Er gateparkering viktigere enn fremkommelighet og trygghet for syklister?

Poli­tikk er å tref­fe valg. Man kan ikke si ja til alt. Å prio­ri­te­re betyr å si at noe er vik­ti­ge­re og der­for skal set­tes foran annet. Det betyr ikke å set­te alt på topp, slik alt for man­ge poli­ti­ke­re synes å tro når de “prio­ri­te­rer” noe.

I Oslo er vi vant til å høre at poli­ti­ke­re lover sat­sing på syk­kel. De har lovet det­te i 35 år. Tid­li­ge­re sam­ferd­sels­by­råd Peter N Myh­re var i 2005 frei­dig nok til å love at Oslo skul­le bli Nor­ges bes­te syk­kel­by, uten at det er mulig å se noe som tydet på at han aktet å gjen­nom­føre det. Nåvæ­ren­de byråds­le­der Sti­an Ber­ger Røs­land har også lovet mer sat­sing på syk­kel. Hoved­syk­kel­vei­net­tet skal stå fer­dig om 2–3 år, lovet han for to år siden. To år har gått, og jeg har sterk tvil om at noe hoved­syk­kel­vei­nett bli stå fer­dig om et år. Vi ser en bed­ring. Men det går lang­somt — alt for lang­somt.

Skal man kom­me noen vei i Oslo må poli­ti­ker­ne vise mot og vil­je til å ta tak i det som er hoved­pro­ble­met: Det mes­te av til­gjen­ge­lig are­al er i dag okku­pert av bilis­ter til par­ke­ring, men poli­ti­ker­nes vel­sig­nel­se. Det nyt­ter ikke å tro at det skal vokse fram nye area­ler som kan dis­po­ne­res til syk­kel­vei­er. Man må omdis­po­ne­re are­al, først og fremst area­ler som i dag bru­kes til par­ke­ring. Før poli­ti­ker­ne erkjen­ner det­te og er vil­li­ge til å gjen­nom­føre litt vans­ke­li­ge omprio­ri­te­rin­ger, kom­mer det ikke til å bli noen vesent­lig bed­rin­ger for syk­lis­ter i Oslo.

Når man lover alt til alle blir gjer­ne beslut­nings­ve­gring resul­ta­tet. Det tje­ner de som har for­del av sta­tus quo, i det­te til­fel­let bilis­te­ne. Men det å ikke tref­fe et valg er også et valg. De reel­le prio­ri­te­rin­ge­ne viser seg i det man gjør, ikke i det man sier. I prak­sis sier Oslos poli­ti­ke­re at gate­par­ke­ring er vik­ti­ge­re enn frem­kom­me­lig­het og trygg­het for syk­lis­ter. Folk som blir sub­si­di­ert med par­ke­rings­plass på offent­lig grunn er vik­ti­ge­re enn folk som syk­ler. Vi får leg­ge til at gate­par­ke­ring også hind­rer frem­kom­me­lig­het for kol­lek­tiv­trans­port, gjør vare­le­ve­ring vans­ke­li­ge­re og hind­rer frem­kom­me­lig­he­ten for bilis­ter som fak­tisk skal fra et sted til et annet. Men jeg har fokus på syk­lis­ter. Det er ikke syk­lis­ter som ska­per pro­ble­mer for frem­kom­me­lig­he­ten, det er alle de par­ker­te bile­ne.

Bil­det neden­for er fra en del av det som lik­som skal være hoved­syk­kel­rute fra Major­stu­en til sen­trum. Alle bile­ne er lov­lig par­kert, slik de er langs det mes­te av den­ne ruten. Det er ingen til­rette­leg­ging for syk­lis­ter. I det som er ment å skul­le være hoved­syk­kel­rute. Er det noen som er i tvil om poli­ti­ke­re, etats­di­rek­tø­rer og and­re som har ansva­ret for at det er som det er, mener at par­ke­rings­plas­ser er vik­ti­ge­re enn frem­kom­me­lig­het og trygg­het for syk­lis­ter?

Etats­di­rek­tø­ren i Bymiljø­eta­ten, Hans Edvard­sen, sier på Twit­ter at segre­ge­rings­tanke­gan­gen av tra­fikk i et tra­velt bymil­jø er ikke frem­tids­ret­tet. Det er en omskri­ving av at han mener det ikke bør leg­ges til ret­te for syk­kel, noe som gir grunn til alvor­lig bekym­ring. Det skal jeg kom­me til­ba­ke til en annen gang. Men det som i alle fall ikke er frem­tids­ret­tet er gate­par­ke­ring. Vi etats­di­rek­tø­ren utnyt­te plas­sen bed­re, da fjer­ner han par­ke­rings­plas­se­ne, ikke syk­kel­fel­te­ne.

Det er selv­føl­ge­lig ikke slik at man kan ryd­de gate­ne for par­ker­te biler fra en dag til den nes­te. Men man må set­te et mål, leg­ge en stra­te­gi og være vil­lig til å gjen­nom­føre det som er nød­ven­dig. Det­te er noen nød­ven­di­ge til­tak:

 • Det må inn­fø­res sone­par­ke­ring med beboer­par­ke­ring. De som får rett til slik par­ke­ring skal beta­le en reell leie for par­ke­ring, ikke bare en sym­bolsk, og der­med sterkt sub­si­di­ert sum.
 • Noen gater blin­kes ut som de førs­te som skal ryd­des. Det er åpen­bart at alle gater som er defi­nert som syk­kel­ru­ter, og sær­lig de som hev­des å være “hoved­syk­kel­vei” må ryd­des for par­ker­te biler.

