Les vins du Tour de France 2012: Innledning

Så er det klart for årets sto­re syk­kel­be­gi­ven­het: Tour de Fran­ce.

Selv om vårt hoved­tema er vin, så blir det her, som i Giro d’I­ta­lia, øl de førs­te dage­ne. De tre førs­te etap­pe­ne går i ver­dens mest spen­nen­de øl-land: Bel­gia. Men det blir nok litt fransk øl også, før vi kom­mer inn i noen vin-dis­trik­ter. I løpet av de tre uke­ne touren varer skal vi inn­om noen områ­der som vi har besøkt før, men også noe nye og vel­dig inter­es­san­te områ­der.

Vi skal en tur inn­om Sveits, så da får vi se på noe av det gjøkur­lan­det kan by på  av vin.

Vi skal også inn­om noen nye områ­der i det syd-ves­li­ge Frank­ri­ke — i alle fall nye i den for­stand at vi ikke har vært inn­om dis­se i de åre­ne jeg har fulgt vinen til Tour de Fran­ce.

Man skal som kjent all­tid ser­ve­re et alko­hol­fritt alter­na­tiv. Også i vin­pro­du­se­ren­de land, land hvor vin har vært dag­lig­drikk, er det man­ge som ikke drik­ker alk­hol — langt fler enn vi her oppe i nord gjer­ne tror. Man ser­ve­rer selv­føl­ge­lig all­tid vann ved siden av vinen. Tørs­ten sluk­kes med vann, vin drik­ker man for sma­kens skyld. For den som vil ha et alter­na­tiv til vin fin­nes det hel­dig­vis drik­ke som er bed­re og langt mer spen­nen­de enn suk­ker­vann med kuns­tig smak og far­ge. Jeg har lært mye om vin av Toralf Bøl­gen på noen av hans kurs, vin­sma­kin­ger som han har ledet og gjen­nom hans bøker. Her er en len­ke til en sak på nrk.no hvor Toralf Bøl­gen pre­sen­te­rer alko­hol­frie drik­ker.

Rit­tet har ennå ikke star­tet. Så mens syk­lis­te­ne gjør de sis­te for­be­re­del­ser og sine sis­te foto­stunt, media jak­ter på inter­vju­ob­jek­ter, eks­per­te­ne spe­ku­le­rer i hvem som kan vin­ne og noen er ute etter øl, kan vi mim­re litt over fjor­årets Tour de Fran­ce med førs­te del av TV2s opp­sum­me­ring av høyde­punk­te­ne. Film er ikke mitt områ­de. Men jeg våger like­vel den påstand at Finn-Erik Rog­nan har gjort en vel­dig god jobb med klip­pin­gen her, ikke minst når det gjel­der for­hol­det mel­lom bil­der og musikk.

Det blir litt mer­ke­lig å føl­ge Tour de Fran­ce uten Thor Hus­hovd. Men sånn er det. Vi sat­ser på at det blir mer enn nok av spen­ning like­vel, og at Edvald Boa­sson Hagen på en god måte for­sva­rer de nors­ke far­ge­ne han skal syk­le med som nybakt nor­ges­mes­ter.

Vi kom­mer i år også til å ta med oss litt musikk, der vi måt­te fin­ne noe langs Touren. Vi skal fra Bel­gia til Paris, og da kan det pas­se å star­te med en bel­gi­er som gjor­de pari­ser av seg: Jaques Brel. Skjønt at han gjor­de pari­ser av seg er en sann­het med betyd­li­ge modi­fi­ka­sjo­ner. Han var omtrent kon­stant på tur­né inn­til han trakk seg til­ba­ke fra kon­sert­li­vet i 1966. Han til­brag­te sin sis­te tid i Poly­ne­sia, hvor han også er begra­vet. Jaques Brel var født i Schaar­beck nær Brus­sel. Hans fami­lie var av flamsk avstam­ming, men var franks­språk­lig. Så her hav­ner vi på en måte midt i den bel­gis­ke språk­stri­den. Da kan det vel pas­se å la hans sang om flam­len­der­ne, “Les Fla­mands”, frem­ført på fransk, være førs­te musikk­inn­slag. Jeg er ikke helt over­be­vist om at den san­gen bidro til å gjø­re ham popu­lær i Flan­dern.

Les vins du Tour de France 2012

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra and­re.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Syklistene_logoMeld deg inn i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om SLFs lokal­lag i Oslo. Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. SLF Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.
Print Friendly, PDF & Email