En slektsforsker eier ikke slekten — om rett til forskningsresultater

Slekts­fors­ker anmel­der NRKs Tore Strømøy” kan vi i dag lese på nrk.no. Jeg kjen­ner ikke saken annet enn fra det­te opp­sla­get, så jeg er pris­gitt at det­te er noen­lun­de kor­rekt gjen­gitt. Tore Strømøy skal ha fun­net coun­try­stjer­nen Lynn Ander­sons nors­ke røt­ter i Dran­ge­dal i Tele­mark. Slik er hoved­tema beskre­vet:

Dis­se slekt­nin­ge­ne had­de NRKs Tore på spo­ret-redak­sjon, iføl­ge Odd­var Lang­myr [slekts­fors­ke­ren], fun­net fram til ved hjelp av Slekts­re­gis­te­ret for Dran­ge­dal, uten at han had­de gitt til­la­tel­se til det.

Lang­myr eier ret­tig­he­te­ne til Slekt­re­gis­te­ret. Han har brukt 15 år og 1,8 mil­lio­ner kro­ner på å gi ut det fem bind sto­re bok­ver­ket. I 2004 fikk han Dran­ge­dal kom­mu­nes kul­tur­pris for arbei­det med bøke­ne. Han fin­ner seg ikke i at NRK bru­ker hans arbeid uten å spør­re om lov og uten å beta­le for det.

– Jeg anmel­der Tore Strømøy og Finn Karl­sen for brudd på Ånds­verk­lo­ven. De har tatt for seg av slekts­re­gis­te­ret for Dran­ge­dal på en måte som ikke har vært i min ånd for­di jeg har ald­ri gitt dem til­la­tel­se. Det fin­nes kjøre­reg­ler i sam­fun­net, Ånds­verk­lo­ven, hvis den lever frem­de­les så bør den gjel­de, sier han til NRK.no.”

Slekts­fors­ker Odd­var Lang­myr bur­de nok lagt slekts­forsk­nin­gen til side og brukt litt mer tid på å set­te seg inn i opp­havs­rett før han gikk så høyt ut.

Ingen fors­ke­re har noen ret­tig­he­ter til sine forsk­nings­re­sul­ta­ter, om vi hol­der paten­ter­ba­re opp­fin­nel­ser uten­for. Fak­ta er fri. At Lang­myr i føl­ge eget utsagn har brukt 15 år og 1,8 mill på det­te arbei­det er helt uten betyd­ning. Lang­myr har sik­kert brukt man­ge kil­der som grunn­lag for sitt arbeid uten å spør­re noen om lov og uten å beta­le for bru­ken. På sam­me måte kan and­re, også Tore Strømøy og NRK, bru­ke Lang­myrs arbei­der som kil­de i sitt arbeid.

Opp­havs­ret­ten ver­ner form, ikke inn­hold. Om noen skri­ver en slekts­krø­ni­ke, så kan ikke and­re kopiere for­tel­lin­gen. Men fakta­inn­hol­det kan enhver fritt bru­ke som man vil. At det ikke er i for­fat­te­rens “ånd” er uten betyd­ning.

Den som har sam­let, sys­te­ma­ti­sert og pre­sen­tert sto­re meng­der data kan få et visst vern for sam­lin­gen som data­base. Jeg har ikke sett på Slekts­re­gis­te­ret for Dran­ge­dal. Jeg vet ikke hvor­dan det kon­kret er utfor­met eller hva det inne­hol­der. Men vi må kun­ne leg­ge til grunn at ingen kan gjen­gi hele det­te regis­te­ret. Men enkelt­opp­lys­nin­ger i regist­ret kan alle gjen­gi fritt. Det kan være en vans­ke­lig vur­de­ring hvor stor del man kan gjen­gi før det tip­per over gren­sen til å ta en vesent­lig del av regis­te­ret, men det går jeg ikke nær­me­re inn på.

Ene­ret­ten til den som har laget basen gjel­der bare gjen­gi­vel­se av basen som sådann eller vesnt­li­ge deler av den­ne. Alle kan fritt bru­ke data fra en base som grunn­lag for eget arbeid, f.eks. til å lage TV-pro­gram.