Det­te bør kun­ne gjen­nom­fø­res gans­ke raskt, om det bare er poli­tisk vil­je. Så får vi aksep­te­re at det vil ta mer tid med en full­sten­dig opp­ryd­ding. Jeg har også mer­ket meg at det trengs noen juri­dis­ke avkla­rin­ger på det­te områ­det. Under års­møte i Syk­lis­te­nes lands­for­ening i Oslo 2012 sa lede­ren for sykk­lel­pro­sjek­tet (som nå dess­ver­re er flyt­tet til OL-pro­sjek­tet) Erik Øimoen at det kre­ves omre­gu­le­ring for å omgjø­re gate­par­ke­ring til syk­kel­felt, og at det tar 1,5 år å behand­le en slik sak. Jeg tror det er feil. Og jeg har mer­ket meg at byråd Filip Rygg i Ber­gen sa til Ber­gens­avi­sen 22. juni om pla­ne­ne for ny syk­kel­vei gjen­nom sen­trum at de bare bru­ker tra­fikk­are­al og at de der­for ikke tren­ger regu­le­ring. Det er bare å gå i gang, sier byråd Rygg i Ber­gen. Det er åpen­bart at en av dem tar feil, og jeg tror Ber­gen har rett den­ne gan­gen. Omre­gu­le­ring er ikke nød­ven­dig. Men en avkla­ring had­de vært greit. Jeg har et visst inn­trykk at at det også sit­ter noen juris­ter i Oslo som er mer opp­tatt av å fin­ne pro­ble­mer enn av å fin­ne løs­nin­ger, og at det å si nei til syk­kel­løs­nin­ger er det tryg­ges­te.

Man kan dis­ku­te­re hvor man­ge biler det bør være plass til i Oslo. Men det som ikke bør være gjen­stand for dis­ku­sjon er at par­ker­te biler skal bort fra gate­ne og under bak­ken. Kost­na­de­ne må beta­les av de som par­ke­rer. Når det byg­ges nye par­ke­rings­plas­ser i under­jor­dis­ke anlegg må man fjer­ne minst et like stort antall par­ke­rings­plas­ser på gaten.

Sen­trum innen­for ring 1 bør ryd­des helt for gate­par­ke­ring. Det­te bør også sten­ges for gjen­nom­kjø­ring. Det må være mulig å kom­me inn i byen med bil, ikke minst til vare­trans­port, han­di­cap­trans­port osv. Men sen­trum innen­for ring 1 må regu­le­res slik at den som har kjørt inn må ut igjen omtrent sam­me vei som han kom inn. De som skal til den and­re siden av byen får vel­ge ring 1 eller Fest­nings­tun­ne­len.

Poli­ti­ke­re som går inn for å fjer­ne gate­par­ke­ring må være for­be­redt på bråk. Bil­fol­ket kom­mer til å pro­te­ste­re høy­lydt. Vi vil garan­tert får høre man­ge som er vel­dig for til­rette­leg­ging for syk­kel, bare ikke akku­rat her hvor jeg par­ke­rer. NIMBY — Not In My Back Yard — gjel­der også her. Poli­ti­ker­ne må stål­set­te seg og være vil­li­ge til å ri stor­men av frem­for å søke en feig poli­tisk nød­havn i ikke-beslut­nin­ger.

En gang var det slik at røy­king var til­latt med mind­re det var mer­ket “Røy­king for­budt”. I dag er det ingen, eller i alle fall for­svin­nen­de få som vil til­ba­ke til det. Men fort­satt har vi den nok­så absur­de rege­len om at det er lov å par­ke­re alle ste­der hvor det ikke er skil­tet par­ke­rings­for­bud. Den­ne rege­len må snus. Det skal kun være lov å par­ke­re der det er mer­ket at det er til­latt. Da vil vi også slip­pe de til­fel­le­ne hvor bilis­ter par­ke­rer på de mer­ke­ligs­te ste­der for­di skil­tin­gen er ufull­sten­dig eller mang­ler mid­ler­ti­dig. Og vi slip­per skil­ter som bare under­stre­ker idio­ti­en i dagens reg­ler (og en del bilis­ters hen­syns­løse ego­is­me) når man fin­ner grunn til å set­te opp skilt som sier at det ikke er lov å par­ke­re på grønt­an­legg.

Rege­len må end­res på nasjo­nalt plan. Men lokalt kan det gjen­nom­fø­res ved at det inn­fø­res sone­par­ke­ring. Det bør Oslo gjø­re.

