Offentlig eller ikke offentlig?

Gula­ting lag­manns­retts kjen­nel­se i saken om blog­ge­ren Eivind Berge har med­ført en del debatt. Det­te er et lite for­søk på klar­gjø­ring, uten pre­ten­sjo­ner om noen egent­lig ana­ly­se av alle de spørs­mål den­ne saken rei­ser. Eivind Ber­ge er til­talt etter strl § 140. Den­nes førs­te ledd lyder:

Den, som offent­lig opford­rer eller til­skyn­der til Iværkset­tel­sen af en straf­bar Hand­ling eller for­her­li­ger en saa­dan eller til­by­der at udføre eller bistaa ved Udfø­rel­sen af en saa­dan, eller som med­vir­ker til Opford­rin­gen, Til­skyn­del­sen, For­her­li­gel­sen eller Til­bu­det, straf­fes med Bøder eller med Hef­te eller Fæng­sel ind­til 8 Aar, dog i intet Til­fæl­de med høi­ere Fri­heds­straf end to Tredje­dele af den høi­es­te for Hand­lin­gen selv anvendelige.”

Saken rei­ser to hoved­spørs­mål, som beg­ge er vans­ke­li­ge. Det ene er om inn­hol­det i Evind Ber­ges ytrin­ger “opford­rer eller til­skyn­der til Iværkset­tel­sen af en straf­bar Hand­ling eller for­her­li­ger en saa­dan”. Det rei­ser vans­ke­li­ge spørs­mål om ytrings­fri­he­tens gren­ser, som jeg den­ne gan­gen lar lig­ge. Det annet er om even­tu­el­le opp­ford­rin­ger er frem­satt offent­lig.

Con­ti­nue read­ing Offent­lig eller ikke offent­lig?

Doping igjen

Nå star­ter McDo­nald og Coca Cola-leke­ne, tid­li­ge­re kjent som OL. Så langt er 11 fri­idretts­ut­øve­re ute­stengt for doping. Det var ni som ble kjent ons­dag. Det­te kom­mer i til­legg til den marok­kans­ke 1500-meter­lø­pe­ren Mariem Alaoui Selsou­li og den frans­ke hin­der­lø­pe­ren Nour-Eddi­ne Gezzar. Det er hel­ler ikke så len­ge siden tre rus­sis­ke fri­idretts­ut­øve­re ute­stengt for doping. Det er alt­så før det hele star­ter. Ingar Ler­heim mener at vi vil se nye doping­av­slø­rin­ger i OL og at vi vil se at nye tes­ter avslø­rer det som til nå ikke har blitt avslørt. Og innen jeg ble fer­dig så kom den gres­ke høyde­hop­pe­ren Dimi­tris Chon­drou­ko­kis også på lis­ten over doping­ta­te fri­idretts­ut­øver. Så der­med ble de 12 fore­lø­pig. Og det er før det hele har star­tet. <edit>Jeg ser av artik­ke­len Kristoff ref­ser norsk Tys­se-hjelp at jeg har glemt syk­lis­ten Denis Galimzianov over de som er tatt før OL.</edit>

Man­ge av de som del­tar i OL vil være tatt for doping tid­li­ge­re. 1500-meter­lø­pe­ren Mariem Alaoui Selsou­li har tid­li­ge­re vært ute­stengt for EPO-bruk og risi­ke­rer livs­va­rig ute­sten­gel­se. Ser man på sen­din­ger fra fri­idretts­stev­ner får man inn­trykk av at gans­ke man­ge har kom­met til­ba­ke etter å ha vært ute­stengt for doping.

