ger å ta det­te gans­ke detal­jert, for det illust­re­re et gene­relt pro­blem. Ved Kald­bak­ken T‑banestasjon, mel­lom T‑banen og Trond­heims­vei­en går det inn en liten vei som heter Dr Lon­dons vei. Jeg har noen gan­ger erg­ret meg over par­ker­te biler i den­ne vei­en. (Den dagen jeg had­de tatt med kame­ra­et var det selv­føl­ge­lig bare én bil par­kert her).

 

Jeg har tenkt at de som bor til den­ne vei­en må få lov til å kjø­re til hus­e­ne sine, men det kan ikke være noen grunn til at folk også skal par­ke­re. Så gikk det opp for meg at det­te ikke er gang- og syk­kel­vei. Det er et vel­dig klart eksem­pel på hvor­dan byrå­kra­te­ne i Veg­di­rek­to­ra­tet roter det til når de ikke vil inn­føre nød­ven­di­ge skil­ter. Der­for tar jeg det­te litt detal­jert. Kom­mer man ned­over Trond­heims­vei­en, ser det slik ut:

 

Som vi ser er det skilt som sier at man skal ta ned til høy­re for å føl­ge gang- og syk­kel­vei til Sin­sen. (Det er det­te som er mest rett fram på bil­det. Vei­en rett fram, under Trond­heims­vei­en til Kald­bak­ken, vises ikke.) Ikke noe gir noen antyd­ning om at når man kom­mer ned den lil­le bak­ken så er det ikke len­ger gang- og syk­kel­vei. For dis­se byrå­kra­te­ne i Veg­di­rek­to­ra­tet har som kjent møt­tes en gang rundt kaffe­ma­ski­nen og “vur­dert” spørs­må­let om kom­met til at vi ikke har behov for sli­ke skilt i Nor­ge. Der­for kan vi ikke vars­les, gans­ke enkelt for­di de skil­te­ne som bur­de ha vært brukt til å vars­le ikke fin­nes i Norge.

Tar vi en liten sving til­ba­ke mot Rødt­ved­t­vei­en, ser vi et skilt som for­tel­ler at det­te er blind­vei, men ikke noe som sier at det er gang- og syk­kel­vei. Det er hel­ler ikke noe som sier at det er for­budt å par­ke­re. At man til­la­ter hen­set­ting av avskil­te­de biler på offent­lig grunn er et gene­relt pro­blem. Men det er en annen sak. For en syk­list er det selv­sagt kjekt å vite at man nå kom­mer inn på en vei hvor det også kan være bil­tra­fikk i beg­ge ret­nin­ger, om enn ikke sær­lig stor tra­fikk. Men i Veg­di­rek­to­ra­tet har de “vur­dert” spørs­må­let og har kom­met til at syk­lis­ter ikke har behov for å vite slikt.

 

Kom­mer vi opp­over gang- og syk­kel­vei­en fra Sin­sen er det ikke noe som gir antyd­ning om at det ikke len­ger er gang- og sykkelvei.

 

Snur man seg rundt kan man se et skilt som sier at det er gang- og syk­kel­vei. Men det kun­ne godt bare ha vært en påmin­nel­se, og behøv­de slett ikke bety at gang- og syk­kel­vei­en begyn­ner her.

Jeg har trodd at det­te er som på Frant­ze­brå­ten, som jeg kom­men­ter­te ved gjen­nom­gan­gen av syk­kel­strek­nin­gen fra Lys­aker til Aker Bryg­ge. Jeg tar med et bil­de her­fra som en påmin­nel­se om hvor­dan det er.

 

Der er det gang- og syk­kel­vei, men kjø­ring til eien­dom­me­ne er til­latt. En slik regu­le­ring vil også bety at det ikke er lov for biler å stan­se eller par­ke­re i gang- og syk­kel­vei­en. Jeg liker ikke løs­nin­gen og man bur­de ha fun­net noe bed­re på det som vir­ke­lig er hoved­syk­kel­vei. Det betyr gans­ke enkelt at man måt­te ha prio­ri­tert syk­lis­te­ne høy­ere i for­hold til annen tra­fikk. Det gjel­der både på Frant­ze­brå­ten og Kald­bak­ken. Men jeg mener ikke at folk ikke skal kun­ne kjø­re til hus­e­ne sine. Når trasé­val­get er som det er kom­mer man ikke uten­om å til­la­te noe kjø­ring. Men ikke mer enn høyst nød­ven­dig, og slett ikke par­ke­ring. Det kan ikke være noen tvil om at den løs­ning man har valgt på Frant­ze­brå­ten også bør gjel­de på Kald­bak­ken, slik at det­te må regu­le­res om. Og syk­lis­ter må selv­sagt vars­les om at nå er det ikke len­ger er gang- og sykkelvei.

