Når bilbransjen støtter kampanjer for sykkelhjelm er det grunn til å være skeptisk

Jeg bru­ker nes­ten all­tid hjelm når jeg syk­ler. Det kom­mer jeg til å fort­set­te med. Men jeg er mot­stan­der av påbud om bruk av hjelm. Fle­re dør av ikke å syk­le (inak­ti­vi­tet) enn av ikke å bru­ke syk­kel­hjelm når de syk­ler. Noen kjø­rer kam­pan­jer mot bruk av hjelm, ut fra en slags tan­ke om at jeg ved å bru­ke hjelm skal skrem­me and­re fra å syk­le. De hører jeg ikke på. Til nå har jeg også vært skep­tisk til de som argu­men­te­rer mot kam­pan­jer for bruk av hjelm. Det­te må jeg ten­ke gjen­nom på nytt.

I Bil­bran­schen pra­tar cykel­hjälm men tiger om bil­hjälm skri­ver Erik Sand­blom bl.a. om hvor­dan bil­bran­sjen nå støt­ter kam­pan­jer for bruk av syk­kel­hjelm og for å gjø­re bruk av syk­kel­hjelm obli­ga­to­risk. Han over­skrift refe­re­rer til at det er kon­stru­ert en hjelm som et slags panne­bånd, som vil redu­se­re hode­ska­der i bil­ulyk­ker med 44%, men som bil­bran­sjen ikke øns­ker. Men jeg skal ikke kom­men­te­re det ytterligere.

Con­ti­nue read­ing Når bil­bran­sjen støt­ter kam­pan­jer for syk­kel­hjelm er det grunn til å være skep­tisk