Tour de France-forberedelser for sofaslitere og turister.

Også i år har Johan Kag­ge­stad og Hans Petter Bakke­teig kom­met med sin Røff guide til Tour de Fran­ce, nå for årgang 2012. Nytt av året er at de også har med Michael Boogerd på laget, som kan for­tel­le om Tour de Fran­ce fra en (tid­li­ge­re) del­ta­gers perspektiv.

Før jeg går inn på inn­hol­det i boken er det fris­ten­de å si litt om eks­pert­kom­men­ta­to­rer. Noen tid­li­ge­re utøve­re er gode kom­men­ta­to­rer. Hol­der vi oss til Tour de Fran­ce er det nok å nev­ne Dag Otto Lau­rit­zen, selv om han ikke har den rol­len. Som TV-per­son­lig­het fyl­ler Dag Otto langt mer enn eks­pert­kom­men­ta­tor­rol­len. (Men jeg har hatt gle­den av å ha Dag Otto som per­son­lig eks­pert­kom­men­ta­tor under lag­tem­po­en i Montpel­li­er i 2009, og da lær­te jeg vir­ke­lig mye om lag­tem­po.) Kan­skje er det noe med syk­kel og TV. Vi har ikke hatt så man­ge nors­ke proff­syk­lis­ter. At to av dis­se, Dag Otto og Dag Erik Peder­sen, har frem­stått som sto­re TV-per­son­lig­he­ter er vel mer enn hva noen annen idrett kan vise til. (Kan­skje man må være syk­list og ha Dag som et av fornavnene?)

Con­ti­nue read­ing Tour de Fran­ce-for­be­re­del­ser for sofa­sli­te­re og turis­ter.

Sykkelstrekninger i Oslo. Frognerparken — Bogstad på turvei

Jeg veks­ler mel­lom å vel­ge trans­port­vei­er og tur­vei­er. Trans­port­vei­er er for de som skal fort og greit fram, typisk til og fra jobb. Tur­vei­er er for de som vil ta seg god tid og er mer opp­tatt av å hol­de seg unna tra­fik­ker­te vei­er enn av å kom­me for­test mulig fram. Oslo har en del fine tur­vei­er som gjø­re det mulig å kom­me nes­ten fra sen­trum og ut i mar­ka uten at vi må syk­le på tra­fi­ker­te vei­er. Det er sær­lig trans­port­strek­nin­ge­ne som mang­ler i Oslo.

Den vei­en vi skal syk­le i dag er langt fra den ras­kes­te og vi skal fra Frog­ner­par­ken til Bog­stad. Men det er en hyg­ge­lig vei og man er skjer­met mot bil­tra­fikk nes­ten hele vei­en. Det kan være en utford­ring å kom­me seg til Frog­ner­par­ken, men det får vi kom­me til­ba­ke til. Du kan fin­ne GPS-spor for turen her.

Når jeg er har valgt Frog­ner­par­ken som utgangs­punkt for den­ne turen, så er det for­di det er det nær­mes­te start­punk­tet for meg. Men det vik­tigs­te er egent­lig å kom­me seg til Radium­hos­pi­ta­let. Egent­lig er det der turen star­ter. Vi kan syk­le Sto­re ring­vei, og ta av fra den­ne. Man kan også kom­me inn­på fra Skøy­en, slik at det blir en for­bin­del­se mel­lom syk­kel­vei­en langs Frog­ner­stan­da og den­ne tur­vei­en. Mulig­he­te­ne er man­ge. Men jeg har valgt å star­te i Frognerparken.

Con­ti­nue read­ing Syk­kel­strek­nin­ger i Oslo. Frog­ner­par­ken — Bog­stad på tur­vei