Lycra eller ikke lycra?

[En kom­men­tar som sto på trykk i Aften 13. juni 2012]

«Lycra for­plik­ter» skri­ver Kjer­sti Flug­stad Erik­sen og Hei­di Skar­nes i Aften 6. juni. I sam­me avis kan vi lese at lycra­syk­lis­te­ne lever farlig.

Når jeg leg­ger ut på en ski­tur ikler jeg meg ski­klær. Jeg opp­le­ver ikke på noen måte at det for­plik­ter meg til å hen­ge med de som tre­ner til Birken. Når jeg skal på syk­kel­tur tar jeg på syk­kel­klær. Jeg synes ikke at syk­kel­klær for­plik­ter noe mer enn ski­klær. Det er bare et spørs­mål om å kle seg hen­sikts­mes­sig i for­hold til den akti­vi­tet man bedri­ver. Men skal man bare en kort tur er det ikke bry­et verdt å skifte.

Syk­kel­klær er bed­re å syk­le med enn en ola­buk­se. En syk­kel­buk­se som går høyt bak, gjer­ne med seler, sam­men med en syk­kel­trøye med lang rygg gjør også at man slip­per den «rør­le­ger­sprek­ken» som man alt for ofte ser hos ola­bukse­syk­lis­ter når de sit­ter frem­over­bøyd på syk­ke­len. Jeg vet godt at jeg som en godt og vel mid­del­ald­ren­de mann med litt for man­ge kilo ikke blir et stil-ikon i lycra. Men det bryr jeg meg ikke om. Jeg prio­ri­te­rer kom­fort frem­for stil når jeg er på syk­kel­tur. Jeg bryr meg hel­ler ikke om at spre­ke­re syk­lis­ter kan kle seg mind­re hensiktsmessig.

At den som syk­ler i lycra lever far­lig er en sta­tis­tisk ana­ly­se på nivå med å kon­klu­de­re med at brann­bi­ler fører til bran­ner. For som kjent bren­ner det mest der det er man­ge brannbiler.

Print Friendly, PDF & Email