Toveis sykling i ellers enveisregulert gate

La oss ta det førs­te først: Det er ikke et spørs­mål om å syk­le mot enveis­kjø­ring. Når en gate er regu­lert slik at den ikke er enveis­kjørt for syk­lis­ter, da syk­ler man ikke mot enveis­kjø­ring. Da er det toveis syk­ling i ellers enveis­re­gu­lert gate. Jeg har selv syn­det her og skre­vet om “syk­ling mot enveis­kjø­ring” fle­re gan­ger. Men det skal ikke skje igjen. Unn­tatt når det fak­tisk er syk­ling mot enveis­kjø­ring i gater som er enveis­kjørt for alle. Dess­ver­re er det fort­satt slik i de fles­te enveis­re­gu­ler­te gater i Nor­ge. Jeg bedri­ver sivil uly­dig­het og syk­ler ofte mot enveis­kjø­ring i sli­ke gater. I val­get mel­lom sik­ker­het for meg som syk­list og å føl­ge reg­le­ne, gir sva­ret seg selv.

Nå kan vi lese at den røde løpe­ren skal rul­les ut i Trond­heim. De skal få røde syk­kel­felt i sen­trum med syk­ling i beg­ge ret­nin­ger, i gater som ellers er enveis­kjørt. Gra­tu­le­rer! De skal være fer­dig før syk­kel­kon­fe­ran­sen i Trond­heim i sep­tem­ber. Dit skal jeg, og da håper jeg det blir mulig å prø­ve dem. Og jeg håper de sør­ger for så nitid tra­fikk­over­vå­king at de kla­rer å hol­de par­ko­ma­ne bilis­ter borte fra sykkelfeltet. 

Men sym­pto­ma­tisk nok har et av illust­ra­sjons­bil­de­ne på syk­kel­kon­fe­ran­sens nett­si­der bil­led­teks­ten “Syk­ling mot enveg­skjø­ring på Gam­le Bybro”. Man syk­ler ikke mot enveis­kjø­ring her, gans­ke enkelt for­di vei­en ikke er enveis­kjørt for syk­lis­ter. Vi må ikke la bilen set­te pre­mis­se­ne for all dis­ku­sjon om trafikkregulering.

Vi har alt for få sli­ke vei­er. Hoved­år­sa­ken, i alle fall i Oslo, er et syk­kel­fiendt­lig og bak­stre­versk poli­ti som har til­tatt seg alt for stor makt under dek­ke av sin “skilt­myn­dig­het”. Det er gans­ke uklart hvor langt en slik myn­dig­het egent­lig rek­ker. Men den bør ikke rek­ke len­ger enn til å påse at skil­ting for å gjen­nom­føre ved­tatt regu­le­ring er i sam­svar med reg­le­ne. Kan­skje også at regu­le­rin­gen ikke er regel­stri­dig. Men ut over det bør de ikke kun­ne over­prø­ve demo­kra­tisk fat­te­de regu­le­rings­ved­tak, slik de fak­tisk gjør.

Det var meget mot­vil­lig at oslo­po­li­ti­et ikke nok en gang blok­ker­te demo­kra­tisk fat­te­de ved­tak som var helt i sam­svar med nasjo­na­le kri­te­ri­er. Oslo­po­li­ti­et vet ikke, men de fryk­ter mye — i alle fall når det gjel­der syk­lis­ter. Der­for sier de for sik­ker­hets skyld nei, og ser helt bort fra erfa­rin­ger fra and­re ste­der. Dess­ver­re har de makt. Når det gjel­der tra­fikk­plan­leg­ging lever vi i en politi­stat — i alle fall i Oslo. Det er noe av det­te jeg skal snak­ke om på syk­kel­kon­fe­ran­sen. Det kom­mer jeg til­ba­ke til i september.

Når man set­ter i gang enkel­te for­søk med toveis syk­ling i ellers enveis­re­gu­lert gate blir det omtrent som en av de dår­li­ge svenske­vit­se­ne: Den om at man vil­le ha en myk over­gang fra venst­re- til høyre­kjø­ring, og at det der­for i begyn­nel­sen bare skul­le gjel­de for bus­ser og laste­bi­ler. Den som vil vite vet at jo fle­re som syk­ler, desto tryg­ge­re er det å syk­le. Det gjel­der også i høy­es­te grad der man til­la­ter syk­ling mot bile­nes kjøre­ret­ning. Når det er noe som helt unn­taks­vis er til­latt i noen få gater, er det ingen som ven­ner seg til at det er slik. Gjel­der det i de aller fles­te gater vet alle at det all­tid kan kom­me syk­lis­ter i mot­satt ret­ning, og inn­ret­ter seg etter det. I byer og tett­be­byg­gel­se bør hoved­re­ge­len være at enveis­kjø­ring ikke gjel­der syk­lis­ter, og at unn­ta­ke­ne fra det­te er skil­tet med at enveis­kjø­ring også gjel­der for syk­lis­ter. Slik fun­ge­rer det f.eks. i Paris. Men poli­ti­et vet ikke og vil hel­ler ikke vite. I alle fall ikke i Oslo.

