Les vins du Tour de France 2012: 10. etappe: Mâcon til Bellegarde-sur-Valserine

Som ven­tet ble det en etap­pe i går som ga sto­re utslag. Men for­hol­det mel­lom de frems­te sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne er uend­ret. Det var mor­somt at en svensk ryt­ter fikk klatre­trøy­en, og litt synd at han ikke vant. Men han vir­ket uan­sett godt fornøyd.

I dag er det tem­po. Den kan gi bety­de­li­ge end­rin­ger, så det­te er spen­nen­de. Jeg håper dess­uten at uhel­di­ge Tony Mar­tin her kan få vist seg fram. Slik man syk­ler tem­po blir han kan­skje ikke så vel­dig mye hind­ret av et ska­det hånd­ledd. De hvi­ler uan­sett for det mes­te på albuene.

Etter tempo­etap­pen er det hvile­dag som er vel­dig vel­for­tjent. Men vi er for­bi hvile­da­gen og skal til 10. etap­pe som går fra Mâcon til Belle­gar­de-sur-Val­se­ri­ne.

Ryt­ter­ne star­ter i Mâcon. Det­te er den syd­ligs­te delen av Bur­gund, på gren­sen mot Beau­lou­lais. Mâcon, eller Mâcon­nais som vel er bege­nel­sen på vin­om­rå­de­ne som stort sett lig­ger vest for byen Mâcon, er først og fremst hvit­vins­om­rå­de. Det er kalk­hol­dig jord. Kli­ma­et er litt var­me­re enn len­ger nord i Bur­gund, og beskri­ves som ide­elt for dru­en Char­don­nay. Char­don­nay står for omtrent 90 % av pro­duk­sjo­nen i områ­det. I det­te områ­det, ca 25 km nord for Mâcon, fin­nes det til og med en liten lands­by som heter Char­don­nay. Men jeg vet ikke om drue­nav­net har noen sam­men­heng med det­te. Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2012: 10. etap­pe: Mâcon til Belle­gar­de-sur-Val­se­ri­ne