Lycra eller ikke lycra?

[En kom­men­tar som sto på trykk i Aften 13. juni 2012]

«Lycra for­plik­ter» skri­ver Kjer­sti Flug­stad Erik­sen og Hei­di Skar­nes i Aften 6. juni. I sam­me avis kan vi lese at lycra­syk­lis­te­ne lever farlig.

Når jeg leg­ger ut på en ski­tur ikler jeg meg ski­klær. Jeg opp­le­ver ikke på noen måte at det for­plik­ter meg til å hen­ge med de som tre­ner til Birken. Når jeg skal på syk­kel­tur tar jeg på syk­kel­klær. Jeg synes ikke at syk­kel­klær for­plik­ter noe mer enn ski­klær. Det er bare et spørs­mål om å kle seg hen­sikts­mes­sig i for­hold til den akti­vi­tet man bedri­ver. Men skal man bare en kort tur er det ikke bry­et verdt å skifte.

Con­ti­nue read­ing Lycra eller ikke lycra?

Oslo som sykkelby — bedre enn sitt rykte?

Oslo blir ald­ri nevnt når man trek­ker fram gode syk­kel­byer. I til­legg til de nor­dis­ke hoved­ste­der og Amster­dam, kom­mer gjer­ne stor­byer som Lon­don, Paris, New York og Tokyo foran Oslo på sli­ke lis­ter. Der dis­se byer vir­ke­lig skil­ler seg fra Oslo er ved at mens poli­ti­ke­re har snak­ket om syk­kel i 35 år, så har man and­re ste­der gått til hand­ling når man først har bestemt seg.

Det var først i 2001 at man i Paris bestem­te seg for å sat­se på syk­kel og styr­king av kol­lek­tiv­trans­port. Men da man først had­de bestemt seg gikk man til hand­ling slik at Paris i dag er en langt bed­re syk­kel­by enn Oslo, med mer enn 400 km syk­kel­vei og syk­kel­felt, noe som skal være byg­get ut til 700 km innen 2014. Det­te på et områ­de som i are­al omtrent til­sva­rer Oslo innen­for Sto­re ring­vei. Oslo sli­ter fort­satt med å få på plass et hoved­syk­kel­vei­nett på skar­ve 180 km.

Con­ti­nue read­ing Oslo som syk­kel­by — bed­re enn sitt ryk­te?