Røy­ker­ne og deres våpen­dra­ge­re i res­tau­rant­bran­sjen pro­te­ster­te vilt og høy­lydt mot inn­fø­ring av røyke­lo­ven i 1997 og inn­skjer­pin­gen i 2004. Det vil­le bety døden for deres bran­sje, fikk vi høre. Bilis­te­ne og deres alli­er­te i han­dels­stan­den rea­ge­rer på sam­me måte mot fjer­ning av par­ke­rings­plas­ser. Res­tau­ran­ter som had­de som for­ret­nings­idé å være røyke­rom fikk selv­sagt pro­ble­mer da det ikke len­ger var til­latt å røy­ke. De som ikke til­pas­ser seg end­re­de ram­me­vil­kår dør. Det er kapi­ta­lis­mens bru­ta­le lov. Butik­ker som er plas­sert i sen­trum og base­rer seg på at kun­der skal kom­me til døren med bil, vil dø. De vil dø uan­sett, det er bare spørs­mål om når. Virk­som­he­ten er ikke frem­tids­ret­tet. Slik er kapi­ta­lis­men. Men sam­let sett økte omset­nin­gen i res­tau­rant­bran­sjen etter at res­tau­rant­gjes­ter ende­lig kun­ne slip­pe å få mål­ti­det øde­lagt at and­res røyk. Til­sva­ren­de må vi reg­ne med at omset­nin­gen vil øke om sen­trum ryd­des for biler. Det er gåga­te­ne som er de mest attrak­ti­ve handle­om­rå­de­ne i sen­trum. Også det­te er et tema jeg har pla­ner om å kom­me til­ba­ke til en annen gang.

I dag er det ingen som vil til­ba­ke til de til­stan­der det var da folk røyk­te over alt. Vi rea­ge­rer med vem­mel­se og snur i døren om vi kom­mer inn i et røk­fylt rom. Etter noen få år med par­ke­rings­frie gater vil vi stil­le oss like ufor­stå­en­de til at vi kun­ne aksep­te­re at alt area­let var tatt i bruk til par­ke­ring. Man kan mene mye om Dag­finn Høy­brå­ten og det han sto for poli­tisk. Men det er nok man­ge med meg som i dag tak­ker ham for at han had­de poli­tisk mot til å gjen­nom­føre inn­skjer­pin­gen av røyke­lo­ven i 2004. De som måt­te ha poli­tisk mot til å ryd­de byen for par­ker­te biler vil om noen år bli tak­ket på sam­me måte.

Sta­ten må også gjø­re sitt. Det må bli slutt på den gans­ke så til­fel­di­ge sub­si­die­rin­gen gjen­nom skatte­reg­le­ne av bilis­ter som får par­ke­ring dek­ket av arbeids­gi­ver. I 2006 fikk Aften­pos­ten bereg­net at 120.000 per­soner har slik par­ke­ring i Oslo. Gans­ke man­ge par­ke­rings­plas­ser i par­ke­rings­an­legg er leid ut til bedrif­ter som stil­ler dis­se til dis­po­si­sjon for ansat­te. For­svin­ner skatte­for­de­len er det grunn til å tro at man­ge av dis­se fri­gjø­res og blir til­gjen­ge­lig for bebo­ere og besø­ken­de. Kan­skje kan avta­gen­de press også bidra til at pri­se­ne går noe ned.

Oslo­po­li­ti­ker­ne kan kas­te et blikk mot Paris. Der ved­tok man i 2001 å sat­se på syk­kel og kol­lek­tiv­trans­port. I 2010 var det byg­get 440 km syk­kel­vei, og det skal øke til 700 km innen 2014. Bil­tra­fik­ken var i løpet av åtte år redu­sert med 24%. Det er på et områ­de som er på stør­rel­se med Oslo innen­for Sto­re ring­vei, og hvor det bor 2,2 mill men­nes­ker. Er det plass i Paris er det plass i Oslo. Hoved­for­skjel­len mel­lom Paris og Oslo på det­te områ­det er at man i Paris også har vil­je til å gjen­nom­føre det man ved­tar. I Oslo hol­der poli­ti­ker­ne seg til prat og tom­me løf­ter.

Det er den sosia­lis­tis­ke bor­ger­mes­te­ren i Paris, Ber­trand Dela­noë, som har gått i bre­sjen for den­ne omleg­gin­gen av tra­fik­ken. Det bor­ger­li­ge byrå­det i Oslo bør mer­ke seg at han i 2008 ble gjen­valgt med god mar­gin. Det har ikke lyk­tes å mobi­li­se­re noen mot­stand mot den­ne sam­ferd­sels­po­li­tik­ken. 60% av de som defi­ne­rer seg selv som kon­ser­va­ti­ve er også godt for­nøyd med den poli­tik­ken som føres på det­te områ­det. Selv om man må reg­ne med bråk og risi­ke­rer tap av noen bilist­stem­mer, er vi nok på vei dit hvor det er flest stem­mer å tape på ikke å gjø­re noe.

Skal man være litt kynisk, og det kan man til­la­te seg å være, så er det i stor grad folk fra nabo­kom­mu­ne­ne som kjø­rer bil inn til Oslo. Jeg mener å ha sett at 3/4 av rei­se­ne innen Oslo skjer kol­lek­tiv, mens 3/4 av rei­se­ne fra nabo­kom­mu­ne­ne inn til Oslo skjer med bil. Jeg har ikke den­ne gan­gen tatt meg bry­et med å lete opp tal­le­ne, så ta dem med en kly­pe salt. Like­vel: Oslo­po­li­ti­ker­ne vil være tjent med at vi som bor i Oslo opp­le­ver at vi får en bed­re by å bo i. De som bor i nabo­kom­mu­ne­ne har ikke stem­me­rett i Oslo. Oslo­po­li­ti­ker­ne har ikke noe å tape på at det blir vans­ke­li­ge­re for dem å kjø­re inn til Oslo.

