Les vins du Tour de France 2012: 7. etappe — nyanser i grått og forvirrende farger

Så ble det kræsj og dra­ma­tikk i går også, og vi fikk ikke en duell mel­lom Mark Caven­dish og Peter Sagan, som i alle fall jeg håpet på.I dag er det nok en flat etap­pe, uten en enes­te kate­go­ri­sert stig­ning. Det er litt mot­bak­ke på slut­ten av dagens etap­pe, men ikke mer enn 3% i snitt den sis­te kilo­me­te­ren. Kan­skje er det like­vel en for­del Sagan her.

Men vi skal fram til 7. etap­pe fra Tom­blai­ne til La Plan­che des Bel­les Fil­les. På den­ne etap­pen får ryt­ter­ne sitt førs­te møte med ordent­li­ge fjell, så her vil nok lis­te­ne end­re seg og noen trøy­er skif­te skuldre.

Jeg kan ikke dy meg for å pir­ke i Tour de Fran­ces his­to­rie­skri­ving her. I føl­ge deres beskri­vel­se av etap­pen har mål­ste­det La Plan­che des Bel­les Fil­les navn etter at dalens kvin­ner for­søk­te å fly­te fra vikin­ge­ne som inva­der­te områ­det på 1400-tal­let. Vikin­ge­ne får skyl­den for mye, for mer enn de har for­tjent. Men jeg har ald­ri hørt om at de også gikk opp i fjell­om­rå­de­ne så langt inne i Frank­ri­ke. Det er van­lig å reg­ne at viking­ti­den slut­tet ca 1050. Noen vil tid­fes­te det mer pre­sist og si at viking­ti­den end­te ved sla­get ved Has­tings i 1066. Viking­ti­den var­te i alle fall ikke til ut på 1400-tal­let. I føl­ge fransk Wiki­pe­dia har ste­det navn etter en epi­so­de i 30-års­kri­gen i 1635, der kvin­ne­ne flyk­tet fra svens­ke sol­da­ter. Men vi får hel­ler se om vi fin­ner litt vin, og da må vi til­ba­ke til start.

Vi er nå i områ­det Lor­rai­ne, som gjen­nom his­to­ri­en dels har vært tysk, dels fransk områ­de, alt etter hvem som har vun­net og tapt de man­ge kri­ger dis­se land har utkjem­pet. Da jeg gikk på sko­len var de fles­te lære­re for­tro­lig med tysk, mens fransk var for de spe­si­elt inter­es­ser­te. Så vi lær­te om Elsass-Lothrin­gen, ikke Alsa­ce-Lor­rai­ne.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2012: 7. etap­pe — nyan­ser i grått og for­vir­ren­de far­ger