Sykkelstrekninger i Oslo. Frognerparken — Bogstad på turvei

Jeg veks­ler mel­lom å vel­ge trans­port­vei­er og tur­vei­er. Trans­port­vei­er er for de som skal fort og greit fram, typisk til og fra jobb. Tur­vei­er er for de som vil ta seg god tid og er mer opp­tatt av å hol­de seg unna tra­fik­ker­te vei­er enn av å kom­me for­test mulig fram. Oslo har en del fine tur­vei­er som gjø­re det mulig å kom­me nes­ten fra sen­trum og ut i mar­ka uten at vi må syk­le på tra­fi­ker­te vei­er. Det er sær­lig trans­port­strek­nin­ge­ne som mang­ler i Oslo.

Den vei­en vi skal syk­le i dag er langt fra den ras­kes­te og vi skal fra Frog­ner­par­ken til Bog­stad. Men det er en hyg­ge­lig vei og man er skjer­met mot bil­tra­fikk nes­ten hele vei­en. Det kan være en utford­ring å kom­me seg til Frog­ner­par­ken, men det får vi kom­me til­ba­ke til. Du kan fin­ne GPS-spor for turen her.

Når jeg er har valgt Frog­ner­par­ken som utgangs­punkt for den­ne turen, så er det for­di det er det nær­mes­te start­punk­tet for meg. Men det vik­tigs­te er egent­lig å kom­me seg til Radium­hos­pi­ta­let. Egent­lig er det der turen star­ter. Vi kan syk­le Sto­re ring­vei, og ta av fra den­ne. Man kan også kom­me inn­på fra Skøy­en, slik at det blir en for­bin­del­se mel­lom syk­kel­vei­en langs Frog­ner­stan­da og den­ne tur­vei­en. Mulig­he­te­ne er man­ge. Men jeg har valgt å star­te i Frog­ner­par­ken.

Vi kan føl­ge fle­re hoved­ru­ter gjen­nom Frog­ner­par­ken. Fra Syd kan vi kom­me inn ved Bymu­se­et og syk­le skil­tet syk­kel­rute for­bi mono­lit­ten. Det er den­ne ruten jeg har valgt for­di det er den vei­en jeg plei­er å syk­le når jeg syk­ler gjen­nom Frog­ner­par­ken. Men det vik­tigs­te så langt er at vi kom­mer oss til bak­si­den av Mono­lit­ten, til det punk­tet som er mer­ket med B på kar­tet. Jeg rekla­me­rer for geocacher langs tur­vei­ene, og her kan vi begyn­ne med en gang, med cachen Oslo bymu­se­um. I nær­he­ten av Mono­lit­ten kan vi fin­ne A Mag­net for Tou­rists? Innen vi kom­mer til punkt B kan vi også ta med Frog­ner Park. The far side.

 

Men i dag er ikke målet å kom­me for­test mulig fram. Vi tar der­for tur­vei­en til venst­re, i ret­ning “Silke­strå”. I den­ne enden er den skil­tet som gang­vei. Det er litt for­vir­ren­de, for kom­mer man fra and­re kan­ten er den mer­ket som gang- og syk­kel­vei.

Vel­ger vi vei­en til venst­re ved førs­te deling etter at vi har tatt av fra Mono­litt­vei­en, kom­mer vi til Den engels­ke park. Det er en liten per­le, eller kan­skje ikke helt liten. Det er kan­skje litt pin­lig å inn­røm­me det. Men selv om jeg had­de bodd mind­re enn 2 km her­fra i 25 år uten å være klar over det­te områ­det. Det måt­te et par geocacher til for å få meg til å leg­ge vei­en om den­ne lil­le par­ken, The Eng­lish Park Tree og The Eng­lish Park Brid­ge. Selv om du ikke skul­le ha blitt fris­tet av geocaching anbe­fa­ler jeg å se på dis­se to cache­be­skri­vel­se­ne. Han som har lagt ut dis­se to cache­ne, erik­so, er en meget dyk­tig foto­graf. Det er  fine bil­der av par­ken i dis­se beskri­el­se­ne. Kan­skje er det and­re enn meg som hel­ler ikke har opp­da­get den­ne par­ken.

