Når bilbransjen støtter kampanjer for sykkelhjelm er det grunn til å være skeptisk

Jeg bru­ker nes­ten all­tid hjelm når jeg syk­ler. Det kom­mer jeg til å fort­set­te med. Men jeg er mot­stan­der av påbud om bruk av hjelm. Fle­re dør av ikke å syk­le (inak­ti­vi­tet) enn av ikke å bru­ke syk­kel­hjelm når de syk­ler. Noen kjø­rer kam­pan­jer mot bruk av hjelm, ut fra en slags tan­ke om at jeg ved å bru­ke hjelm skal skrem­me and­re fra å syk­le. De hører jeg ikke på. Til nå har jeg også vært skep­tisk til de som argu­men­te­rer mot kam­pan­jer for bruk av hjelm. Det­te må jeg ten­ke gjen­nom på nytt.

I Bil­bran­schen pra­tar cykel­hjälm men tiger om bil­hjälm skri­ver Erik Sand­blom bl.a. om hvor­dan bil­bran­sjen nå støt­ter kam­pan­jer for bruk av syk­kel­hjelm og for å gjø­re bruk av syk­kel­hjelm obli­ga­to­risk. Han over­skrift refe­re­rer til at det er kon­stru­ert en hjelm som et slags panne­bånd, som vil redu­se­re hode­ska­der i bil­ulyk­ker med 44%, men som bil­bran­sjen ikke øns­ker. Men jeg skal ikke kom­men­te­re det ytter­li­ge­re.

Jeg har ingen tro på at bil­bran­sjen er opp­tatt av syk­lis­ters sik­ker­het, like lite som tobakks­bran­sjen er opp­tatt av folks helse. De er opp­tatt av å sel­ge flest mulig biler. Det er en trend, i alle fall i ves­ten, at unge folk ikke len­ger er opp­tatt av bil. Fær­re tar fører­kort, fær­re kjø­per bil og de som har bil kjø­rer mind­re. Moder­ne, urba­ne men­nes­ker bru­ker kol­lek­tiv­trans­port og syk­kel. For bil­bran­sjen er det­te en trus­sel. Vi har i den sene­re tid sett bil­an­non­ser hvor det bud­skap man vil kom­mu­ni­se­re er at bil er bed­re enn syk­kel.

Påbud om hjelm fører til at fær­re syk­ler og det er full­sten­dig øde­leg­gen­de for bysyk­kel­ord­nin­ger som er stor suk­sess alle ste­der, unn­tatt der det er påbud om bruk av hjelm (som i Mel­bour­ne, hvor bysyk­kel­ord­nig­nen er en fias­ko). Jeg har ikke en syk­kel­hjelm i baga­sjen når jeg besø­ker byer hvor jeg bru­ker bysyk­ler. For den som syk­ler defen­sivt og i mode­rat fart på områ­der til­rette­lagt for syk­kel er ikke hjelm sær­lig vik­tig. Man syk­ler som regel ikke noe sær­lig for­te­re enn en litt sprek per­son løper.

Det fin­nes sik­kert et og annet eksem­pel på at en syk­list kun­ne ha avver­get hode­ska­der ved bruk av hjelm også ved slik syk­ling. Men det fin­nes sik­kert også eksemp­ler på at tur­gå­ere som snub­ler og ski­lø­pe­re som fal­ler kun­ne ha unn­gått hode­ska­der om de had­de brukt hjelm, men ingen vil av den grunn påby hjelm for alle som går tur i sko­gen eller er på ski­tur. I tra­fik­ken er det biler som dre­per og ska­der folk. Skal man vir­ke­lig gjø­re noe for å hind­re tra­fikk­ska­der må til­ta­ke­ne ret­tes mot bilis­te­ne.

Vi bør også si nei til sko­ler og and­re som inn­fø­rer sine egne påbud, og nek­ter ele­ver å syk­le til sko­len om de ikke bru­ker hjelm. Det vik­tigs­te er at alle, også barn, beve­ger seg mer enn de gjør i dag. Tross alt har de fles­te av oss som i dag er godt voks­ne kom­met leven­de og uten alvor­li­ge mén fra en barn­dom og ung­dom hvor ingen had­de hørt om syk­kel­hjelm.

Jeg har ikke noe libe­ra­lis­tisk syn som sier at folk må kun­ne gjø­re hva de vil så len­ge de bare ska­der seg selv. Jeg er f.eks. til­hen­ger av påbud om bruk av bil­bel­te og hjelm­på­bud for motor­syk­lis­ter. Men å syk­le har så man­ge posi­ti­ve virk­nin­ger, både for folke­helsen og mil­jø­et, at vi ikke må gjø­re noe som bidrar til at folk lar være å syk­le. Det er ingen grunn til å opp­ford­re folk til å kjø­re mer bil eller motor­syk­kel, men det er all mulig grunn til å opp­ford­re folk til å syk­le mer.