Avkjø­rin­gen til Rødt­vedt er et av to kryss i plan mel­lom Gro­rud og Sin­sen. Krys­set er dår­lig utfor­met. Her er det åpen­bart at av- og påkjø­ring for biler har hatt langt høy­ere prio­ri­tet enn frem­kom­me­lig­het for syklister.

 

De fles­te buss­holde­plas­ser er plas­sert slik at folk som kom­mer av bus­sen eller som skal på går rett ut i gang- og syk­kel­vei­en. Det­te er dår­li­ge løs­nin­ger. Man bur­de ha gjort noe for å lede de som kom­mer av bus­sen slik at de ikke går rett ut i syk­kel­vei­en uten å bli vars­let på en eller annen måte. Og selv­sagt skal også syk­lis­ter vars­les om at det kom­mer en buss­holde­plass. Jeg tar med bil­de av buss­holde­plas­sen ved Vei­t­vedt som eksem­pel, men det er man­ge som den­ne. Til dere som bare sit­ter i bil og som der­for ikke ser hva som egent­lig skjer på gang- og syk­kel­vei­er, så er det kan­skje grunn til å peke på at dere her ser en syk­list med bukke­horn­sty­re og “kon­dom­drakt”. Det er man­ge av dem på den­ne vei­en. Hvis syk­kel­vei­en er bruk­bar så blir den også brukt.

Krys­set ved Lin­de­rud er det nes­te hvor man krys­ser vei i plan. Krys­set er bed­re enn avkjø­rin­gen til Rødt­vedt. Men sam­ti­dig er topo­ga­fi­en her slik at det bur­de være enk­le­re å lage en løs­ning med under­gang for syk­lis­ter, og da bur­de man ha gjort det. Bil­det illust­re­rer også pro­ble­met med gang- og syk­kel­vei­er. Her har en fami­lie nett­opp gått av Fly­bus­sen, og tar hele vei­bred­den. Slik skal fot­gjen­ge­re ikke gå i en gang- og syk­kelvei. Og selv­sagt skal biler ikke hen­set­tes på gres­set, men det plei­er ikke være biler her.

 

Jeg har tid­li­ge­re kla­get over far­li­ge tra­fikk­løs­nin­ger for­bi ben­sin­sta­sjo­ner. Her går gang- og syk­kel­vei­en bak ben­sin­sta­sjo­nen slik at tra­fikk inn og ut på ben­sin­sta­sjo­nen ikke krys­ser syk­kel­vei­en. Det er slik syk­kel­vei­er bør føres for­bi bensinstasjoner.

Litt neden­for krys­set er det en gans­ke stygg fot­gjen­ger­pas­sa­sje inn på den­ne gang- og syk­kel­vei­en. Det er ikke lett å se den, og slett ikke om det er noen folk som er på vei ut gjen­nom den­ne åpnin­gen. Og det er vel unød­ven­dig å si at det ikke er noe som vars­ler om dette?

 

Langs hele strek­nin­gen mel­lom Gro­rud og Sin­sen er det gans­ke tett med under­gan­ger under og noen bro­er over Trond­heims­vei­en. Jeg nev­ner ikke alle. Men det­te gjør strek­nin­gen mer anven­de­lig også for de som skal på den and­re siden av Trond­heims­vei­en. På and­re siden av vei­en er det i alle fall bit­vis gang- og syk­kel­vei­er, men jeg har ikke sett nær­me­re på dis­se. Langs sli­ke nes­ten-motor­vei­er (og ordent­li­ge motor­vei­er) bør det være syk­kel­vei på beg­ge sider og det bør være man­ge krys­sings­mu­lig­he­ter. Løs­nin­gen her bur­de vel vært en syk­kel­eks­press­vei på den ene siden, og syk­kel­vei mer til­rette­lagt for lokal­tra­fikk på den annen, og man­ge mulig­he­ter til å kom­me fra den ene til den andre.