En litt kor­te­re, men ikke like idyl­lisk rute går for­bi Skøy­en sko­le. Her har vi kom­met inn på den vest­re Pile­grims­le­den fra Oslo gjen­nom Bærum og vide­re mot Nidar­os. (Den føl­ger Jons­rud­vei­en fra Mad­se­rud Allé i den syd­li­ge enden av Frog­ner­par­ken, og vi kun­ne ha valgt den vei­en også.) Vi fort­set­ter langs blok­ke­ne ved Silke­strå, og tar til høy­re ned til Ned­re Silke­strå og til Kon­vent­vei­en.Fra Øvre Silke­strå er det fin utsikt mot Hol­men­kol­len.

Hvis vi føl­ger tur­vei­en, krys­ser vi rett over. Det er opp en bratt kneik, ned og opp igjen — og sist jeg var her var det gans­ke løs grus. Så her må de som ikke er gans­ke drev­ne ter­reng­syk­lis­ter reg­ne med å gå av syk­ke­len. Det er mulig å svin­ge ned Kon­vent­vei­en, ta til høy­re i Enge­brets vei og opp Hoffs­vei­en. Men da går man glipp av Dron­ning­fos­sen og en mor­som cache (Pile­grim) i det­te områ­det — en cache som er laget av en av de mest krea­ti­ve når det gjel­der cache­in­stal­la­sjo­ner, utpaa­tu­rald­risur.

Print Friendly, PDF & Email
 • Hei
  Fin tur­be­skri­vel­se fra mitt nær­om­rå­de. Når det gjel­der tur­vei­en langs Grå­brødre­vei er det pus­sig at den er teg­net inn på et syk­kel­kart. Som tur­vei er den også pus­sig: Det er ikke lan­ge biten og den star­ter fra sør­øst gjen­nom det som fram­står som en frukt­hage og fort­set­ter som en smal, litt gjør­me­te sti gjen­nom en liten skog og ender ute på en eng av ugras. Jeg vil­le ald­ri ha turt å gå der uten gps-kart med eien­doms­gren­ser, for der ser man at tur­vei­en er skilt ut fra eien­dom­me­ne på beg­ge sider. Det­te er sik­kert res­ter av de grøn­ne fing­re­ne som en gang i tiden var et av Oslos mer fram­syn­te plan­grep.

  Jon Lahlum(Sanojnoj sr.)

 • Mor­ten

  Hei Olav, så fint at du også tar for deg tur­syk­ling! For den­ne typen regist­re­rin­ger had­de det vært fint om du had­de en GPS hvor du kun­ne las­te opp turen slik at vi and­re kun­ne las­te den ned på våre gps’er. Se for­øv­rig Syk­kel­sti­en på FB (som du jo er venn med)!

 • Olav­Tor­vund

  Jeg opp­da­get gans­ke nylig sykkelstien.info. Kan­skje las­ter jeg opp data der etter hvert. Men GPS-spor fra mine test/oppdagelsesturer er ikke så godt egnet. Her blir det mye stopp, litt syk­ling på vill­spor, osv. Kan­skje tar jeg turen en gang til med GPS og las­ter opp. Vi som har kort vei til job­ben må uan­sett ut og syk­le noen turer for å få rørt på oss. Jeg liker å opp­da­ge sta­dig nye deler av eller sider ved byen vår, og det er resul­ta­tet av sli­ke “opp­da­gel­ses­rei­ser” som resul­te­rer i tur­be­skri­vel­ser.

 • Olav­Tor­vund

   Jeg syk­let turen på nytt i går, og nå har jeg lagt inn len­ke til GPS-rute å Gar­min Con­nect. Får prø­ve å fin­ne ut hvor­dan jeg leg­ger den inn på sykkelstien.info også.

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Sykkelstrekninger i Oslo. Mellom ringene (Skøyen-Bryn) — tur og lokalvei. Del 1 Skøyen — Blindern()

 • Pingback: Det er vår. Finn fram sykkelen og kom deg ut på veien! | Olav Torvunds blogg()

 • Pingback: Flott at @Aftenposten setter søkelys på sykkelforhold i Oslo @eghan #sykkelpatruljen | Olav Torvunds blogg()

 • Pingback: Åtte nye byruter for sykkel | Olav Torvunds blogg()