Les vins du Tour de France 2012: 6. etappe: Årets champagne-etappe

Så ble det bare nes­ten for Edvald i går også. 3. plass søn­dag, 2. plass i går. Det er van­vit­tig bra. Men syk­kel er en sport hvor 2. og 3. plas­ser betyr lite eller ingen ting. Det er bare vin­ne­ren som blir husket.

Edvald tap­te nok også på den sis­te vel­ten, selv om den ikke hind­ret ham direk­te. Tejay van Gar­de­ren lå såpass langt bak at han nep­pe vil­le fått sam­me tid i mål som Edvald, had­de det ikke vært for vel­ten. Hind­res man av velt de sis­te tre kilo­me­ter­ne får man sam­me tid som de man var sam­men med da uhel­let skjed­de. Den­ne rege­len gjor­de at man­ge, blant and­re Tejay van Gar­de­ren, fikk sam­me tid som Edvald. Cyk­ling Weekly for­kla­rer rege­len her.

Vi skal ikke kla­ge. Had­de Edvald blitt hind­ret av vel­ten, men tak­ket være den­ne rege­len ikke had­de tapt tid, da had­de vi syn­tes det var helt flott. Noen gan­ger tje­ner man på en slik regel, and­re gan­ger ikke. Og det er greit at den som ufor­skyldt blir hind­ret av and­res velt på et kri­tisk tids­punkt ikke taper tid på det­te. Men det er like­vel litt erger­lig at Edvald Boa­sson Hagen sann­syn­lig­vis kun­ne ha syk­let dagens etap­pe i den hvi­te ung­doms­trøy­en om det ikke had­de vært for den­ne vel­ten. Han lig­ger bare ett lite sekund bak Tejay van Garderen.

Dagens etap­pe er litt små­kup­pert. Men etter en liten utfor­bak­ke er det helt flatt de sis­te fire kilo­me­ter­ne. Det er nok en etap­pe hvor vind kan få betyd­ning. Men vær­mel­din­gen sier “svak vind”, så den blir nep­pe den sto­re utfordringen.Her blir nok en ny masses­spurt, hvor Mark Caven­dish igjen kan måle kref­ter med Peter Sagan og and­re sprintere.

Men vi lig­ger igjen foran syk­lis­te­ne. Mens de fort­satt må hol­de seg til øl, har vi ende­lig kom­met til vinen. Og det er ikke en hvil­ken som helst vin. Det er champag­ne. 6. etap­pe går fra Éper­nay til Metz.

Se Michelin for turist­in­for­ma­sjon om Éper­nay og Metz.

 

Når vi ende­lig kom­mer til vinen blir det med et smell. Skjønt champag­ne skal ikke åpnes med et smell, bare med et lite poff. Man hol­der i kor­ken og vrir flas­ken. Om man ikke har vært så dum at man har ris­tet flas­ken først, blir det bare et lite poff og ikke noe søl. Bob­le­ne skal ned i glas­set. Champag­ne skal ikke spru­tes rundt slik man kan se på diver­se pre­mie­ut­de­lin­ger, hvor man søler bort det som and­re har lagt ned så mye arbei­det i å skape.

Éper­nay er den nest-vik­tigs­te byen i Champag­ne, etter Reims. I alle fall er den det når vi hol­der oss til vinen champag­ne, og ikke til mer trau­ri­ge admi­ni­stra­ti­ve forhold.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2012: 6. etap­pe: Årets champag­ne-etap­pe