Jeg skrev at under­gan­gen ved Amme­rud er godt ufor­met. Under­gan­gen under Bjerke­krys­set er langt dår­li­ge­re. Den er ikke godt utfor­met og den er dår­lig vedlikeholdt.

Fra Bjer­ke til Sin­sen er det en del gans­ke brat­te bak­ker. På vei ned­over betyr det stort sett bare at man får god fart. Men jeg fikk en gang en bru­tal påmin­nel­se om at man­ge luf­ter hun­de­ne sine her, og at hunde­ei­ere slett ikke ten­ker på at det kan kom­me folk på syk­kel i gans­ke stor fart. En løs hun løp ut i syk­kel­vei­en rett foran meg — det var fak­tisk på en av de få strek­nin­ge­ne hvor det er adskilt syk­kel­vei. Jeg brem­set kraf­tig og tror jeg unn­gikk hun­den. Men jeg fikk et hardt møte med asfalten.

Ned­over dis­se bak­ke­ne får vi et skilt som sier “Barn leker”. Selv­føl­ge­lig skal barn kun­ne leke. Men ikke på vei­en — hel­ler ikke på en gang- og syk­kel­vei. Syk­kel­vei­er er ikke leke­plas­ser! Jeg kjen­ner ikke for­hol­de­ne i selve bolig­om­rå­det som vi syk­ler for­bi godt nok til å kom­me med noen for­slag om hvor­dan det­te bur­de løses. Men noe bør gjø­res med dette.

 

Skal man and­re vei­en blir farts­fyl­te utfor­kjø­rin­ger til brat­te mot­bak­ker. Det er en gans­ke bratt kneik opp fra Sin­sen. Det går så opp og litt ned, inn­til det avslut­tes med en vel­dig bratt kneik opp til Ton­sen kir­ke. Den sis­te knei­ka er ikke lang, men den er bratt. Jeg tror det er rundt 15 % stig­ning akku­rat her. Man­ge vil ikke kla­re, eller ikke for­sø­ke å kla­re dis­se mot­bak­ke­ne. Når jeg syk­ler den­ne vei­en plei­er jeg å kom­me opp Tres­chows gate til Sand­a­ker.Tid­li­ge­re plei­de jeg å ta vei­en fra Sand­a­ker opp til Storo i ste­det for til Sin­sen, og så syk­le over til Loft­hus­vei­en og føl­ge den­ne til Årvoll. Den ruten er litt len­ger, men man får stig­nin­gen litt mer jevnt for­delt. Nå har for­men etter hvert blitt litt bed­re, og nå ser jeg på bak­ke­ne fra Sin­sen til Bjer­ke som en utford­ring mer enn en hind­ring. Men på tungt vin­ter­føre en dag vei­en ikke var brøy­tet (van­lig­vis er den godt brøy­tet om vin­te­ren), var det ikke mulig å kom­me opp. Jeg fikk helt enkelt ikke nok fes­te til å kom­me opp. Det var bare å inn­se neder­la­get, gå av syk­ke­len og tril­le den opp de brat­tes­te bakkene.

Man kan ikke gjø­re så mye med topo­gra­fi­en. Vi skal opp ca 60 m fra Sin­sen til Bjer­ke. Men man kun­ne ha lagt en syk­kel­vei tet­te­re opp mot Trond­heims­vei­en og der­med fått en jev­ne­re stigning.

Den­ne trasé­en sco­rer godt både på frem­kom­me­lig­het og trygg­het, kan­skje aller høy­est på det sis­te. Mel­lom Sin­sen og Gro­rud vil den for­sik­ti­ge syk­list kun­ne føle seg omtrent så trygg som man kan gjø­re når man syk­ler i tra­fikk. Det er to kys­nin­ger i plan på den­ne strek­nin­gen. Jeg liker dem ikke. Men de er kon­stru­ert slik at man tvin­ges til å redu­se­re far­ten og man har god over­sikt — noe som gir dår­li­ge­re fremkommelighet.

