Videresalg av programvare — viktig dom fra Europadomstolen

Euro­pa­dom­sto­len — ECJ — avsa tirs­dag 3. juli en vik­tig dom 128/11 om videre­salg av pro­gram­vare. Det tys­ke sel­ska­pet UsedSoft sel­ger “brukt” pro­gram­vare med lisen­ser, blant annet fra Oracle. Oracle gir sine kun­der en lisens som er ube­gren­set i tid. Kun­den beta­ler et engangs­veder­lag. Spørs­må­let var om pro­gram­kopi med til­hø­ren­de lisens kun­ne over­dras videre.

Et blogg­inn­legg som det­te er mer for folke­opp­lys­ning enn for fag­lig dis­ku­sjon mel­lom opp­havs­retts­ju­ris­ter. Der­for går jeg en omvei for å for­kla­re utgangspunktet.

Et vik­tig skil­le i opp­havs­ret­ten går mel­lom rett til eksemp­lar og opp­havs­retts­li­ge beføy­el­ser. Et eksemp­lar er noe fysisk som vi kan eie. Går jeg i en bok­han­del og kjø­per en bok, da eier jeg det eksemp­la­ret jeg har kjøpt. Jeg kan note­re i det, rive ut side­ne og bret­te papir­fly, og det som er vik­tig i vår sam­men­heng: Jeg kan gi bort eller sel­ge mitt eksemp­lar videre.

Con­ti­nue read­ing Videre­salg av pro­gram­vare — vik­tig dom fra Euro­pa­dom­sto­len

Les vins du Tour de France 2012: 8. etappe — til Helvète!

8. etap­pe skal syk­lis­te­ne til Helvè­te! Tyler Far­rar vil kan­skje mene at det gikk til Hel­ve­te i går, men det er noe annet. I dag er sprin­ter­nes sis­te mulig­het før 14. juli. Etter den­ne er det fjell og tem­po. Men vi er der alle­re­de og skal alt­så fram til 8. etap­pe, som går til Helvè­te!

Helvè­ter­ne var et kel­tisk folk som holdt til i de øst­ligs­te deler av Gal­lia, eller omtrent den delen av Sveits som syk­lis­te­ne skal syk­le inn i. På fransk kal­les den­ne delen for Helvè­te. Bare for å ha sagt det også: Det­te har ingen ting med det nors­ke ordet Hel­ve­te å gjø­re. Vårt Hel­ve­te er en sam­men­set­ning av det nør­rø­ne Hel (døds­rike) og viti (straff).

I dag er det Sveits, eller Suis­se om vi hol­der oss til fransk. Con­fé­dé­ra­tion suis­se er det offi­si­el­le frans­ke nav­net, og fransk er alt­så et av de fire offi­si­el­le språ­ke­ne i Sveits. På dagens etap­pe hol­der man seg, så langt jeg har over­sik­ten, i den fransk­ta­len­de delen av Sveits. Con­fé­dé­ra­tion suis­se, og til­sva­ren­de navn på de and­re språ­ke­ne, har vært offi­si­el­le navn siden 1803. Like­vel bru­kes det latins­ke Con­fo­e­dera­tio Hel­ve­ti­ca på sveit­sis­ke pen­ger. Det er også Con­fo­e­dera­tio Hel­ve­ti­ca som er for­kor­tet CH på sveit­sis­ke bil­skilt og i det sveit­sis­ke nasjons­do­me­net .ch, blant annet. Sveits er et mer­ke­lig land. Uan­sett: På den­ne etap­pen skal syk­lis­te­ne til Helvè­te, om vi hol­der oss til fransk.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2012: 8. etap­pe — til Helvè­te!