Når bil­bran­sjen støt­ter kam­pan­jer for bruk av syk­kel­hjelm og til dels dri­ver lobby­virk­som­het for å påby bruk av syk­kel­hjelm, da gjør de det for­di de tror det vil få fær­re til å vel­ge syk­kel og fle­re til å vel­ge bil. Det­te vil de sik­kert benek­te på det ster­kes­te, akku­rat som tobakks­bran­sjen nek­ter for at de for­sø­ker å få barn og unge til å begyn­ne å røy­ke. Men det er ingen grunn til å tro på dem. Når bil­bran­sjen støt­ter kam­pan­je­ne er det grunn til å si nei.

Jeg kom­mer fort­satt til å bru­ke hjelm når jeg syk­ler og jeg vil fort­satt anbe­fa­le folk å bru­ke hjelm. Men det vik­tigs­te er at folk syk­ler — med eller uten hjelm.

Print Friendly, PDF & Email
 • Ber­gen­ser

  Her er vil full­sten­dig eni­ge; “For den som syk­ler defen­sivt og i mode­rat fart på områ­der til­rette­lagt for syk­kel er ikke hjelm sær­lig vik­tig.”

  Har i den sis­te tiden sett små barn som syk­ler og bru­ker sparke­hjul med alpin­hjelm, i full som­mer­var­me. Det ser rett og slett vondt ut, — antag­lig­vis pga vel­men­te for­eld­re og over­iv­ri­ge skole­reg­ler. For­øv­rig har ALLE(?) bar­ne- og ung­doms­sko­ler i Nor­ge påbud om syk­kel­hjelm, sam­ti­dig har syk­ling til sko­len falt dra­ma­tisk (http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/more_og_romsdal/1.7469047). Desver­re tror jeg det er fle­re barn som dør av syk­kel­hjelm (http://www.barnehage.no/no/Nyheter/2010/April/Dodsulykke-i-Kongsberg-barnehage/, http://www.tv2.no/nyheter/gutt-4-kritisk-skadd-paa-lekeplass-i-balsfjord-3499579.html, http://www.radiotromso.no/les/311.html,) Noen adva­rer mot en pol­ster barn­dom: http://www.barnehage.no/no/Nyheter/3480/Januar/Kritisk-til-bruk-av-hjelm-i-barnehagen/ Hvor stor fart har engent­lig en tre­åring?

  Nå er det blitt svært van­lig at barn ha hjelm på ved bruk av tre­hjuls­syk­ling (hvor stor er engent­lig risi­ko­en for alvor­lig fall på en tre­hjuls­syk­kel? og lar du et barn på 5 år syk­le rolig rundt, blir man stemp­let som totalt uan­svar­lig. Jeg synes det er blitt et hjem­hys­te­ri..

 • @Olav:disqus Tack för omnäm­nan­det!

  @Bergenser Tack för intres­san­ta län­kar!

 • Syk­list

  Etter det jeg har hørt er det fle­re bilis­ter enn syk­lis­ter som dør av hode­ska­de. Da bur­de vel hjelm for bilis­ter bli påbudt først. Selv bru­ker jeg nes­ten all­tid syk­kel­hjelm, unn­ta­ket er når jeg syk­ler i gang­fart og bare skal en tur i nabo­la­get. Jeg bru­ker jo hel­ler ikke hjelm når jeg går. Anbe­fa­ling om hjelm­bruk er bra, påbud er det ikke.

 • rctc­pip

  Jeg har ingen tro på at bil­bran­sjen er opp­tatt av syk­lis­ters sik­ker­het”

  Folk som skaf­fer seg bil er opp­tatt av sik­ker­het og for å få høy sco­re i Euro NCAP så må det sco­res høyt på fot­gjen­ger­sik­ker­het. Jeg vil anta at høy sik­ker­het for fot­gjen­ge­re kan la seg over­fø­re til høy sik­ker­het for syk­lis­ter. Så bil­bran­sjen er opp­tatt av sik­ker­he­ten til myke tra­fi­kan­ter.

  Vi har i den sene­re tid sett bil­an­non­ser hvor det bud­skap man vil kom­mu­ni­sere er at bil er bed­re enn syk­kel.”

  Har du noen eksemp­ler på annon­ser hvor folk opp­ford­res til å vra­ke syk­kel til for­del for bil? Jeg spør for­di jeg ald­ri har sett noe sånt. Og jeg kan hel­ler ikke skjøn­ne at det er noen pro­blem­stil­ling hel­ler. Syk­kel­bruk går på bekost­ning av bil­bruk, syk­kel­bruk går ikke på bekost­ning av bil­kjøp. For bil­bran­sjen bur­de det være rev­nen­de like­gyl­dig hvor­vidt noen vel­ger å bru­ke bilen sin mye eller lite.

