Sykkelstrekninger i Oslo. Mellom ringene (Skøyen-Bryn) — tur og lokalvei. Del 1 Skøyen — Blindern

Den­ne gang skal vi hol­de oss mel­lom ring 2 (Kirke­vei­rin­gen) og ring 3 (Sto­re ring­vei) så langt det lar seg gjø­re. Igjen har jeg valgt tur­vei og små­vei­er der det­te fin­nes. Det­te er vei­en man vel­ger hvis målet er å syk­le trygt og/eller ha en hyg­ge­lig syk­kel­tur. Den som først og fremst er opp­tatt av å kom­me fort fram bør vel­ge en annen rute. Skjønt det kan være noen snar­vei­er her som er kor­te­re og hvor man unn­går noen tra­fikk­lys, så kan­skje tar det ikke all­tid len­ger tid. Noen synes kan­skje også at det kan være verdt å bru­ke noen minut­ter eks­tra for å kun­ne syk­le bil­fritt eller med liten tra­fikk det mes­te av strekningen.

Jeg kan vans­ke­lig ten­ke meg at noen vil syk­le hele den­ne vei­en fra Skøy­en til Bryn. Men det bør være del­strek­nin­ger langs den­ne ruten som kan være verdt å bru­ke til rela­tivt lokal syk­ling. Det blir en del avstik­ke­re, så vi kom­mer ikke så vel­dig langt i hver del. 

Skøyen — Volvat, alternativ 1

Det jeg har valgt som hoved­rute star­ter fra syk­kel­vei­en langs Frog­ner­stran­den mot sen­trum. Men vi skal kom­me til­ba­ke til noen alter­na­ti­ver. Det er vik­tig at syk­kel­ru­ter hen­ger sam­men. Du kan fin­ne en GPS-rute her.

Start­punk­tet er gang­bro­en over E18 ved Bygd­øy sta­dion, eller Ferd sta­dion som det heter etter å ha blitt opp­kalt etter hovedsponsor.

Vi fort­set­ter rett fram. Vi krys­ser Karens­lyst Allé, hvor det er syk­kel­felt, men hvor de nes­ten all­tid er bilis­ter som har par­kert i syk­kel­fel­te­ne. (Det er unød­ven­dig krøll i GPS-spo­ret her. Det er for­di jeg sving­te bort for å ta bil­der av noen biler som sto par­kert i syk­kel­fel­tet.) De som kla­ger over at syk­lis­ter ikke føl­ger tra­fikk­reg­le­ne er sik­kert godt repre­sen­tert blant de som par­ke­rer der det er all stans for­budt — som i et syk­kel­felt. Men vi skal bare krys­se. Turen fort­set­ter under jern­ba­nen til Thu­ne og ut til Dram­mens­vei­en.

Jeg tar med et bil­de av byg­nin­gen til Thu­nes meka­nis­ke Værk­sted, selv om det ikke har så mye med den­ne syk­kel­ru­ten å gjø­re. Men jeg liker så godt indu­stri­ar­ki­tek­tu­ren fra den­ne peri­oden. Da skul­le også et meka­nisk verk­sted være pent, ikke bare rasjo­nelt og effek­tivt. Jeg tar også med en geocache som heter Thu­nes med Verk­sted, som har fått man­ge vel­for­tjen­te favo­ritt­po­eng for­di geocache­re synes det er en flott cache.

Langs Dram­mens­vei­en er det også syk­kel­felt. Her er det fle­re mulig­he­ter. Vi kan ta til venst­re mot rund­kjø­rin­gen og vel­ge Prin­sesse­al­lé­en eller Gus­tav Vige­lands vei. Vel­ger vi Prin­sesse­al­lé­en kom­mer vil opp til Den engels­ke park. Vi skal kom­me til­ba­ke til den fra et litt annet utgangs­punkt. Hol­der vi oss til Oslo kom­mu­nes syk­kel­kart er det vei (men ikke noen form for syk­kel­rute) opp Gus­tav Vige­lands vei til en tur­vei oven­for Casi­net­to boretts­lag. Men den vei­en går tvers gjen­nom Casi­net­to, på det som nær­mest er deres gårds­plass. Det er skil­tet at det­te er bil­fritt områ­de, men ellers står det ikke noe om at det er restrik­sjo­ner på å syk­le her. Men hvis jeg had­de bodd her vil­le jeg ha blitt tem­me­lig sur om man­ge syk­lis­ter skul­le begyn­ne å vel­ge det­te som en gjen­nom­farts­vei. Så da kan jeg ikke anbe­fa­le and­re å vel­ge den­ne ruten.

