Les vins du Tour de France 2012: 1. etappe — Liège — Seraing

De førs­te ordi­næ­re etap­pen, 1. etap­pe går fra  Liè­ge til Sera­ing. Sera­ing lig­ger bare en mil syd-øst for Liè­ge, så vi hol­der oss i det sam­me områ­det. Men etap­pen går syd­over, før den ven­der og kom­mer nes­ten til­ba­ke til start. Det er en små­kupert etap­pe som avslut­tes med en bak­kespurt. Jeg mer­ker meg at Sky har sett ut det­te som en etap­pe for Edvald Boa­sson Hagen.

Nå får vi syk­le ut etter øl. Det førs­te bryg­ge­ri­et vi stop­per ved under dagens etap­pe er Achouf­fe. Bryg­ge­ri­et lig­ger i lands­byen Achouf­fe, som lig­ger ca 70 km gans­ke rett syd for Liège.For å brin­ge inn litt eks­tra for­vir­ring i den bel­gis­ke geo­gra­fi­en kan vi nev­ne at vi nå er i pro­vin­sen Lux­em­bourg, som gren­ser til lan­det Lux­em­bourg. Geo­gra­fisk er den bel­gis­ke pro­vin­sen stør­re enn lan­det, men det bor fle­re folk i landet.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2012: 1. etap­pe — Liè­ge — Sera­ing

Høyesteretts dom i Tripp-Trapp saken

Så har Høy­este­retts dom i Tripp-Trapp saken blitt lagt ut på nett, og det har vært mulig å lese den. Jeg har tid­li­ge­re omtalt saken, før Høy­este­retts dom fore­lå, her. Strids­spørs­må­let var om sto­len “Oli­ver” til høy­re på bil­det, kren­ket en even­tu­ell opp­havs­rett til sto­len “Tripp-Trapp”, til venstre.

Dom­men er enstem­mig og Stok­ke / Ops­vik fikk med­hold på alle de tre vik­ti­ge punktene:

  • Tripp-Trapp sto­len er et åndsverk.
  • Oli­ver er en krenke­slse av opp­havs­ret­ten til Tripp-Trapp.
  • Trumf bruk av utsag­net “Den­ne flot­te barne­sto­len vokser med bar­net ditt” kren­ket Stok­kes eme­rett til vare­mer­ket “Sto­len som vokser med bar­net”.

Con­ti­nue read­ing Høy­este­retts dom i Tripp-Trapp saken