Kreativ og uholdbar lovtolking fra politiet.

Syk­ler du slik?” spør fag­ko­or­di­na­tor Per Erik Ryn­ning i Midt­re Hålo­ga­land politi­dis­trikt i Har­stad Tiden­de. Han skal angi­ve­lig ha fore­tatt et dyp­dykk i reg­le­ne. Han må ha hatt dår­li­ge dyk­ker­bril­ler. En av hans påstan­der er denne:

En syk­list skal lig­ge så langt ute til høy­re i vei­ba­nen som mulig.”

Jeg lurer på hvor han har det fra. I tra­fikk­reg­le­ne § 5 nr 1 står det om kjø­re­tøy­ets plass i veibanen:

Så langt for­hol­de­ne til­la­ter det skal kjøre­tøy føres på høy­re side av vegen.”

Det står ingen ting her om “så langt ute til høy­re i vei­ba­nen som mulig”. Det­te må være noe som Per Erik Ryn­ning har fun­net på selv. De fles­te syk­lis­ter syk­ler på høy­re side av vei­en. Men, og det er vik­tig: Som syk­list bør man ha en sik­ker­hets­mar­gin til høy­re for seg. Det kan være stein eller and­re hind­rin­ger man må svin­ge unna, det kan kom­me vind­kast (kan­skje påvir­ket av møten­de eller pas­se­ren­de biler), eller det kan være annet. Hvor bred den­ne bør være, avhen­ger av for­hol­de­ne. Er det fritt til høy­re plas­se­rer jeg meg van­lig­vis ca 1 m fra kan­ten. I Oslo har man dess­ver­re den uva­nen at syk­kel­felt lages for sma­le (de skal være 1,5 m, det er de sjel­den), hvil­ket vil si at jeg leg­ger med ytterst i sykkelfeltet.

Er høyre­si­den ikke fri, f.eks. for­di det er par­ker­te biler der, da må man len­ger ut i vei­en. Man bør i alle fall ha 1,5 m kla­ring til par­ker­te biler. I prak­sis betyr det at syk­kel­felt uten­for par­ke­rings­plas­ser er ubru­ke­li­ge. Man bør hel­ler leg­ge seg i kjøre­fel­tet og la syk­kel­fel­tet være noe av sikkerhetsmarginen.

Bilis­ten som skal for­bi skal ha til­strek­ke­lig kla­ring til syk­lis­ten. Den børe være 1,8 m. Det­te er ikke lov­fes­tet, men det føl­ger åpen­bart av veg­tra­fikk­lo­ven § 3 at man ikke kan dri­ve en slik snitt­kjø­ring som noen bilis­ter gjør når de skal for­bi en sykkel.

Der syk­kel­felt for­svin­ner for­di poli­ti­et (!) prio­ri­te­rer en eks­tra fil til biler som skal svin­ge frem­for trygg­het for syk­lis­ter, da sig­na­li­se­rer de med sin regu­le­ring at det ikke er plass til bil og syk­kel ved siden av hver­and­re. Der­for svin­ger jeg ut i kjøre­fel­tet og leg­ger meg midt i når syk­kel­fel­tet for­svin­ner, slik at bilis­te­ne ikke får noen mulig­het til å syk­le for­bi. Jeg demon­stre­rer for så vidt det et styk­ke ut i det­te klip­pet.

Jeg hol­der meg på høy­re side, men slett ikke så langt ute på kan­ten som mulig. Som syk­list er jeg kjø­ren­de og har krav på min plass i kjøre­ba­nen. Den plas­sen tar jeg og jeg gir ikke bilis­ter mulig­het til å pres­se seg for­bi når det egent­lig er plass.