Mitt første­valg er å ta til høy­re i Dram­mens­vei­en, og så ta til venst­re opp Mad­se­rud Allé.

Vi skal tvers gjen­nom Frog­ner­par­ken. Mitt valg vil være å syk­le rett fra der Mad­se­rud Allé ender. Her krys­ser vi ruten Frog­ner­par­ken — Bog­stad på tur­vei. Omtrent på høy­de med Frog­ner­ba­det tar vi skrått til venst­re, og vi skal ut gang- og syk­kel­vei­en i nord­enden av Frog­ner­par­ken. Det­te er en av de litt for man­ge gang- og syk­kel­vei­er som er skil­tet, men som ikke er mer­ket på Oslo kom­mu­nes syk­kel­kart.

Det er for meg et tanke­kors at det Goog­le-kar­tet, som jeg når bru­ker for å få GPS-spor, er mer full­sten­dig når det gjel­der syk­kel­vei­er m.m. enn Oslo kom­mu­nes syk­kel­kart. (Det­te kar­tet er ikke det van­li­ge Goog­le-kar­tet, men et jeg får opp gjen­nom Gar­min Con­nect. Hvor­dan man får det opp direk­te, er jeg ikke sik­ker på.)

Oslo kom­mues syk­kel­kart er det mer­ket en tur­vei gjen­nom Ess­end­rops gt og rundt Major­stu­en. Jeg for­står ikke hva de har tenkt her. Det er en gang­vei som går mel­lom Ess­end­rops gt og Kirke­vei­en, fra Mid­delt­huns gt ved Frog­ner sta­dion til Sør­kel­dals­vei­en, for­bi Major­stu­en sko­le. Skal man først vel­ge tur­vei er den et åpen­bart valg frem­for Ess­end­ropps­gate. Kom­mer man fra Mid­delt­huns gt er den­ne skil­tet som gang- og sykkelvei.

Fra and­re kan­ten kan jeg ikke hus­ke å ha sett noe skilt. Og som kjent skil­ter man hel­ler ikke når en gang- og syk­kel­vei slut­ter i det­te lan­det. Så det er ikke så godt å vite når man har hav­net over i gang­vei. Eller hva slags vei man fak­tisk er på, siden det ikke er lik skil­ting i beg­ge ender. Men ut mot Sørk­dals­vei­en har man sør­get for å gjø­re vei­en eks­tra ufrem­kom­me­lig med bloms­ter­torg — i alle fall var det slik sist jeg syk­let gjen­nom her.

Fra Sørke­dals­vei­en kan man gå inn på sta­sjons­om­rå­det og rundt selve sasjo­nen på inn­si­den av Major­stu­hu­set. Den som har måneds­kort kan også vel­ge under­gan­gen under spo­re­ne, men den lig­ger innen­for kon­troll­so­nen hvor man må ha gyl­dig bil­lett. (Det er en vel­dig dår­lig løs­ning at folk må ha bil­lett for å bru­ke en fot­gjen­ger­un­der­gang.) Mel­lom Mid­delt­huns gt og Sørke­dals­vei­en er det greit å syk­le. Inne ved sta­sjo­nom­rå­det på Major­stu­en vil­le i alle fall ikke jeg ha syk­let. Men det er greit å gå der. Den mer­ke­de tur­vei­en går rundt Major­stu­hu­set, og man må vel da ha tenkt på for­tau­et. For­stå det den som kan, for meg er det menings­løst å vel­ge en slik rute hvis det er et poeng å unn­gå tra­fikk — noe det gjer­ne er hvis man vel­ger turvei.