På den tiden av døg­net jeg syk­ler den­ne strek­nin­gen er den også helt grei for trans­port­syk­lis­ter. Men det skal ikke så vel­dig mye mer tra­fikk til før tra­fik­ken og kapa­si­te­ten blir et problem.

Mel­lom Gro­rud og bygren­sen er stan­dar­den bety­de­lig dår­li­ge­re, med sma­le­re vei og en del styg­ge avkjøringer.

Det er når vi har kom­met ned til Sin­sen vi møter det størs­te pro­ble­met med den­ne strek­nin­gen: Det er ingen vei vide­re. Man kan føl­ge Sto­re ring­vei øst- eller vest­over. Men vil man inn mot sen­trum er det ikke mulig å fin­ne en god syk­kel­vei. Men det skal vi kom­me til­ba­ke til en annen gang.

Ved Sin­sen kan man vel­ge å føl­ge Sto­re ring­vei mot Sme­stad og vide­re vest­over, eller øst­over mot Bryn og Ryen.

Sykkelruter i Osloområdet

Det står mye i den­ne blog­gen om mang­len­de til­rette­leg­ging for syk­ling i Oslo, og det kom­mer jeg til å fort­set­te å skri­ve om.  Den tid­li­ge­re lede­ren for Syk­kel­pro­sjek­tet i Oslo, Erik Øimoen, sa omtrent det­te etter et med­lems­møte i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, Oslo: “Dere skrem­mer folk fra å syk­le i Oslo når dere bare frem­he­ver det neg­a­ti­ve. Fin­nes det ikke noe posi­tivt å si om å syk­le i Oslo?” Han had­de et poeng. Her beskri­ver jeg syk­kel­ru­ter som stort sett er greie å syk­le. Noen er rik­tig fine, men det er også noen som jeg adva­rer mot å bru­ke.

Hovedsykkelruter

Det­te er syk­kel­ru­ter for den som bru­ker syk­ke­len til trans­port, f.eks. jobb­rei­ser, om som vil så fort og effek­tivt fram på syk­ke­len som mulig. 

Sentrum — Oslo innenfor Ring 2

Til tross for at det er i de sen­trums­nære byde­le­ne folk syk­ler mest, er det der til­rette­leg­gin­gen for syk­ling er dår­ligst. Det var bevisst poli­tikk fra tid­li­ge­re FrP-byrå­der å ikke leg­ge til ret­te for syk­ling i sen­trum.  Så her blir det for det mes­te et spørs­mål om å fin­ne ruter for i best mulig grad å unn­gå pro­ble­me­ne. Noen av de fore­slåt­te rute­ne går også uten­for Ring 2, men ingen går uten­for Ring 3. 

Turveier og veier for å unngå biltrafikk

Oslo er en fan­tas­tisk by for de som vil syk­le på tur, i alle fall hvis det å syk­le på tur vil si å syk­le i skog og mark. Vel­ger man den mer kon­ti­nen­ta­le vari­an­ten av syk­kel­tur, hvor man syk­ler langs lande­vei­en på en lande­veisyk­kel, da er ver­ken Nor­ge eller Oslo sær­lig bra. Til det er det alt for man­ge bilis­ter som ikke respek­te­rer syk­lis­te­nes selv­føl­ge­li­ge rett til å bru­ke vei­en. Jeg beskri­ver ikke noen syk­kel­ru­ter i Mar­ka. For syk­kel­ru­ter (og ski­løy­per) i Mar­ka anbe­fa­ler jeg Ski­for­enin­gens mar­ka­data­base. Hvis du bru­ker Mar­ka, enten om som­mer­en eller vin­te­ren, så meld deg inn i Ski­for­enin­gen. De gjør en stor inn­sats for marka­bru­ker­ne. Men jeg har tatt med noen syk­kel­ru­ter for å kom­me til Mar­ka. Fle­re ste­der i Oslo er det slik at man kan kom­me helt fra sen­trum og ut i Mar­ka nes­ten uten å syk­le på vei med bil­tra­fikk. Og det er “grøn­ne ruter” som det er fint å vel­ge om man er mer opp­tatt av å ha en fin opp­le­vel­se på syk­ke­len, og ikke bare av å kom­me for­test mulig fram. Det kan være vel verdt å vel­ge en “grønn rute” til og fra jobb, der det er et alternativ. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email