Hold elfenbenstårnet rent og hvitt! Om meningsløse sidegjøremålsregler

Den dans­ke teg­ne­ren Storm‑P lar en av sine gub­ber si omtrent det­te i en av sine man­ge teg­nin­ger: “En aka­de­mi­ker, det er en som må lese seg til det and­re vet.” Han har unek­te­lig et poeng. I et prak­sis­nært fag som jus er det vik­tig at man som aka­de­mi­ker har nær­kon­takt med det prak­tis­ke retts­liv på uli­ke måter. Ret­ten kan ikke bare være noe vi leser om i lov­for­ar­bei­der, dom­mer og jur­disk lit­te­ra­tur. Vi må ha lært den å kjen­ne gjen­nom egne erfaringer.

Fra 1. august går jeg ut i perm­i­sjon fra UiO for å være advo­kat på hel­tid i Bing Hodne­land.

Som jeg har vært inne på før, ved­tok Det juri­dis­ke fakul­tet ved UiO i 2011 en lokal inn­skjer­ping av reg­le­ne for side­gjøre­mål som blant annet sier at man ikke kan være part­ner i et advo­kat­fir­ma ved siden av å være ansatt ved Det juri­dis­ke fakul­tet. I prak­sis betyr det at man ikke kan dri­ve noen form for virk­som­het annet gjen­nom enkeltmannsforetak.

Con­ti­nue read­ing Hold elfen­bens­tår­net rent og hvitt! Om menings­løse side­gjøre­måls­reg­ler