Tour de Fran­ce er over, og kan­skje har vi en doping­sak. I til­legg til Frank Schlecks posi­ti­ve prø­ve ble den frans­ke syk­lis­ten Remy Di Gre­go­rio arres­tert(!) for doping under Tour de Fran­ce. Men om jeg har for­stått det rett, så er det­te en noe gam­mel sak som har vært etter­fors­ket en stund, og som ikke har noe direk­te å gjø­re med Tour de Fran­ce. Frank Shcleck tes­tet posi­tivt på et stoff som synes å være i en mel­lom­po­si­sjon. Det har ingen pre­sta­sjons­frem­men­de effekt, men kan bru­kes for å skju­le and­re stof­fer og for å redu­se­re vek­ten. Det fører ikke til auto­ma­tisk sus­pen­sjon og bl.a. Kolob­nev har tid­li­ge­re blitt fri­fun­net etter å ha tes­tet posi­tivt for det­te stof­fet. Om jeg har for­stått det rett kun­ne Frank Schleck etter reg­le­ne ha fort­satt touren. Også i doping­sa­ker er det mer eller mind­re kla­re, og mer eller mind­re alvor­li­ge saker. Det er vel for­di det er varie­ren­de alvor­lig­hets­grad at reak­sjo­ne­ne varie­rer fra seks måne­der til to års utsten­gel­se for fire doping­tat­te nors­ke utøve­re.

Con­ti­nue read­ing Doping igjen

Les vins du Tour de France 2012: 20. etappe — finale i Paris. Champagne comme toujours

Da er kam­pen om klatre­trøy­en avgjort. Det er bare mulig å hen­te 7 poeng på de etap­pe­ne som er igjen. Med en ledel­se på 11 poeng tren­ger Tho­mas Voeck­ler bare å kom­me til mål i Paris for å sik­re sei­e­ren i den del­kon­kur­ran­sen. Det er fort­satt mulig å hen­te 150 poeng på den grøn­ne trøy­en, så i teori­en har André Grei­pel fort­satt en mulig­het. Men da må han få 103 poeng mer enn Peter Sagan på de tre sis­te etap­pe­ne, så det er nok bare teori. Res­ten er vel også i prak­sis avgjort, men mind­re noen får tek­nis­ke pro­ble­mer eller dum­mer seg helt ut på tempoetappen.

For oss står bare fina­len igjen. Her står det om etappe­sei­er og vel­for­tjent fei­ring. Avslut­nin­gen i Paris er tra­di­sjon, og tra­di­sjo­ner betyr gjer­ne at det blir omtrent som året før, og som året før der igjen. Men når de hjem­li­ge tab­lo­i­der hver som­mer kan skri­ve om flåt­ten som angri­per, da må vi hver som­mer kun­ne skri­ve om champag­ne under avslut­nin­gen av Tour de Fran­ce. Dess­uten har jeg i fem år over­sett forsk­nings­re­sul­ta­ter som viser at champag­ne er bra for hjer­nen, og har litt å ta igjen.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2012: 20. etap­pe — fina­le i Paris. Champag­ne com­me tou­jours

Les vins du Tour de France 2012: 19. etappe. Tempo — Bonneval > Chartres

Le chou chou français (den frans­ke kjæle­deg­gen), som de frans­ke kom­men­ta­to­re­ne kal­ler Tho­mas Voeck­ler, vant nok en etap­pe og sik­ret seg igjen klatre­trøy­en. Fransk­men­ne­ne er selv­føl­ge­lig vel­dig godt for­nøyd med fem frans­ke etappe­sei­er. Skul­le Tho­mas Voeck­er gå hen og vin­ne klatre­trøy­en, da tar det helt av. I dag avgjø­res det. Det er mulig å sik­re seg 62 klatre­po­eng på dagens etap­pe, om jeg har reg­net rett. Etter den­ne etap­pen er det bare mulig å sik­re seg ytter­li­ge­re 7 klatre­po­eng. Tho­mas Voeck­ler har fle­re gan­ger vist at han er en skik­ke­lig figh­ter som ikke gir seg før han må når det er noe å kjem­pe for. Så det blir i alle fall ikke lett for Fred­rik Kesia­koff å vin­ne den­ne trøy­en tilbake.

Vi skal fram til 19. og nest sis­te etap­pe. Det er en tempo­etap­pe fra Bon­ne­val til Char­tres. I prak­sis er det her det hele skal avgjø­res, om det ikke alt er avgjort. Sis­te etap­pe er, for å si det med Jens Voigt, a high speed par­ty.

