Når bilbransjen støtter kampanjer for sykkelhjelm er det grunn til å være skeptisk

Jeg bru­ker nes­ten all­tid hjelm når jeg syk­ler. Det kom­mer jeg til å fort­set­te med. Men jeg er mot­stan­der av påbud om bruk av hjelm. Fle­re dør av ikke å syk­le (inak­ti­vi­tet) enn av ikke å bru­ke syk­kel­hjelm når de syk­ler. Noen kjø­rer kam­pan­jer mot bruk av hjelm, ut fra en slags tan­ke om at jeg ved å bru­ke hjelm skal skrem­me and­re fra å syk­le. De hører jeg ikke på. Til nå har jeg også vært skep­tisk til de som argu­men­te­rer mot kam­pan­jer for bruk av hjelm. Det­te må jeg ten­ke gjen­nom på nytt.

I Bil­bran­schen pra­tar cykel­hjälm men tiger om bil­hjälm skri­ver Erik Sand­blom bl.a. om hvor­dan bil­bran­sjen nå støt­ter kam­pan­jer for bruk av syk­kel­hjelm og for å gjø­re bruk av syk­kel­hjelm obli­ga­to­risk. Han over­skrift refe­re­rer til at det er kon­stru­ert en hjelm som et slags panne­bånd, som vil redu­se­re hode­ska­der i bil­ulyk­ker med 44%, men som bil­bran­sjen ikke øns­ker. Men jeg skal ikke kom­men­te­re det ytterligere.

Jeg har ingen tro på at bil­bran­sjen er opp­tatt av syk­lis­ters sik­ker­het, like lite som tobakks­bran­sjen er opp­tatt av folks helse. De er opp­tatt av å sel­ge flest mulig biler. Det er en trend, i alle fall i ves­ten, at unge folk ikke len­ger er opp­tatt av bil. Fær­re tar fører­kort, fær­re kjø­per bil og de som har bil kjø­rer mind­re. Moder­ne, urba­ne men­nes­ker bru­ker kol­lek­tiv­trans­port og syk­kel. For bil­bran­sjen er det­te en trus­sel. Vi har i den sene­re tid sett bil­an­non­ser hvor det bud­skap man vil kom­mu­ni­se­re er at bil er bed­re enn sykkel.

Påbud om hjelm fører til at fær­re syk­ler og det er full­sten­dig øde­leg­gen­de for bysyk­kel­ord­nin­ger som er stor suk­sess alle ste­der, unn­tatt der det er påbud om bruk av hjelm (som i Mel­bour­ne, hvor bysyk­kel­ord­nig­nen er en fias­ko). Jeg har ikke en syk­kel­hjelm i baga­sjen når jeg besø­ker byer hvor jeg bru­ker bysyk­ler. For den som syk­ler defen­sivt og i mode­rat fart på områ­der til­rette­lagt for syk­kel er ikke hjelm sær­lig vik­tig. Man syk­ler som regel ikke noe sær­lig for­te­re enn en litt sprek per­son løper.

Det fin­nes sik­kert et og annet eksem­pel på at en syk­list kun­ne ha avver­get hode­ska­der ved bruk av hjelm også ved slik syk­ling. Men det fin­nes sik­kert også eksemp­ler på at tur­gå­ere som snub­ler og ski­lø­pe­re som fal­ler kun­ne ha unn­gått hode­ska­der om de had­de brukt hjelm, men ingen vil av den grunn påby hjelm for alle som går tur i sko­gen eller er på ski­tur. I tra­fik­ken er det biler som dre­per og ska­der folk. Skal man vir­ke­lig gjø­re noe for å hind­re tra­fikk­ska­der må til­ta­ke­ne ret­tes mot bilistene.

Vi bør også si nei til sko­ler og and­re som inn­fø­rer sine egne påbud, og nek­ter ele­ver å syk­le til sko­len om de ikke bru­ker hjelm. Det vik­tigs­te er at alle, også barn, beve­ger seg mer enn de gjør i dag. Tross alt har de fles­te av oss som i dag er godt voks­ne kom­met leven­de og uten alvor­li­ge mén fra en barn­dom og ung­dom hvor ingen had­de hørt om sykkelhjelm.

Jeg har ikke noe libe­ra­lis­tisk syn som sier at folk må kun­ne gjø­re hva de vil så len­ge de bare ska­der seg selv. Jeg er f.eks. til­hen­ger av påbud om bruk av bil­bel­te og hjelm­på­bud for motor­syk­lis­ter. Men å syk­le har så man­ge posi­ti­ve virk­nin­ger, både for folke­helsen og mil­jø­et, at vi ikke må gjø­re noe som bidrar til at folk lar være å syk­le. Det er ingen grunn til å opp­ford­re folk til å kjø­re mer bil eller motor­syk­kel, men det er all mulig grunn til å opp­ford­re folk til å syk­le mer.

Når bil­bran­sjen støt­ter kam­pan­jer for bruk av syk­kel­hjelm og til dels dri­ver lobby­virk­som­het for å påby bruk av syk­kel­hjelm, da gjør de det for­di de tror det vil få fær­re til å vel­ge syk­kel og fle­re til å vel­ge bil. Det­te vil de sik­kert benek­te på det ster­kes­te, akku­rat som tobakks­bran­sjen nek­ter for at de for­sø­ker å få barn og unge til å begyn­ne å røy­ke. Men det er ingen grunn til å tro på dem. Når bil­bran­sjen støt­ter kam­pan­je­ne er det grunn til å si nei.

Jeg kom­mer fort­satt til å bru­ke hjelm når jeg syk­ler og jeg vil fort­satt anbe­fa­le folk å bru­ke hjelm. Men det vik­tigs­te er at folk syk­ler — med eller uten hjelm.

Print Friendly, PDF & Email