Lens­mann i Dran­ge­dal, Ter­je Gaute­fall, sier til NRK at det vil vise seg om det­te er en sak for vide­re politi­et­ter­forsk­ning. Lens­man­nen kan trygt prio­ri­te­re and­re opp­ga­ver. Tore Strømøy kan uten å spør­re noen om lov bru­ke såvel Slekts­re­gis­te­ret for Dran­ge­dal og and­re slekts­forsk­nings­ar­bei­der uten å spør­re noen om lov, og uten å beta­le for bru­ken.

Print Friendly, PDF & Email
 • GT

  Helt enig i at “alt” kan bru­kes, men man bør hen­vi­se til kilde­ma­te­ria­le man har brukt. Man bør slett ikke ta kreditt for det arbeid en annen har gjort.

 • Olav­Tor­vund

  Hva man bør gjø­re er et helt annet spørs­mål. Jeg har ikke sett noen av “Tore på spo­ret” pro­gram­me­ne, og aner ikke hvor­dan de nev­ner kil­der. Uan­sett er det at noen mener at de bur­de vært behand­let på en annen måte ikke grunn­lag for politi­an­mel­del­se mm så len­ge man ikke har gjort noe ulov­lig.

 •  http://www.abcnyheter.no/nyheter/kultur/2012/06/06/tore-stroemoey-politianmeldt
  her er lin­ken til  Nyhe­te­ne og ogs les hva han som kom­men­te­rer skri­ver her ine,

  jeg sit­te­rer :

  Knut Myre­bøe
  6. juni 2012 — 11:35

  Slekts­grans­king

  Det­te har jeg dre­vet med siden barne­åre­ne. Min mor had­de det
  mes­te i hodet. Jeg fikk det inn på PC’en i 1990 og har i dag ca. 5300
  navn. I man­ge år holdt jeg det­te for meg selv, men send­te min base til
  “Fami­ly Tree Maker” (Ancestry.com) i fjor. Sam­ti­dig er jeg aktiv på “My
  Her­ita­ge” og “Geni” og fle­re inter­na­sjo­na­le nett­ste­der, bl.a.
  “Genaology.com”

  Slek­ta har i det moder­ne sam­fun­net enorm betyd­ning, jfr. Audun Lys­bak­ken som sa at Sta­ten eier alle barn!

  Tore Strømøy har gjordt en fan­tas­tisk og med­men­nes­ke­lig inn­sats for
  man­ge. Slekts­grans­ke­re av seriøst for­mat, deler sine baser med and­re.
  Hjel­per and­re vide­re og får selv hjelp! Det er bran­sjens etikk!

  Odd­var Lang­myr deler åpen­bart ikke dis­se stand­punk­te­ne! Det er trist!

  Jeg er fullt enig med Knut her at det er Trist at sån­ne seriø­se folk som Odd­var ikke kla­rer og være seriøs  desver­re.
  Og dri­ve med slekt­forsk­ning er MORRO for min del og selv om man bru­ker ( er ikke det fri­vil­lig ? )
  Men 1 feil lig­ger det hos Tore Strømøy,han bur­te gi takk til folk han fin­ner slek­ta hos,og gi dme Ros for at dem har delt informasjonen,det bur­te han i fram­ti­den gjøre,og alle and­re på TV også gjø­re.

 • Helt enig med deg her,og tin­gen Tore bur­te gjø­re er og TAKKE folk han har fun­net infor­ma­sjon ifra.

 • Olav­Tor­vund

  Det kan godt hen­de at Tore Strømøy bur­de ha tak­ket. På den annen side blir det dår­lig TV av en lang rek­ke takke­ta­ler til alle som har bidratt på en eller annen måte. Uan­sett er mitt poeng at Tore Strømøy og NRK ikke har gjort noe ulov­lig, og at slekts­fors­ke­ren ikke har noen sak.

