Les vins du Tour de France 2012. 5. etappe: Rouen — Saint-Quentin

Så ble det 1–0 til Mark Caven­dish i sprint­du­el­len med Peter Sagan. Mark Caven­dish impo­ne­rer vir­ke­lig. Han har for­lengst vist at han kan vin­ne uten at et høy­has­tig­hets­tog til å trek­ke ham opp. I går kom han gans­ke langt bak­fra, fikk ikke noen spe­si­ell hjelp fra laget, men timet per­fekt og var akku­rat den nød­ven­di­ge mete­ren foran i mål.

I dag er det mer kupert og mot­bak­ke mot mål. Så det blir ikke en ny sprin­t­et­ap­pe. Edvald Boa­sson Hagen bør få en ny sjan­se her. Han har hatt for vane å slå fryk­te­lig til­ba­ke når han har blitt slått. Kan­skje skjer det i dag?

Men vi skal fram til 5. etap­pe som går fra Rou­en til Saint-Quen­tin.

Se Michelin for turist­in­for­ma­sjon om Rou­en og Saint-Quen­tin.

Vi er fort­satt i øl-dis­trik­ter. Vi star­ter like øst for Rou­en, litt nord for dagens etap­pe, i byen La Chapel­le Saint-Ouen. Bryg­ge­ri­et Fer­me-bras­se­rie La Chapel­le bryg­ger i føl­ge deres nett­si­der øl med nav­net North­mæn i tra­di­sjon etter vikin­ge­ne. Jeg må inn­røm­me at jeg ikke helt vet hva som skal være spe­si­elt med deres viking­øl, men man blir nys­gjer­rig på slikt uan­sett. I føl­ge bryg­ge­ri­ets nett­si­der var det vikin­ge­ne som brak­te med seg kuns­ten å bryg­ge øl på bygg til det­te områ­det. Men i så fall er vel alt øl her­fra i tra­di­sjon etter vikingene.

De fles­te øl som er lis­tet på deres nett­si­der er i utgangs­pun­tet de sam­me type­ne som man fin­ner hos and­re bryg­ge­ri­er. Fer­me-bras­se­rie La Chapel­le pro­du­se­rer også to typer cer­vois, som i alle fall her betyr en øltype laget uten hum­le. Cer­vois Rol­lon er smak­satt med røss­lyng og etter­gjæ­ret med hon­ning. Cer­vois Ygg­dra­sil er smak­satt med ask. Jeg må inn­røm­me at jeg ikke har tenkt på at ask skal ha noen vel­dig karak­te­ris­tisk smak, og jeg tror hel­ler ikke noe sær­lig på askav­ko­kets helse­brin­gen­de virk­ning. Men det er slikt som jeg får lyst til å sma­ke, om anled­nin­gen skul­le by seg.

En liten avspo­ren­de kom­men­tar til nav­net Northmæn med æ. Fransk­menn er gla­de i å bru­ke bok­sta­ve­ne ø og æ når de skal under­stre­ke noe nor­disk, gjer­ne med litt viking­til­knyt­ning. I butik­ken fin­ner vi f.eks. ofte røke­laks fra Nør­ge og man kan kjø­pe et melke­pro­dukt (jeg er ikke helt sik­ker på hva det er) som heter Fjørd. Det til nå mest komis­ke utsla­get av det­te som jeg har sett, er den­ne scoo­te­ren, hvor eie­ren åpen­bart øns­ket og under­stre­ke det monst­rø­se i mons­te­ret ved å skri­ve Møns­ter.

Fer­me-bras­se­rie La Chapel­le er også arran­gør av en årlig viking­fest, om jeg har for­stått det rett. Men årets fest var 16. juni, så de som vil prø­ve seg som vikin­ger på fransk vis må nok ven­te til nes­te år. Jeg vet ikke helt hvor­dan den­ne fes­ten (ut)arter seg. Vikin­ger som drik­ker alt for mye, spi­ser flue­sopp, går ber­serk og stik­ker av med deres kvin­ner og kirke­sølv? Her er et annet viking­inn­slag fra TV2s TdF-sen­din­ger 2011, laget av Finn Erik Rog­nan og John Kaa­re Hovers­holm:

Et bryg­ge­ri med lan­ge tra­di­sjo­ner er Bras­se­rie de Clerck, som lig­ger i Péron­ne, litt øst og litt mind­re nord for Saint-Quen­tin. De skri­ver sin his­to­rie til­ba­ke til 1774. Men jeg vet ikke mer om det­te bryg­ge­ri­et enn det som står på deres netts­si­der. De har en serie øl som de kal­ler Pot Famand, og som i føl­ge dem selv er bryg­get etter flams­ke hånd­verks­tra­di­sjo­ner. De har også en del and­re ølty­per.

Jeg er nep­pe den enes­te som har for­bun­det nav­net San Quen­tin, med spansk skrive­måte, med et feng­sel i Cali­for­nia gjort kjent av John­ny Cash, ikke med en by i Fran­ri­ke. Så vi tar en liten avstik­ker over dam­men, og lar John­ny Cash syn­ge om San Quen­tin, live at San Quentin.

Omtrent midt­veis går etap­pen ikke så vel­dig langt nord for det som Ryanair kal­ler Paris, nem­lig Beau­vais. Men som de fles­te som har reist med Ryanair har opp­da­get: Ryanairs geo­grafi­kunn­ska­per er meget dår­li­ge. Beau­vais er ca 90 km nord for Paris, og det er omtrent som når Ryanair kal­ler San­de­fjord for Oslo (skjønt på ryanairsk har vel Oslo flyt­tet seg til Ryg­ge nå).

Vi tar med en kom­po­nist til fra den fransk-flams­ke sko­len: Johan­nes Ockeg­hem, som anta­ge­lig var født i den pro­vin­sen Hainaut i Bel­gia, hvor det var mål­gang på and­re etap­pe, en gang mel­lom 1410 og 1430. Opp­lys­nin­ge­ne her er usik­re. Når vi vel­ger å føl­ge reise­ru­ten i Tour de Fran­ce frem­for musikk­his­to­ri­en, blir det litt surr i kro­no­lo­gi­en. Johan­nes Ock­ghem reg­nes som den frems­te kom­po­nis­ten i peri­oden mel­lom Guilla­me Machaut og Josquin dez Pres. Men vi har ennå ikke vært inn­om noen av dem, så det er opp­lys­nin­ger som bare er til en viss hjelp for den som i alle fall kan litt fra før om musikk fra den­ne peri­oden. Vi tar med Kyrie fra Johan­nes Ock­ghems Mis­sa Pro­la­tionum, her frem­ført av The Hilli­ard Ensem­ble. Det er and­re gang vi møter The Hilli­ard Ensem­ble, men uten Jan Gar­barek den­ne gan­gen. Det er en video for ner­der, i og med at bil­de­ne bare er note­ne til det som synges.

Les vins du Tour de France 2012

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email