Per Erik Ryn­ning fortsetter:

Er vei­skuld­ra bred nok, mel­lom kvit­stri­pa og grøf­ta, skal syk­lis­ten lig­ge på utsi­den av den hvi­te stri­pa. [min uth]”

Det­te er rent vrøvl fra fag­ko­or­di­na­to­ren. Hva slags kom­pe­tan­se kre­ves egent­lig for en slik stil­ling? Det bur­de være et minste­krav at man kan lese innen­at. I den tid­li­ge­re nevn­te tra­fikk­re­ge­len § 5 nr 1 står det:

Syk­kel eller annet kjøre­tøy som ikke er motor­vogn, kan kjø­res på vegens høy­re skul­der. [min uth]”

Det er vel­dig stor for­skjell på kan og skal. Bestem­mel­sen frem­står som et unn­tak bra fore­gå­en­de ledd, hvor det står:

Kjøre­tøy må hol­des godt innen­for kjørefeltet. ”

Alt­så: Hoved­re­ge­len er at kjøre­tøy, også syk­ler skal hol­des godt innen­for kjøre­fel­tet (ikke ytterst på kan­ten). I det lig­ger at de ikke har lov til å kjø­re på veg­skul­de­ren. For syk­ler og and­re kjøre­tøy som ikke er motor­vogn er det et unn­tak fra det­te. Som syk­lis­ter har vi lov til, men slett ingen plikt til å bru­ke vegskulderen.

Per Erik Ryn­ning fortsetter:

Syk­lis­te­ne har etter Vei­tra­fikk­lo­ven § 3 ikke lov til å syk­le fle­re i bred­den. De skal lig­ge på lin­je og til høy­re i veibanen.”

La oss star­te med å se hva som fak­tisk står i veg­tra­fikk­lo­ven § 3:

Enhver skal fer­des hen­syns­fullt og være akt­på­gi­ven­de og var­som så det ikke kan opp­stå fare eller vol­des ska­de og slik at annen tra­fikk ikke unø­dig blir hind­ret eller forstyrret.

Veg­fa­ren­de skal også vise hen­syn mot dem som bor eller opp­hol­der seg ved vegen. ”

Han må ha svært så far­get og/eller grum­se­te glass i dyk­ker­bril­le­ne når han etter sitt dyp­dykk mener å kun­ne lese ut av det­te at syk­lis­ter ikke har lov til å syk­le to i bred­den. Det er uli­ke opp­fat­nin­ger om det­te med å syk­le fle­re i bred­den. Men det som i alle fall er sik­kert at man ikke kan lese sva­ret på det spørs­må­let ut av veg­tra­fikk­lo­ven § 3, slik Per Erik Ryn­ning påstår. Det­te er diktning.

Der Per Erik Ryn­ning kan­skje er i nær­he­ten av noe, er når det gjel­der forbi­kjø­ring. Det står i tra­fikk­reg­le­ne § 12 nr 4:

4. Når noen vil kjø­re for­bi til venst­re, skal foran­kjø­ren­de hol­de så langt til høy­re som mulig, og ikke øke far­ten. Når kjøre­tøy­et beve­ger seg sak­te eller tar stor plass, og vegen er uover­sikt­lig eller har mot­gå­en­de tra­fikk, skal føre­ren om nød­ven­dig vike til høy­re og set­te ned far­ten eller stanse. ”

Men den­ne kan ikke leses iso­lert. Ingen har krav på at foran­kjø­ren­de skal spret­te til side og even­tu­elt stan­se hver gang det kom­mer en utål­mo­dig bilist som vil for­bi. Jeg ven­ter ikke at bile­ne som kjø­rer i sakte­gå­en­de kø skal svin­ge inn til høy­re og stan­se når jeg syk­ler for­bi dem. Og jeg flyt­ter meg ikke umid­del­bart inn til høy­re og even­tu­elt stan­ser hver gang det duk­ker opp en bil. Jeg slip­per dem selv­føl­ge­lig fram når mulig­he­ten er der. Men de får van­lig­vis ven­te til de enten får en mulig­het til å fore­ta en ordent­lig forbi­kjø­ring, eller til det duk­ker opp en buss­lom­me eller noe annet som gjør det lett å slip­pe for­bi en bil eller tre.