Men det­te var en avspo­ring for å tes­te det som er mer­ket som tur­vei på syk­kel­kar­tet. Vi vel­ger en litt mer vest­lig kurs og skal til rund­kjø­rin­gen der Frid­tjof Nan­sens vei tar av fra Sør­kel­dals­vei­en, ved Major­stu­en politi­sta­sjon. For å kom­me dit skal vi føl­ge en liten vei ut av Frog­ner­par­ken, som ikke er skil­tet. Det­te er et av alt for man­ge ste­der i Oslo hvor man har klas­ket ned en stygg betong­kloss midt i vei­en for å hind­re bilis­ter i å kjø­re her. Det er bra at man sten­ger. Vi behø­ver bare å gå til­ba­ke til alle de par­ker­te bile­ne i syk­kel­fel­tet i Karens­lyst allé for å fin­ne et av alt for man­ge eksemp­ler på at de ikke hol­der å bare set­te opp et skilt om man vil hol­de bile­ne borte. Men er det nød­ven­dig å gjø­re det så stygt? Man­ge ste­der i byen står det sli­ke styg­ge betong­klos­ser, og pla­nen er å kom­me til­ba­ke til det i en egen sak en gang. Men det må da være mulig å set­te opp en sper­ring som er litt pene­re enn dette?

Det­te er nok en liten vei som er skil­tet som gang- og syk­kel­vei når man kom­mer fra den and­re kan­ten (og som ikke er mer­ket på Oslo kom­mu­nes syk­kel­kart). Så igjen kan man lure på hva slags vei det­te egent­lig er.

Vi har her kom­met til et knute­punkt hvor vi skal stop­pe opp. Det blir et par turer til­ba­ke til start før vi fort­set­ter. Men først: Jeg bru­ker Oslo kom­mu­nes syk­kel­kart på dis­se opp­da­gel­ses­rei­se­ne for å fin­ne muli­ge vei­er og for å se hvor­dan kar­tet stem­mer med ter­ren­get. Jeg blir sta­dig mer for­und­ret over hva de har gjort og hvor­dan de kan ha tenkt når de laget dis­se kar­te­ne. På det­te kar­tet er ikke den vei­en jeg har tatt med mel­lom Frog­ner­par­ken og Frid­tjof Nan­sens vei mer­ket som syk­kel­rute. Der­imot har de mer­ket en syk­kel­rute, som angi­ve­lig skal ha blan­det tra­fikk, litt len­ger vest. Men der fin­nes det ikke noen vei. Den ruten kom­mu­nen i føl­ge det­te kar­tet vil ha oss til å vel­ge er gjen­nom Vest­re grav­lund. Enhver med en viss respekt for de døde og for de som har sine kjæ­re begra­vet der, vet at man ikke syk­ler gjen­nom kirke­går­den. Selv­føl­ge­lig er det også skil­tet med at det ikke er lov å syk­le, selv om et slik skilt bur­de være helt unød­ven­dig på et slikt sted.

Skøyen — Volvat, alternativ 2

Vi skal til­ba­ke til Skøy­en, for å peke på to and­re ruter opp hit. Den førs­te går Aske­vei­en, som tar av fra gang- og syk­kel­vei­en (til­latt å kjø­re til eien­dom­me­ne) mel­lom Gus­tav Vige­lands vei og Ned­re Skøy­en vei. Tar man inn til Skøy­en fra E18 er det rett fram i rund­kjø­rin­gen etter å ha syk­let under jern­ba­nen, og litt til høy­re når vi har krys­set trik­ken. De som kom­mer len­ger vest­fra på nord­si­den av jern­ba­nen, tar hel­ler gang- og syk­kel­vei fra Hoffs­vei­en på nord­si­den av trikke­skin­ne­ne. Og da er kan­skje det sis­te alter­na­ti­vet som vi skal kom­me til bed­re enn det­te. Du kan fin­ne et GPS-spor for ruten her.

Det er en bratt kneik opp førs­te del av Aske­vei­en. Man­ge vil nok fin­ne den for bratt til å syk­le opp. Kom­mer man ned skal man hus­ke at vei­en ender i den krys­sen­de gang- og syk­kel­vei­en. Jeg tror ikke jeg vil­le ha likt å syk­le ned den­ne vei­en på vin­ter­føre. Men når vi først har kom­met opp den­ne knei­ken er det en fin vei, i alle fall på rela­tivt tørt sommerføre.

Når vi kom­mer opp i Prin­sesse­al­lé­en tar vi litt til høy­re, og så til venst­re inn det som lig­ner mest på en sti.