Vi har nå beve­get oss litt nord for områ­de­ne hvor det pro­du­se­res klas­si­fi­sert vin. Men vi til­la­ter oss en liten avstik­ker syd­over til Loire. Det er ikke så lagt. Ca 50 km mot syd-vest fin­ner vi Coteaux du Vendô­mois og omtrent like langt mot syd-øst fin­ner vi områ­de­ne Orlé­ans og Orlé­ans-Clé­ry. Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2012: 19. etap­pe. Tem­po — Bon­ne­val > Char­tres

Les vins du Tour de France 2012: 18. etappe — en rødvinsetappe

Så fikk vi det vi ikke treng­te: En posi­tiv doping­prø­ve. Det var ikke en rela­tivt ukjent ryt­ter fra et sted med tvil­som doping­kul­tur. Det var Frank Schleck. Man bør slut­te å bli overrasket.

Jeg er ingen eks­pert på doping. Men jeg kan ikke for­stå at vann­dri­ven­de mid­del er noe man kan ha nyt­te av når man skal syk­le en 217 km lang flat etap­pe på en varm dag. Jeg har mer­ket meg at det­te pre­pa­ra­tet er noe som ikke fører til auto­ma­tisk sus­pen­sjon, og at det var det­te Alex­andr Kolob­nev tes­tet på i 2011, men sene­re ble fri­kjent for. Så vi får se. Man begyn­ner å leng­te etter OL, slik at man får noen doping­sa­ker i and­re idret­ter. Men nok om doping i den­ne omgang.

Når det­te fer­dig­stil­les har ryt­ter­ne nett­opp unna­gjort sin hvile­dag og har fjel­le­ne foran seg. Så jeg vet i øye­blik­ket ikke om og even­tu­elt hvor­dan fjell­e­tap­pe­ne har ført til noen end­rin­ger. Vår etap­pe er den sis­te hvor and­re enn sprin­te­re kan ha en mulig­het for å vin­ne en etap­pe. Det kom­mer an på om et brudd for lov til å gå inn.

18. etap­pe er en små­kupert etap­pe som star­ter i Blag­nac like uten­for Tou­lou­se, og ender i Bri­ve-la-Gail­lar­de.

Den star­ter like uten­for Tou­lou­se og tar oss gjen­nom vinor­må­der som vil til nå ikke har besøkt. Nord-vest for Tou­lou­se er det tre vin­om­rå­der: Fron­ton, Laville­dieu og Saint-Sar­dos. De to førs­te lig­ger på øst­si­den av elven Garon­ne, den sis­te på vest­si­den. Vin­in­ter­es­ser­te vet at Garon­ne er en av elve­ne som ren­ner ut ved Bor­deaux.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2012: 18. etap­pe — en rødvins­etap­pe

Les vins du Tour de France 2012: 17. etappe. I dag må vi ty til magi for å finne vin

At en små­kupert og gans­ke kort eat­ppe før hvile­da­gen ble en etap­pe hvor et brudd med ryt­te­re som ikke er noen trus­ler mot sam­men­lag­tryt­ter­ne fikk gå, bør ikke være noen over­ras­kel­se. Peter Sagan har et solid grep på den grøn­ne trøy­en. Det er i prak­sis bare uhell som han hind­re ham i vin­ne den­ne. Når laget hans, Liqui­gas pri­mært kjø­rer for Vin­cen­zo Nibali har ikke de noen inter­es­se av å kjø­re. Mark Caven­dish har meldt seg ut av kam­pen om den grøn­ne trøy­en, og hans lag kjø­rer uan­sett for Brad­ley Wiggins. Da var det i prak­sis bare Lot­to og Orica Gree­ned­ge, med hen­holds­vis André Grei­pel og Matt­hew Goss, som kun­ne ha en seriøs inter­es­se av å kjø­re inn brud­det. Men de valg­te å spa­re kreftene.

I dag har ryt­ter­ne en meget vel­for­tjent hvile­dag før and­re akt av kam­pen om Pyre­ne­ene. Vi har kom­met til den sis­te av pyre­nee-etap­pe­ne. 17. etap­pe fra Bag­nè­res-de-Luchon til Pey­ra­gu­des er sis­te sjan­se for de klatre­ster­ke til å hen­te inn eller kut­te ned på for­sprang and­re har på dem.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2012: 17. etap­pe. I dag må vi ty til magi for å fin­ne vin

Les vins du Tour de France 2012. 16. etappe: Søt vin, harde fjell og varme bad

Det er litt frust­re­ren­de å være i utakt og få et hvile­dag­sopp­hold den dagen jeg had­de lyst til å for­tel­le at vi “i går” (som alt­så var lør­dag), sto omtrent i vin­mar­ken og så TdF pas­se­re. Jeg sto ved stikke­vei­en som går inn til Domain l’Hor­tus og Mas Bru­ge­rie, som jeg had­de med i min omta­le av den etap­pen.