 

Print Friendly, PDF & Email
 • Til Olav Bil­bruk er nep­pe sub­si­di­ert, skul­le gjer­ne sett det regn­ska­pet.

 • Las­se

  For­tau er ikke bare for fot­gjen­ge­re. Det er til­latt å syk­le her også, men du er vel så fin og sær på det at du kan ikke syk­le i gang­fart? Du fli­ser avgår­de i kon­dom­drak­ten din på rødt lys?

 • Olav­Tor­vund

  Akku­rat. Det at man­ge fot­gjen­ge­re opp­fø­rer seg som sau­er gjør at gang- og syk­kel­vei ofte ikke er et bruk­bart alter­na­tiv. Og for­tau er for fot­gjen­ge­re. Det er alt for man­ge syk­lis­ter, og til­syne­la­ten­de enda fler bilis­ter, som ikke skjøn­ner at for­tau ikke er laget for syk­lis­ter.

 • Olav­Tor­vund

  Hva slags idiot er du? Er du så sær og fin på det at du ikke kan kjø­re bil i gang­fart? Sett farst­sper­re på bilen til 15–20 km/t, eller hold kjeft om hva slags fart syk­lis­ter hol­der. Vi som syk­ler f.eks. til jobb har ikke noe bed­re tid enn and­re. Vi vil også fram på en rask og effek­tiv måte. Få ban­ket det inn i det rust­ne blikk­bok­s­ho­det ditt.

 • Olav­Tor­vund

  Du skrev selv i en tid­li­ge­re kom­men­tar at man­ge opp­fø­rer seg som sau­er i tra­fik­ken. Det gjel­der ikke minst fot­gjen­ge­re i gang- og syk­kel­vei­er. Sli­ke vei­er er ikke laget for folk som skal raskt fram på syk­kel. Veg­di­rek­to­ra­tets anbe­fa­ling er at folk som syk­ler for­te­re enn ca 20 km/t, og det gjør svært man­ge trans­port­syk­lis­ter, bør bru­ke kjøre­fel­tet. Bare aksep­ter rea­li­te­te­ne. Syk­lis­ter har akku­rat like stor rett til å bru­ke vei­en som bilis­te­ne har, og det får bilis­te­ne bare inn­ret­te seg etter. Skal syk­lis­te­ne ut av kjøre­fel­tet må det lages ordent­li­ge syk­kel­vei­er hvor det ikke er fot­gjen­ge­re, og som er egnet til rask syk­ling.

  Jeg kan tra­fikk­reg­le­ne. Sann­syn­lig­vis bed­re enn de fles­te. Men jeg syk­ler ofte mot enveis­kjø­ring. Der bedri­ver jeg sivil uly­dig­het. Tra­fik­ken er regu­lert bare med tan­ke på bil­tra­fikk og regu­le­rin­gen er ofte idio­tisk for syk­lis­ter. I val­get mel­lom å syk­le trygt eller lov­lig vel­ger jeg å syk­le trygt. Det betyr f.eks. at jeg fore­trek­ker å syk­le mot enveis­kjø­ing i gater hvor det er liten eller ingen tra­fikk, frem­for å syk­le med kjøre­ret­nin­gen på en sterkt tra­fik­kert vei uten til­rettelg­ging for syk­lis­ter. I sivi­li­ser­te syk­kel­land gjel­der stort sett ikke enveis­kjø­ring for syk­lis­ter. Men Nor­ge, eller i alle fall Oslo, lider under et poli­ti som lar frykt og for­dom­mer gå foran kunn­skap.

 • sverre_b

  Du beskri­ver her utmer­ke­de grun­ner til at for­tau bør for­be­hol­des gåen­de og syk­li­er må være kjø­ren­de og der­med bru­ke vei­en. Så langt er jeg enig. Desver­re er det man­ge aggres­si­ve bilis­ter som pres­ser syk­lis­ter til å bru­ke for­tau med sin kjø­ring.

  Når det gjel­der tra­fi­kan­ter med musikk på øret er nok bilis­te­ne de ver­ste. Bile­ne er sterkt lyd­iso­ler­te og har gjer­ne en radio som fyl­ler kupe­en med dis­trak­sjon i det bilis­ten raser avgår­de i stor fart og null opp­merk­som­het.

 • Oyz

  Vel, i 2009 var det i Enland 1% syk­lis­ter og 84% bilis­ter (http://www.dft.gov.uk/statistics). Det vil si at en syk­list ska­per den­ne ulyk­ken over 4 gan­ger ofte­re enn en bilist!

 • rctc­pip

  > Mer en 1–3% syk­ler.

  Leser man Sintefs under­sø­kel­se fra 2011 så kan man reg­ne seg fram til at 3,7% syk­ler til jobb. Det reg­nes ut fra at 12% syk­ler hver dag og at 31% av dis­se rei­se­ne igjen er jobb­rei­ser.

  Stikk­prø­ve­ne ble gjort på fine dager i som­mer­halv­året. Hvor­dan det ser ut i vin­ter­halv­året vet man ikke, men man kan reg­ne med at det er bety­de­lig lave­re, sann­syn­lig­vis godt under 1%.

