Oslo som sykkelby — bedre enn sitt rykte?

Oslo blir ald­ri nevnt når man trek­ker fram gode syk­kel­byer. I til­legg til de nor­dis­ke hoved­ste­der og Amster­dam, kom­mer gjer­ne stor­byer som Lon­don, Paris, New York og Tokyo foran Oslo på sli­ke lis­ter. Der dis­se byer vir­ke­lig skil­ler seg fra Oslo er ved at mens poli­ti­ke­re har snak­ket om syk­kel i 35 år, så har man and­re ste­der gått til hand­ling når man først har bestemt seg.

Det var først i 2001 at man i Paris bestem­te seg for å sat­se på syk­kel og styr­king av kol­lek­tiv­trans­port. Men da man først had­de bestemt seg gikk man til hand­ling slik at Paris i dag er en langt bed­re syk­kel­by enn Oslo, med mer enn 400 km syk­kel­vei og syk­kel­felt, noe som skal være byg­get ut til 700 km innen 2014. Det­te på et områ­de som i are­al omtrent til­sva­rer Oslo innen­for Sto­re ring­vei. Oslo sli­ter fort­satt med å få på plass et hoved­syk­kel­vei­nett på skar­ve 180 km.

Mye galt kan sies om Oslo som syk­kel­by. Det skal sies og kom­mer til å bli sagt man­ge gan­ger. Oslo mang­ler et sam­men­hen­gen­de syk­kel­vei­nett. For­hol­de­ne for trans­port­syk­lis­ter er langt dår­li­ge­re enn de bør være. Sen­trum er for viderekommende.

Sam­ferd­sels­sek­to­ren i Oslo har vært van­styrt av FrP-poli­ti­ke­re i man­ge år. Peter N Myh­re vil­le ikke leg­ge til ret­te for syk­ling i sen­trum og men­te at syk­lis­ter fikk kla­re seg som best de kun­ne. Jøran Kall­myr star­tet sin kar­rie­re som sam­ferd­sels­by­råd ved å kla­ge over at det var lagt for liten vekt på frem­kom­me­lig­het for bilis­ter, mens det i føl­ge Kall­myr var man­ge gode løs­nin­ger for syk­list­ser og kollektivtransport.

Det er fort­satt vans­ke­lig å se kon­kre­te resul­ta­ter av at Venst­re nå har over­tatt posi­sjo­nen som byråd for bymil­jø (som omfat­ter sam­ferd­sel). Vi aksep­te­rer at ting tar noe tid. Men det begyn­ner å bli på tide med merk­ba­re resul­ta­ter.

Et hoved­pro­blem i Oslo er par­ke­ring. Det er mer enn nok av plass i Oslo. Pro­ble­met er bare at nes­ten alt til­gjen­ge­lig are­al er okku­pert av bilis­ter til par­ke­ring, med poli­ti­ker­nes velsignelse.

De reel­le prio­ri­te­rin­ger viser seg i hva man gjør, ikke i hva man sier. Tes­ten på om det er poli­tisk vil­je og ikke bare vel­vil­je er om man vir­ke­lig vil gjø­re noe for å ryd­de plass til syk­lis­ter (og kol­lek­tiv­trans­port) ved å fjer­ne gate­par­ke­ring. Så langt har de ansvar­li­ge i Oslo vært lite vil­li­ge til å gjø­re noe med det­te. Så len­ge man synes å base­re seg på at even­tu­el­le nye og udis­po­ner­te area­ler i Oslo skal bru­ke til syk­lis­ter, skjer det lite.

