Lycra eller ikke lycra?

[En kom­men­tar som sto på trykk i Aften 13. juni 2012]

«Lycra for­plik­ter» skri­ver Kjer­sti Flug­stad Erik­sen og Hei­di Skar­nes i Aften 6. juni. I sam­me avis kan vi lese at lycra­syk­lis­te­ne lever far­lig.

Når jeg leg­ger ut på en ski­tur ikler jeg meg ski­klær. Jeg opp­le­ver ikke på noen måte at det for­plik­ter meg til å hen­ge med de som tre­ner til Birken. Når jeg skal på syk­kel­tur tar jeg på syk­kel­klær. Jeg synes ikke at syk­kel­klær for­plik­ter noe mer enn ski­klær. Det er bare et spørs­mål om å kle seg hen­sikts­mes­sig i for­hold til den akti­vi­tet man bedri­ver. Men skal man bare en kort tur er det ikke bry­et verdt å skif­te.

Syk­kel­klær er bed­re å syk­le med enn en ola­buk­se. En syk­kel­buk­se som går høyt bak, gjer­ne med seler, sam­men med en syk­kel­trøye med lang rygg gjør også at man slip­per den «rør­le­ger­sprek­ken» som man alt for ofte ser hos ola­bukse­syk­lis­ter når de sit­ter frem­over­bøyd på syk­ke­len. Jeg vet godt at jeg som en godt og vel mid­del­ald­ren­de mann med litt for man­ge kilo ikke blir et stil-ikon i lycra. Men det bryr jeg meg ikke om. Jeg prio­ri­te­rer kom­fort frem­for stil når jeg er på syk­kel­tur. Jeg bryr meg hel­ler ikke om at spre­ke­re syk­lis­ter kan kle seg mind­re hen­sikts­mes­sig.

At den som syk­ler i lycra lever far­lig er en sta­tis­tisk ana­ly­se på nivå med å kon­klu­de­re med at brann­bi­ler fører til bran­ner. For som kjent bren­ner det mest der det er man­ge brann­bi­ler.

Print Friendly, PDF & Email
 • Kar­stein

  Har ikke lest artik­ke­len du hen­vi­ser til, men er enig i kon­klu­sjo­nen. Selv har jeg ikke så man­ge kilo­me­ter til jobb, men ikler meg syk­kel­klær og syk­ler hele året. De førs­te åre­ne syk­let jeg i van­lig tøy, med regn­tøy over om nød­ven­dig. Etter hvert fant jeg ut at det er mye mer hen­sikts­mes­sig å syk­le i til­pas­set tøy: bed­re beve­ge­lig­het og mest av alt bed­re tem­pe­ra­tur­til­pass­ning.
  Opp­le­ver det like­vel som litt rart selv om jeg ikke har fått kom­men­ta­rer på det.

 • Mar­tin

  Det­te er kan­skje den størs­te utford­rin­gen når det gjel­der å få fle­re til å syk­le. Ald­ri har jeg sett så stor andel syk­lis­ter opp­kledd i sykke­klær som kre­ver at du må skifte/dusje etc når du kom­mer fram til jobb/studier, som jeg gjør i Oslo. Når folk tror man må trek­ke over seg mas­se lycra, hjelm, hans­ker, spe­sial­sol­bril­ler, dyr ter­reng­syk­kel etc for å syk­le 5–10 km da for­blir syk­ling uten­om tre­ning og lek til et trans­port­al­ter­na­tiv for de ytterst få. Her er det mas­se å lære av Køben­havn, Neder­land o.l. for å gjø­re syk­lin­ga til et alle­manns­eie. All­tid gøy å se stæsja damer i høye hæler på vei ut på byen/middag, syk­len­de! (svært van­lig køben­havn feno­men)

  Syk­ler hver dag, men lycra og hjelm kom­mer kun fram når det er trening/turformål med syk­lin­ga. En viss klima­til­pas­ning må jo til, men nord­menn er jo også ver­dens­mes­te­re i å bru­ke avan­ser­te 6000-kro­ners all­vær­sjak­ker som dag­lig­dags ytter­jak­ke, så det er strengt tatt alle­re­de tatt hånd om.

  Kan­skje det egent­lig er syk­kel­for­men det er noe galt med, det er noe som skur­rer mel­lom den nors­ke syk­kel­par­ken og det vir­ke­li­ge bruks­om­rå­det. Hvor­for ser vi så utro­lig få super­prak­tis­ke “dutch bikes” i Nor­ge? Det føles mye sik­re­re og kom­for­ta­belt enn å dra fram ter­reng­syk­ke­len i byga­ter, og jeg er sik­ker på at fle­re had­de brukt syk­ke­len til dag­lig om det­te var stan­dard­syk­ke­len.

 • Olav­Tor­vund

  58% av de som syk­ler i Oslo sier at de syk­ler for tre­nin­gens skyld, hvil­ket er vel­dig man­ge om vi sam­men­lig­ner med f.eks. Køben­havn. Jeg ser det­te som et resul­tat av dår­lig til­rette­legg­ging. Entu­si­as­te­ne syk­ler til tross for den dår­li­ge til­rette­leg­gin­gen. And­re lar syk­ke­len stå. Når det er sagt, så har jeg inn­trykk av at noe er i fred med å skje. Man ser and­re typer syk­ler. Man­ge ser ut til å ha hen­tet sine gam­le syk­ler fram fra kjel­le­ren. Men det­te er bare basert på spred­te obser­va­sjo­ner, jeg har ikke noen sta­ti­stikk.

  Skal jeg syk­le langt eller for å tre­ne slik at jeg blir svett, da tar jeg på syk­kel­klær. Men ikke bare for en kort tur til byen eller noe til­sva­ren­de.

  Når det gjel­der valg av syk­kel må man også ta med at Oslo er en gans­ke kupert by. Det høy­es­te punk­tet innen­for Køben­havn by er på høy­de med Birke­lun­den i Oslo. Man tren­ger litt fle­re gir når det er mye mot­bak­ke. Meg god fart ned­over bak­ke­ne er det også lurt med hjelm.

 • Pingback: Hvorfor kritisere syklister for deres klesvalg, Christine Baglo? | Olav Torvunds blogg()