Man får ikke patent på ord, Aftenposten

Tøft å ta patent på ord” skri­ver Aften­pos­ten 17.06.2012 (papir) og avslø­rer sin uvi­ten­het alle­re­de i over­skrif­ten. Ingen får patent på ord. Patent er for­be­holdt opp­fin­nel­ser av tek­nisk karak­ter. Det kan godt hen­de at Ekor­nes har hatt patent på noen av de tek­nis­ke løs­nin­ge­ne i Stress­less-sto­len. Men de vil ald­ri kun­ne få patent på ordet “Stress­less”. Der­imot kan de få vare­merke­be­skyt­tel­se, som er noe annet enn patent.

Con­ti­nue read­ing Man får ikke patent på ord, Aften­pos­ten

Sykkelstrekninger i Oslo. Mellom ringene (Skøyen-Bryn) — tur og lokalvei. Del 1 Skøyen — Blindern

Den­ne gang skal vi hol­de oss mel­lom ring 2 (Kirke­vei­rin­gen) og ring 3 (Sto­re ring­vei) så langt det lar seg gjø­re. Igjen har jeg valgt tur­vei og små­vei­er der det­te fin­nes. Det­te er vei­en man vel­ger hvis målet er å syk­le trygt og/eller ha en hyg­ge­lig syk­kel­tur. Den som først og fremst er opp­tatt av å kom­me fort fram bør vel­ge en annen rute. Skjønt det kan være noen snar­vei­er her som er kor­te­re og hvor man unn­går noen tra­fikk­lys, så kan­skje tar det ikke all­tid len­ger tid. Noen synes kan­skje også at det kan være verdt å bru­ke noen minut­ter eks­tra for å kun­ne syk­le bil­fritt eller med liten tra­fikk det mes­te av strekningen.

Jeg kan vans­ke­lig ten­ke meg at noen vil syk­le hele den­ne vei­en fra Skøy­en til Bryn. Men det bør være del­strek­nin­ger langs den­ne ruten som kan være verdt å bru­ke til rela­tivt lokal syk­ling. Det blir en del avstik­ke­re, så vi kom­mer ikke så vel­dig langt i hver del. Con­ti­nue read­ing Syk­kel­strek­nin­ger i Oslo. Mel­lom rin­ge­ne (Skøy­en-Bryn) — tur og lokalvei. Del 1 Skøy­en — Blin­dern

Toveis sykling i ellers enveisregulert gate

La oss ta det førs­te først: Det er ikke et spørs­mål om å syk­le mot enveis­kjø­ring. Når en gate er regu­lert slik at den ikke er enveis­kjørt for syk­lis­ter, da syk­ler man ikke mot enveis­kjø­ring. Da er det toveis syk­ling i ellers enveis­re­gu­lert gate. Jeg har selv syn­det her og skre­vet om “syk­ling mot enveis­kjø­ring” fle­re gan­ger. Men det skal ikke skje igjen. Unn­tatt når det fak­tisk er syk­ling mot enveis­kjø­ring i gater som er enveis­kjørt for alle. Dess­ver­re er det fort­satt slik i de fles­te enveis­re­gu­ler­te gater i Nor­ge. Jeg bedri­ver sivil uly­dig­het og syk­ler ofte mot enveis­kjø­ring i sli­ke gater. I val­get mel­lom sik­ker­het for meg som syk­list og å føl­ge reg­le­ne, gir sva­ret seg selv.

Nå kan vi lese at den røde løpe­ren skal rul­les ut i Trond­heim. De skal få røde syk­kel­felt i sen­trum med syk­ling i beg­ge ret­nin­ger, i gater som ellers er enveis­kjørt. Gra­tu­le­rer! De skal være fer­dig før syk­kel­kon­fe­ran­sen i Trond­heim i sep­tem­ber. Dit skal jeg, og da håper jeg det blir mulig å prø­ve dem. Og jeg håper de sør­ger for så nitid tra­fikk­over­vå­king at de kla­rer å hol­de par­ko­ma­ne bilis­ter borte fra syk­kel­fel­tet.  Con­ti­nue read­ing Toveis syk­ling i ellers enveis­re­gu­lert gate

Hold elfenbenstårnet rent og hvitt! Om meningsløse sidegjøremålsregler

Den dans­ke teg­ne­ren Storm‑P lar en av sine gub­ber si omtrent det­te i en av sine man­ge teg­nin­ger: “En aka­de­mi­ker, det er en som må lese seg til det and­re vet.” Han har unek­te­lig et poeng. I et prak­sis­nært fag som jus er det vik­tig at man som aka­de­mi­ker har nær­kon­takt med det prak­tis­ke retts­liv på uli­ke måter. Ret­ten kan ikke bare være noe vi leser om i lov­for­ar­bei­der, dom­mer og jur­disk lit­te­ra­tur. Vi må ha lært den å kjen­ne gjen­nom egne erfaringer.