Den­ne rege­len er grei nok når man kjø­rer trak­tor eller en over­las­tet og under­mo­to­ri­sert laste­bil på svin­ge­te vei hvor det er man­ge kilo­me­ter til nes­te forbi­kjø­rings­mu­lig­het. Men det er bare tull å påstå at man må vike for en utål­mo­dig bilist som ikke kla­rer å lig­ge 30 sekun­der bak en syk­list som kan­skje syk­ler 30 km/t.

Før vi kom­mer til nr 4 i tra­fikk­reg­le­nes § 12, må vi også se på det som gjel­der for forbi­kjø­ring gene­relt. Det står i § 12 nr 2 og 3:

2. Før forbi­kjø­ring skal kjø­ren­de for­vis­se seg om at
a) vegen er fri for hin­der på til­strek­ke­lig lang strek­ning framover,
(…)
d) det åpen­bart lar seg gjø­re å kom­me inn i tra­fikk­strøm­men igjen uten å for­styr­re den.

3. Den som har kjørt for­bi til venst­re, skal svin­ge til høy­re igjen når forbi­kjø­rin­gen er avslut­tet uten å vol­de fare for eller hind­re eller unø­dig for­styr­re den forbikjørte. ”

Den som vil for­bi skal alt­så først for­vis­se seg om at vegen er fri for hin­der på til­strek­ke­lig lang strek­ning frem­over. En bilist skal ikke pres­se seg for­bi en syk­kel når det er møten­de tra­fikk eller annet som hind­rer en for­svar­lig forbikjøring.

Bilis­ten skal også, før han begyn­ner å kjø­re for­bi, for­vis­se seg om at det er åpen­bart at han kan kom­me inn i tra­fikk­strøm­men uten å for­styr­re, her­under uten å for­styr­re den syk­lis­ten som han kjø­rer forbi.

Og etter nr 3 skal bilis­ten etter forbi­kjø­rin­gen svin­ge inn i kjøre­fel­tet “uten å vol­de fare for eller hind­re eller unø­dig for­styr­re den forbi­kjør­te”. Man skal ikke kjø­re som f.eks. på den­ne videoen.

Hvis det ikke er mulig å kjø­re for­bi på en slik måte som tra­fikk­re­ge­len fore­skri­ver, da skal man gans­ke enkelt ikke kjø­re forbi.

Jeg er enig med Per Erik Ryn­ning i at alle par­ter i tra­fik­ken må ta hen­syn til hver­and­re. Og hel­dig­vis er det slik at de fles­te gjør det. Men det betyr ikke, slik  Per Erik Ryn­ning synes å tro, at syk­lis­te­ne må ta hen­syn til bile­ne slik at bilis­te­ne skal slip­pe å ta hen­syn til at det også er syk­lis­ter i veien.

Syk­lis­ter er kjø­ren­de. Vi har like mye rett til å bru­ke vei­en som bilis­te­ne har. Sta­dig fler syk­ler. Når til­rette­leg­gin­gen for syk­lis­ter er så dår­lig som den er i Nor­ge, da får bilis­te­ne leve med at det også er syk­lis­ter på vei­en og inn­ret­te seg etter det.

Det som vir­ke­lig er ille i den­ne saken er at en fag­ko­or­di­na­tor i poli­ti­et, hva nå det måt­te være, kan gå ut på den­ne måten og i prak­sis støt­te de bilis­ter som mener at syk­lis­ter bare har å pel­le seg ut av vei­en så snart det kom­mer en ego­ist som ikke kla­rer å beve­ge seg for egen maskin og der­for må frak­te sitt lege­me rundt en en stor, tung og for­uren­sen­de blikk­boks. Jeg håper Per Erik Ryn­nings over­ord­ne­de tar affæ­re. De bør gå offent­lig ut og kor­ri­ge­re det han har sagt, og han bør få klar beskjed om at han på veg­ne av poli­ti­et ikke kan si slikt. Men jeg har ikke noen tro på det. Syk­kel­fiendt­lig­he­ten synes å gå gans­ke langt opp i poli­ti­et.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email