Sykkelstrekninger i Oslo. Mellom ringene (Skøyen-Bryn) — tur og lokalvei. Del 1 Skøyen — Blindern

Den­ne gang skal vi hol­de oss mel­lom ring 2 (Kirke­vei­rin­gen) og ring 3 (Sto­re ring­vei) så langt det lar seg gjø­re. Igjen har jeg valgt tur­vei og små­vei­er der det­te fin­nes. Det­te er vei­en man vel­ger hvis målet er å syk­le trygt og/eller ha en hyg­ge­lig syk­kel­tur. Den som først og fremst er opp­tatt av å kom­me fort fram bør vel­ge en annen rute. Skjønt det kan være noen snar­vei­er her som er kor­te­re og hvor man unn­går noen tra­fikk­lys, så kan­skje tar det ikke all­tid len­ger tid. Noen synes kan­skje også at det kan være verdt å bru­ke noen minut­ter eks­tra for å kun­ne syk­le bil­fritt eller med liten tra­fikk det mes­te av strek­nin­gen.

Jeg kan vans­ke­lig ten­ke meg at noen vil syk­le hele den­ne vei­en fra Skøy­en til Bryn. Men det bør være del­strek­nin­ger langs den­ne ruten som kan være verdt å bru­ke til rela­tivt lokal syk­ling. Det blir en del avstik­ke­re, så vi kom­mer ikke så vel­dig langt i hver del.

Skøyen — Volvat, alternativ 1

Det jeg har valgt som hoved­rute star­ter fra syk­kel­vei­en langs Frog­ner­stran­den mot sen­trum. Men vi skal kom­me til­ba­ke til noen alter­na­ti­ver. Det er vik­tig at syk­kel­ru­ter hen­ger sam­men. Du kan fin­ne en GPS-rute her.

Start­punk­tet er gang­bro­en over E18 ved Bygd­øy sta­dion, eller Ferd sta­dion som det heter etter å ha blitt opp­kalt etter hoved­spon­sor.

Vi fort­set­ter rett fram. Vi krys­ser Karens­lyst Allé, hvor det er syk­kel­felt, men hvor de nes­ten all­tid er bilis­ter som har par­kert i syk­kel­fel­te­ne. (Det er unød­ven­dig krøll i GPS-spo­ret her. Det er for­di jeg sving­te bort for å ta bil­der av noen biler som sto par­kert i syk­kel­fel­tet.) De som kla­ger over at syk­lis­ter ikke føl­ger tra­fikk­reg­le­ne er sik­kert godt repre­sen­tert blant de som par­ke­rer der det er all stans for­budt — som i et syk­kel­felt. Men vi skal bare krys­se. Turen fort­set­ter under jern­ba­nen til Thu­ne og ut til Dram­mens­vei­en.

Jeg tar med et bil­de av byg­nin­gen til Thu­nes meka­nis­ke Værk­sted, selv om det ikke har så mye med den­ne syk­kel­ru­ten å gjø­re. Men jeg liker så godt indu­stri­ar­ki­tek­tu­ren fra den­ne peri­oden. Da skul­le også et meka­nisk verk­sted være pent, ikke bare rasjo­nelt og effek­tivt. Jeg tar også med en geocache som heter Thu­nes med Verk­sted, som har fått man­ge vel­for­tjen­te favo­ritt­po­eng for­di geocache­re synes det er en flott cache.

Langs Dram­mens­vei­en er det også syk­kel­felt. Her er det fle­re mulig­he­ter. Vi kan ta til venst­re mot rund­kjø­rin­gen og vel­ge Prin­sesse­al­lé­en eller Gus­tav Vige­lands vei. Vel­ger vi Prin­sesse­al­lé­en kom­mer vil opp til Den engels­ke park. Vi skal kom­me til­ba­ke til den fra et litt annet utgangs­punkt. Hol­der vi oss til Oslo kom­mu­nes syk­kel­kart er det vei (men ikke noen form for syk­kel­rute) opp Gus­tav Vige­lands vei til en tur­vei oven­for Casi­net­to boretts­lag. Men den vei­en går tvers gjen­nom Casi­net­to, på det som nær­mest er deres gårds­plass. Det er skil­tet at det­te er bil­fritt områ­de, men ellers står det ikke noe om at det er restrik­sjo­ner på å syk­le her. Men hvis jeg had­de bodd her vil­le jeg ha blitt tem­me­lig sur om man­ge syk­lis­ter skul­le begyn­ne å vel­ge det­te som en gjen­nom­farts­vei. Så da kan jeg ikke anbe­fa­le and­re å vel­ge den­ne ruten.

Mitt første­valg er å ta til høy­re i Dram­mens­vei­en, og så ta til venst­re opp Mad­se­rud Allé.

Vi skal tvers gjen­nom Frog­ner­par­ken. Mitt valg vil være å syk­le rett fra der Mad­se­rud Allé ender. Her krys­ser vi ruten Frog­ner­par­ken — Bog­stad på tur­vei. Omtrent på høy­de med Frog­ner­ba­det tar vi skrått til venst­re, og vi skal ut gang- og syk­kel­vei­en i nord­enden av Frog­ner­par­ken. Det­te er en av de litt for man­ge gang- og syk­kel­vei­er som er skil­tet, men som ikke er mer­ket på Oslo kom­mu­nes syk­kel­kart.

