Les vins du Tour de France 2012: 3. etappe: Orchies — Boulogne-sur-Mer

3. etap­pe går fra  Orchies til Bou­log­ne-sur-Mer. Under pre­sen­ta­sjo­nen av årets Tour sa Thor Hus­hovd at det­te er en etap­pe han har sett seg ut og vil vin­ne. Nå får han ikke den mulig­he­ten. Orchies har uan­sett ikke vært noen lykke­by form ham. For det var her han falt under årets utga­ve av Paris — Rou­baix. Men kan­skje det er en etap­pe som kan pas­se for Edvald Boa­sson Hagen? Sky mener i alle fall at det­te er en etap­pe for Edvald, og det er vel ingen grunn til å oppo­ne­re mot det? I alle fall vis­te Edvald på pro­lo­gen at for­men fort­satt er på topp.

Se Michelin for turist­in­for­ma­sjon om Bou­log­ne-sur-Mer.

Vi har nå for­latt Bel­gia og har kom­met inn i Frank­ri­ke. Som alle­re­de anty­det inn­led­nings­vis, så er vi her i områ­det for Paris — Roou­baix. Start­byen Orchies lig­ger omtrent midt­veis mel­lom Aren­berg og Rou­baix. Vi har vært i den frans­ke delen av Bel­gia, og nå har vi kom­met inn i den flams­ke delen av Frank­ri­ke. De snak­ker selv­føl­ge­lig fransk — Frank­ri­ke har ingen tra­di­sjon å være stolt av når det gjel­der å ta vare på mino­ri­tets­språk. Men arki­tek­tu­ren og mye av kul­tu­ren er flamsk. Og det frans­ke er ikke nød­ven­dig­vis så gammelt.

Dagens gren­ser har ikke vært der evig. Områ­det (unn­tatt områ­det nær­mest kys­ten), sam­men med dagens Bel­gia og Neder­land ble lagt under den spans­ke kon­gen Filip 2 etter delin­gen av det Habs­burgs­ke riket i 1556. Syv neder­lands­ke pro­vin­ser rev seg løs fra Spa­nia etter en uav­hen­gig­hets­krig, og  ble til dag­nes Neder­land. Dagens Bel­gia og det mes­te av det frans­ke områ­det vi nå er inne i, for­ble på spans­ke hen­der. Det mes­te av områ­de hvor dagens etap­pe går, ble erob­ret av Frank­ri­ke under Lud­vik 14. i 1659–1667. Bel­gia og Neder­land ble okku­pert og annek­tert under Napo­le­on, men ble selv­sten­dig konge­døm­me etter Napo­le­ons neder­lag. Om jeg har for­stått det rett er det gren­se­ne fra 1660-tal­let som gjel­der i dag. Og som vi tid­li­ge­re var inn­om, så ble Bel­gia selv­sten­dig i 1830.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2012: 3. etap­pe: Orchies — Bou­log­ne-sur-Mer