 • Blod­pud­din­gen

  Hvor­dan kilde­hen­vis­nin­ger skal fun­ge­re i et TV-pro­gram har jeg ingen for­me­ning om. Rulle­teks­ten er ett alter­na­tiv. Men det er helt klart at en for­fat­ter som utgir en bok, ikke sene­re kan leg­ge begrens­nin­ger for hvem som skal få gjen­gi opp­lys­nin­ge­ne i boka, og på top­pen av det hele politi­an­mel­de på grunn­lag av at han øns­ker “rett­fer­dig­het og respekt”, og at ånds­verk­lo­ven “bur­de gjel­de, hvis den fin­nes ennå”. Det vit­ner ikke bare om svært tynn juri­disk for­stå­el­se, men et også et utslag av ukul­tu­ren blant enkel­te slekts­fors­ke­re at and­re ikke skal få nyt­tig­gjø­re seg “mine” opp­da­gel­ser. Noe som er selv­mot­si­gen­de i ethvert forsk­nings­mil­jø, enten det drei­er seg om hobby­fors­ke­re eller pro­fe­sjo­nel­le. Hvis han ikke vil­le at noen and­re skul­le kjen­ne til opp­lys­nin­ge­ne hans, bur­de han rett og slett ha latt være å gi dem ut.

 • Leif B. Kris­ten­sen

  Det­te var et greit svar på et spørs­mål jeg har lurt på siden jeg begyn­te med slekts­forsk­ning i 1997, og jeg kom­mer nok til å hen­vi­se man­ge til den­ne sida. Jeg har alle­re­de len­ket hit fra 3 for­skjel­li­ge ste­der.

  Ellers må jeg få til­føye at det å politi­an­mel­de sine bru­ke­re vir­ker som ver­dens dår­ligs­te for­ret­nings­mo­dell. Han skaf­fer seg nep­pe man­ge kun­der på den måten.

 • Har slekts­fors­ke­ren utgitt arbei­det sitt i bok­form (5 bind) er det pus­sig at han blir såpass opp­rørt over at noen bru­ker opp­lys­nin­ge­ne til noe. På den annen side for­tel­ler lokal­avi­sa noe som kan tyde på at på spo­ret-redak­sjo­nen had­de kopiert opp­lys­nin­ge­ne i bøke­ne over i en data­base. Det kan jo være litt mer pro­ble­ma­tisk, men så len­ge ikke den­ne data­ba­sen er pub­li­sert så er det vans­ke­lig å se pro­ble­met. Og i dag lig­ger det så mye kirke­bø­ker, folke­tel­lin­ger og annet kilde­ma­te­ria­le til­gjen­ge­lig på nett at det går langt ras­ke­re å bedri­ve slekts­forsk­ning i dag enn for 10 eller 20 år siden.

  Det som er et inter­es­sant spørs­mål er om slekts­fors­ker Lang­myr og for den saks skyld NRK har holdt seg på rett side av per­son­opp­lys­nings­lo­ven der­som slekts­re­gis­ter og/eller data­base inne­hol­der opp­lys­nin­ger om nåle­ven­de per­soner.

 • Enig i deg her 🙂

  Så len­ge ting er åpen­lyst på nett er det Lov­lig og bru­ke det  🙂

 • Kon­rad

  Tor­vund er vel eks­per­ten her, og jeg er enig i at Lang­myr bur­de har for­stått at det­te ikke er en sak — ingen kan ha opp­havs­rett på infor­ma­sjon eller fakta­opp­lys­nin­ger, det vil­le jo være gans­ke menings­løst — da vil­le det være brudd på opp­havs­ret­ten å gi et resy­me av en roman eller film. 

 • AC

  Pus­sig at ikke Lang­myr nev­ner grans­ke­ren som grans­ket frem og lag­de boka, Bjørn Edvin Hol­te, nå dess­ver­re avdød.

 • Pingback: En slektsforsker eier ikke slekten | Slektsforskning()

 • mal­mano­mar

  Jeg er Bjørn Edvins sønn, og kan på veg­ne av hans fami­lie si at vi også rea­ge­rer på Lang­myrs handle­måte i den­ne saken. Vi tror ikke det vil­le Bjørn Edvins vil­je at man tok seg betalt for en ukom­mer­si­el benyt­tel­se av hans mate­ria­le slik NRK og Strømøy har gjort. Det vil­le være ulikt Bjørn Edvin slik vi kjen­ner ham, og Lang­myr står for det­te selv, ene og ale­ne.
  -
  John Roger Hol­te