Les vins du Tour de France 2012: En hviledag i Burgund!

Syk­lis­te­ne har en sik­kert vel­for­tjent hvile­dag. Vi kan selv­føl­ge­lig leg­ge inn en hvit dag og drop­pe vinen den­ne dagen. Men når de har lagt hvile­da­gen i Bur­gund, da får vi hel­ler drik­ke vann en annen dag. Hvile­da­gen er lagt til start­byen for nes­te etap­pe, Mâcon.  Men vi kan ta en liten tur nord­over gjen­nom vin­om­rå­det. Det er en tur på ca 120 km fra Mâcon i syd til Dijon i Nord. Mâcon er star­ten på nes­te etap­pe, så den ven­ter vi med til i mor­gen, og star­ter hel­ler i nord.

Vi kan føl­ge geo­gra­fi­en og ha førs­te stopp litt nord for vinen, i Dijon. Byen er kjent for sen­nep. Dijon-sen­nep er vel­kjent for mat­in­ter­es­ser­te. Den er typisk ster­ke­re og ikke like søt som den nors­ke pølse­sen­ne­pen. Men den fin­nes i man­ge vari­an­ter. En av de mest kjen­te pro­du­sen­te­ne er Mail­le. Jeg har ikke besøkt dem i Dijon. Men de har en egen butikk på Place de la Madelei­ne i Paris. Den er verdt et besøk om man er på de kan­ter. På fransk har man for­øv­rig uttryk­ket “Se croire le pre­mi­er moutar­di­er du pape”, som direk­te betyr at man tror man er pavens første­sen­neps­ma­ker. Opp­rin­nel­sen til uttryk­ket er ukjent. Men det noe i ret­ning av at man selv synes man er storkar.

Men til vinen. Bur­gund er uover­sikt­lig. Det er man­ge små vin­mar­ker med egen klas­si­fi­se­ring og uli­ke pro­du­sen­ter som lager vin fra den­ne vin­mar­ken. Det er dess­uten dyrt å gjø­re seg kjent med Bur­gund, i alle fall om man drik­ker vinen på egen reg­ning. Det­te er dyr vin. Vi kan ikke ha ambi­sjo­ner om annet enn å få en viss oversikt.

Den nord­li­ge delen av Bur­gund, Côte d’Or, omta­les som Bur­gunds hjer­te. Det er her­fra man får de bes­te vine­ne. Nav­net betyr “Gul­l­åsen”. Men om den har navn fra pri­se­ne pro­du­sen­te­ne opp­når for sine viner, er nok hel­ler tvil­somt. Man kjen­ner ikke opp­rin­nel­sen til nav­net, og det er fle­re teori­er. Men det­te med vin­pri­se­ne er visst ikke med i de spekulasjonene.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2012: En hvile­dag i Bur­gund!