Fra 1. august går jeg ut i perm­i­sjon fra UiO for å være advo­kat på hel­tid i Bing Hodne­land.

Som jeg har vært inne på før, ved­tok Det juri­dis­ke fakul­tet ved UiO i 2011 en lokal inn­skjer­ping av reg­le­ne for side­gjøre­mål som blant annet sier at man ikke kan være part­ner i et advo­kat­fir­ma ved siden av å være ansatt ved Det juri­dis­ke fakul­tet. I prak­sis betyr det at man ikke kan dri­ve noen form for virk­som­het annet gjen­nom enkeltmannsforetak.

Con­ti­nue read­ing Hold elfen­bens­tår­net rent og hvitt! Om menings­løse side­gjøre­måls­reg­ler

Lycra eller ikke lycra?

[En kom­men­tar som sto på trykk i Aften 13. juni 2012]

«Lycra for­plik­ter» skri­ver Kjer­sti Flug­stad Erik­sen og Hei­di Skar­nes i Aften 6. juni. I sam­me avis kan vi lese at lycra­syk­lis­te­ne lever farlig.

Når jeg leg­ger ut på en ski­tur ikler jeg meg ski­klær. Jeg opp­le­ver ikke på noen måte at det for­plik­ter meg til å hen­ge med de som tre­ner til Birken. Når jeg skal på syk­kel­tur tar jeg på syk­kel­klær. Jeg synes ikke at syk­kel­klær for­plik­ter noe mer enn ski­klær. Det er bare et spørs­mål om å kle seg hen­sikts­mes­sig i for­hold til den akti­vi­tet man bedri­ver. Men skal man bare en kort tur er det ikke bry­et verdt å skifte.

Con­ti­nue read­ing Lycra eller ikke lycra?

Oslo som sykkelby — bedre enn sitt rykte?

Oslo blir ald­ri nevnt når man trek­ker fram gode syk­kel­byer. I til­legg til de nor­dis­ke hoved­ste­der og Amster­dam, kom­mer gjer­ne stor­byer som Lon­don, Paris, New York og Tokyo foran Oslo på sli­ke lis­ter. Der dis­se byer vir­ke­lig skil­ler seg fra Oslo er ved at mens poli­ti­ke­re har snak­ket om syk­kel i 35 år, så har man and­re ste­der gått til hand­ling når man først har bestemt seg.

Det var først i 2001 at man i Paris bestem­te seg for å sat­se på syk­kel og styr­king av kol­lek­tiv­trans­port. Men da man først had­de bestemt seg gikk man til hand­ling slik at Paris i dag er en langt bed­re syk­kel­by enn Oslo, med mer enn 400 km syk­kel­vei og syk­kel­felt, noe som skal være byg­get ut til 700 km innen 2014. Det­te på et områ­de som i are­al omtrent til­sva­rer Oslo innen­for Sto­re ring­vei. Oslo sli­ter fort­satt med å få på plass et hoved­syk­kel­vei­nett på skar­ve 180 km.

Con­ti­nue read­ing Oslo som syk­kel­by — bed­re enn sitt ryk­te?

Tour de France-forberedelser for sofaslitere og turister.

Også i år har Johan Kag­ge­stad og Hans Petter Bakke­teig kom­met med sin Røff guide til Tour de Fran­ce, nå for årgang 2012. Nytt av året er at de også har med Michael Boogerd på laget, som kan for­tel­le om Tour de Fran­ce fra en (tid­li­ge­re) del­ta­gers perspektiv.

Før jeg går inn på inn­hol­det i boken er det fris­ten­de å si litt om eks­pert­kom­men­ta­to­rer. Noen tid­li­ge­re utøve­re er gode kom­men­ta­to­rer. Hol­der vi oss til Tour de Fran­ce er det nok å nev­ne Dag Otto Lau­rit­zen, selv om han ikke har den rol­len. Som TV-per­son­lig­het fyl­ler Dag Otto langt mer enn eks­pert­kom­men­ta­tor­rol­len. (Men jeg har hatt gle­den av å ha Dag Otto som per­son­lig eks­pert­kom­men­ta­tor under lag­tem­po­en i Montpel­li­er i 2009, og da lær­te jeg vir­ke­lig mye om lag­tem­po.) Kan­skje er det noe med syk­kel og TV. Vi har ikke hatt så man­ge nors­ke proff­syk­lis­ter. At to av dis­se, Dag Otto og Dag Erik Peder­sen, har frem­stått som sto­re TV-per­son­lig­he­ter er vel mer enn hva noen annen idrett kan vise til. (Kan­skje man må være syk­list og ha Dag som et av fornavnene?)

Con­ti­nue read­ing Tour de Fran­ce-for­be­re­del­ser for sofa­sli­te­re og turis­ter.