 • Olav­Tor­vund

  At bil­pro­du­sen­ter er opp­tatt av at de selv sco­rer høyt på Euro NCAP er gans­ke selv­sagt. Det har blitt et vik­tig salgs­ar­gu­ment. Hvis kol­li­sjons­sik­ker­het for syk­lis­ter er et kri­tu­e­ri­um vil de sik­kert være opp­tatt av sco­re på den­ne. Men fort­satt er man bare opp­tatt av det for å sel­ge biler.

  Jeg har sett annon­ser hvor man frem­he­ver bil frem­for syk­kel. Men de har kansj­ke ikke vært brukt i Nor­ge. Og jeg har ikke tatt vare på dem, så jeg har ikke noe jeg kan vise til umid­del­bart.

  Den som kla­rer seg uten bil kjø­per ikke bil. Unge folk i dag sli­ter hardt for å få et sted å bo. Å bru­ke mye pen­ger på bil i til­legg er for man­ge ikke aktu­elt. Tren­den er at fær­re uge tar fører­kort, fær­re unge kjø­per bil og de som har bil kjø­rer mind­re. Det er ikke noe spe­si­elt for Nor­ge. Tren­den er klar i f.eks. USA og Tysk­land, som betyr mer for bil­sal­get enn Nor­ge. Jeg synes det er gans­ke åpen­bart at det er en trus­sel mot bil­in­du­stri­en.

 • sverre_b

  For eksemp­ler på bil­in­du­stri­ens mer eller mind­re bevis­te anti-syk­kel rekla­me:
   

  http://www.copenhagenize.com/search/label/car%20industry%20strikes%20back

  Den­ne fra gm er kan­skje den mest kjen­te i nyere tid:

  http://3.bp.blogspot.com/-FQaZmVDu0zE/TpU91aAqjTI/AAAAAAAAFww/aQMebanQCnM/s1600/gm_ad.JPG

 • rctc­pip

  Tid­li­ge­re, når noen har argu­men­tert for at syk­ler bør beta­le avgift for vei­en de bru­ker, har ditt mot­ar­gu­ment vært at de fles­te syk­lis­ter har bil og føl­ge­lig alle­re­de har betalt.

  Men nå for at du kan ha et grunn­lag for ide­en din om at bil­fab­ri­kan­te­ne har en agen­da mot syk­lis­ter, er det slik at at folk som har syk­kel ikke har bil.

  Kan du bestem­me deg?

 • Olav­Tor­vund

  Det er i alle fall ikke slik at det at de fles­te syk­lis­ter også har bil er MITT argu­ment mot at syk­lis­ter skal beta­le avgift for vei­en. Det er i så fall et av man­ge arguemn­ter, og ikke et vik­tig argu­ment. Det fin­nes ikke noe som heter “vei­av­gift”. Syk­kel­vei­er er bil­li­ge. Syk­lis­ter sli­ter lite på vei­er (en syk­list med syk­kel som til sam­men vei­er 80–100 kg sli­ter langt mind­re enn en bil). Syk­lis­ter for­uren­ser ikke. De dre­per og ska­der ikke and­re i tra­fik­ken — eller i alle fall i vel­dig liten grad. Syk­ling her bra for folke­helsen. Helse­di­rek­to­ra­tet har bereg­net at Nor­ge vil­le spa­re 50 mrd årlig om alle syk­let (eller dri­ver annen fysisk akti­vi­tet) minst 15 min pr dag. Køben­havn sier de tje­ner på hver kro­ne inves­tert i syk­kel­vei, men taper på hver kro­ne inves­tert i vei åpen for bil­tra­fikk. Og vi som syk­ler beta­ler selv­sagt skatt som alle and­re. Det er man­ge grun­ner til at syk­lis­ter ikke skal beta­le noen form for sær­av­gift.

  De fles­te som syk­ler har også bil. (Jeg har det ikke len­ger. Jeg solg­te bilen for en kna­pt år siden etter å ha hatt bil i 36 år). Men kan­skje kla­rer man seg med fær­re biler (vi had­de en peri­ode 2, nå har vi ingen). Man kjø­rer kan­skje mind­re og byt­ter sjeld­ne­re. Og unge folk kjø­per og kjø­rer mind­re bil enn før. Det er en utvik­ling man ser i man­ge land.

  Hvis du kla­rer å opp­fat­te ver­den som annet enn svart/hvit, så inn­ser du også at det ikke er et enten/eller om folk som syk­ler har bil eller ikke.