  Edit: Ja, der fant jeg noe om det i rap­por­ten. Av de som syk­ler så bruk­te 98% syk­ke­len om som­mer­en og bare 7% om vin­te­ren. Det var ikke spe­si­fi­sert på grup­pe dvs. jobb­syk­lis­ter kon­tra and­re type syk­lis­ter, men utfra det tal­let er det i alle fall nær­lig­gen­de å anta av at de som syk­ler til jobb på fine sommerdager(3,7%) vil minst 90% av dem igjen par­ke­re syk­ke­len for vin­te­ren.

  http://www.sintef.no/upload/Teknologi_samfunn/6060/Rapporter%202011/A20116_Sykkelunders%C3%B8kelse%202011%20Osloomr%C3%A5det.pdf

 • bjar­netv

  For­by syk­kel i urba­ne strøk. Syk­kel fører til ska­der og ulyk­ker og kos­ter der­med sam­fun­net mye. Vide­re er det man­gel på respekt for kol­le­ga­er når mid­del­ald­ren­de menn i midt­livs­kri­se kom­mer til kon­to­ret og stin­ker svet­te etter å ha for­søkt å vise hvor unge og spre­ke de er. Syk­kel er et gam­mel­dags frem­komst­mid­del uten frem­tid i en moder­ne ver­den.

 • Trond­heims­po­li­ti­ker­ne ved­tok nylig å fjer­ne svært lønn­som­me bil­par­ke­rings­plas­ser i sen­trum (Bispegt, ved kino­en) for å gi plass til syk­kel­felt. FrP fore­slo å opp­rett­hol­de bil­par­ke­rin­gen, og tap­te 10 stem­mer mot 1 i byg­nings­rå­det. Her har Oslo noe å lære.

 • Blir vel­dig lei av å høre du si igjen og igjen at bil­bruk sub­si­di­e­res. Vet du egent­lig hva det kos­ter med bil og hva avgif­ter en må beta­le.
  De par­ke­rings­plas­se­ne du snak­ker om er kjøpt og betalt MANGE gan­ger med alle avgif­te­ne en drar inn på bil.
  Kan­skje du hel­ler skal bru­ke tiden din på å hel­ler argu­men­te­re for å bru­ke alle bil­av­gif­te­ne på noe vei rela­tert. Da had­de vi nem­lig hatt fine vei­er og sik­kert pen­ger til syk­kel og gang­vei også. I til­legg had­de vi kun­net fjer­ne meste­par­ten av bom­pen­ge­ne.
  I dag bru­kes ca 1/4 del av vei­av­gif­te­ne på vei.
  Og det­te med syk­kel og gang­felt, syk­ler du i snitt over 15–20km/t (Racer syk­kel) skal du bru­ke vei­en. Men den­ne far­ten kla­rer du sjel­dent hol­de inne i byen med en MTB/hybrid syk­kel, og da skal du etter min mening bru­ke syk­kel og gang­felt (så len­ge det er plass der). Men syk­kel vei­ene har ofte omvei­er og de gid­der ikke syk­lis­te­ne ta, og syk­ler hel­ler midt i vei­en, selv om syk­kel­vei­en er ny asfal­tert og tom for and­re syke­lis­ter og folk. Slik er det hvert­fall her jeg bor.
  Jeg er selv syk­list og bil­ei­er, og jeg ser beho­vet for å opp­ly­se både bilis­ter og syk­lis­ter om reg­ler og folke­vett i tra­fik­ken.

 • Den som vel­ger å boset­te seg på lan­det må også ta med de ulem­pe­ne det
  med­fø­rer. At noen boset­ter seg et sted med dår­lig kol­lek­tiv­til­bud betyr
  selv­føl­ge­lig ikke at de skal ha noen sær­rett til å øde­leg­ge Oslo med
  bil­tra­fikk.”

  Det­te er den mest nai­ve kom­men­ta­ren jeg har sett på len­ge, tyde­lig at du bor midt i Oslo og ald­ri har hatt behov for bil.
  Så det du her sier ar at det er mitt ansvar at det ikke er kol­lek­tiv­trans­port. Og at jeg bør flyt­te.
  Se på Sve­ri­ge der har de sto­re par­ke­rings­plas­ser uten­for byene og GRATIS buss inn til byen vert 15min, her har en poli­ti­ke­re som tar ansvar. Her i lan­det prø­ver poli­ti­ke­re og gjø­re det så dyrt å kjø­re bil at en ikke har råd, men selv om de kla­rer det kom­mer ikke bus­sen. En må ha alter­na­ti­ver !!!!!!

 • @Arcon:disqus
  vil bare sjek­ke om du vet at Nor­ge er stør­re en Oslo.
  Jeg har ikke val­get mel­lom bil eller kol­lek­tiv, jeg kan kun vel­ge bil.
  Synes du det er det rik­tig at jeg skal beta­le mer for å kjø­re bli for­di poli­ti­ker­ne ikke kla­re å leg­ge til­ret­te for kol­lek­tiv­trans­port i Oslo? (eller her som jeg bor for den del)

 • Olav­Tor­vund

  Nor­ge vil spa­re 50 mrd pr år om folk syk­ler mer, eller 10.000 pr inn­byg­ger har Helse­di­rek­to­ra­tet bereg­net. Syk­kel løn­ner seg for sam­fun­net.