Men på illust­ra­sjons­bil­det ser det ut som om Trond­heim plan­leg­ger å gjen­ta minst én av fei­le­ne man har gjort i Oslo.

De plan­leg­ger par­ke­ring på inn­si­den av syk­kel­fel­tet. Det er en uting og bur­de som hoved­re­gel ikke ha vært til­latt. At man må vike for bilis­ter som står i syk­kel­fel­tet for­di de skal luke­par­ke­re, at man risi­ke­rer å tref­fe døren til en uopp­merk­som bilist eller kol­li­de­re med en bilist som kjø­rer ut i kjøre­fel­tet uten å se seg for, redu­se­rer ver­di­en av sli­ke til­tak betydelig.

Men når så galt skal skje at de leg­ger par­ke­ring innen­for syk­kel­felt, må det bare skje på høy­re side i bilens kjøre­ret­ning. Jeg vil illust­re­re det­te med to bil­der fra Oslo, en gang jeg var svært nær å kol­li­de­re med en bilist som sving­te ute uten å se seg for. Bilen er mar­kert med en rød pil på det førs­te bil­det. Jeg syk­let i sak­te fart nett­opp for å ta noen bil­der av for­hol­de­ne i den­ne gaten. Had­de jeg syk­let i nor­mal fart og en bil had­de kjørt ut på den­ne måten had­de det sann­syn­lig­vis blitt kol­li­sjon. Jeg tror ikke bilis­ten i det hele tatt opp­da­get hva som var i ferd med å skje. En av bilis­te­nes favo­ritt­hobby­er er å lage kø. Det had­de de gjort også her, og den­ne bilis­ten had­de omtrent all sin opp­merk­som­het ret­tet mot å fin­ne en liten luke i køen hvor han kun­ne tren­ge seg inn.

Når en bilist svin­ger ut en gate som er enveis­kjørt for biler vil han typisk se i spei­let for å sjek­ke om det kom­mer biler i bile­nes kjøre­ret­ning. Bilis­ten har liten eller ingen opp­merk­som­het for­over, i alle fall ikke for å se om det kom­mer en syk­list i mot­satt ret­ning. Her har han bare kjørt rett ut foran meg og sper­rer sykkelfeltet.

Når bilen er par­kert på venst­re side vil bil­fø­re­ren sit­te innerst mot vei­kan­ten. Han kan fort­satt se bak­over i spei­let. Men er det par­kert en annen bil foran er han avhen­gig av se gjen­nom den and­re bilen. Det er ofte ikke mulig. For bilis­ten som står på venst­re side i sin kjøre­ret­ning vil situa­sjo­nen ofte være at uan­sett hvor opp­merk­som han gjer­ne vil være, så er det ikke mulig å se om det kom­mer møten­de syklister.

Min” bilist sto for sik­ker­hets­skyld par­kert bak en con­tai­ner. Med mind­re det var Super­mann som satt bak rat­tet og kun­ne bru­ke sitt rønt­gen-syn, had­de han ingen mulig­het til å se meg.

Så alt­så: Skal det være så galt at man anleg­ger par­ke­rings­plas­ser på inn­si­den av syk­kel­felt kan de bare lig­ge på høy­re side i bilens kjøreretning.

Og om du et øye­blikk skul­le ha blitt for­le­det til å tro at Veg­di­rek­to­ra­tet har inn­ført det nyt­ti­ge skil­tet som jeg har brukt til å illust­re­re den­ne artik­ke­len, så har de ikke det. Det bil­det er fra Paris. I Nor­ge mener Sam­ferd­sels­de­par­te­me­net og Veg­di­rek­to­ra­tet at det er unød­ven­dig å skil­te hvis det bare er syk­lis­ter som har nyt­te av skil­te­ne. Det har nok slud­ret om det også rundt en kaffe­auto­mat hos Veg­di­rek­to­ra­tet. Syk­lis­ter er som kjent ikke ordent­li­ge tra­fi­kan­ter sett fra deres ståsted.

[SLF]

Print Friendly, PDF & Email