Oslo lider også under at Nor­ge sty­res av en Oslo­fiendt­lig regje­ring. De “rød-grøn­ne” (jeg har vans­ke­lig for å fin­ne så mye grønt, annet enn i Seter­par­ti­ets logo) vil gjer­ne demon­stre­re at det bor­ger­li­ge sty­ret i Oslo ikke fun­ge­rer, og har en mer­ke­lig evne til å lage sti­mu­le­rings­til­tak slik at pen­ge­ne hel­ler hav­ner i Arbei­der­parti­styr­te Trond­heim. Når man dess­uten har det stor­by­fiendt­li­ge Seter­par­ti­et i regje­rin­gen er det ikke over­ras­ken­de at Oslo for­for­de­les. For alle i Oslo­om­rå­det bør det være et mål å få Seter­par­ti­et ut av regje­rings­kon­to­re­ne, uan­sett hva man ellers måt­te mene om poli­tikk. Vi har også et mons­ter av et plan­leg­gings­sys­tem, hvor mulig­he­ten for å tre­ne­re synes å være langt vik­ti­ge­re enn å få gjen­nom­ført noe. Det­te er først og fremst sta­tens ansvar.

Oslo sli­ter med å få på plass 180 km syk­kel­vei. Jeg og man­ge and­re har kri­ti­sert, nær­mest mob­bet Oslo for sin tafatt­het og vist til at and­re byer har mye mer syk­kel­vei. Men jeg vet ikke om det­te gir et rik­tig bil­de. Jeg har ald­ri sett noen over­sikt over hvor mye syk­kel­vei som fak­tisk fin­nes i Oslo om vi tar med alt. Etter å ha sett hvor man­gel­ful­le Oslo kom­mu­nes syk­kel­kart er, så er det all mulig grunn til å spør­re om de ansvar­li­ge i Oslo vet det selv.

Jeg er en vite­be­gjær­lig per­son. Jeg har all­tid likt å opp­da­ge nye ste­der, også nye ste­der i byer jeg trod­de jeg kjen­te — som Oslo. Så len­ge jeg har bodd i Oslo — drøyt 35 år — har jeg likt å dra på opp­da­gel­ses­ferd i byen. Noen år bak rat­tet i en taxi har også bidratt til at jeg anser meg for å være gans­ke godt kjent i Oslo, selv om jeg selv­føl­ge­lig ikke kjen­ner detal­jer i alle bydelene.

Skal man bli kjent i en by må man gå eller syk­le. Kjø­rer man bil får man med seg langt mind­re (jeg har kjørt bil i man­ge byer, både i Euro­pa og USA). Som pas­sa­sjer får man nes­ten ikke med seg noe. T‑baner er effek­tiv trans­port. Men når man som en muld­varp går ned i et hull og kom­mer opp av et annet, da får man ikke med seg hvor­dan den enkel­te deler av byen hen­ger sam­men. I dag vel­ger jeg bysyk­kel i de byene hvor sli­ke fin­nes — og de fin­nes i sta­dig fle­re byer. Paris har blitt en fin syk­kel­by med en turist­venn­lig bysyk­kel­ord­ning.

Jeg liker å syk­le og jeg liker å bli sta­dig bed­re kjent i byen. Når jeg leg­ger ut på syk­kel­tur lar jeg ofte det­te bli en opp­da­gel­ses­rei­se i områ­der jeg ikke kjen­ner så godt som jeg gjer­ne vil. (Geocaching er flott for alle som vil bli bed­re kjent i nes­ten hvil­ken som helst by, ved at det gir en form for pre­mie når man kom­mer til et nytt sted.) Når man like­vel er ute og syk­ler kan man godt ta noen bil­der og doku­men­te­re noe av det en fin­ner. Det er et av mine pågå­en­de syk­kel­pro­sjek­ter: Å fin­ne og skri­ve om syk­kel­ru­ter i Oslo, både om det som er bra og det som ikke er så bra. (Det er også et svar på Erik Øimo­ens opp­ford­ring under SLF Oslos års­møte om ikke bare å skri­ve om det som er galt i Oslo, men også om det som er bra.)