 • Olav­Tor­vund

  Det er vel illust­re­ren­de nok at du vil under­byg­ge det­te med hen­vis­ning til et doku­ment som ikke eksis­te­rer. Uan­sett: I de aller fles­te ulyk­ker som involve­rer syk­kel og bil har bilis­ten skyl­den, oftest for­di bilis­ten ikke over­hol­der sin vike­plikt. Det er bilis­ter som dre­per og ska­der and­re, ikke syk­lis­ter. I alle fall gjør bilis­ter det mye ofte­re enn syk­lis­ter.

 • Olav­Tor­vund

  Dine evner som synsk impo­ne­rer ikke, så du bør slut­te med å utta­le deg skrå­sik­kert om and­re.

 • Olav­Tor­vund

  Spørs­må­let er ikke hva det kos­ter deg å ha bil, men hva bilen kos­ter sam­fun­net. Oslo kom­mu­ne har ikke fått fem øre av det du beta­ler i avgif­ter til sta­ten. Vei­av­gif­ter fin­nes ikke. Legg også inn kost­na­der ved tra­fikk­skad­de, miljø­kost etc. Kan­skje også kost­na­der ved for pas­siv livs­stil?

  Du syk­ler åpen­bart ikke mye. Det er ingen pro­ble­mer å syk­le for­te­re enn 15–20 km/t i byen, i alle fall så len­ge man ikke hind­res av biler som lager kø. På en lande­veis­syk­kel syk­ler man uten sær­li­ge pro­ble­mer i 20–40 km/t. Bare glem det­te med syk­ling på for­tau og i “gang­felt”, hva du mener med det.

  Du har helt rett i at vi som syk­ler ikke liker å ta omvei­er. Bile­ne har motor. De kan sen­des ut på omvei­er for å slip­pe syk­lis­te­ne fram kor­tes­te vei.

 • Olav­Tor­vund

  Det­te er vel noe av det dum­mes­te til nå. Kom med fak­ta som sier noe om de ulyk­ke­ne du påstår syk­lis­te­ne fører til, eller hold kjeft. Det er uin­ter­es­sant å for­hol­de seg til opp­dik­te­de påstan­der.

 • Olav­Tor­vund

  Kjør til nær­mes­te sta­sjon eller busstopp. Hvis du job­ber i Oslo kan du set­te fra deg bilen langt uten­for sen­trum.

 • Olav­Tor­vund

  Da er det kan­skje å føl­ge opp med en sjekk på om Tom­my Rød vet at det inn­leg­get han kom­men­te­rer hand­ler om Oslo.

 • bjar­netv

  Olav Tor­vund er enda en arro­gant, poli­tisk kor­rekt fyr som skal red­de ver­den ved tvang og som stemp­ler de som ikke er eni­ge med ham som idio­ter.
  Du snak­ker mye om å fjer­ne f.eks par­ke­rings­plas­ser for å få plass til syk­kel. Hva med å fjer­ne for­tau? Er det nød­ven­dig med bre­de for­tau på beg­ge sider av gaten?
  Hva med en veg­av­gift for syk­lis­ter som kan finan­siere byg­ging og ved­li­ke­hold av syk­kel­fel­te­ne? Hva med syk­lis­ter som ikke hol­der tra­fikk­reg­le­ne eller ikke bru­ker syk­kel­fel­te­ne for­di de ikke pas­ser dem? Syk­lis­ter er jo tross alt så miljø­venn­li­ge at de er hevet over loven.

  Syk­lis­ter kan hol­de seg unna byen!

 • Olav­Tor­vund

  Når noen kom­mer med helt grunn­løse påstan­der om at syk­kel fører til ska­der, og med et kom­plett idio­tisk for­slag om å for­by syk­ling i urba­ne strøk, da er det all mulig grunn til å spør­re hva slags idiot som kan si noe slikt. Arro­gant, javel. Jeg kan nok bli litt arro­gant når det som ser­ve­res er for dumt. Poli­tisk kor­rekt? Det gir jeg i så fall f… i. Jeg mener det jeg mener og står for det jeg mener, uten å skje­le til hva som måt­te være “poli­tisk korr­ket”. Der­for prel­ler sli­ke karak­te­ris­tik­ker av. Det er sik­kert arro­gant det også.

  Er man noen­lun­de sak­lig, så ser man at par­ker­te biler tar mye plass. Som jeg skrev i inn­leg­get hind­rer de frem­kom­me­lig­het for kol­lek­tiv­trans­port, vare­trans­port og and­re bilis­ter, samt for syk­lis­ter. Men mitt fokus er syk­lis­ter. Å snak­ke om å fjer­ne for­tau er bare en videre­fø­ring av idio­ti­en.

  Syk­lis­ter bru­ker syk­kel­vei­er og syk­kel­felt der dis­se er bruk­ba­re. Det ser alle som fak­tisk syk­ler sli­ke ste­der. De som sier noe annet har gans­ke enkelt ikke pei­ling på hva de snak­ker om. Men man­ge gang- og syk­kel­vei­er er dår­li­ge og ueg­net for syk­ling, sær­lig hvis man vil syk­le litt raskt. Syk­lis­ter er kjø­ren­de og har full rett til å bru­ke kjøre­ba­nen. I man­ge situa­sjo­ner er det den bes­te løs­nin­gen, og da vel­ger man det.

  Hva med bilis­ter som ikke hol­der tra­fikk­reg­le­ne, som stop­per i syk­kel­felt (hvor det er all stans for­budt)?

