Kreativ og uholdbar lovtolking fra politiet.

Syk­ler du slik?” spør fag­ko­or­di­na­tor Per Erik Ryn­ning i Midt­re Hålo­ga­land politi­dis­trikt i Har­stad Tiden­de. Han skal angi­ve­lig ha fore­tatt et dyp­dykk i reg­le­ne. Han må ha hatt dår­li­ge dyk­ker­bril­ler. En av hans påstan­der er denne:

En syk­list skal lig­ge så langt ute til høy­re i vei­ba­nen som mulig.”

Jeg lurer på hvor han har det fra. I tra­fikk­reg­le­ne § 5 nr 1 står det om kjø­re­tøy­ets plass i veibanen:

Så langt for­hol­de­ne til­la­ter det skal kjøre­tøy føres på høy­re side av vegen.”

Con­ti­nue read­ing Krea­tiv og uhold­bar lov­tol­king fra poli­ti­et.

Er det farlig å sykle?

Trå­syk­kel far­li­ge­re enn motor­syk­kel” skri­ver NRK Østa­fjells. Grunn­la­get for den­ne kon­klu­sjo­nen er at hit­til i år har 54 sky­lis­ter blitt behand­let ved traume­av­de­lin­gen ved Ulle­vål syke­hus, men det i sam­me tids­rom bare er behad­let 23 motor­syk­lis­ter. Det­te er alle per­soner som har blitt fløy­et inn med alvor­li­ge ska­der etter ulyk­ker. Tal­le­ne på skad­de var i føl­ge sam­me artik­kel 102 syk­lis­ter og 49 motor­syk­lis­ter i 2011.

Det med­fø­rer en viss risi­ko å syk­le. Ingen, i alle fall nes­ten ingen, benek­ter det. Men gir artik­ke­len et kor­rekt bil­de, eller er det bare unø­di­ge skremsler?

Con­ti­nue read­ing Er det far­lig å syk­le?