Det er for meg et tanke­kors at det Goog­le-kar­tet, som jeg når bru­ker for å få GPS-spor, er mer full­sten­dig når det gjel­der syk­kel­vei­er m.m. enn Oslo kom­mu­nes syk­kel­kart. (Det­te kar­tet er ikke det van­li­ge Goog­le-kar­tet, men et jeg får opp gjen­nom Gar­min Con­nect. Hvor­dan man får det opp direk­te, er jeg ikke sik­ker på.)

Oslo kom­mues syk­kel­kart er det mer­ket en tur­vei gjen­nom Ess­end­rops gt og rundt Major­stu­en. Jeg for­står ikke hva de har tenkt her. Det er en gang­vei som går mel­lom Ess­end­rops gt og Kirke­vei­en, fra Mid­delt­huns gt ved Frog­ner sta­dion til Sør­kel­dals­vei­en, for­bi Major­stu­en sko­le. Skal man først vel­ge tur­vei er den et åpen­bart valg frem­for Ess­end­ropps­gate. Kom­mer man fra Mid­delt­huns gt er den­ne skil­tet som gang- og syk­kel­vei.

Fra and­re kan­ten kan jeg ikke hus­ke å ha sett noe skilt. Og som kjent skil­ter man hel­ler ikke når en gang- og syk­kel­vei slut­ter i det­te lan­det. Så det er ikke så godt å vite når man har hav­net over i gang­vei. Eller hva slags vei man fak­tisk er på, siden det ikke er lik skil­ting i beg­ge ender. Men ut mot Sørk­dals­vei­en har man sør­get for å gjø­re vei­en eks­tra ufrem­kom­me­lig med bloms­ter­torg — i alle fall var det slik sist jeg syk­let gjen­nom her.

Fra Sørke­dals­vei­en kan man gå inn på sta­sjons­om­rå­det og rundt selve sasjo­nen på inn­si­den av Major­stu­hu­set. Den som har måneds­kort kan også vel­ge under­gan­gen under spo­re­ne, men den lig­ger innen­for kon­troll­so­nen hvor man må ha gyl­dig bil­lett. (Det er en vel­dig dår­lig løs­ning at folk må ha bil­lett for å bru­ke en fot­gjen­ger­un­der­gang.) Mel­lom Mid­delt­huns gt og Sørke­dals­vei­en er det greit å syk­le. Inne ved sta­sjo­nom­rå­det på Major­stu­en vil­le i alle fall ikke jeg ha syk­let. Men det er greit å gå der. Den mer­ke­de tur­vei­en går rundt Major­stu­hu­set, og man må vel da ha tenkt på for­tau­et. For­stå det den som kan, for meg er det menings­løst å vel­ge en slik rute hvis det er et poeng å unn­gå tra­fikk — noe det gjer­ne er hvis man vel­ger tur­vei.

Men det­te var en avspo­ring for å tes­te det som er mer­ket som tur­vei på syk­kel­kar­tet. Vi vel­ger en litt mer vest­lig kurs og skal til rund­kjø­rin­gen der Frid­tjof Nan­sens vei tar av fra Sør­kel­dals­vei­en, ved Major­stu­en politi­sta­sjon. For å kom­me dit skal vi føl­ge en liten vei ut av Frog­ner­par­ken, som ikke er skil­tet. Det­te er et av alt for man­ge ste­der i Oslo hvor man har klas­ket ned en stygg betong­kloss midt i vei­en for å hind­re bilis­ter i å kjø­re her. Det er bra at man sten­ger. Vi behø­ver bare å gå til­ba­ke til alle de par­ker­te bile­ne i syk­kel­fel­tet i Karens­lyst allé for å fin­ne et av alt for man­ge eksemp­ler på at de ikke hol­der å bare set­te opp et skilt om man vil hol­de bile­ne borte. Men er det nød­ven­dig å gjø­re det så stygt? Man­ge ste­der i byen står det sli­ke styg­ge betong­klos­ser, og pla­nen er å kom­me til­ba­ke til det i en egen sak en gang. Men det må da være mulig å set­te opp en sper­ring som er litt pene­re enn det­te?

Det­te er nok en liten vei som er skil­tet som gang- og syk­kel­vei når man kom­mer fra den and­re kan­ten (og som ikke er mer­ket på Oslo kom­mu­nes syk­kel­kart). Så igjen kan man lure på hva slags vei det­te egent­lig er.

Vi har her kom­met til et knute­punkt hvor vi skal stop­pe opp. Det blir et par turer til­ba­ke til start før vi fort­set­ter. Men først: Jeg bru­ker Oslo kom­mu­nes syk­kel­kart på dis­se opp­da­gel­ses­rei­se­ne for å fin­ne muli­ge vei­er og for å se hvor­dan kar­tet stem­mer med ter­ren­get. Jeg blir sta­dig mer for­und­ret over hva de har gjort og hvor­dan de kan ha tenkt når de laget dis­se kar­te­ne. På det­te kar­tet er ikke den vei­en jeg har tatt med mel­lom Frog­ner­par­ken og Frid­tjof Nan­sens vei mer­ket som syk­kel­rute. Der­imot har de mer­ket en syk­kel­rute, som angi­ve­lig skal ha blan­det tra­fikk, litt len­ger vest. Men der fin­nes det ikke noen vei. Den ruten kom­mu­nen i føl­ge det­te kar­tet vil ha oss til å vel­ge er gjen­nom Vest­re grav­lund. Enhver med en viss respekt for de døde og for de som har sine kjæ­re begra­vet der, vet at man ikke syk­ler gjen­nom kirke­går­den. Selv­føl­ge­lig er det også skil­tet med at det ikke er lov å syk­le, selv om et slik skilt bur­de være helt unød­ven­dig på et slikt sted.

Print Friendly, PDF & Email