Jeg fin­ner en god del syk­kel­ru­ter som egner seg for tur­syk­lis­ter. Noen strek­nin­ger er mer­ket som gang- og syk­kel­vei­er, and­re ikke. Og gans­ke mye av det som er mer­ket som gang- og syk­kel­vei i ter­ren­get mang­ler på Oslo kom­mu­nes syk­kel­kart. And­re strek­nin­ger er ikke mer­ket, men kan være små­vei­er med lite tra­fikk som kan være utmer­ke­de syk­kel­vei­er hvis man ikke er alt for opp­tatt av å kom­me for­test mulig fram. (Men kom ikke med dum­me kom­men­ta­rer om at det ikke er nød­ven­dig å syk­le så fort med mind­re du selv synes det er helt greit å måt­te bru­ke en halv­time eks­tra fram og til­ba­ke til jobb. Vi som syk­ler vil også kom­me raskt og effek­tivt til jobb, sko­le eller hvor man skal. Vi som syk­ler har ikke bed­re tid enn de som fore­trek­ker å stå i bilkø.)

Til nå har jeg lagt ut beskri­vel­se av en syk­kel­rute fra Bryn til Grøn­land og fra Frog­ner­par­ken til Bog­stad som er typis­ke tur­ru­ter, i til­legg til mer typis­ke trans­port­ru­ter. Men det kom­mer fler. For tiden utfors­ker jeg “Oslo mel­lom rin­ge­ne”, som er syk­kel­ru­ter i bel­tet mel­lom Kirke­vei­rin­gen (ring 2) og Sto­re ring­vei (ring 3). (Jeg syk­let nylig Kirke­vei­rin­gen på nytt, men resul­ta­tet var nes­ten like depri­me­ren­de som sist — men det er noe arbeid på gang mel­lom Vogts gt og Carl Ber­ners plass.)

Resul­ta­te­ne kom­mer på blog­gen etter­hvert. Jeg har også tur­vei­en langs Akers­el­ven på lis­ten over man­ge turer som må tas. Det er ikke dår­lig at vi har fle­re ruter som gjør det mulig å syk­le fra sen­trum og ut i mar­ka nes­ten uten å krys­se eller syk­le på tra­fik­kert vei.

Sist jeg sjek­ket had­de Hel­sin­ki ca 1250 km syk­kel­vei. Men jeg kjen­ner ikke kva­li­te­ten på dis­se vei­ene. I en Face­bo­ok­kom­men­tar skrev styre­le­der i SLF, Mor­ten Irwin Kerr det­te om Helsinki:

Sist jeg sjek­ket had­de Stor-Hel­sin­ki omtrent 2500km med syk­kel­til­tak (kom­bi­ner­te g/s‑veier, gang­vei­er, syk­kel­felt, delt for­tau for syk­lis­ter og gåen­de) — svært veks­len­de kva­li­tet (noe som også frem­går av artik­ke­len), både når det gjel­der selve infra­struk­tu­re­ne og skil­tin­gen. Uan­sett: det er tem­me­lig fint å syk­le der!”

Det had­de vært inter­es­sant å fått et total­tall for Oslo, hvor gang­vei­er og tur­vei­er og and­re syk­kel­venn­li­ge til­tak. Det bør selv­føl­ge­lig bry­tes ned på uli­ke for­mer for til­rette­leg­ging. Jeg skul­le også gjer­ne hatt data for uli­ke byer som er satt opp på måter som gjør dem mer direk­te sam­men­lign­ba­re. Skul­le Oslo ha tatt med alle vei­ene i mar­ka vil­le man sik­kert kun­ne ha skrytt av vel­dig man­ge kilo­me­ter syk­kel­vei — uten at for­hol­de­ne had­de blitt ver­ken bed­re eller ver­re for oss som syk­ler. Hvor mye “marka­vei­er” som er med i Hel­sin­kis tall, vet jeg ikke.

Om syk­kel­kar­te­ne er repre­sen­ta­ti­ve for Oslo kom­mu­nes over­sikt over gang- og syk­kel­vei­er, da har de en gans­ke omfat­ten­de kart­leg­gings­jobb foran seg. Da er det bare å leg­ge ut på syk­kel­tur med GPS, kame­ra og notatblokk.

For tur­syk­ling kan Oslo være utmer­ket — men det kan nok være vans­ke­lig å kom­me til et godt utgangs­punkt selv om det fin­nes vei­er som tar en fra sen­trum til mar­ka. Mang­len­de sam­men­heng i syk­kel­net­tet slår inn også her.