Vi kom­mer nå inn i Den engels­ke park, en idyll som jeg tror er ukjent for gans­ke man­ge. Det er to muli­ge ruter gjen­nom den­ne par­ken. Jeg var valgt den trasé­en som går lengst til høy­re i vår ret­ning. Vi hol­der oss rett vest for Casi­net­to. Jeg synes det­te er en tri­ve­lig turvei.

Etter å ha krys­set et par bro­er, kom­mer vi ut i en gang­vei. Her valg­te jeg å føl­ge en grus­vei rett ved siden av en fot­ball­bane. Men det er mulig å ta til venst­re og så til høy­re etter kort tid, om man fore­trek­ker asfalt, eller det er vel­dig man­ge folk ved fotballbanen.

Her kom­mer vi til Mono­litt­vei­en, og ved å føl­ge syk­kel­trasé­en mot sen­trum kom­mer vi inn på den førs­te ruten vi fulg­te gjen­nom Frognerparken.

Skøyen — Volvat, alternativ 3

Den tred­je ruten går opp Ned­re Skøy­en vei fra omtrent sam­me utgangs­punkt som rute to. Du fin­ner GPS-spor her.

Vi føl­ger gang- og syk­kel­vei gjen­nom Skøy­en Ter­ras­se.

Vide­re langs det som heter Skøyen­vei­en vest for Øvre Silke­strå, for­bi Skøy­en kir­ke og Skøy­en sko­le, hvor vi er inne på den sam­me vei­en som jeg valg­te fra Frog­ner­par­ken til Bog­stad. Også her kom­mer vi til Mono­litt­vei­en, og fort­set­ter som ruten to.

 

Del 2 — Volvat — Blindern

Da kan vi dra til­ba­ke til rund­kjø­rin­gen ved Sørke­dals­vei­en / Frid­tjof Nan­sens vei. Vi skal her­fra i ret­ning Blin­dern. Se GPS-spor.

Det­te er ikke hyg­ge­li­ge vei­er å krys­se uan­sett hvor man for­sø­ker seg. Men det er fot­gjen­ger­felt (uten lys) over Frid­tjof Nan­sens vei og fot­gjen­ger­felt med lys over Sørke­dals­vei­en ved Major­stu­en politi­sta­sjon. Den som er eks­tra for­sik­tig kan ta omvei­en om rund­kjø­rin­gen ved Vol­vat, hvor det er trafikklys.

 

Vi skal inn Thau­lows vei, ved siden av Major­stu­en politi­sta­sjon. Det er ingen til­rette­leg­ging for syk­lis­ter, men det er en stil­le bolig­gate uten gjen­nom­kjø­ring. Det er den­ne lil­le vei­en som er rosi­nen i pøl­sa, den gyld­ne len­ke, eller hva slags bil­de man øns­ker å bruke.

Der den­ne stop­per og fort­set­ter som gang­vei tar vi til høy­re mot Frø­en. Vi er inne i et kaos av bane­lin­jer. Vi har alle­re­de krys­set Østeråsbanen/Kolsåsbanen, og nå krys­ser vi akku­rat der hvor Hol­men­koll­ba­nen og Sogns­vanns­ba­nen skil­ler lag. Men så man­ge baner som skal krys­ses blir mulig­he­te­ne litt begren­se­de og det er det­te som gjør det litt vans­ke­lig å fin­ne vei­en gjen­nom det­te området.

Vi kun­ne ha fort­satt Thau­lows gt til Dia­kon­vei­en mot Vin­dern. Det er en rute vi skal kom­me til­ba­ke til en annen gang.

Vi må over en gang­bro med trapp, men med skin­ner for å tril­le barne­vog­ner og syk­ler, så det går bra.

Så er et over skin­ne­ne der det er bom, og der­med er vi i Slem­dals­vei­en.

Slem­dals­vei­en er en av de alt for man­ge vei­ene hvor det ikke er lagt til ret­te for syk­kel. Opp mot Vin­dern er det rela­tivt trangt. Men had­de vi fort­satt ned mot Major­stu­en vil­le vi ha sett et av de man­ge eksemp­ler på at det er mer enn nok av plass, men hvor plas­sen er tatt i bruk til par­ke­ring. Det er en poli­tisk prio­ri­te­ring å regu­le­re det­te til par­ke­ring frem­for å leg­ge til ret­te for syk­kel, og det er en poli­tisk prio­ri­te­ring å la det for­bli slik det er. Bud­ska­pet er klart: I Oslo er fort­satt bilis­te­nes behov for par­ke­ring vik­ti­ge­re enn frem­kom­me­lig­het og sik­ker­het for syk­lis­ter. Sor­ry, det måt­te bare sies.