 • Olav­Tor­vund

   Som bestilt kom den­ne artik­ke­len fra The Guardian:“America’s love affair with the motor car is run­ning on emp­ty” http://www.guardian.co.uk/environment/2012/jun/12/america-motor-car-transport

 • sverre_b

   Jeg har ingen for­me­ning om hvil­ken andel av syk­lis­ter som eier bil, men det er klart at om man har en bil men bru­ker den mind­re for­di man syk­ler så tar det leng­re tid før den byt­tes, og det kan jo hen­de at den avhen­des uten å erstat­tes over­hode.

 • rctc­pip

   For å opp­sum­me­re:

  Det er alt­så ingen­ting som til­si­er at en end­ring i bil­bruk fører til en til­sva­ren­de neg­a­tiv eller posi­tiv end­ring i syk­kel­bruk. Det er menings­løst å snak­ke om en syk­kel/­bil-akse når det gjel­der trans­port når alter­na­ti­ve­ne er man­ge fle­re som for eksem­pel kol­lek­tiv­tra­fikk eller at man rett og slett redu­se­rer trans­port­be­ho­vet sitt. Det er hel­ler ikke slik at hvis befolk­nin­gen spi­ser fær­re ham­bur­ge­re så vil de spi­se til­sva­ren­de mer piz­za.

  At fær­re unge tar lap­pen eller kjø­rer bil kan kan­skje ha noe med øko­no­mi­en å gjø­re. Hørt om finans­kri­sen? Jeg vil tip­pe at 25% ung­doms­ar­beids­le­dig­het i fle­re euro­pe­is­ke land kan­skje har en viss inn­virk­ning på hva man skal bru­ke arbeids­le­dig­hets­tryg­den på. Eller mener dere at den økte bil­bru­ken i Kina ikke har noe som helst med økt leve­stan­dard å gjø­re?

  Liker man å kjem­pe så er det kjekt å ha noen å kjem­pe mot, men det får da være måte på hva slags fiende­bil­der man skal kon­stru­ere for å hol­de kam­pen i gang. Det er ikke slik at det sis­te ansat­te i bil­bran­sjen ten­ker på før de leg­ger seg og det førs­te de ten­ker på når de står opp, er hvor­dan man kan klek­ke ut et eller annet som kan ram­me de for­hat­te syk­lis­te­ne. At bil­bran­sjen skul­le bru­ke ener­gi på en så mar­gi­nal gruppe(de som har skif­tet ut bilen med syk­kel) høres ut som bort­kas­tet ener­gi.

  Så hva om man byt­ter ut den­ne kon­spi­ra­sjons­teori­en med en som fun­ge­rer litt bed­re. For eksem­pel at Ford og GM har utplas­sert sabo­tø­rer i NSB og Jern­bane­ver­ket slik at dis­se sel­ska­pe­ne dri­ves minst mulig effek­tivt og med mest mulig for­sin­kel­ser og inn­stil­te tog. Som igjen fører til at pend­ler­ne går lei og hel­ler kjø­rer bil til job­ben. Da har dere hvert­fall en kon­spi­ra­sjons­teori som er litt plau­si­bel og som gjør at and­re kon­spi­ra­sjons­teo­re­ti­ke­re ikke vil le av dere.

 • rctc­pip

  Så siden 1996 så har antall bil­kilo­me­ter blitt redu­sert med hele 4% i UK. For­kla­ring: Inter­nett hvor man slip­per å kjø­re 2 mil for å pos­te et brev

  Men siden 1999 så har antall biler pro­du­sert årlig økt med 50%. http://www.worldometers.info/cars/
  Det er også en økning i antall første­gangs­re­gist­rer­te biler i Nor­ge.

  Det­te er tall som ikke akku­rat støt­ter hypo­te­sen om at tuse­ner på tuse­ner sen­der bilen til høg­gern og hel­ler sat­ser fullt og helt på syk­kel.

 • sverre_b

  Kan du gjø­re nære­re greie for hvil­ken “kon­spi­ra­sjons­teori” du mener jeg
  har kom­met med. Jeg har såvidt jeg kan se kun pre­sen­tert enk­le etter­prøv­ba­re fak­ta og rime­lig ukon­tro­ver­si­el­le logis­ke sam­men­hen­ger.

  Jeg fin­ner ditt inn­legg lite kon­struk­tivt da du later til å gjø­re anta­gel­ser om meg du ikke har grunn­lag for.

 • rctc­pip

  Ja, jeg skul­le egent­lig svart på Tor­vunds inn­legg.

 • Olav­Tor­vund

  Jeg nøy­er meg med å kon­sta­te­re at vi er ueni­ge.

 • Olav­Tor­vund