Er det farlig å sykle?

Trå­syk­kel far­li­ge­re enn motor­syk­kel” skri­ver NRK Østa­fjells. Grunn­la­get for den­ne kon­klu­sjo­nen er at hit­til i år har 54 sky­lis­ter blitt behand­let ved traume­av­de­lin­gen ved Ulle­vål syke­hus, men det i sam­me tids­rom bare er behad­let 23 motor­syk­lis­ter. Det­te er alle per­soner som har blitt fløy­et inn med alvor­li­ge ska­der etter ulyk­ker. Tal­le­ne på skad­de var i føl­ge sam­me artik­kel 102 syk­lis­ter og 49 motor­syk­lis­ter i 2011.

Det med­fø­rer en viss risi­ko å syk­le. Ingen, i alle fall nes­ten ingen, benek­ter det. Men gir artik­ke­len et kor­rekt bil­de, eller er det bare unø­di­ge skremsler?

I artik­ke­len angis føl­gen­de som en forklaring:

Det er blitt mer og mer popu­lært å syk­le og fle­re og fle­re som del­tar i syk­kel­ritt. Der­med er det også i enkel­te til­fel­ler høy has­tig­het på syk­kel hvor man sit­ter gans­ke ube­skyt­ta. Hvis ting går galt kan man ska­de seg til dels alvorlig.”

Fle­re del­tar i syk­kel­ritt. Hvor man­ge av de skad­de har del­tatt i syk­kel­ritt eller i tre­ning til syk­kel­ritt? Jeg har ingen tall og har hel­ler ikke gjort noe for­søk på å lete opp eksemp­ler. Men jeg hus­ker i alle fall å ha lest om fle­re sli­ke ulyk­ker hvor syklsi­ter har omkom­met eller blitt alvor­lig skadd under ritt og tre­ning til ritt så langt i år. Fal­ler man eller kol­li­de­rer man i has­tig­he­ter på 60–70–80–90 km/t, da er risi­ko­en for alvor­lig ska­de så abso­lutt til ste­de. Syk­ler man i felt spa­rer man ener­gi, med med­fø­rer også risi­ko for å bli dratt med om en annen fal­ler. Jeg vil hel­ler ikke bli over­ras­ket om økt popu­la­ri­tet gjør at det blir fle­re del­ta­ke­re hvis erfa­ring og ferdi­he­ter ikke står i for­hold til ambi­sjo­ner og overmot.

<edit> Jeg leg­ger inn den­ne twit­ter-kom­men­ta­ren fra Rei­dar Bor­ger­sen, bl.a. nor­ges­mes­ter i tempo­syk­ling 2012:

Skri­ver under på at start­num­mer på ryg­gen gjør noe med hvor­dan en gjør risikovurderinger.”

</edit>

Skal man få et bil­de av tra­fikksik­ker­het må dis­se tas ut. Skal man sam­men­lig­ne syk­lis­ter og motor­syk­lis­ter får man hol­de seg til ska­der i van­lig tra­fikk. Man kan ikke sam­men­lig­ne syk­lis­ter som ska­des i kon­kur­ran­se med motor­syk­lis­ter som ska­des i van­lig trafikk.

Når man skal se på risi­ko må man se på antall skad­de i for­hold til antall syk­lis­ter og motor­syk­lis­ter. Jeg har ikke fun­net tall som sier det­te direk­te. Men tall fra Trans­port­øko­no­misk insiti­tutt sier at det i 2005, som er de nyes­te tal­le­ne i den­ne sta­ti­stik­ken, var 0,011 drep­te syk­lis­ter pr mil­lion kjør­te kilo­me­ter mens det var 0,034 drep­te føre­re av let­te motor­syk­ler og 0,037 drep­te føre­re av tun­ge motor­syk­ler pr mil­lion kjør­te kilo­me­ter. Ut fra den­ne sta­ti­stik­ken er det tre gan­ger så høy risi­ko for å bli drept på motor­syk­kel som på syk­kel. Antal­let drep­te fot­gjen­ge­re pr mil­lion kilo­me­ter var 0,017, som til­si­er at det er mer risi­ka­belt å gå enn å syk­le. Tal­le­ne er fra 2005. Til tross for sterk økning i syk­kel­bruk har ulyk­kes­tal­le­ne for syk­lis­ter totalt sett gått ned i de sene­re åre­ne. Jo fle­re som syk­ler, desto fær­re ulyk­ker.

<edit>Mor­ten How Lode traff spi­ke­ren på hodet i den­ne twit­ter­mel­din­gen: “Syk­ling er far­li­ge­re enn å kjø­re motor­syk­kel på sam­me måte som bil­kjø­ring er far­li­ge­re enn base­hop­ping”.</edit>

Vi må ikke tab­lo­id­i­se­re og bare foku­se­re på det dra­ma­tis­ke. Inak­ti­vi­tet med­fø­rer en langt stør­re risi­ko. Nord­menn sit­ter seg syke. Man ser ofte at folk som beve­ger seg 30 min pr dag, f.eks. på syk­kel lever 2–3 år len­ger enn de som ikke beve­ger seg, og jeg antar at even­tu­elt økt ulyk­kes­ri­si­ko er med når man reg­ner leve­tid. Dess­uten blir man smar­te­re av å syk­le. Det er også noe å ta med når man skal vur­de­re om det er far­lig å sykle.

Ja, syk­ling med­fø­rer en viss risi­ko, akku­rat som enhver annen akti­vi­tet. Men inak­ti­vi­tet med­fø­rer mye høy­ere risi­ko enn nor­mal akti­vi­tet, alt­så når man hol­der seg unna eks­tre­me og sær­skilt risi­kab­le akti­vi­te­rer. Som syk­list må man bru­ke hodet, akkuat som man må i alle and­re situa­sjo­ner i livet. Og man gjør klokt i å beskyt­te hodet.

Sett i for­hold til antall kjør­te kilo­me­ter var det i 2005 tre gan­ger så far­lig å kjø­re motor­syk­kel som å syk­le om man ser på ulyk­kes­ri­si­ko­en iso­lert og ser bort fra helse­ge­vinst ved å sykle.

Uten mer detal­jer­te opp­lys­nin­ger om de ulyk­ker som NRK-opp­sla­get tar utgangs­punkt i, er det ikke mulig med noen mer pre­sis imøte­gå­el­se. Men jeg våger den påstand at om man bru­ker hodet, føl­ger de 8 syk­kel­vett­reg­le­ne, 20 råd for å trå trygt i byen og syk­ler defen­sivt er det trygt å syk­le, selv i en by som Oslo hvor til­rette­leg­gin­gen for syk­ling er alt for dårlig.

Print Friendly, PDF & Email