Vi må et lite styk­ke opp­over Slem­dals­vei­en, og her kan det være greit å vel­ge for­tau­et for den som vil hol­de seg unna biler. Det er uan­sett ikke så man­ge som går den­ne vei­en. Jeg vil anbe­fa­le å krys­se med en gang. Vel­ger man å krys­se litt len­ger oppe (som jeg gjor­de førs­te gang jeg syk­let her) krys­ser man i en sving hvor over­sik­ten er dår­lig og det ikke er lys.

Vi skal inn Lil­le Frø­ens vei der den­ne tan­ge­rer Slem­dals­vei­en. Vi skal i ret­ning Barnekunstmuseet.

Her kan vi enten ta til venst­re i Villa­vei­en eller for­set­te til Apal­vei­en. Jeg har inn­trykk av at det er mer tra­fikk i Apal­vei­en, men er ikke å vel­dig godt kjent med tra­fik­ken her.

Oslo kom­mu­nes syk­kel­kart vil ha oss ned Selm­dals­vei­en, for­bi Tørt­berg­fel­tet til Suhms­gate. Skal man fra Frø­en til Cha­teau Neuf, Musikk­høg­sko­len, Politi­høg­sko­len eller Menig­hets­fa­kul­te­tet kan det være greit nok. Men ellers er det et gans­ke menings­løst rute­va­lg. Det er bare en stor omvei som ikke gir noen gevinst. Mitt for­slag er mye bedre.

Hvis man skal til Blin­dern sta­sjon i ret­ning nord kan man vel­ge Villa­vei­en. Her er det gang­bro over Sogns­vanns­ba­nen til Gua­stad­bekk­da­len. Men jeg vil­le kan­skje ha valgt en annen vei hit, som vi får kom­me til­ba­ke til en annen gang.

Jeg vil­le nok ha fort­satt til Apal­vei­en, selv om det er noe mer tra­fikk der. Hvis jeg skul­le i ret­ning Uni­ver­si­te­tet vil­le jeg tatt til høy­re ved Kjemi­byg­get opp Sem Sælands vei og syk­let opp mot Hel­ga Enghs hus og Blin­dern­vei­en.

En tred­je mulig­het er å fort­set­te for­bi NRK, hvor vei­en har gått over til å hete Suhms gate. Jeg vil­le da ta til venst­re etter NRK-huset, for­bi par­ke­rings­plas­sen, til høy­re og så igjen til venst­re mel­lom NRK-brak­ke­ne og Mari­en­lyst sko­le. Den­ne vei­en er mer­ket som vei med blan­det tra­fikk på sykkelkartet.

Vi har unn­gått Major­stu­en, som er et syk­kel­mes­sig kata­strofe­om­rå­de. Men kom­mer man fra Major­stu­en eller opp Suhms gate fra Bis­lett, kan man hek­te seg på her.

Hvil­ke av dis­se vei­ene man vil vel­ge, kom­mer an på hvor man skal vide­re. Kom­mer vi vår vei og skal til Uni­ver­si­te­tet på Blin­dern vil­le jeg ha valgt Apal­vei­en og Sem Sælands vei. Men om man kom­mer fra Major­stu­en eller Suhms gt (som er den vei­en jeg plei­er å syk­le når jeg skal til Blin­dern) vel­ger jeg gang- og syk­kel­vei­en inn fra krys­set Kirke­vei­en / Suhms­gt mot Mari­en­lyst sko­le, langs syd­si­den av sko­len og opp mel­lom sko­len og NRK-brak­ke­ne. Se GPS-spor.