  Skal man beve­ge seg ned på ditt nivå er vel sva­ret at alle bilis­ter kan hol­de seg unna byen. Men det vil­le vært et gans­ke menings­løst for­slag.

 • sverre_b

  Uten­for oslo (byen) er uten­for oslo fyl­kes­kom­mu­ne. Det enes­te kom­mune­po­li­ti­ker­ne og admi­ni­stra­sjo­nen kan gjø­re med par­ke­rings­si­tua­sjo­nen i akers­hus er å begren­se inn­ferd­sels­tra­fik­ken til bru­ker­ne i nabo­kom­mu­ne­ne skri­ker høyt nok at de vil ha inn­ferd­sels­par­ke­ring. Så len­ge oslo gir fritt lei­de for biler kom­mer ikke nabo­kom­mu­ne­ne til å fore­ta seg noe.

 • Du leser eller for­står vel­dig lite av det som sies her. Om Oslo kom­mu­ne får inn­tek­ter eller ikke fra alle avgif­te­ne som beta­les inn har vel lite med saken å gjø­re.
  Poen­get er det at had­de alle pen­ge­ne vi beta­ler for å ha bil blitt brukt på vei rela­ter­te ting had­de vi hatt mere en nok pen­ger til bra vei­er og syk­kel­vei­er.

  Du syk­ler åpen­bart ikke mye. Det er ingen pro­ble­mer å syk­le for­te­re enn
  15–20 km/t i byen, i alle fall så len­ge man ikke hind­res av biler som
  lager kø. På en lande­veis­syk­kel syk­ler man uten sær­li­ge pro­ble­mer i
  20–40 km/t. Bare glem det­te med syk­ling på for­tau og i “gang­felt”, hva
  du mener med det.”
  Igjen så leser du ikke/forstår ikke.
  Selv om du kla­rer å syk­le over 15–20km/t så vil ikke det­te si at du har en snitt fart på 15–20km/t
  Racer syk­kel skal syk­le på vegen, mtb/hybrid bør/skal syk­le på sykkel/gangveg.
  Når jeg syk­ler på min racer syk­kel så prø­ver jeg å være minst mulig til hin­der for and­re. Og er sykkel/gangveien ledig og i bra stand syk­ler jeg på den og det er den som regel da de fles­te and­re syk­ler i vei­en selv om sykkle­vei­en går paral­lelt.

  Det beta­les inn 3- 4 gan­ger mer i avgif­ter en hva det kos­ter sam­fun­net. Pro­ble­met er at dis­se avgif­te­ne blir brukt alle and­re plas­ser en på vei.

  Har hørt fle­re som har argu­men­tert på sam­me måte som deg når det gjel­der røking også, om hva det kos­ter sam­fun­net osv. Også der er det fle­re uvi­ten­de men­nes­ker som påstår at det kos­ter sam­fun­net uen­de­lig mye at noen røker. Men fak­ta er at for å dek­ke inn det sam­funns­øko­no­mis­ke så tren­ger vi en avgift på 7kr pr siga­rett pak­ke. Så den­ne belast­nin­gen på sam­fun­net er også betalt fle­re hund­re gan­ger i form av avgif­ter. Bare for å nev­ne det så røker ikke jeg.

  En annen ting er jo hvor­for skal stat/kommune byg­ge fle­re syk­kel vei­er når de som alle­re­de fin­nes ikke blir bruk.

  Jeg er enig i at ting bør gjø­res for å bed­re frem­kom­me­lig­he­ten for syk­lis­ter og gåen­de i byer, jeg bare synes det er fler her som har en litt for naiv og fana­tisk frem­stil­ling av pro­ble­met.
  Pro­ble­met med sli­ke saker og dine påstan­der er at du ikke kla­rer å se på hel­he­ten, men kun blir fana­tisk opp­tatt av en side av saken.
  Bilis­ter beta­ler vei­av­gift for å få kjø­re på vei­en, hva med en vei­av­gift for syk­kel som går til å byg­ge syk­kel­vei­er ? (måt­te bare set­te inn et pro­vo­se­ren­de for­slag 🙂
  Kan­skje også ha fler kon­trol­ler i byene som tar syk­lis­ter som bry­ter tra­fikk­reg­ler og bøte­leg­ge dis­se på lik lin­je med bil og motor­syk­kel.

 • Da er det kan­skje å føl­ge opp med en sjekk på om Olav Tor­vund vet at det fin­nes folk som bor uten­for men så job­ber i Oslo.

 • Olav­Tor­vund

  Det er nok rik­tig at om alle bil­re­la­ter­te avgif­ter had­de blitt brukt til vei, så had­de det blitt mer pen­ger til vei. Men det er alt for enkelt å tro at vei er den enes­te kost­na­den knyt­tet til bil­bruk. I gro­ve tall er sta­tens kost­na­der til vei + kost­na­der ved tra­fikk­ulyk­ker omtrent det sam­me som man tar inn i bil­re­la­ter­te avgif­ter (ca 50 mrd).

