Er det farlig å sykle?

“Tråsykkel farligere enn motorsykkel” skriver NRK Østafjells. Grunnlaget for denne konklusjonen er at hittil i år har 54 skylister blitt behandlet ved traumeavdelingen ved Ullevål sykehus, men det i samme tidsrom bare er behadlet 23 motorsyklister. Dette er alle personer som har blitt fløyet inn med alvorlige skader etter ulykker. Tallene på skadde var i følge samme artikkel 102 syklister og 49 motorsyklister i 2011.

Det medfører en viss risiko å sykle. Ingen, i alle fall nesten ingen, benekter det. Men gir artikkelen et korrekt bilde, eller er det bare unødige skremsler?

I artikkelen angis følgende som en forklaring:

“Det er blitt mer og mer populært å sykle og flere og flere som deltar i sykkelritt. Dermed er det også i enkelte tilfeller høy hastighet på sykkel hvor man sitter ganske ubeskytta. Hvis ting går galt kan man skade seg til dels alvorlig.”

Flere deltar i sykkelritt. Hvor mange av de skadde har deltatt i sykkelritt eller i trening til sykkelritt? Jeg har ingen tall og har heller ikke gjort noe forsøk på å lete opp eksempler. Men jeg husker i alle fall å ha lest om flere slike ulykker hvor syklsiter har omkommet eller blitt alvorlig skadd under ritt og trening til ritt så langt i år. Faller man eller kolliderer man i hastigheter på 60-70–80-90 km/t, da er risikoen for alvorlig skade så absolutt til stede. Sykler man i felt sparer man energi, med medfører også risiko for å bli dratt med om en annen faller. Jeg vil heller ikke bli overrasket om økt popularitet gjør at det blir flere deltakere hvis erfaring og ferdiheter ikke står i forhold til ambisjoner og overmot.

<edit> Jeg legger inn denne twitter-kommentaren fra Reidar Borgersen, bl.a. norgesmester i temposykling 2012:

“Skriver under på at startnummer på ryggen gjør noe med hvordan en gjør risikovurderinger.”

</edit>

Skal man få et bilde av trafikksikkerhet må disse tas ut. Skal man sammenligne syklister og motorsyklister får man holde seg til skader i vanlig trafikk. Man kan ikke sammenligne syklister som skades i konkurranse med motorsyklister som skades i vanlig trafikk.

Når man skal se på risiko må man se på antall skadde i forhold til antall syklister og motorsyklister. Jeg har ikke funnet tall som sier dette direkte. Men tall fra Transportøkonomisk insititutt sier at det i 2005, som er de nyeste tallene i denne statistikken, var 0,011 drepte syklister pr million kjørte kilometer mens det var 0,034 drepte førere av lette motorsykler og 0,037 drepte førere av tunge motorsykler pr million kjørte kilometer. Ut fra denne statistikken er det tre ganger så høy risiko for å bli drept på motorsykkel som på sykkel. Antallet drepte fotgjengere pr million kilometer var 0,017, som tilsier at det er mer risikabelt å gå enn å sykle. Tallene er fra 2005. Til tross for sterk økning i sykkelbruk har ulykkestallene for syklister totalt sett gått ned i de senere årene. Jo flere som sykler, desto færre ulykker.

<edit>Morten How Lode traff spikeren på hodet i denne twittermeldingen: “Sykling er farligere enn å kjøre motorsykkel på samme måte som bilkjøring er farligere enn basehopping”.</edit>

Vi må ikke tabloidisere og bare fokusere på det dramatiske. Inaktivitet medfører en langt større risiko. Nordmenn sitter seg syke. Man ser ofte at folk som beveger seg 30 min pr dag, f.eks. på sykkel lever 2-3 år lenger enn de som ikke beveger seg, og jeg antar at eventuelt økt ulykkesrisiko er med når man regner levetid. Dessuten blir man smartere av å sykle. Det er også noe å ta med når man skal vurdere om det er farlig å sykle.

Ja, sykling medfører en viss risiko, akkurat som enhver annen aktivitet. Men inaktivitet medfører mye høyere risiko enn normal aktivitet, altså når man holder seg unna ekstreme og særskilt risikable aktiviterer. Som syklist må man bruke hodet, akkuat som man må i alle andre situasjoner i livet. Og man gjør klokt i å beskytte hodet.

Sett i forhold til antall kjørte kilometer var det i 2005 tre ganger så farlig å kjøre motorsykkel som å sykle om man ser på ulykkesrisikoen isolert og ser bort fra helsegevinst ved å sykle.

Uten mer detaljerte opplysninger om de ulykker som NRK-oppslaget tar utgangspunkt i, er det ikke mulig med noen mer presis imøtegåelse. Men jeg våger den påstand at om man bruker hodet, følger de 8 sykkelvettreglene, 20 råd for å trå trygt i byen og sykler defensivt er det trygt å sykle, selv i en by som Oslo hvor tilretteleggingen for sykling er alt for dårlig.