Sykkelstrekninger i Oslo. Frognerparken — Bogstad på turvei

Vi skal for­bi Radium­hos­pi­ta­let, og svin­ger så inn i sko­gen, i Mær­ra­da­len.

Det er nok ikke noe stort skogsom­rå­de, men stort nok til at man vir­ke­lig får følel­sen av å være i sko­gen. Det er god grus­vei. Men topo­gra­fi­en kan man ikke gjø­re noe med. Det er en del mot­bak­ke. Det er nok en del som vil synes at de er litt for tun­ge å syk­le opp.

Midt i bak­ke­ne kan vi fin­ne geocachen Mær­ra­da­len. Det er for så vidt en cache til i det­te områ­det. Men det er en Mys­te­ry-cache, hvil­ket vil si at du må ha løst en opp­ga­ve for å få rik­ti­ge koor­di­na­ter. Jeg vil ikke si noe mer om hvil­ken cache det­te er eller noe mer pre­sist om lokaliseringen.

 

Vi kom­mer opp i en kraft­gate hvor det fla­ter ut og vei­en er asfal­tert. Omtrent der det fla­ter ut er det mulig å fin­ne geocachen Ant­guard.

 

Like før vi kom­mer til under­gan­gen kan vi pluk­ke med oss nok en geocache: Brid­ge Guard.

Print Friendly, PDF & Email