Mannen var ute etter øl

Det er bare en uke til Tour de Fran­ce star­ter. Lør­dag 30. juni bra­ker det løs. Også i år har jeg pla­ner om å drik­ke meg rundt Frank­ri­ke. Skjønt jeg tyv­star­ter litt, både med å tes­te løy­pe­ne og med å leg­ge meg noen dager foran rytterne.

I år star­ter Tour de Fran­ce som kjent i Bel­gia. Bel­gia er ikke noe vin­land. Men det er ver­dens mest spen­nen­de øl-land. Først på den 6. etap­pen, som er den 7. om vi reg­ner med pro­lo­gen, kom­mer ryt­ter­ne inn i inter­es­san­te vin­om­rå­der. Det vil der­for bli nes­ten en uke med øl, før vi ende­lig kan få vin i glasset. 

En for­skjell mel­lom vin og øl er at vi for vin er mest opp­tatt av dis­trikt, mens vi for øl er langt mer opp­tatt av hvil­ket bryg­ge­ri som har bryg­get ølet. Begre­pet “ter­roir” synes å være gans­ke ukjent i øl-ver­den. Man dis­ku­te­rer ikke på hvil­ken åker byg­get er dyr­ket og hvor­dan det­te påvir­ker sma­ken. Dog dis­ku­te­rer kjen­ner­ne hvor hum­len i ølet kom­mer fra, men den kom­mer ikke nød­ven­dig­vis fra der ølet er bryg­get. Jeg reg­ner meg ikke blant kjen­ner­ne. Men det er mor­somt å lære om øl, akku­rat som det er mor­somt å lære om vin.

I prak­sis betyr det at det kan være vans­ke­li­ge­re å få tak i det ølet man vil ha enn i vin. Selv fra de sær­es­te vin­om­rå­de­ne er det som regel mulig å få tak i et eller annet, selv om man ikke kan vel­ge og vra­ke blant pro­du­sen­te­ne så len­ge man ikke er i det områ­det hvor vinen pro­du­se­res. Men får man ikke tak i øl fra det bryg­ge­ri­et så får man ikke tak i øl fra det bryg­ge­ri­et. At man fin­ner and­re bryg­ge­ri­er fra sam­me områ­det, hjel­per ikke så mye.

I fjor, da syk­lis­te­ne til­brak­te noen dager i Bre­tag­ne, ble jeg red­det av at jeg fant en bre­tonsk butikk i Paris, Che­mins de Bre­tag­ne. En hyg­ge­lig dame i butik­ken hjalp meg meg å fin­ne et godt utvalg av bre­tonsk cider og bre­tonsk øl som skul­le være repre­sen­ta­tivt og gi et inn­trykk av uli­ke stiler.

Jeg har vært gans­ke man­ge gan­ger i Bel­gia. Da drik­ker man selv­føl­ge­lig bel­gisk øl. Når jeg kom­mer fra Bel­gia eller flyr hjem via Brus­sel fyl­ler jeg også opp ølkvo­ten med godt, bel­gisk øl. Ellers gid­der jeg stort sett ikke kjø­pe øl i tax-free butik­ker. Utval­get på Gar­der­moen er f.eks. alt for kje­de­lig til at det er verdt å dra på et par kilo eks­tra. Men det er like­vel de mest kjen­te som dominerer.

Fransk øl er vans­ke­li­ge­re, selv om det bryg­ges mye øl i Nord-Frank­ri­ke. Man får uli­ke typer øl fra Kro­nen­boug, som er i Alsa­ce. Men stort sett stop­per det der. I Frank­ri­ke får man selv­sagt noe mer, men egent­lig ikke så vel­dig mye. Det er de mest kjen­te, så len­ge man ikke er i regio­nen. I super­mar­ke­de­ne er gjer­ne utval­get av bel­gisk øl stør­re enn utval­get av fransk øl.

Men det bryg­ges gans­ke mye øl i Nord-Frank­ri­ke. Jeg skal ikke pla­ge dere med his­to­ri­en nå — det skal jeg gjø­re sene­re. Men vi kan i alle fall si at gren­se­ne ikke all­tid har vært som i dag, og kul­tu­ren i grense­om­rå­de­ne er gjer­ne pre­get av at man er i nett­opp et grense­om­rå­de. I den flams­ke delen av Frank­ri­ke er kul­tu­ren kan­skje mer lik den man fin­ner i Flan­dern i Bel­gia enn i Syd-Frankrike.

Nylig åpnet det en ny øl- og vin­bu­tikk uten­for Montpel­li­er, V&B. Jeg gir gjer­ne litt gra­tis rekla­me til butik­ker jeg liker. De hev­der å ha 350 sor­ter øl og like man­ge sor­ter vin (den fin­nes bed­re vin­hand­le­re i områ­det, men jeg vet ikke om noen som er bed­re på øl). Selv­føl­ge­lig måt­te jeg dit. De har en stor del av æren for at jeg får gjort teo­re­tisk kunn­skap om til prak­tisk erfa­ring ved fak­tisk å kun­ne sma­ke på i alle fall en del av det­te ølet.

Resul­ta­tet ble “noen” flas­ker øl, og i alle fall en del av dem skal jeg sma­ke før og under øl-etap­pe­ne i årets Tour de Fran­ce. Men alle blir vel ikke druk­ket før syk­lis­te­ne har kom­met til vinen.

Den som grans­ker bil­de­ne vil se at jeg lot ølet kjø­re lag­tem­po, i den for­stand at det er de sam­me flas­ke­ne, men de skif­ter om hvem som lig­ger først i feltet.

Da er det bare å ven­te på at årets Tour de Fran­ce skal star­te. Skål!

[2012-TdF-xlinks]

[TdF-his­to­rie]

Print Friendly, PDF & Email