For trans­port­syk­lis­ter er situa­sjo­nen en helt annen. De som syk­ler langs Frog­ner­stran­da kom­mer helt inn til sen­trum. Men stort sett slut­ter til­rette­leg­gin­gen len­ge før man kom­mer til sen­trum. Hoved­syk­kel­vei­net­tet må byg­ges fer­dig, og det må få en høy­ere stan­dard enn det har i dag. Det er ingen grunn til at syk­lis­ter skal ha noen dår­li­ge­re stan­dard enn bilis­ter. Der det er fire­felts­vei for bilis­ter skal det også være eks­press­vei for syk­lis­ter. Det gjel­der selv­sagt også der bil­vei­en er lagt i tun­nel, som i Bjør­vi­ka.

Det bur­de være en selv­føl­ge at når det byg­ges ny vei eller nye vei rus­tes opp, så leg­ges det også til ret­te for syk­kel. De ansvar­li­ge må kla­re å fri­gjø­re seg fra tan­ken om at syk­kel er noe ekso­tisk som skal slip­pe til på utvalg­te ste­der. Det er en skan­da­le at man nå byg­ger om Hegde­haugs­vei­en og Bog­stad­vei­en uten å leg­ge til ret­te for syk­kel. Det er en skan­da­le at man byg­ger ny Nylands­vei uten å leg­ge til ret­te for syk­kel. Det er en skan­da­le at den nye bro­en over spor­om­rå­de­ne på Oslo S (Nord­en­ga bro) ender i et kaos mot Schwei­gaards­gt. Jeg er spent på å se hva som blir resul­ta­tet av det arbei­det man nå hol­der på med i Hans Nil­sen Hau­ges gt. Jeg har ikke klart å fin­ne noe om at man her skal leg­ge til ret­te for syk­kel, hvil­ket selv­sagt bur­de vært gjort. Det er helt åpen­bart at det må være en syk­kel­for­bin­del­se mel­lom Sand­a­ker og Sin­sen. Lis­ten kun­ne vært gjort mye len­ger. Men det er nok til å vise at de som er ansvar­li­ge for vei­ut­byg­ging i Oslo, både stat­li­ge og kom­mu­na­le vei­er, fort­satt ikke tar syk­kel på alvor. De har fort­satt mye å lære.

De ansvar­li­ge må også inn­se at de kas­ter bort pen­ger ved å gjø­re det på den­ne måten. For det­te vil måt­te byg­ges om i en ikke så alt for fjern frem­tid. Det had­de vært bed­re og bil­li­ge­re om man had­de gjort det ordent­lig med en gang.

Sen­trum er som nevnt for videre­kom­men­de. Her må det ryd­des opp i gate­par­ke­ring slik at det blir plass for and­re enn biler. Det er når man må vel­ge mel­lom syk­kel og bil at det viser seg om det er reell vil­je til å sat­se på syk­kel. At syk­lis­te­ne stort sett har tapt i sli­ke situa­sjo­ner viser at vil­jen til nå ikke har vært til ste­de. Til nå har ansvar­li­ge poli­ti­ke­re strø­ket med glans på den­ne helt fun­da­men­ta­le prioriteringstesten.

Net­tet må bli langt mer fin­mas­ket inn det er i dag. Det hol­der ikke at det ikke er noen vei­er til­rette­lagt for syk­ler inn mot sen­trum vest­fra mel­lom Frog­ner­stran­da og Ulle­våls­vei­en. Det hol­der hel­ler ikke at det ikke er til­rette­lagt for å krys­se Akers­el­ven på syk­kel mel­lom Torggt og Nyda­len. Det er sik­kert man­ge and­re eksempler.

Men den som leter fin­ner like­vel man­ge gode syk­kel­ru­ter i Oslo — hvis man ikke har det alt for travelt.

[Syk­kel­strek­nin­ger i Oslo]

Print Friendly, PDF & Email