Sykkelstrekninger i Oslo. Frognerparken — Bogstad på turvei

Vi skal ta under­gan­gen under Sørke­dals­vei­en og under T‑banen.

 

Her­fra er det tur­vei gjen­nom grøntområde.

Når vi har pas­sert blok­ke­ne på Hov­se­ter og ser Vok­sen kir­ke og kirke­gård, fort­set­ter vi rett fram den vei­en som er skil­tet til Strøms­dam­men.

Vel­ger vi vei­en på venst­re side vil vi etter hvert hav­ne i Sørke­dals­vei­en.

Vi kan også ta Jar­bak­ken opp til høy­re, opp til krys­set Anker­vei­en / Arne­bråt­vei­en. Her er det en tur­vei mel­lom Anker­vei­en og Olav Auk­rusts vei som er mer­ket på Oslo kom­mu­nes syk­kel­kart. Vi krys­ser Anker­vei­en ved det lys­re­gu­ler­te fot­gjen­ger­felte­tog inn på sti­en der­fra. Den er som nevnt mer­ket som tur­vei på kar­tet, men jeg vil hel­ler kal­le det en sti. Det er en grei sti hvis man skal gå, men jeg vil ikke anbe­fa­le å syk­le den­ne vei­en. Du fin­ner et GPS-spor for den­ne lil­le tur­vei­en her.

Men vi fort­set­ter rett fram inn mot skogen.

Vei­en her ikke helt god. Det er et defi­ni­sjons­spørs­mål om det­te er en dår­lig vei eller en god sti. Den ofte gans­ke stei­ne­te. Da jeg prøve­syk­let strek­nin­gen var det tørt. Men enkel­te par­ti­er kan nok være kre­ven­de å syk­le når det er vått. Men vi syk­ler gjen­nom noe som igjen kan min­ne om en urskog — had­de det ikke vært for den vei­en vi syk­ler på. Igjen er det ikke noe stort skogsom­rå­de, men man har en følel­se av å være inne i de dype sko­ger når man er der. Jeg viss­te ikke at det fan­tes et slikt områ­de før jeg bestem­te meg for å utfors­ke den­ne turen.

Inne i den­ne sko­gen kan man fin­ne cachen Øde­mar­ken. Men den lig­ger et styk­ke fra stien/veien. Da jeg prøve­syk­let den­ne turen var det tørt på sti­en, men gans­ke vått i områ­det mel­lom sti­en og der cachen skal være. Jeg var ikke skodd for å gå i det våte. Så den får jeg lete etter en annen gang.

 

Da jeg syk­let her var det vei­ar­beid langs Anker­vei­en ved Bog­stad cam­ping. Vi får håpe at det betyr bed­re for­hold for syk­lis­ter når de er fer­di­ge, men jeg vet ikke hvor­dan det skal bli her når vi er ferdige.

 

Ved Bog­stad kan vi vel­ge om vi vil ta til venst­re, og even­tu­elt ta til høy­er vide­re opp mot Sørke­da­len. Det går i alle fall en tur­vei et styk­ke, men jeg er usik­ker på hvor langt opp­over den går. Jeg snud­de omtrent her. De gan­ge­ne jeg har syk­let opp Sørke­da­len har jeg syk­let langs vei­en, så jeg er ikke kjent på tur­vei­ene vide­re herfra.

 

Et alter­na­tiv er å ta til høy­re opp Anker­vei­en. Van­lig­vis vil man kun­ne syk­le under Anker­vei­en og opp langs øst­si­den av Bog­stad cam­ping. Men den­ne under­gan­gen var stengt da jeg var der. Inn­til de er fer­di­ge er det enk­les­te å syk­le for­tau­et på venst­re side til vi er for­bi campingplassen.

Her­fra er det skog­svei inn­over i Sørke­da­len. Men igjen er jeg ikke kjent på vei­ene vide­re innover.

Der­med er det bare å syk­le vide­re inn­over i Mar­ka. På strek­nin­gen fra Frog­ner­par­ken til Bog­stad har vi krys­set en vei med lite bil­tra­fikk (Kon­vent­vei­en, som er stengt for gjen­nom­kjø­ring), en mer tra­fik­kert vei (Hoffs­vei­en), og vi har syk­let i en bolig­gate som er åpen for almin­ne­lig tra­fikk (Grå­brødre­vei­en). Ellers har vi holdt oss på tur­vei­er og krys­set tra­fik­ker­te vei­er via under­gan­ger. Har man god tid og ikke skal rek­ke noe spe­si­elt, f.eks. job­ben, har vi i Oslo man­ge fine tur­vei­er som er godt egnet for sykling.

Print Friendly, PDF & Email