Oslo kom­mu­nes syk­kel­kart er mar­kert en tur­vei som går øst for Mari­en­lyst sko­le. Det­te er et vel­dig dår­lig vei­valg nes­ten uan­sett hvor man kom­mer fra og hvor man skal til. Den drei­er øst­over etter at vi har pas­sert Mari­en­lyst sko­le. Der er det en vel­dig bratt bak­ke. Den er ikke lang, men man­ge vil like­vel ha pro­ble­mer med den. Føl­ger man den­ne hav­ner man bare på Wil­helm Fær­dens vei, som går paral­lelt med Kirke­vei­en. Jeg har for­søkt den­ne og har følt meg lurt. Jeg har kom­met opp via krys­set Suhms gt / Kirke­vei­rin­gen, og har ikke opp­nådd annet enn å få en omvei og en bratt bak­ke før jeg er til­ba­ke på Wil­helm Fær­dens vei. Da er det bed­re å føl­ge Wil­helm Fær­dens vei hele tiden hvis man skal dit den ender. Man kan ta til venst­re i det man har pas­sert sko­len før mot­bak­ken. Men da syk­ler man gjen­nom skole­går­den. Det er kan­skje OK så len­ge det ikke er barn der. Men jeg kan ikke anbe­fa­le en slik rute. Kom­mer man vest­fra er uan­sett ruten på vest­si­den av sko­len bedre.

Sykkelruter i Osloområdet

Det står mye i den­ne blog­gen om mang­len­de til­rette­leg­ging for syk­ling i Oslo, og det kom­mer jeg til å fort­set­te å skri­ve om.  Den tid­li­ge­re lede­ren for Syk­kel­pro­sjek­tet i Oslo, Erik Øimoen, sa omtrent det­te etter et med­lems­møte i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, Oslo: “Dere skrem­mer folk fra å syk­le i Oslo når dere bare frem­he­ver det neg­a­ti­ve. Fin­nes det ikke noe posi­tivt å si om å syk­le i Oslo?” Han had­de et poeng. Her beskri­ver jeg syk­kel­ru­ter som stort sett er greie å syk­le. Noen er rik­tig fine, men det er også noen som jeg adva­rer mot å bru­ke.

Hovedsykkelruter

Det­te er syk­kel­ru­ter for den som bru­ker syk­ke­len til trans­port, f.eks. jobb­rei­ser, om som vil så fort og effek­tivt fram på syk­ke­len som mulig. 

Sentrum — Oslo innenfor Ring 2

Til tross for at det er i de sen­trums­nære byde­le­ne folk syk­ler mest, er det der til­rette­leg­gin­gen for syk­ling er dår­ligst. Det var bevisst poli­tikk fra tid­li­ge­re FrP-byrå­der å ikke leg­ge til ret­te for syk­ling i sen­trum.  Så her blir det for det mes­te et spørs­mål om å fin­ne ruter for i best mulig grad å unn­gå pro­ble­me­ne. Noen av de fore­slåt­te rute­ne går også uten­for Ring 2, men ingen går uten­for Ring 3. 

Turveier og veier for å unngå biltrafikk

Oslo er en fan­tas­tisk by for de som vil syk­le på tur, i alle fall hvis det å syk­le på tur vil si å syk­le i skog og mark. Vel­ger man den mer kon­ti­nen­ta­le vari­an­ten av syk­kel­tur, hvor man syk­ler langs lande­vei­en på en lande­veisyk­kel, da er ver­ken Nor­ge eller Oslo sær­lig bra. Til det er det alt for man­ge bilis­ter som ikke respek­te­rer syk­lis­te­nes selv­føl­ge­li­ge rett til å bru­ke vei­en. Jeg beskri­ver ikke noen syk­kel­ru­ter i Mar­ka. For syk­kel­ru­ter (og ski­løy­per) i Mar­ka anbe­fa­ler jeg Ski­for­enin­gens mar­ka­data­base. Hvis du bru­ker Mar­ka, enten om som­mer­en eller vin­te­ren, så meld deg inn i Ski­for­enin­gen. De gjør en stor inn­sats for marka­bru­ker­ne. Men jeg har tatt med noen syk­kel­ru­ter for å kom­me til Mar­ka. Fle­re ste­der i Oslo er det slik at man kan kom­me helt fra sen­trum og ut i Mar­ka nes­ten uten å syk­le på vei med bil­tra­fikk. Og det er “grøn­ne ruter” som det er fint å vel­ge om man er mer opp­tatt av å ha en fin opp­le­vel­se på syk­ke­len, og ikke bare av å kom­me for­test mulig fram. Det kan være vel verdt å vel­ge en “grønn rute” til og fra jobb, der det er et alternativ. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email