Sykkelstrekninger i Oslo. Frognerparken — Bogstad på turvei

Jeg veks­ler mel­lom å vel­ge trans­port­vei­er og tur­vei­er. Trans­port­vei­er er for de som skal fort og greit fram, typisk til og fra jobb. Tur­vei­er er for de som vil ta seg god tid og er mer opp­tatt av å hol­de seg unna tra­fik­ker­te vei­er enn av å kom­me for­test mulig fram. Oslo har en del fine tur­vei­er som gjø­re det mulig å kom­me nes­ten fra sen­trum og ut i mar­ka uten at vi må syk­le på tra­fi­ker­te vei­er. Det er sær­lig trans­port­strek­nin­ge­ne som mang­ler i Oslo.

Den vei­en vi skal syk­le i dag er langt fra den ras­kes­te og vi skal fra Frog­ner­par­ken til Bog­stad. Men det er en hyg­ge­lig vei og man er skjer­met mot bil­tra­fikk nes­ten hele vei­en. Det kan være en utford­ring å kom­me seg til Frog­ner­par­ken, men det får vi kom­me til­ba­ke til. Du kan fin­ne GPS-spor for turen her.

Når jeg er har valgt Frog­ner­par­ken som utgangs­punkt for den­ne turen, så er det for­di det er det nær­mes­te start­punk­tet for meg. Men det vik­tigs­te er egent­lig å kom­me seg til Radium­hos­pi­ta­let. Egent­lig er det der turen star­ter. Vi kan syk­le Sto­re ring­vei, og ta av fra den­ne. Man kan også kom­me inn­på fra Skøy­en, slik at det blir en for­bin­del­se mel­lom syk­kel­vei­en langs Frog­ner­stan­da og den­ne tur­vei­en. Mulig­he­te­ne er man­ge. Men jeg har valgt å star­te i Frognerparken.

Con­ti­nue read­ing Syk­kel­strek­nin­ger i Oslo. Frog­ner­par­ken — Bog­stad på tur­vei

Når bilbransjen støtter kampanjer for sykkelhjelm er det grunn til å være skeptisk

Jeg bru­ker nes­ten all­tid hjelm når jeg syk­ler. Det kom­mer jeg til å fort­set­te med. Men jeg er mot­stan­der av påbud om bruk av hjelm. Fle­re dør av ikke å syk­le (inak­ti­vi­tet) enn av ikke å bru­ke syk­kel­hjelm når de syk­ler. Noen kjø­rer kam­pan­jer mot bruk av hjelm, ut fra en slags tan­ke om at jeg ved å bru­ke hjelm skal skrem­me and­re fra å syk­le. De hører jeg ikke på. Til nå har jeg også vært skep­tisk til de som argu­men­te­rer mot kam­pan­jer for bruk av hjelm. Det­te må jeg ten­ke gjen­nom på nytt.

I Bil­bran­schen pra­tar cykel­hjälm men tiger om bil­hjälm skri­ver Erik Sand­blom bl.a. om hvor­dan bil­bran­sjen nå støt­ter kam­pan­jer for bruk av syk­kel­hjelm og for å gjø­re bruk av syk­kel­hjelm obli­ga­to­risk. Han over­skrift refe­re­rer til at det er kon­stru­ert en hjelm som et slags panne­bånd, som vil redu­se­re hode­ska­der i bil­ulyk­ker med 44%, men som bil­bran­sjen ikke øns­ker. Men jeg skal ikke kom­men­te­re det ytterligere.

Con­ti­nue read­ing Når bil­bran­sjen støt­ter kam­pan­jer for syk­kel­hjelm er det grunn til å være skep­tisk

Samferdselsprioriteringer

I dag åpnet stats­mi­nis­ter Jens Stol­ten­berg og sam­ferd­sels­mi­nis­ter Magn­hild Mel­tveit Klep­pa ny motor­vei mel­lom Lar­vik (Sky) og Lan­gan­gen. Det er alle­re­de motor­vei fra Oslo til Tøns­berg. Mel­lom Tøns­berg og Lar­vik er arbei­de­ne godt i gang, og noen strek­nin­ger er fer­di­ge. På inne­væ­ren­de års stats­bud­sjett er det satt av pen­ger til å star­te arbei­det med jern­bane mel­lom Lar­vik og Pors­grunn, et pro­sjekt som i føl­ge Jern­bane­ver­ket er bereg­net å være fer­dig i 2018.

I 1993 skul­le moder­ni­se­rin­gen av Vest­fold­ba­nen star­te. Men poli­ti­ker­ne fulg­te som van­lig ikke opp. I løpet av 17 år ble bare 17 km av jern­bane­strek­nin­gen mel­lom Dram­men og Tøns­berg moder­ni­sert. Det tar len­ger tid å rei­se Oslo — Tøns­berg med tog enn det tok i 1975. Mens man snart er sam­men­hen­gen­de 4‑felts motor­vei fra Oslo til Pors­grunn er det bare 23 km dob­belt­spor på Vest­fold­ba­nen.

Con­ti­nue read­ing Sam­ferd­sels­prio­ri­te­rin­ger