Skal man gjø­re det helt rett bør man syk­le til en TdF-etap­pe. Vi valg­te kom­bi­na­sjo­nen bil og syk­kel. Det er drøyt 50 km fra oss til der vi så etap­pen, som er litt i over­kant for en syk­kel­tur. Men vi sat­te våre tre Brompton-syk­ler i bilen, par­ker­te noen kilo­me­ter fra dagens etap­pe og syk­let res­ten. Da vi så kao­set av biler med alle som had­de for­søkt å par­ke­re så nær­me som mulig, og som nå skul­le hjem, var det helt åpen­bart at vi had­de gjort et rik­tig valg. Det gir all­tid en god følel­se å syk­le for­bi kao­tis­ke bilkøer.

Det var flott å se Brad­ley Wiggins i gul trøye kjø­re inn de to leder­ne og kjø­re opp­trekk for Edvald Boa­sson Hagen, selv om det ikke gikk helt. Brad­ley Wiggins sa sene­re i et inter­vju på fransk TV (han snak­ker utmer­ket fransk) at det bare var rime­lig at han skul­le hjel­pe Edvald, som har gitt ham så mye hjelp i touren. Når Brad­ley Wiggins i gul trøye kjø­rer opp­trekk for en hjelpe­ryt­ter og Mark Caven­dish i ver­dens­mes­ter­trøye er vann­bæ­rer, da vit­ner det om god lag­ånd uten primadonnanykker.

På søn­da­gens etap­pe kan det ikke ha blitt kjørt spe­si­elt hardt når Mark Cavends­ih trek­ker fel­tet opp på den and­re av to første­ka­te­go­ri­stig­nin­ger. Det er nes­ten pin­lig for klat­rer­ne på de and­re lage­ne at de lar det går så sakte.

Jeg liker at syk­lis­te­ne fort­satt er gent­le­men og ikke utnyt­ter mulig­he­ten når deres kon­kur­ren­ter har uhell. Team Sky for­tje­ner stor hon­nør for å ven­te på Cadel Evans og res­ten av BMC-laget da Evans sto der med punk­tert hjul og ingen hjelp i nær­he­ten. Men Pier­re Rol­land må nok reg­ne med at ethvert for­søk på noe som helst fra hans side her­etter vil bli kon­tret umiddelbart.

Etter hvile­da­gen bærer det inn i fjel­le­ne igjen. 16. etap­pe går fra Pau til Bag­nè­res-de-Luchon. Her skal ryt­ter­ne over fire klas­sis­ke top­per: Col d’Au­bis­que, Col du Tour­malet, Col d’A­spin og Col de Pey­resour­de.

Pau er en av de byene som touren oftest er inn­om. Den lig­ger som en slags “base camp” for etap­per inn i Pyre­ne­ene. Når vi er inn­om de sam­me byene er det ikke til å unn­gå at vi også drik­ker de sam­men vine­ne. I alle fall når vi er i fjell­om­rå­der hvor vin­ut­val­get er begren­set. Men vine­ne her er verdt å ven­de til­ba­ke til.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2012. 16. etap­pe: Søt vin, har­de fjell og var­me bad

Les vins du Tour de France 2012: 15. etappe: Vin og avec

Det var vel ikke noen stor over­ras­kel­se at det ble kjørt gans­ke rolig i går. De to sto­re stig­nin­ge­ne kom for tid­lig til at de kun­ne bli avgjø­ren­de, det var en lang etap­pe og man­ge had­de nok behov for å hen­te seg inn etter en hard alpe­etap­pe. Et brudd fikk gå og ingen i hoved­fel­tet vil­le ta ansvar for å kjø­re dem inn. Men avslut­nin­gen ble morsom.

I dag er det en flat etap­pe som gans­ke sik­kert vil ende i en masse­spurt. Det kan nok  bli en duell mel­lom Peter Sagan og Mark Caven­dish.