  Men i det regne­styk­ket mang­ler fyl­ke­nes og kom­mu­ne­nes kost­na­der til vei­byg­ging og ved­li­ke­hold, og de har ingen inn­tek­ter fra bil­av­gif­ter. And­re helse­kost­na­der enn de som gjel­der ulyk­ker er ikke med. Areal­kost­na­der er ikke med. Miljø­kost­na­der er ikke med. Vi er nok vel­dig langt over de 50 mrd som bil­av­gif­te­ne utgjør før vi begyn­ner å trek­ke inn litt vans­ke­li­ge­re kvan­ti­fi­ser­ba­re kost­na­der som sam­fun­net påfø­res ved for­sin­kel­ser som skyl­des at for man­ge vel­ger bil og der­med lager køer, osv.

  Bil­bruk kos­ter sam­fun­net mye mer enn det sam­fun­net får inn i bil­av­gif­ter.

 • Olav­Tor­vund

  Joda, og alt for man­ge av dem kjø­rer bil inn til Oslo. Den kjø­rin­gen inn til Oslo må begren­ses. Kjør til nær­mes­te kol­lek­tiv­knute­punkt.

 • En sis­te kom­men­tar her:
  “I gro­ve tall er sta­tens kost­na­der til vei + kost­na­der ved tra­fikk­ulyk­ker
  omtrent det sam­me som man tar inn i bil­re­la­ter­te avgif­ter (ca 50 mrd).”

  Men i dag er det vel ikke et enes­te vei­pro­sjekt som ikke blir finan­siert over bom­pen­ger, hvert­fall ikke byg­ging av ny vei. Og kost­na­der til vei er mye høy­ere en det bur­de vert pga mang­len­de ved­li­ke­hold over fle­re ti år. Det­te ser det ikke ut til at du har tatt hen­syn til i bud­sjet­tet ditt.
  En kan ikke trek­ke inn utgif­ter ved for­sin­kel­ser pga køer, da må en jo også trek­ke fra vis det er køer som for­år­sa­kes av syklister,traktor,moped osv det­te blir litt små­lig og use­riøst i en slik debatt.

  Men som sakt er jeg enig i at noe må gjø­res, det jeg rea­ger­te på er den ensi­di­ge frem­stil­lin­gen din. En kan ikke auto­ma­tisk leg­ge all skyld på en side. Uan­sett hvor mye du bren­ner for en sak er det ALLTID vik­tig at du stil­ler kri­tis­ke spørs­mål. Had­de vi hatt oppe­gå­en­de poli­ti­ke­re så had­de alle nye vei­er blitt byg­get med en vei­skul­der på min. 1,5m slik at en har plass til syk­lis­ter, mope­der og and­re sakte­gå­en­de kjøre­tøy. Igjen kan en bare se over gren­sen til Sve­ri­ge, det­te had­de og løyst pro­ble­met med å set­te opp midt­de­ler der det måt­te tren­ges i etter­tid da det nå had­de vert plass.

 • Olav­Tor­vund

  Bom­pen­ger er ikke inne i dis­se bud­sjet­te­ne, men kom­mer i til­legg. Mye kun­ne vært gjort anner­le­des. Men det er ikke noe argu­ment for at bilis­ter skal okku­pe­re sto­re deler av offent­lig are­al i Oslo til par­ke­ring og der­med hind­re annen tra­fikk. Og det var det det­te hand­let om.

 • P_Dalen

  Tom­my Rød: “Racer syk­kel skal syk­le på vegen, mtb/hybrid bør/skal syk­le på sykkel/gangveg.”
  Det er fasci­ne­ren­de hvor man­ge pri­va­te vari­an­ter som fin­nes av tra­fikk­reg­le­ne. Er det ikke bed­re om vi alle hol­der oss til det offi­si­el­le regel­ver­ket?

 • Etter­stad

  Så du mener det er gam­mel­dags å kom­me seg raskt og effek­tivt frem, uten å spy ut eksos? Der jeg bor går det både buss og T-bane, men skal jeg kom­me meg på jobb ras­kest mulig, er syk­kel det bes­te alter­na­ti­vet. Og som en bonus er jeg våken når jeg kom­mer på jobb!

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Hvis Oslo hadde prioritert som Vancouver og Stockholm, …()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Hvor er de trange gatene, Ola Elvestuen? @Oslovenstre @Byraadslederen()

 • Mag­nen

  Hva mener du? Det kos­ter meg 60 kro­ner å ta buss til å fra jobb i Oslo. Å kjø­re bil kos­ter meg kun litt ben­sin. Hvem er det som beta­ler sa du?

 • Olav­Tor­vund

  Har du fått bilen gra­tis? Beta­ler du ikke års­av­gift? Kjø­rer du uten for­sik­ring? Har du ald­ri hatt ser­vice eller repa­ra­sjo­ner på bilen? Å kjø­re bil kos­ter langt mer enn ben­si­nen.

 • Mag­nen

  Bilen har jeg aller­de (og vil ha) så års­av­gift og for­sik­ring må jeg uan­sett beta­le..

 • Olav­Tor­vund

  Man kan godt luk­ke øyne­ne for kost­na­der. Men kost­na­de­ne er der uan­sett-

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Tåkedotten Ola Elvestuen()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Hvordan kan Oslo bli en sykkelby?()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Svar til Guri Melby()

 • Pingback: Bilistpartiet Høyre står i veien for syklister og kollektivtransport | Olav Torvunds blogg()

 • Pingback: Høyre er fortsatt ikke et parti for syklister @OsloHoyre @Byraadslederen @nikolaiastrup | Olav Torvunds blogg()