Et trist jubileum for politisk hestehandel og toget som ikke kom

I dag, 18. juni 2012, er det 20 år siden Stor­tin­get ved­tok at Rin­ge­riks­ba­nen skul­le byg­ges. En tun­nel mel­lom Sand­vi­ka og Høne­foss skul­le kor­te ned reise­ti­den mel­lom Ringe­rike og Oslo, samt reise­ti­den til Ber­gen. Det var en del av heste­han­de­len for at davæ­ren­de sam­ferd­sels­mi­nis­ter Kjell Opseth skul­le få byg­ge ny vei hjem. Det­te ved­tok Stor­tin­get (hen­tet fra det­te doku­men­tet):

”Stor­tin­get ber Regje­rin­ga for­se­re arbei­det med inn­kor­ting av Ber­gens­ba­nen (Høne­foss – Oslo), med sik­te på opp­start i plan­pe­rioden 1994 – 97. Det leg­ges til grunn at pro­sjek­tet ikke skal for­tren­ge prio­ri­ter­te inves­te­rin­ger f eks på Øst­fold- eller Vest­fold­ba­nen, eller i inter­city-sam­men­heng. Pro­sjek­tet inn­ar­bei­des og vur­de­res nær­me­re i Norsk Jern­bane­plan 1994 – 97.”

Kjell Opseth fikk sin vei og Lær­dals­tun­ne­len ble byg­get. Folk som kan mer om slikt enn meg sier at det er et vei­pro­sjekt med neg­a­tiv sam­funns­nyt­te. Jo fle­re som bru­ker den, desto mer taper man. (Bare sagt munt­lig, har ingen doku­men­ta­sjon.) Men 20 år etter har man fort­satt ikke star­tet byg­gin­gen av Ringeriksbanen.

Dess­ver­re føy­er det seg inn i et klart møns­ter: Vei­er byg­ges. Jern­bane (og syk­kel­vei­er) er noe man snak­ker om og utset­ter. Jeg kom­men­ter­te nylig bl.a. Vest­fold­ba­nen. Siden den gang har Oslo­pak­ke 3 blitt ved­tatt. Poli­ti­ker­ne frem­stil­ler det som en sei­er for bl.a. kol­lek­tiv­trans­port. Men det er en sann­het med bety­de­li­ge modi­fi­ka­sjo­ner. Man får opp kol­lek­tiv­an­de­len i pro­sjek­tet ved å defi­ne­re en bety­de­lig del av motor­vei­ut­byg­ging som kol­lek­tiv­sat­sing. Men enda vik­ti­ge­re er det å mer­ke seg at vei­pro­sjek­te­ne kom­mer først i tid. Sat­sin­gen på kol­lek­tiv­trans­port er skjø­vet ut til en usik­ker til­væ­rel­se en gang i fremtiden.

Regje­rin­gen mar­ke­rer jubi­le­ums­da­gen med bl.a. ny sam­ferd­sels­mi­nis­ter, Marit Arn­stad. Avgå­en­de sam­ferd­sels­mi­nis­ter Magn­hild Mel­tveit Klep­pa sør­get også for å ved­tatt byg­ging av ny og dyr vei hjem som en avskjeds­gave til seg selv, et pro­sjekt som ble pres­set gjen­nom til tross for bety­de­li­ge fag­li­ge inn­ven­din­ger mot pro­sjek­tet. Kost­na­de­ne er bereg­net til å bli omtrent de sam­me som byg­ging av Ringeriksbanen.

Et av vei­pro­sjek­te­ne i Oslo­pak­ke 3 er vide­re utbyg­ging av E16 mel­lom Sand­vi­ka og Solli­høg­da. Mens jern­bane­ut­byg­ging som kun­ne ha redu­sert beho­vet for den­ne vei­en fei­rer 20 år i det poli­tis­ke død­van­net, skal man gans­ke snart gå i gang med å leg­ge til ret­te for økt biltrafikk.

De reel­le prio­ri­te­rin­ge­ne viser seg i det man gjør, ikke i det man sier. Gjen­nom hand­ling viser poli­ti­ke­re fra samt­li­ge par­ti­er at bil er prio­ri­tert mye høy­ere enn jern­bane, uan­sett hva de måt­te si.

Print Friendly, PDF & Email