Vi er frem­me ved 15. etap­pe. Etter den førs­te etap­pen i Pyre­ne­ene har man i år lagt inn flat “resti­tu­sjons­etap­pe”. Den er rela­tivt kort, 158,5 km, og uten sær­lig kre­ven­de stig­nin­ger. Kan­skje blir det kjørt fort, og kan­skje kan vi håpe på at det er en Edvald-etap­pe. Skjønt avslut­nin­gen er kan­skje litt for flat. For oss som er opp­tatt av godt drik­ke er det­te en spen­nen­de etap­pe. Her blir det både vin og en avec etter­på. Vi skal blant annet gjen­nom vin­om­rå­det Madi­ran og tvers gjen­nom Armag­nac.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2012: 15. etap­pe: Vin og avec

Krimsjef Geir Kristiansen i Fredrikstad, hittil verste politiuttalelse om syklister?

Poli­ti­et er en syk­kel­fiendt­lig etat. Det er dess­ver­re ikke uvan­lig at de feil­in­for­me­rer om ulyk­ker som involve­rer bilist og syk­list, slik at de fri­kjen­ner bilis­ten og leg­ger skyl­den på syk­lis­ten. Men krim­sjef Geir Kris­ti­an­sen i Fred­rik­stad har i Fred­rik­stad Blad kom­met med en av de ver­ste utta­lel­se­ne jeg til nå har sett.

Slik beskri­ves hen­del­sen i Fred­rik­stad Blad:

Det er drøye to uker siden at en mann­lig syk­list ble kjørt til syke­hus etter at han ble påkjørt på riks­vei 117 rett sør for avkjø­rin­gen til Lil­leng. Syk­lis­ten ble lig­gen­de for­latt i vei­ba­nen etter ulyk­ken.”

Bilis­ten meld­te seg sene­re, og had­de ikke mer­ket ulyk­ken. Det kan godt hen­de at det stem­mer, så jeg kri­ti­se­rer ham ikke for å ha kjørt vide­re der­som han fak­tisk ikke mer­ket at noe skjed­de. Det er noe usik­ker­het om selve hen­del­ses­for­lø­pet. Men det mest sann­syn­li­ge er det­te i føl­ge poli­ti­et, slik det er gjen­gitt i Fred­rik­stad Blad: Con­ti­nue read­ing Krim­sjef Geir Kris­ti­an­sen i Fred­rik­stad, hit­til ver­ste politi­ut­ta­lel­se om syk­lis­ter?

Les vins du Tour de France 2012: 14. etappe Limoux — Foix

Sky is the limit. I går fes­tet Sky gre­pet. Cadel Evans prøv­de, men tap­te. Pier­re Rol­land viser at sei­e­ren til Alpes d’Huez i fjor ikke var et blaff. Fransk­men­ne­ne jub­ler. Det er tre frans­ke etappe­sei­ere til nå. Tho­mas Voeck­ler fikk en dag i klatre­trøy­en. Han beholdt den ikke len­ge. Men det er førs­te fransk­mann i klatre­trøye siden Richard Viren­que, om man skal tro fransk TV. Svens­ke Fred­rik Kes­sia­koff tok til­ba­ke klatre­trøy­en, og kjem­per blant annet med dans­ken Chris Anker Søren­sen om den­ne. Når Thor Hus­hovd sli­ter i Polen og Edvald Boa­sson Hagen er låst i sin rol­le for å hjel­pe Brad­ley Wiggins i fjel­le­ne og Mark Caven­dish på fla­te­ne, er det moro å se svens­ker og dans­ker som hev­der seg helt i toppen.

Det er også moro å se at så man­ge unge ryt­te­re gjør det godt. Tejay van Gar­de­ren og Thi­baut Pinot, som lig­ger på de to førs­te plas­se­ne i kam­pen om ung­doms­trøy­en, har vist at de kan spi­se kirse­bær med de sto­re. Peter Sagan og Edvald Boa­sson Hagen er også unge. Pier­re Roland er fort­satt gans­ke ung. Det sam­me er Andy Schleck, som er ska­det og der­for ikke er med i år. Vi kom­mer til å se mye til dis­se i man­ge år fremover.

Ryt­ter­ne skal ut av alpe­ne. Vi er alle­re­de på vei inn i Pyre­ne­ene.  14. etap­pe går fra Limoux — Foix

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2012: 14. etap­pe Limoux — Foix